diari

CORRECCIÓ d'errades de l'Orde de 26 de febrer de 2009, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es determina el model de sol·licitud, la documentació que han de presentar les entitats locals i es fixa el procediment i els terminis que han de complir els diferents òrgans de l'administració del Consell, en el marc del Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana. [2009/2513]

(DOGV núm. 5967 de 04.03.2009) Ref. Base de dades 002617/2009

CORRECCIÓ d'errades de l'Orde de 26 de febrer de 2009, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es determina el model de sol·licitud, la documentació que han de presentar les entitats locals i es fixa el procediment i els terminis que han de complir els diferents òrgans de l'administració del Consell, en el marc del Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana. [2009/2513]
En l'annex III, on diu:

Ha de dir:

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
En el anexo III, donde dice:

Debe decir:

S'ha advertit una errada en l'orde mencionada, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 5964, de 27 de febrer de 2009, que es corregix en els termes següents.
València, 2 de març de 2009
El conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació i
vicepresident segon del Consell,
GERARDO CAMPS DEVESA

linea