diari

LLEI 7/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Participació i Col·laboració Institucional de les Organitzacions Sindicals i Empresarials Representatives a la Comunitat Valenciana [2015/3130]

(DOGV núm. 7501 de 09.04.2015) Ref. Base de dades 003046/2015

LLEI 7/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Participació i Col·laboració Institucional de les Organitzacions Sindicals i Empresarials Representatives a la Comunitat Valenciana [2015/3130]
Sia notori i manifest a tots els ciutadans que Les Corts han aprovat i jo, d’acord amb el que establixen la Constitució i l’Estatut d’Autonomia, en nom del rei, promulgue la Llei següent:


PREÀMBUL

La Constitució Espanyola reconeix el paper institucional de les organitzacions sindicals i empresarials i les configura com un dels pilars bàsics del nostre Estat social i democràtic de dret. En este sentit, les consagra en l’article 7 com a organitzacions bàsiques dins del sistema polític, en què es referix a la seua participació en la vida econòmica i social per a la defensa i promoció dels interessos que els són propis. De la mateixa manera, l’article 129.1 de la Constitució disposa la necessitat d’establir formes de participació en l’activitat dels organismes públics la funció del quals afecte directament la qualitat de vida o el benestar general, la qual cosa indubtablement determina la presència activa de les organitzacions sindicals i empresarials en aquells organismes.

La mencionada participació institucional està igualment reconeguda en l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, que establix en l’article 9.4 que la Generalitat promourà la participació dels agents econòmics i socials i del conjunt de la societat civil en els assumptes públics. Este reconeixement del paper institucional de les organitzacions empresarials i sindicals s’emmarca en la línia de facilitar processos de concertació i diàleg social amb l’objectiu d’aprofundir en la democràcia, impulsar el desenvolupament
econòmic, l’equitat social i l’enfortiment de la societat civil a la Comunitat Valenciana. La interlocució dels agents socials en el marc de la participació institucional va més enllà de la defensa dels interessos dels treballadors i treballadores i de l’empresariat. Es tracta de tindre en compte els agents socials per a l’adopció de mesures que afectaran el conjunt de la ciutadania de la Comunitat Valenciana.

En este sentit, en la nostra comunitat hi ha una llarga trajectòria de diàleg social i concertació que es va iniciar en 1984 amb el Programa econòmic valencià (PEV I), que va continuar amb el PEV II (1988-1993), la seua ampliació del 1994, el PEV III (1994-1999), la seua adequació en l’AVEF en el 1996, els Pavace 1 i 2, subscrits per als períodes 2001-2006 i 2009-2013, respectivament.
La rellevància d’estes organitzacions genera la necessitat de regular-ne la participació institucional de manera que, reconeixent la necessitat de fomentar el diàleg com a factor ineludible de la cohesió social i el progrés econòmic, s’establisquen les bases per les quals es porte a efecte, es fixen regles de joc objectives, transparents, eficaces i equitatives, així com les missions essencials d’aquella participació, la forma d’organització, el seu funcionament i finançament.
L’article 9.2 de la nostra Constitució establix que correspon als poders públics promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat de l’individu i dels grups en què s’integra siguen reals i efectives, remoure els obstacles que impedisquen o dificulten la seua plenitud i facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social.
En este sentit, i en el marc del II Pacte Valencià pel Creixement i l’Ocupació 2009-2013 (PAVACE), la Generalitat es va fixar, com un dels objectius principals, l’elaboració d’una Llei de Participació Institucional que fixara el marc jurídic de la participació de les organitzacions sindicals i empresarials atesa, d’una banda, la dimensió de la interlocució i de la participació que estes organitzacions exercixen en la defensa dels interessos que els són propis i, d’una altra, la seua contribució responsable al desenrotllament econòmic i social junt amb el benestar de la ciutadania de la Comunitat Valenciana.
D’altra banda, cal de destacar igualment l’acció social pròpia d’interés general que duen a terme les organitzacions empresarials i sindicals, en nombroses ocasions en col·laboració o amb el foment de l’Administració de la Generalitat. Per això, esta llei reconeix esta labor i la incorpora com un dels eixos sobre els quals fer pivotar l’acció pública de la Generalitat.
En consonància amb els anteriors plantejaments, s’elabora la present llei, que s’estructura en tres capítols amb un total de dotze articles, tres disposicions addicionals, una disposició transitòria única amb un annex, una disposició derogatòria i dues disposicions finals, i regula la determinació dels àmbits i òrgans de participació, el desenrotllament de sistemes que garantisquen la participació dels agents econòmics i socials en funció dels diferents graus de representativitat, que asseguren el principi de no-discriminació entre organitzacions i l’establiment d’un únic sistema de compensació als agents econòmics i socials per a facilitar-los el desenrotllament de les funcions de participació previstes en esta llei.
Amb esta llei es dota de seguretat jurídica el règim de compensació econòmica i d’ajudes per la participació i col·laboració institucional, respectivament, de les organitzacions sindicals i empresarials més representatives, i d’aquelles altres que complisquen els requisits de cada convocatòria per a la col·laboració. En el primer cas, acudint al criteri de la representativitat, que pretén garantir l’activitat i el funcionament bàsics de les dites organitzacions, preservant i complint així el mandat constitucional de garantir-ne el sosteniment; i en el cas de les ajudes a la col·laboració institucional, valorant-les en funció de la consecució d’objectius o resultats, amb la qual cosa s’incentiva una activitat vinculada de manera especial a l’ocupabilitat, la formació, la igualtat de gènere en el treball, la conciliació de la vida familiar i laboral, i altres factors que enriquixen no sols l’àmbit laboral i empresarial, sinó també el conjunt de la societat.
Per tant, a través d’esta llei es pretén dinamitzar l’activitat tant en termes de participació en els òrgans i entitats públiques del seu àmbit d’aplicació, com pel que fa a la seua col·laboració institucional a través dels incentius a una acció social proactiva, socialment compromesa i amb resultats tangibles i transparents per a la societat. Amb això, a més, s’aconseguirà una major racionalització dels recursos destinats a estes últimes actuacions, així com la unificació i objectivació dels criteris de concessió de les ajudes, en la mesura que el finançament que s’obté es lliga a la consecució dels distints objectius establits, encaminats tots estos a potenciar la incorporació dels demandants d’ocupació al mercat de treball de la Comunitat Valenciana, i en general, al foment de l’ocupabilitat i l’emprenedoria.


CAPÍTOL I
Disposicions generals

Article 1. Objecte
1. És objecte de la present llei la regulació del marc jurídic de la participació institucional de les organitzacions sindicals i empresarials més representatives en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. També és objecte d’esta llei la regulació del marc jurídic de la col·laboració institucional en el mateix àmbit.
2. Es considera com a participació institucional, als efectes d’esta llei, la representació i intervenció de les mencionades organitzacions sindicals i empresarials més representatives intersectorials en el sector públic de la Generalitat valenciana amb competències en matèria laboral, social, econòmica i industrial, que afecten els interessos econòmics i socials dels treballadors i treballadores i de l’empresariat.
Són competències en matèria laboral, social, econòmica, industrial i foment del desenrotllament econòmic les relatives a treball, ocupació, indústria, crèdit públic, formació professional, economia social, polítiques d’igualtat, emigració i immigració vinculada a la seua integració social i inserció laboral, i, en general, qualsevol altra matèria amb rellevància laboral, social o econòmica.
3. Es considera com a col·laboració institucional el desenvolupament, per part de les organitzacions sindicals i empresarials, de l’acció social i econòmica pròpia d’interès general, els objectius de la qual tendisquen al compliment de finalitats d’interès públic. Especialment es fomentaran les actuacions sectorials i intersectorials en la millora de l’ocupació i la seua qualitat i dignitat, la dinamització empresarial i industrial i la preservació de l’estat del benestar.

Article 2. Àmbit d’aplicació
1. El règim de la participació i la col·laboració institucionals regulat en la present llei serà aplicable en relació amb el sector públic de la Generalitat valenciana i que tinguen atribuïdes les competències assenyalades en l’apartat 2 de l’article anterior o que realitzen les activitats de foment a què es referix el seu apartat 3.
2. A l’efecte d’esta llei, integren el sector públic de la Generalitat valenciana l’administració de la Generalitat i el sector públic instrumental de la Generalitat prevists en els apartats a i b de l’article 2.1 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.
3. Es regiran per la seua normativa específica:
a) Els òrgans sectorials de participació o negociació col·lectiva en l’àmbit de l’ocupació pública.
b) Els processos de negociació de convenis col·lectius laborals.
c) El Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana.
Article 3. Criteris de representativitat en l’àmbit de la participació institucional
1. La representativitat de les organitzacions sindicals i empresarials a què es referix esta llei es regirà pel que disposen els articles 6.2 i 7.1 de la Llei Orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de Llibertat Sindical, i la disposició addicional sexta del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual es va aprovar el Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors.
2. Per a la determinació específica del nombre de representants d’estes organitzacions en els òrgans i entitats de l’àmbit d’aplicació de la present llei, s’aplicarà el criteri de representativitat en l’àmbit autonòmic i de paritat entre les representacions sindicals i empresarials.

3. La designació i el cessament de les persones representants de les organitzacions sindicals i empresarials més representatives es farà de conformitat amb les propostes formulades per estes organitzacions a través dels seus òrgans de direcció competents, i es tindrà en compte el que disposa la Llei 9/2003, de 2 d’abril, de la Generalitat, per a la igualtat entre dones i hòmens, així com en la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i hòmens.


CAPÍTOL II
Del contingut de la participació institucional i dels drets
i deures dels subjectes participants

Article 4. Contingut de la participació institucional
La participació institucional es farà efectiva a través de la presència de la representació de les organitzacions sindicals i empresarials més representatives en comissions, consells o altres òrgans col·legiats semblants de direcció, participació, consultius o d’assessorament, o en taules o fòrums específics de negociació o concertació socioeconòmica, d’acord amb les previsions que es determinen en la normativa reguladora o de creació de cada òrgan o entitat.
En tot cas, s’assegurarà que la representació de les organitzacions sindicals i empresarials serà paritària.

Article 5. Drets i deures en l’exercici de la participació institucional

1. La representació de les organitzacions sindicals i empresarials més representatives en els òrgans i entitats de l’àmbit d’aplicació de la present llei durà a terme les seues tasques de participació institucional d’acord amb els principis de bona fe negociadora, lleialtat institucional i confiança legítima.
2. Els subjectes participants tenen atribuïts, en l’exercici de la seua labor institucional, sense perjuí de les facultats i competències dels òrgans normativament previstes, els següents drets:
a) Conéixer els avantprojectes de llei o els projectes de normes reglamentàries de desplegament de normes legals.
b) Rebre informació de les mesures i els plans de caràcter sectorial i intersectorial que s’elaboren, a fi de poder fer aportacions i proposar modificacions sobre estes iniciatives.
c) Participar en l’elaboració de criteris, directrius i línies generals d’actuació, i fer-hi propostes.
d) Presentar al Consell, a través de la conselleria competent per raó de la matèria, propostes d’elaboració de normes legals i reglamentàries, així com propostes de realització d’actuacions dirigides a facilitar la realització efectiva de les tasques pròpies de l’òrgan que es relaciona directament amb la proposta.
e) Rebre les compensacions econòmiques reconegudes en esta llei.
3. En l’exercici de la seua labor institucional, els subjectes participants tenen, a més dels que especialment es prevegen en la normativa reguladora dels òrgans en què s’integren, els deures següents:
a) Assistir a les reunions dels òrgans de participació institucional en què l’organització sindical o empresarial a la qual pertanyen tinga reconeguda la seua presència per l’ordenament jurídic.
b) Custodiar els documents a què tinguen accés per raó de l’exercici del dret de participació institucional.
c) Guardar la confidencialitat deguda sobre les deliberacions produïdes en els òrgans de participació i no utilitzar la informació obtinguda en les reunions d’estos òrgans que haja sigut declarada reservada, per a fins diferents dels que s’hagen sotmés a consideració.


CAPÍTOL III
Del foment de la participació i col·laboració institucionals

Article 6. Consignacions pressupostàries
L’Administració de la Generalitat consignarà en els seus pressupostos anuals partides destinades a fomentar adequadament la participació i la col·laboració institucionals de les organitzacions sindicals i empresarials, en els termes expressats en l’article 1 de la present llei. Les mencionades partides hauran de reflectir expressament esta finalitat, i seran distribuïdes, assignades i gestionades en els termes i les condicions de la present llei i de la seua normativa de desplegament.

Article 7. Distribució del pressupost total de la Generalitat destinat a la participació i la col·laboració institucionals
1. L’import total de les partides pressupostàries de les conselleries o entitats de la Generalitat que es destinen a la participació i col·laboració institucionals en cada exercici haurà de respondre a la distribució següent:
a) A la compensació econòmica adequada i suficient als costos derivats de l’exercici de la participació institucional.
b) A les compensacions econòmiques i subvencions a la col·laboració en desplegament d’esta llei.
2. Correspondrà a la conselleria competent en matèria d’hisenda la coordinació i el control del compliment del que disposa l’apartat anterior.

Article 8. Compensació econòmica per la participació institucional
1. Es reconeix a les organitzacions sindicals i empresarials més representatives, incloses en l’àmbit d’esta llei, el dret a percebre una compensació econòmica per la seua participació institucional, que es distribuirà entre estes.
L’import de les compensacions econòmiques per la participació institucional s’establirà en les lleis de pressuposts anuals de la Generalitat. Reglamentàriament es determinarà el règim de concessió de les esmentades compensacions econòmiques que en tot cas tindran la consideració de subvencions nominatives directes.
2. L’assistència de les persones representants de les organitzacions sindicals i empresarials amb participació institucional a les reunions derivades d’este exercici serà a títol gratuït, sense cap dret a retribucions o indemnitzacions per raó de la seua activitat.

Article 9. Règim general de les subvencions a la col·laboració institucional
El procediment de concessió de subvencions a la col·laboració institucional es tramitarà preferent-ment en règim de concurrència competitiva.

Article 10. Criteris de valoració i justificació de les subvencions a la col·laboració institucional
1. Les subvencions a la col·laboració institucional atendran al desenrotllament de plans, programes o actuacions de polítiques actives d’ocupació, d’igualtat de gènere en l’ocupació, d’integració laboral i social de les persones amb discapacitat, de prevenció de riscs laborals o mediambientals i, en general, les que impulsen l’activitat econòmica i sociolaboral.
En les relatives a ocupació i formació, es valorarà el nivell d’inserció laboral de les actuacions.
Les bases reguladores de les subvencions establiran objectius, requisits o indicadors mínims de compliment dels criteris reglamentaris que, si no són aconseguides per una o més organitzacions, determinen la no-atribució a estes de la part de subvenció corresponent al criteri en concret a què es referisquen. Pel mer fet de no assignar-se a una organització esta part, no acreixeran les assignacions de la resta d’organitzacions, i la partida o partides pressupostàries podran, per tant, no ser executades en la seua integritat en estos supòsits.
2. Sense perjuí del que s’assenyala en l’article següent i en la disposició addicional segona d’esta llei, i de la resta de requisits i condicions que puguen establir-se legalment o reglamentàriament o les bases reguladores de la concessió de les subvencions, les organitzacions sindicals i empresarials beneficiàries d’estes hauran d’aportar, en la documentació justificativa del compliment de condicions i objectius, també els seus últims comptes anuals aprovats.

Article 11. Justificació i control
Sense perjuí de les competències que corresponguen a altres òrgans o institucions, les organitzacions sindicals i empresarials receptores de les compensacions econòmiques o beneficiàries de les subvencions regulades en el present capítol estaran sotmeses al control econòmic i financer de les seues activitats, per part de la Intervenció General de la Generalitat i de la Sindicatura de Comptes, per a la qual cosa hauran de prestar la col·laboració necessària i aportar tota la informació que els siga requerida en l’exercici de les activitats referides.

Article 12. Mesa de Diàleg Social de la Comunitat Valenciana
Es crea la Mesa de Diàleg Social de la Comunitat Valenciana com a òrgan col·legiat sense personalitat jurídica, de participació institucional permanent, el seu caràcter serà tripartit i paritari i constituït per representants del Consell i les organitzacions sindicals i empresarials més representatives en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

La Mesa de Diàleg Social impulsarà la concertació i la coordinació socioeconòmica i la participació institucional en els termes arreplegats en esta llei.
La seua composició i règim de funcionament seran objecte de desplegament reglamentari, i es respectaran en tot cas la paritat dels seus membres i el que disposa la legislació valenciana en matèria d’òrgans col·legiats sense personalitat jurídica diferenciada.


DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Participació institucional de les organitzacions o institucions representatives d’interessos sectorials
La participació institucional que recull esta llei, que correspon a les organitzacions empresarials i sindicals més representatives, es farà sense detriment de la funció d’assessorament que correspon a altres organitzacions i institucions de caràcter socioeconòmic presents en determinats òrgans de l’Administració de la Generalitat.

Les organitzacions representatives de l’economia social i dels treballadors autònoms, participaran en els òrgans i entitats de l’administració de la Generalitat les competències dels quals afecten directament els respectius interessos de l’economia social i del treball autònom.


Segona. Transparència i governança de la participació i col·laboració institucionals
Les organitzacions empresarials i sindicals de l’àmbit d’aplicació d’esta llei, a més de les obligacions de justificació dels fons rebuts d’acord amb la normativa continguda en les bases reguladores, hauran de donar publicitat de les activitats realitzades i que hagen sigut finançades amb fons públics. A este efecte, esta publicitat comprendrà la publicació en les seues pàgines web de la informació financera que reflectisca l’origen i destinació dels fons percebuts i la informació de les activitats referides a la destinació atorgat a estos en concepte de col·laboració institucional regulats en esta llei.

Tercera. Altres règims d’ajudes
S’exceptuen del règim d’ajudes a la participació institucional i col·laboració institucional establert en la present llei, aquelles que s’establisquen pel Consell anualment, en el marc de referència dels processos d’elecció de representants dels treballadors i empleats públics, de conformitat amb la Llei orgànica de llibertat sindical, el títol II del Text refós de l’Estatut dels treballadors i el títol XI de la Llei 10/2010 de 9 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació i gestió de la funció publica valenciana.


DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Única. De la modificació i reordenació de la Llei de pressuposts de la Generalitat per a l’exercici 2015
Es modifiquen les consignacions pressupostàries de la Llei de pressuposts de la Generalitat per a l’exercici 2015, els beneficiaris de les quals són les organitzacions sindicals i empresarials més representatives de la Comunitat Valenciana, per mitjà de la supressió, modificació i nova creació de línies pressupostàries en la forma que es conté en l’annex d’esta llei.
Amb l’entrada en vigor d’esta llei es realitzaran les operacions pressupostàries i comptables que pertoquen per a garantir la disponibilitat dels crèdits en l’exercici 2015.


DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació normativa
Queden derogades totes les normes del mateix rang o d’un rang inferior que s’oposen o contradiguen al que disposa esta llei.


DISPOSICIONS FINALS

Primera. Entrada en vigor
Esta llei entrarà en vigor l’endemà de ser publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. No obstant això, el primer exercici pressupostari d’aplicació del que s’ha disposat en el capítol III serà 2015.

Segona. Desplegament reglamentari
S’autoritza el Consell perquè, en el termini de sis mesos des de la publicació de la present llei, aprove el seu desplegament reglamentari.

Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir esta llei.


València, 2 d’abril de 2015

El president de la Generalitat,
Alberto Fabra Part


ANNEX

Fitxa annex FP4 del pressupost de la Generalitat 2015 per la desaparició de línies de subvenció als agents socials
Secció 11. Economia, Indústria, Turisme i Ocupació
Servici 2
Centre gestor 1
Programa 615.10
En l’annex FP4 desapareixen els indicadors corresponents a objectiu 3.1. Coordinació dels acords 2015 amb els agents socials:
Indicador 1. Reunions de la comissió de seguiment dels acords amb agents socials.
Indicador 2. Reunions de la comissió tècnica dels acords amb agents socials.
Indicador 3. Gestió de protocols de pagaments trimestrals dels convenis.
Indicador 4. Nombre de convenis de la DG Economia a tramitar amb agents socials.

Fitxa FP4 del pressupost de la Generalitat per la desaparició en el pressupost 2015 de línies de subvenció als agents socials
Secció 11. Economia, Indústria, Turisme i Ocupació
Servici 2
Centre gestor 1
Programa 615.10
En la fitxa FP4, en l’apartat «Problemàtica sobre la qual s’actua», desapareix:
3. Nous pactes amb els agents socials 2015
Està entre les previsions del Consell arribar a acords sobre economia i ocupació amb els agents socials en 2015, donant continuïtat a pactes realitzats en exercicis anteriors. Estos acords mantindran l’esperit de consens dels anteriors i necessàriament tindran un plantejament econòmic diferent d’acord amb les circumstàncies econòmiques i financeres per les quals travessa la Generalitat valenciana.

Fitxa FP4 del pressupost de la Generalitat per la desaparició en el pressupost 2015 de línies de subvenció als agents socials
Secció 11. Economia, Indústria, Turisme i Ocupació
Servici 2
Centre gestor 1
Programa 615.10
En la fitxa FP4, en l’apartat «Objectius bàsics», desapareix:
3.1. Coordinació dels acords 2015 amb els agents socials.

Fitxa FP4 del pressupost 2015 de la Generalitat per la desaparició de línies de subvenció als agents socials
Secció 11. Economia, Indústria, Turisme i Ocupació
Servici 2
Centre gestor 1
Programa 615.10
En la Fitxa FP4, en l’apartat «Principals línies d’actuació per a assolir l’objectiu», desapareix:
3.1.1. Coordinació de la comissió de seguiment dels acords sobre competitivitat economia i ocupació amb els agents socials.
3.1.2. Tramitació dels compromisos amb els agents socials corresponents a la DG Economia.
3.1.3. Coordinació amb Tresoreria de la Generalitat valenciana i amb els agents socials sobre els pagaments corresponents als acords firmats.


Baixa
Secció 11. Economia, Indústria, Turisme i Ocupació
Servici 2
Centre gestor 1
Programa 61510
Capítol 4
Línia T2036.000. Programació econòmica concertada. Sindicats (50 % CCOO; 50 % UGT)
Import: 1.073.560,00
Baixa 1.073.560,00
Total: –
Baixa
Secció 11. Economia, Indústria, Turisme i Ocupació
Servici 2
Centre gestor 1
Programa 61510
Capítol 4
Línia T2061.000. Programació econòmica concertada. Empresaris (Cierval)
Import: 1.073.560,00
Baixa 1.073.560,00
Total: –

Baixa
Secció 11. Economia, Indústria, Turisme i Ocupació
Servici 2
Centre gestor 1
Programa 61510
Capítol
Línia X8041000. Finançament empresarial
Import: 24.500.000,00
Baixa 150.000,00
Total: 24.350.000,00

Baixa
Secció 11. Economia, Indústria, Turisme i Ocupació
Servici 3
Centre gestor 2
Programa 72220
Capítol
Línia X0137000. Finançament operacions capital Ivace
Import: 50.641.830,00
Baixa 150.000,00
Total: 50.491.830,00

Baixa
Secció 11. Economia, Indústria, Turisme i Ocupació
Servici 04. Secretaria Autonòmica de Turisme i Comerç
Centre gestor 05. DG de Turisme
Programa 751.10. Ordenació i promoció del turisme
Capítol G4. Transferències corrents
Línia X0153000. Finançament operacions corrents Agència Valenciana de Turisme
Import: 24.231.050,00
Baixa: 300.000,00
Total: 23.931.050,00

Baixa
Secció 11. Economia, Indústria, Turisme i Ocupació
Servici 2
Centre gestor 3
Programa 322.50
Capítol 4
Línia X443700
Import: 109.828.590,00
Baixa: 56.000,00
Total: 109.772.590,00

Baixa
Secció 11. Economia, Indústria, Turisme i Ocupació
Servici 2
Centre gestor 3
Programa 322.50
Capítol 7
Línia X443800
Import: 3.003.160,00
Baixa: 200.000,00
Total: 2.803.160,00

Baixa
Secció 11. Economia, Indústria, Turisme i Ocupació
Servici 2
Centre gestor 2
Programa 315.10
Capítol 4
Línia T4169.000
Import: 64.880,00
Baixa: 32.440,00
Total: 32.440,00

Baixa
Secció 11. Economia, Indústria, Turisme i Ocupació
Servici 2
Centre gestor 2
Programa 315.10
Capítol 4
Línia T5058.000
Import: 700.000,00
Baixa: 316.016,28
Total: 383.983,72

Baixa
Secció 11. Economia, Indústria, Turisme i Ocupació
Servici 2
Centre gestor 2
Programa 315.10
Capítol 4
Línia T5059.000
Import: 350.000,00
Baixa: 186.735,10
Total: 163.264,90

Baixa
Secció 11. Economia, Indústria, Turisme i Ocupació
Servici 2
Centre gestor 2
Programa 315.10
Capítol 4
Línia T5060.000
Import: 350.000,00
Baixa: 151.046,00
Total: 198.954,00

Baixa
Secció 11. Economia, Indústria, Turisme i Ocupació
Servici 2
Centre gestor 2
Programa 315.10
Capítol 4
Línia T5260.000
Import: 100.000,00
Baixa: 42.445,00
Total: 57.555,00

Baixa
Secció 11. Economia, Indústria, Turisme i Ocupació
Servici 2
Centre gestor 2
Programa 315.10
Capítol 4
Línia T5462.000
Import: 960.000,00
Baixa: 807.431,32
Total: 152.568,68

Baixa
Secció 11. Economia, Indústria, Turisme i Ocupació
Servici 2
Centre gestor 2
Programa 315.10
Capítol 4
Línia T7862000
Import: 200.000,00
Baixa: 26.367,63
Total: 173.632,37
Baixa
Secció 11. Economia, Indústria, Turisme i Ocupació
Servici 2
Centre gestor 2
Programa 315.10
Capítol 4
Línia T8027.000
Import: 199.990,00
Baixa: 178.275,54
Total: 21.714,46

Baixa
Secció 11. Economia, Indústria, Turisme i Ocupació
Servici 2
Centre gestor 2
Programa 315.10
Capítol 4
Línia T8042.000
Import: 200.000,00
Baixa: 200.000,00
Total: –

Alta
Secció 11. Economia, Indústria, Turisme i Ocupació
Servici 02. Secretaria Autonòmica d’Economia i Ocupació
Centre gestor 02. Direcció General de Treball
Programa 315.10. Condicions de treball i administració de les relacions laborals
Capítol IV. Transferències corrents
Línia: T8046
Denominació: Compensació econòmica participació institucional Cierval
Beneficiaris prevists: Cierval
Descripció i finalitat: Participació institucional
Import: 2.471.938,44
Total: 2.471.938,44

Alta
Secció 11. Economia, Indústria, Turisme i Ocupació
Servici 02. Secretaria Autonòmica d’Economia i Ocupació
Centre gestor 02. Direcció General de Treball
Programa 315.10. Condicions de treball i administració de les relacions laborals
Capítol IV. Transferències corrents
Línia T8047
Denominació: Compensació econòmica participació institucional UGT-PV
Beneficiaris prevists: UGT-PV
Descripció i finalitat: Participació institucional
Import: 1.235.969,22
Total: 1.235.969,22

Alta
Secció 11. Economia, Indústria, Turisme i Ocupació
Servici 02. Secretaria Autonòmica d’Economia i Ocupació
Centre gestor 02. Direcció General de Treball
Programa 315.10. Condicions de treball i administració de les relacions laborals
Capítol IV. Transferències corrents
Línia T8048
Denominació: Compensació econòmica participació institucional CCOO-PV
Beneficiaris prevists: CCOO-PV
Descripció i finalitat: Participació institucional
Import: 1.235.969,22
Total: 1.235.969,22
Total altes: 4.943.876,88
Total baixes: 4.943.876,88
Total: 0,00

Baixa
Secció 31
Servici 2
Centre gestor
Programa 322.51
Capítol 4
Línia T5275.000
Import: 28.000,00
Baixa: –28.000,00
Total: 0,00

Baixa
Secció 31
Servici 2
Centre gestor:
Programa 322.51
Capítol 4
Línia T5276.000
Import: 28.000,00
Baixa: –28.000,00
Total: 0,00

Fitxa FP3
Capítol
Línia
Import:
On diu:
43000. Transferències corrents de la Generalitat
11.990.500,00,
Ha de dir:
43000. Transferències corrents de la Generalitat
11.934.500,00.

Baixa
Secció 31
Servici 2
Centre gestor
Programa 322.52
Capítol 4
Línia T2967.000
Import: 2.000.000,00
Baixa: –2.000.000,00
Total: 0,00

Fitxa FP3
Capítol
Línia
Import:
On diu:
T2967 Contracte programa UGT 2.000.000,00,
Ha de dir:
T2967 Contracte programa UGT 0,00.

Baixa
Secció 31
Servici 2
Centre gestor
Programa 322.52
Capítol 4
Línia T2966.000
Import: 2.000.000,00
Baixa: –2.000.000,00
Total: 0,00

Fitxa FP3
Capítol
Línia
Import:
On diu:
T2966 Contracte programa CCOO 2.000.000,00,
Ha de dir:
T2966 Contracte programa CCOO 0,00.


Baixa
Secció 31
Servici 2
Centre gestor:
Programa 322.52
Capítol 4
Línia T2289.000
Import: 2.000.000,00
Baixa: –2.000.000,00
Total: 0,00

Fitxa FP3
Capítol
Línia
Import:
On diu:
T2289 Contracte programa Cierval 2.000.000,00,
Ha de dir:
T2289 Contracte programa Cierval 0,00.

Alta
Secció 31
Servici 2
Centre gestor
Programa 322.52
Capítol
Línia T0218.000
Import: 39.032.110,00
Alta: 6.000.000,00
Total: 45.032.110,00

Fitxa FP3
Capítol
Línia
Import:
On diu: T0218 FPO Pla FIP 39.032.110,00,
Ha de dir: T0218 FPO Pla FIP 45.032.110,00.

Baixa
Secció 31
Servici 1
Centre gestor:
Programa 322.54
Capítol 6
Projecte EC345
Import: 760.000,00
Baixa: –200.000,00
Total: 560.000,00

Fitxa FP3
Capítol
Línia
Import:
On diu:
73000 Transferències de capital de la Generalitat
1.300.000,00,
Ha de dir:
73000 Transferències de capital de la Generalitat
1.100.000,00.
Pressupost Ivace 2015
Ingressos: Reflex de la minoració de 300.000 en fitxa FP3
Modificació minora quantia
Ingressos FP3: Detall d’ingressos afectes programes
Secció 11. Economia, Indústria, Turisme i Ocupació
Entitat 00027. Institut Valencià de Competitivitat Empresarial
Capítol 7. Transferències de capital
Codi ingrés: Còd. ing. 73000. Transferències de capital de la Generalitat. De la conselleria a què està adscrit.
Import: 65.388.710,00
Baixa: –300.000,00
Total: 65.088.710,00

Gastos: Reflex de la minoració de 300.000 en fitxa FP8
Modificació minora quantia
Gastos FP8: Memòria operacions financeres
Secció 11. Economia, Indústria, Turisme i Ocupació
Entitat 00027. Institut Valencià de Competitivitat Empresarial
Capítol 8. Actius financers
Codi de gasto: Projecte PT055000 Finançament empresarial i d’instituts tecnològics
Import: 45.565.000,00
Baixa: –300.000,00
Total: 45.265.000,00

Baixa
Secció 11. Economia, Indústria, Turisme i Ocupació
Servici
Centre gestor:
Programa
Capítol 2
Línia
Entitat 00022. Agència Valenciana del Turisme
Import: 14.506.050,00
Baixa: –300.000,00
Total: 14.206.050,00

Fitxa FP3
Capítol
Línia
Import:
On diu: 43000. Transferències corrents de la Generalitat de la conselleria a què està adscrit: 21.696,05,
Ha de dir: 43000 Transferències corrents de la Generalitat de la conselleria a què està adscrit: 21.396,05.

linea