diari

ACORD de 26 de febrer de 2015, de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat - Generalitat, en relació amb la Llei 2/2014, de 13 de juny, de Ports de la Generalitat. [2015/2218]

(DOGV núm. 7490 de 23.03.2015) Ref. Base de dades 002486/2015

ACORD de 26 de febrer de 2015, de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat - Generalitat, en relació amb la Llei 2/2014, de 13 de juny, de Ports de la Generalitat. [2015/2218]
La Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l’Estat - Generalitat ha adoptat l’acord següent:
1. De conformitat amb les negociacions prèvies mantingudes pel grup de treball constituït en compliment del que preveu l’acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l’Estat - Generalitat, per a l’estudi i proposta de solució de discrepàncies competencials manifestades en relació amb els articles 12.2, 20, 21.4, 94 i 95 de la Llei de la Comunitat Valenciana 2/2014, de 13 de juny, de Ports de la Generalitat, les dos parts consideren resoltes les discrepàncies gràcies al compromís següent:
a) En relació amb l’article 12.2 de la Llei 2/2014, de 13 de juny, de Ports de la Generalitat, les dos parts coincidixen que la recta interpretació del precepte ha d’entendre’s, d’una banda, referida exclusivament als ports de competència autonòmica i, d’altra banda, sense perjuí de les competències de l’Administració General de l’Estat, de manera que quan els informes previstos en este precepte corresponguen a l’Administració General de l’Estat o es referisquen a obres públiques d’interés general de competència estatal, se sotmetran al que disposa la legislació estatal aplicable.
b) En relació amb l’article 20, s’acorda que la Generalitat el derogarà.
c) En relació amb l’article 21.4 de la Llei 2/2014, de 13 de juny, de Ports de la Generalitat, les parts acorden mantindre la redacció actual del precepte, perquè consideren que la discrecionalitat predicada en l’atorgament d’autoritzacions i concessions per a la utilització del domini públic significa que, davant de la petició d’atorgament d’autorització o concessió en el domini públic portuari, ha de ponderar-se prèviament la idoneïtat de la sol·licitud, per la qual cosa no es vulneren els principis bàsics de no discriminació, necessitat, proporcionalitat o transparència que regixen en la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de Garantia de la Unitat de Mercat.
d) En relació amb els articles 94 i 95 de la Llei 2/2014, de 13 de juny, de Ports de la Generalitat, s’acorda que el Govern de la Generalitat promourà la modificació de l’apartat 5 de l’article 94 introduint el següent text literal: «L’òrgan competent en matèria de transport marítim podrà establir obligacions de servici públic en els servicis regulars de cabotatge insular en què ho considere pertinent, per les seues especials característiques, amb la finalitat de garantir-ne la prestació en condicions de continuïtat i regularitat».

També s’acorda que el Govern de la Generalitat modificarà l’apartat 1 de l’article 95 perquè tinga la redacció següent:

«1. La prestació del servici de transport en aigües marítimes de passatgers i mercaderies no requerirà l’obtenció prèvia de l’autorització administrativa corresponent, excepte en els supòsits en què així calga d’acord amb la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de Garantia de la Unitat de Mercat i, en especial, amb el seu article 17.

L’autorització, si és el cas, s’atorgarà sense perjuí de qualssevol altres llicències, permisos, autoritzacions o concessions que es necessiten d’acord amb la legislació sectorial aplicable i, en especial, amb la legislació sobre aigües, costes o ports.
En els supòsits que requerisquen autorització administrativa, les empreses de transport no podran realitzar activitats o prestar servicis que no estiguen expressament emparats en el títol d’atorgament de l’autorització, sense perjuí que puguen, si és el cas, sol·licitar-ne l’ampliació o la modificació del contingut».
2. Gràcies a l’acord aconseguit, les dos parts coincidixen a considerar resoltes les discrepàncies manifestades en les disposicions previstes en este acord i conclosa la controvèrsia plantejada.

3 Comunicar este acord al Tribunal Constitucional als efectes previstos en l’article 33.2 de la Llei Orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal Constitucional, i publicar-lo en el Boletín Oficial del Estado i en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.


Madrid, 26 de febrer de 2015

El ministre d’Hisenda i Administracions Públiques: Cristóbal Montoro Romero.
El conseller de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, i vicepresident: José Císcar Bolufer.

linea