diari

CORRECCIÓ d'errades a l'extracte de la Resolució de 6 de març de 2020, del Vicerrectorat d'Estudis i Política Lingüística de la Universitat de València, per la qual es convoquen beques de matrícula per estudiants del màster oficial en Dret i Violència de Gènere de la Universitat de València, curs 2019/2020. [2020/3725]

(DOGV núm. 8821 de 27.05.2020) Ref. Base de dades 003891/2020

CORRECCIÓ d'errades a l'extracte de la Resolució de 6 de març de 2020, del Vicerrectorat d'Estudis i Política Lingüística de la Universitat de València, per la qual es convoquen beques de matrícula per estudiants del màster oficial en Dret i Violència de Gènere de la Universitat de València, curs 2019/2020. [2020/3725]
BDNS (identif.): 506676
Havent-se advertit errades en la publicació en el DOGV de data 22 de maig de 2020, de l’extracte de la convocatòria, en l’apartat de la quantia de les beques, en el qual s’indica una quantia de 1.000 euros, es corregeix tal com segueix:
«El nombre total d’ajudes previstes en les presents bases és de 15, llevat que el número d’alumnes que complisca els requisits econòmics i patrimonials siga inferior, i en aquest cas la quantia de la beca de l’alumnat becat s’incrementarà, en la mateixa quantitat, fins a arribar als 15.000 euros pressupostats per a aquesta convocatòria, sense que en cap cas se supere la quantia a la qual pugen les taxes acadèmiques de la matrícula corresponent.»
La resta de la informació de l’esmentada convocatòria es manté sense cap modificació.

València, 22 de maig de 2020.– La rectora, p. d. (DOGV 27.06.2019), la vicerectora d’Estudis i Política Lingüística: Isabel Vázquez Navarro.

linea