diari

ACORD de 22 de febrer de 2008, del Consell, pel qual s'aprova l'Acord Administració-Sindicats, de 20 de febrer de 2008, de la Mesa Sectorial de Funció Pública, sobre condicions de treball per al període 2008-2011. [2008/2358]

(DOGV núm. 5710 de 25.02.2008) Ref. Base de dades 002351/2008

ACORD de 22 de febrer de 2008, del Consell, pel qual s'aprova l'Acord Administració-Sindicats, de 20 de febrer de 2008, de la Mesa Sectorial de Funció Pública, sobre condicions de treball per al període 2008-2011. [2008/2358]
El Consell, en la reunió del dia 22 de febrer de 2008, va adoptar l'acord següent:
La Mesa Sectorial de Funció Pública, en la reunió del dia 20 de febrer de 2008, va adoptar l'Acord Administració-Sindicats sobre condicions de treball per al període 2008-2011.
Per la seua banda, en la reunió de la mateixa data, la Comissió d'Interpretació, Vigilància i Estudi del II Conveni Col·lectiu (CIVE) va acordar incorporar el contingut de l'Acord Administració-Sindicats sobre condicions de treball per al període 2008-2011 al vigent Conveni Col·lectiu, per a la seua aplicació al personal laboral regit pel conveni, una vegada aprovat pel Consell i adoptades, si fa el cas, les corresponents normes de desplegament.
De conformitat amb l'article 38.3 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, els acords que tracten sobre matèries competència dels òrgans de govern de les administracions públiques necessitaran, per a la seua validesa i eficàcia, l'aprovació expressa i formal dels dits òrgans.
Així mateix, l'article 28.c) de la Llei del Consell establix que els consellers, com a membres del Consell i caps de departament, ostenten la funció de preparar i presentar al Consell els avantprojectes de llei, les propostes d'acord i els projectes de decret relatius a les qüestions pròpies del seu departament i referendar-los una vegada aprovats.
En conseqüència, i a proposta del conseller de Justícia i Administracions Públiques, el Consell
ACORDA
Aprovar el text de l'Acord Administració-Sindicats de 20 de febrer de 2008, de la Mesa Sectorial de Funció Pública, sobre condicions de treball per al període 2008-2011, el text del qual s'inserix com a annex.
Ordenar la publicació del present Acord en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
València, 22 de febrer de 2008
El vicepresident primer i secretari del Consell,
VICENTE RAMBLA MOMPLET
ANNEX
Acord de la Mesa Sectorial de Funció Pública
sobre les condicions de treball per al període 2008-2011
Reunits a València, el dia 20 de febrer de 2008, en l'àmbit de la Mesa Sectorial de Funció Pública i a l'empara del que establix l'article 33 i concordants de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, les representacions de l'administració del Consell de la Generalitat i de les organitzacions sindicals,
Manifesten
La Comunitat Valenciana és una societat que en els últims anys ha aconseguit obtenir un nivell de desplegament econòmic i social i de prosperitat homologable al de la resta de països i regions europees. L'aprovació de la reforma del seu Estatut d'Autonomia comporta l'assumpció de nous reptes i desafiaments. La societat valenciana actual demanda de les seues administracions públiques noves actuacions, una major implantació i presència territorial, i noves exigències als poders públics, per a incrementar les actuacions en els sectors i les àrees d'activitat d'acord amb el grau de desplegament competencial aconseguit.
El sentit últim i la finalitat que tenen les administracions públiques, entre elles la Generalitat, és servir els ciutadans i vetlar per la defensa dels interessos generals. En la consecució d'estos objectius, la Generalitat i els representants dels empleats públics coincidixen amb este acord en la importància de comptar amb un model d'administració pública eficaç, eficient, moderna, implicada amb els reptes i les ambicions col·lectives i, per tant, capaç de donar resposta al dinamisme de la Comunitat Valenciana.
Conscients que els empleats públics suposen el principal actiu amb què compten les organitzacions, l'administració pública de la Generalitat ha de vetlar perquè hi haja una regulació normativa i un entorn laboral que asseguren, de forma efectiva, les millors condicions personals, familiars i professionals per als empleats públics, que permeten l'adequada conciliació entre totes elles sense que cap se'n ressenta. En este sentit, es presenten com a objectius fonamentals tant la consecució d'un major grau de professionalització dels empleats, com la incorporació d'una sèrie de mesures socials destinades a donar respostes ràpides i àgils als problemes personals amb què estos conviuen i que estan presents en la societat actual.
Així mateix, l'aprovació de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, que té el caràcter de norma estatal bàsica per a totes les administracions públiques espanyoles, exigix jurídicament i organitzativament, l'adaptació i ajust de la legislació de la funció pública valenciana als requeriments i previsions de la norma estatal.
El present Acord, fruit del consens i del diàleg social efectiu, pretén ser una aposta decidida i compromesa a fi de donar una resposta ràpida i adequada a situacions de necessitat que han d'atendre's de manera immediata. Han de destacar-se per la seua importància les mesures destinades a combatre la violència sobre les dones. D'altra banda, també resulta imprescindible incorporar mesures dirigides a la integració de les persones amb discapacitats, que contribuiran, sens dubte, a configurar una administració pública més pròxima a la societat.
L'actualització i impuls de la formació, amb especial incidència en la prevenció de riscos laborals, la implantació de la carrera professional junt amb els processos regulars de selecció i provisió, permetran comptar amb una funció pública valenciana més eficaç, eficient i professional i amb uns empleats públics més compromesos amb eixa organització i amb els interessos generals.
A esta finalitat i propòsits ha de respondre el nou model de funció pública valenciana.
En conseqüència, fruit de les negociacions dutes a terme entre l'administració i les organitzacions sindicals abans indicades, i prèvia l'emissió de l'informe favorable de la Direcció General de Pressupostos i Despeses es firma el present
Acord
Primer. Àmbit de l'Acord
1. Àmbit personal.
L'Acord serà aplicable al personal funcionari que presta servicis en l'administració del Consell, les condicions de treball del qual s'acorden amb els seus representants sindicals en la Mesa Sectorial de Funció Pública i la seua gestió està assignada a l'actual conselleria de Justícia i Administracions Públiques.
2. Àmbit funcional.
El present Acord es referix a les matèries que s'especifiquen i que han sigut objecte de negociació conforme a l'article 38 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
3. Àmbit territorial.
Està referit a tots i cadascun dels centres i unitats de l'administració de la Generalitat en els quals presten servicis el personal inclòs en l'àmbit d'aplicació d'este acord.
Segon. Període de vigència de l'Acord
La vigència de l'Acord és de quatre anys des de la seua aprovació pel Consell, sense perjuí del que establix l'article 38.10 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
Ateses les característiques i el contingut de l'Acord, i amb independència de la inclusió en les normes legals o reglamentàries que procedisquen de les mesures que conté, este no és prorrogable al seu venciment. No obstant això, el seu contingut podrà servir de base i fonament per a la firma d'un altre de nou quan finalitze.
Tercer. Desplegament normatiu de les mesures contingudes en este acord
Les mesures contingudes en este acord que puguen ser decidides de forma definitiva pel Consell, seran directament aplicables al personal inclòs en el seu àmbit d'aplicació sense perjuí que a efectes formals es requerisca la modificació o derogació, si fa el cas, de la normativa reglamentària corresponent.
Si fa el cas, aquelles mesures que tracten sobre matèries la regulació de les quals tinga reserva de llei no tindran eficàcia directa fins a l'entrada en vigor de la disposició legislativa corresponent.
Quart. Mesures en relació amb les condicions de treball dels empleats públics de la Generalitat inclosos en l'àmbit d'aplicació del present Acord
I. Fons Compensatori Extraordinari
La Generalitat és conscient de la necessitat de tenir una administració pública cada vegada més pròxima als ciutadans, que oferisca solucions ràpides i eficaços i amb els instruments i les tècniques de gestió administrativa més noves existents en el mercat. En la consecució d'este de fi resulta fonamental la implicació i el compromís dels seus empleats públics com a un element fonamental del sistema.
Amb la finalitat d'aconseguir este objectiu s'acorda la creació un Fons Compensatori Extraordinari, amb el desglossament per anualitats següent:
- 2008: 0,5% de la massa salarial.
- 2009: 0,5% de la massa salarial.
La seua aplicació serà lineal i a través del complement específic dels llocs de treball i l'efectivitat de l'anualitat corresponent a l'any 2008 serà de l'1 de gener de 2008.
II. Elaboració de la Llei de la Funció Pública Valenciana.
La Llei 7/2007, de 13 d'abril, aprova l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP), i establix en determinats preceptes la necessitat del seu desplegament i, també, la concreció per part de les lleis que han d'aprovar les comunitats autònomes.
El nou model de funció pública respondrà als següents paràmetres essencials:
- Es tractarà, en primer lloc, d'una norma amb un marcat caràcter social.
- El nou model de funció pública apostarà decididament per la professionalització de l'administració, amb l'opció de dissenyar i potenciar ferramentes per a una millor gestió dels recursos humans que situen la formació i el perfeccionament permanent, així com l'avaluació de l'exercici del treball, com a eixos centrals del sistema. Ha de destacar-se en este context, la tendència a la implantació gradual d'una relació jurídica única per a tots els empleats públics de l'administració del Consell.
- Un altre aspecte d'especial rellevància en este nou model de funció pública serà l'establiment d'un catàleg o codi ètic que incloga un conjunt de drets, però també de deures i unes regles deontològiques o de comportament que han d'observar-se en la prestació del servici.
- D'altra banda, el nou model de funció pública pretén ser fruit del diàleg social, resultat de l'intercanvi de parers de totes les parts implicades, especialment dels representants dels empleats públics.
En este sentit, i tenint com a objectius fonamentals el consensuar amb les organitzacions sindicals les millors solucions possibles tant per a l'administració com per als empleats públics i els ciutadans, s'acorden les mesures següents:
- Any 2008: elaboració, negociació, tramitació administrativa i aprovació del projecte de llei pel Consell.
- Any 2009: remissió del projecte de llei a les Corts per a la seua tramitació parlamentària, aprovació i entrada en vigor.
III. Carrera professional
D'acord amb la normativa bàsica estatal, la promoció professional és un dret dels funcionaris de carrera al servici de l'administració. Igualment, ordenar i sistematitzar les oportunitats d'ascens i les expectatives de progrés professional dels seus empleats, constituïx una necessitat estructural de qualsevol sistema d'organització.
Es tractarà, en definitiva, d'un sistema guiat pels principis d'igualtat, mèrit i capacitat, que anirà lligat a la formació i als mecanismes que es dissenyen per a l'avaluació de la conducta professional i del rendiment o l'èxit de resultats dels seus empleats, la qual cosa permetrà continuar avançant en la qualitat dels servicis públics i en una millor atenció als ciutadans. En tot cas, la regulació de la carrera professional contindrà mesures d'harmonització respecte a les previsions de la carrera administrativa, per a assegurar el dret a la promoció professional del personal funcionari mitjançant ambdues modalitats de carrera.
A fi de permetre la seua aplicació immediata una vegada entre en vigor la llei que configure la nova funció pública valenciana, s'acorda que l'administració iniciarà, a partir de l'1 de novembre de 2008 i, simultàniament, a la tramitació parlamentària de la norma legal, l'elaboració, negociació amb les organitzacions sindicals i tramitació de la disposició reglamentària que regule la carrera professional, amb l'objectiu que el Consell aprove el decret corresponent que establisca el seu marc futur.
Així mateix, amb la finalitat d'implantar la carrera professional del personal inclòs en el present àmbit, s'acorda:
a) Els imports, per grups de titulació i graus, que s'aplicaran, en atenció en tot cas als criteris i procediments que s'establisquen en la futura Llei de la Funció Pública Valenciana i en les disposicions reglamentàries que despleguen la carrera professional, s'assimilaran als conceptes i quanties que actualment s'apliquen a la carrera i al desplegament professional en l'àmbit de les institucions sanitàries de la conselleria de Sanitat.
b) Els percentatges globals d'implantació i abonament efectiu del complement retributiu de la carrera professional per anualitats, durant el període transitori d'implantació, són els que tot seguit establixen:
Any 2010: 33% del complement.
Any 2011: 66% del complement.
Any 2012: 100% del complement.
Els efectes econòmics derivats de la implantació de la carrera professional seran de l'1 de gener de 2010.
IV. Ofertes d'ocupació pública (OPE) i concursos de trasllats
La cobertura dels llocs de treball vacants de l'administració del Consell s'instrumentarà a través de convocatòries regulars de processos selectius d'accés i de procediments de provisió de llocs de treball. Amb esta finalitat, i amb l'objectiu de reduir la taxa de temporalitat entorn del 5% - 3%, s'acorda que:
1. Durant el primer trimestre dels anys 2008 i 2010 es negociaran, aprovaran i publicaran sengles ofertes d'ocupació pública, i s'executarà dins del termini improrrogable de dos anys a partir de la seua aprovació, tot respectant-se en els procediments de promoció interna els criteris i principis establits en l'article 18 i concordants de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i en l'article 53.1 de la Llei de la Funció Pública Valenciana.
2. Les proves selectives derivades del present Acord es realitzaran pel sistema de concurs-oposició.
3. Les convocatòries de concursos de trasllats es realitzaran l'any 2009 i en el 2011.
4. Per al personal d'administració especial es garantix el procés de promoció interna específic previst en la disposició addicional quarta i en la disposició transitòria primera del Decret 33/1999, de 9 de març, del Consell.
V. Conciliació de la vida familiar i laboral
El nou model de funció pública valenciana pretén ser avançat i igualitari, un model que tracta d'aprofundir en la igualtat de gènere i en la consolidació d'una cultura de coresponsabilitat entre ambdós sexes en l'atenció de les càrregues familiars.
Per això, no es pretén enumerar una sèrie de mesures que, en la pràctica diària, resulten un catàleg desproveït de sentit social sinó intentar unir l'estricte compliment dels deures dels empleats públics amb la possibilitat de fer efectiva la conciliació de la vida personal i familiar.
En este marc es té present la importància de potenciar l'atenció dels fills i filles, així com incidir en l'especial protecció de les anomenades famílies nombroses, que representen una realitat social amb una problemàtica específica.
Així, amb l'objectiu d'aprofundir en la busca de la conciliació entre el compromís laboral i les responsabilitats familiars, s'acorda l'adopció de les mesures següents:
a) Ampliació a 20 dies naturals del permís de paternitat pel naixement, acolliment o adopció d'un fill/a.
b) En el cas de ser pare o mare d'una família nombrosa, l'horari de permanència obligatòria podrà flexibilitzar-se en una o dues hores diàries en funció de la categoria, especial o general, en què haja sigut classificada l'esmentada família, fins que el menor dels fills arribe a l'edat dels dotze anys.
c) Ampliació de la jornada especial d'estiu establida en l'article 10 del Decret 175/2006, de 24 de novembre, del Consell, pel qual es regulen les condicions de treball del personal al servici de l'administració del Consell, la qual s'aplicarà des del 15 de maig fins al 15 d'octubre. Igualment, s'aplicarà en la jornada especial de vacances escolars referida al període de Setmana Santa i Pasqua i a la de Nadal, Cap d'Any i Reis, en els termes que preveu l'esmentat article 10.
VI. Permisos sindicals
En la configuració de les corresponents meses de negociació i representació sindical han incidit recentment, de forma significativa, dos fets rellevants. D'una banda, l'aprovació de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, que configura un nou marc en les relacions entre les administracions públiques i les organitzacions sindicals; i, de l'altra, la celebració de les últimes eleccions a representants dels treballadors de l'administració de la Generalitat. A açò ha d'afegir-se, el temps transcorregut des de la firma de l'Acord de Permisos Sindicals de 19 de juliol de 1995.
Per tot això, i observada la conveniència de regularitzar, adaptar i reajustar els permisos sindicals, en les seues diferents modalitats, a la realitat actual i a la normativa vigent, s'acorda l'elaboració i firma d'un nou acord sobre permisos sindicals.
VII. Borses d'ocupació temporal
L'actual regulació de les borses d'ocupació temporal s'inserix dins del conjunt de mesures destinades a reduir la temporalitat en l'ocupació públic contingudes en el Pla d'Estabilitat Laboral. La vigent Orde reguladora de les borses d'ocupació temporal respecta tots els principis que ara fixa la normativa bàsica estatal, especialment respecte a la transparència a través de la Comissió de Seguiment de les Borses d'Ocupació Temporal amb representació sindical.
No obstant això, l'ampliació dels supòsits de nomenament de personal funcionari interí efectuada per l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, així com l'experiència acumulada en l'aplicació de l'anterior normativa evidencien la necessitat abordar una nova regulació dels procediments d'accés a l'ocupació temporal que agilitze més, si és possible, la cobertura de les vacants, especialment en els llocs d'atenció directa, i resolga els problemes pràctics detectats.
Per això, s'acorda que una vegada entre en vigor la futura LFPV, s'elaborarà i negociarà una nova norma reguladora de les borses d'ocupació temporal que, d'acord amb els principis i criteris que en la pròpia llei s'indiquen, resulte més eficaç i àgil. Dita norma reglamentària inclourà la regulació d'una borsa de treball temporal per a nomenaments provisionals per millora d'ocupació.
VIII. Mesures específiques per a determinats col·lectius
1. Integració social de les persones discapacitades.
La Constitució espanyola, en l'article 9.2 imposa als poders públics el deure de promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat de l'individu i els grups en els quals s'integren siguen reals i efectives, de remoure els obstacles que impedisquen o dificulten la seua plenitud i de facilitar la participació de tota la ciutadania en la vida política, econòmica, cultural i social.
L'exercici dels drets ha de ser efectiu per a totes les persones, i suplir les mancances i necessitats que puguen tindre les persones discapacitades i adoptar les mesures tendents a la seua integració social.
L'accés a l'ocupació pública ha de ser un dels camps en què les mesures tendents a la integració de les persones amb discapacitat tinguen un reflex més evident, per la qual cosa s'acorda reservar un 7% de les vacants convocades per a ser cobertes amb persones amb discapacitat.
2. Violència de gènere sobre les dones.
Els poders públics no poden ser aliens a la violència de gènere, que constituïx un dels atacs més flagrants als drets fonamentals com la llibertat, la igualtat, la vida, la seguretat i la no discriminació proclamats en la Constitució Espanyola.
En el marc de la resposta global necessària a la violència que s'exercix sobre les dones han d'adoptar-se una sèrie de mesures que contribuïsquen a fer més efectiva la seua protecció i que els permeta compatibilitzar la seua vida professional amb l'especial problemàtica personal en la qual es troben.
Així, per a combatre els efectes de la violència de gènere sobre les dones s'acorda la implantació de les mesures següents:
a) Permís per raó de violència de gènere: les faltes d'assistència al treball, totals o parcials, de les funcionàries víctimes de violència de gènere, tindran la consideració de justificades durant el temps i en les condicions en què així siga determinat pels servicis socials o de salut segons corresponga.
b) Les empleades públiques que estiguen obligades a abandonar el seu lloc de treball en la localitat on prestaven els seus servicis per a fer efectiva la seua protecció o el dret a l'assistència social integral, tindran dret al trasllat a un lloc propi del seu cos, escala o categoria professional, d'anàlogues característiques en una unitat administrativa distinta o en una altra localitat. Eixe lloc de treball no serà objecte de convocatòria pública mentre que romanguen les circumstàncies que han donat lloc a eixe trasllat.
3. Mesures de foment de la igualtat.
En este àmbit s'acorda impulsar les accions al si de l'administració del Consell a fi de fomentar la igualtat de tracte i d'oportunitats en l'àmbit laboral entre hòmens i dones.
IX. Formació dels empleats públics
1. Certificat de competències administratives.
La planificació estratègica dels recursos humans, i els dissenys de les carreres professionals ens duen irremeiablement al disseny d'itineraris competencials que garantiran la qualitat formativa d'una forma integrada, fet que constituix un element fonamental per a dur a efecte la carrera professional, promocional o retributiva.
En este sentit s'acorda reconéixer, per al futur Certificat de Competències Administratives, els cursos impartits per les organitzacions sindicals i acollits als Acords Nacionals de Formació Contínua per a empleats públics. Per al seguiment i control dels itineraris formatius s'establirà una comissió de seguiment i avaluació.
2. Col·laboració en el Pla de Formació de l'IVAP 2008-2011 en prevenció integrada de riscos laborals.
La formació en prevenció de riscos està cridada a jugar un paper important per a garantir la consecució d'un ambient de treball en condicions de seguretat i salut, d'una banda, com a un dret en relació amb la formació dels empleats públics i, de l'altra, com un deure de les administracions públiques dirigit a la consecució d'un ambient de treball segur i estable.
Atés que la implicació dels sindicats en estos temes és important, s'acorda que els sindicats puguen col·laborar amb l'IVAP en una de les fases del projecte formatiu: la tutorització de la formació de prevenció de riscos en el seu nivell específic.
X. Prevenció de riscos laborals
El conjunt d'actuacions dels poders públics han d'estar dirigides a la promoció de la millora de les condicions de treball i a elevar el nivell de protecció de la salut i la seguretat dels treballadors.
A fi de fomentar una autèntica cultura preventiva mitjançant un conjunt coherent de mesures adequades a la naturalesa dels riscos detectats, s'acorda l'adopció de les mesures següents:
a) L'establiment d'un procediment per a la resolució de problemes preventius que eviten, en un primer moment, la realització de denúncies davant de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
b) La implantació d'un procediment per a la resolució de les possibles denúncies per acaçament moral (mobbing) dels empleats públics.
c) El perfeccionament del sistema d'informació sobre accidents de treball i malalties professionals.
d) La posada en marxa del pla d'actuació per a eradicar el tabaquisme.
Cinqué. Comissió Paritària
De conformitat amb l'article 38.5 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic es constituirà una Comissió Paritària, les funcions de la qual seran les de seguiment i desplegament del present Acord.
Sisé. Publicitat de l'Acord
El present Acord, una vegada ratificat, es remetrà a l'oficina pública competent per a la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
València, 20 de febrer de 2008
Per la Generalitat,
El conseller de Justícia i Administracions Públiques,
FERNANDO DE ROSA TORNER
Per les organitzacions sindicals,
Per UGT - PV, Per STAPV-Iv
Per CC.OO. - PV, Per CSI-CSIF,
Per IGEVA,

linea