diari

Extracte de la Resolució de 6 de maig de 2020, de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2020, les ajudes per a la realització de l'informe d'avaluació d'edificis (IEEV.CV) [2020/3319]

(DOGV núm. 8811 de 14.05.2020) Ref. Base de dades 003615/2020

Extracte de la Resolució de 6 de maig de 2020, de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2020, les ajudes per a la realització de l'informe d'avaluació d'edificis (IEEV.CV) [2020/3319]
BDNS (identif.): 505211
De conformitat amb el que es preveu en els articles 17.3.b i 20.8.a, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de Dades Nacional de Subvencions.
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans

Primer. Objecte
Convocar per a l’exercici 2020 les subvencions regulades en l’Ordre 2/2018, de 12 de març, de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s’aproven les bases reguladores de les ajudes per a la realització de l’informe d’avaluació d’edificis.


Segon. Bases reguladores
Les bases reguladores es contenen en l’Ordre 2/2018, de 12 de març, de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s’aproven les bases reguladores de les ajudes per a la realització de l’informe d’avaluació d’edificis, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana en data 20 de març de 2018.


Tercer. Finançament de les ajudes
1. El finançament de les subvencions es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 14.03.01.431.50.7, de la línia S8289000, «Finançament elaboració informes avaluació edificis», del capítol VII dels pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2020.
2. La quantia total màxima de les ajudes que es concediran en l’exercici 2020 serà inicialment de 430.000,00 euros. Aquest import s’estima segons la disponibilitat pressupostària de la línia esmentada.
No obstant això, si es compleixen alguns dels supòsits previstos en l’article 58 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com el que es disposa en l’article 11 del Decret 77/2019, de 7 de juny, del Consell, de regulació del procediment de gestió del pressupost de la Generalitat, l’import anterior es podrà augmentar (si escau, fins a un import equivalent al 30% d’aquesta quantia inicial) o disminuir mitjançant una resolució de la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica. Aquesta resolució haurà de publicar-se en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana prèviament a la resolució de concessió de les ajudes.
3. L’efectivitat de la quantia addicional a la qual es refereix l’apartat 2 queda condicionada a la disponibilitat efectiva del crèdit en un moment anterior a la resolució de la concessió de les subvencions.
Així mateix, tenint en compte ell que es disposa en l’article 11 de l’avantdit Decret 77/2019, de 7 de juny, del Consell, la present convocatòria preveu que eventuals augments sobrevinguts en el crèdit disponible possibiliten el dictat d’una resolució complementària de la concessió de la subvenció que incloga aquelles sol·licituds que, complint tots els requisits, no n’hagen sigut beneficiàries per esgotament del crèdit inicialment habilitat.

Quart. Parts beneficiàries i condicions de la concessió de les ajudes

1. El procediment de concessió d’aquestes subvencions serà el de concurrència competitiva.
2. Podran ser part beneficiària d’aquestes ajudes les comunitats de propietaris, agrupacions de comunitats de propietaris o les persones propietàries úniques, d’edificis de caràcter predominantment residencial, que hagueren formalitzat la presentació telemàtica de l’IEEV.CV amb posterioritat al 15 d’abril de 2019, segons model establit per la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica.

Cinqué. Termini i forma de presentació de sol·licituds
1. El termini per a la presentació de la sol·licitud s’iniciarà a partir de l’endemà a la publicació de la present resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i finalitzarà el 30 de juny de 2020, inclusivament. L’incompliment del termini de sol·licitud determinarà automàticament l’exclusió de la convocatòria.
2. La presentació i procediment de tramitació serà telemàtic, i es realitzarà segons s’estableix en la base quarta de l’esmentada Ordre 2/2018, de 12 de març, de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.

Sisé. Criteris de valoració de les sol·licituds
Les sol·licituds presentades es baremaran d’acord amb el que es disposa en la base cinquena de l’Ordre 2/2018, de 12 de març, de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.

València, 6 de maig de 2020.– El director general de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica: Jaume Monfort i Signes.

linea