diari

DECRET 79/2015, de 22 de maig, del Consell, pel qual es regula el Consell de Salut de la Comunitat Valenciana i els consells de salut dels departaments de salut. [2015/4790]

(DOGV núm. 7532 de 25.05.2015) Ref. Base de dades 004656/2015

DECRET 79/2015, de 22 de maig, del Consell, pel qual es regula el Consell de Salut de la Comunitat Valenciana i els consells de salut dels departaments de salut. [2015/4790]
PREÀMBUL

L’article 43 de la Constitució Espanyola reconeix el dret a la protecció de la salut, establix que competix als poders públics organitzar i tutelar la salut pública a través de mesures preventives i de les prestacions i servicis necessaris, i concreta que la llei determinarà els drets i deures respecte d’això.
En l’àmbit autonòmic, l’article 54 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana assigna a la Generalitat competència exclusiva quant a l’organització, administració i gestió de totes les institucions sanitàries públiques dins del territori de la Comunitat Valenciana. En particular, l’apartat 5 disposa que la Generalitat, en l’exercici de les competències en matèria de sanitat i Seguretat Social, garantirà la participació democràtica de tots els interessats, així com dels sindicats de treballadors i associacions empresarials en els termes que la llei establisca.
Atenent el que preveu l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana, arreplega entre els seus principis rectors la ferma voluntat que hi haja una participació activa de la comunitat en el disseny de les polítiques sanitàries, en l’orientació i valoració del Sistema Valencià de Salut i en les actuacions de salut pública. Per este motiu, entre les activitats bàsiques del Sistema Valencià de Salut es troba el foment de la participació social i l’enfortiment del grau de control dels ciutadans sobre la seua pròpia salut.
En este marc, de conformitat amb el capítol VI del títol III de l’esmentada llei, la Generalitat ha d’ajustar l’exercici de les seues competències en matèria sanitària a criteris de participació democràtica de la ciutadania, a través de la col·laboració dels diferents col·lectius amb interessos en la matèria, com ara les organitzacions sindicals i empresarials, les organitzacions de consumidors, usuaris i veïns, els col·legis professionals o les associacions de pacients, de familiars, de persones amb discapacitat i de voluntariat.
En particular, entre els òrgans de participació ciutadana en el sistema sanitari valencià, destaquen el Consell de Salut de la Comunitat Valenciana, òrgan superior col·legiat de caràcter consultiu de participació ciutadana en el Sistema Valencià de Salut, i, en l’àmbit departamental, els consells de salut dels departaments de salut.
Este decret té per objecte regular la composició i el funcionament dels esmentats òrgans, complint el que preveu l’apartat 2 de l’article 20 de la referida Llei 10/2014, de 29 de desembre, el qual preveu que estos aspectes es desplegaran per decret del Consell.
Per això, de conformitat amb allò que establix l’article 18.f de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, a proposta del conseller de Sanitat, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 22 de maig de 2015.

DECRETE

CAPÍTOL I
Disposicions generals

Article 1. Objecte
Este decret té per objecte regular la composició i el funcionament del Consell de Salut de la Comunitat Valenciana i dels consells de salut dels departaments de salut, òrgans de participació ciutadana en el Sistema Valencià de Salut.

Article 2. Règim jurídic
El Consell de Salut de la Comunitat Valenciana i els consells de salut dels departaments de salut es regixen quant a la seua organització i funcionament per la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana, pel que preveu este decret, per allò que, si és el cas, establisquen els seus respectius reglaments de funcionament intern i, supletòriament, pel que preveu el capítol II del títol II, de Llei 30/1992, de 26 novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.


CAPÍTOL II
Del Consell de Salut de la Comunitat Valenciana

Article 3. Del Consell de Salut de la Comunitat Valenciana
El Consell de Salut de la Comunitat Valenciana és l’òrgan superior col·legiat de caràcter consultiu de participació ciutadana en el Sistema Valencià de Salut, adscrit a la secretaria autonòmica competent en matèria de sanitat, i exercix les seues funcions amb autonomia orgànica i funcional.

Article 4. Composició
1. El Consell de Salut de la Comunitat Valenciana està format per:

a) Nou membres en representació de la Generalitat, designats per la persona titular de la conselleria competent en matèria de sanitat.

b) Sis membres en representació dels ajuntaments de la Comunitat Valenciana, a proposta de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
c) Un membre a proposta de cada una de les organitzacions sindicals amb representació en la Mesa Sectorial de Sanitat.
d) Cinc membres a proposta de les organitzacions empresarials de la Comunitat Valenciana que designe la persona titular de la conselleria competent en matèria de sanitat.
e) Quatre membres a proposta de les organitzacions de consumidors, usuaris o veïns que designe la persona titular de la conselleria competent en matèria de sanitat.
f) Tres membres a proposta dels col·legis de professionals sanitaris de la Comunitat Valenciana que designe la persona titular de la conselleria competent en matèria de sanitat.
g) Un membre a proposta de l’associació de pacients i familiars de pacients que designe la persona titular de la conselleria competent en matèria de sanitat d’entre les que integren el Comité de Pacients de la Comunitat Valenciana.
2. La persona titular de la conselleria competent en matèria de sanitat nomenarà i cessarà els membres del Consell per un període màxim de quatre anys, i podran ser designats novament per a altres períodes.

3. El Consell de Salut de la Comunitat Valenciana comptarà amb una Presidència, una Vicepresidència primera i una Vicepresidència segona i triarà d’entre els seus membres les persones titulars d’estes.
4. El Consell de Salut de la Comunitat Valenciana comptarà amb una Secretaria, i correspondrà a la persona titular de la conselleria competent en matèria de sanitat designar la persona titular d’esta d’entre els membres que actuen en representació de la Generalitat.

Article 5. Funcions
1. Són funcions del Consell de Salut de la Comunitat Valenciana les següents:
a) Promoure la participació ciutadana en el Sistema Valencià de Salut.
b) Formular propostes destinades a millorar el Sistema Valencià de Salut.
c) Traslladar les iniciatives i demandes sanitàries emanades dels distints sectors i col·lectius socials.
d) Difondre informació d’àmbit sanitari d’interés per al col·lectiu d’entitats representades en el consell.
e) Conéixer el Pla de Salut de la Comunitat Valenciana i el seu grau d’execució.
f) Conéixer el pressupost de la conselleria competent en matèria de sanitat.
g) Aprovar, si és el cas, el seu reglament de funcionament intern.
h) Conéixer les propostes de modificació territorial dels departaments de salut.
i) Conéixer els acords o convenis que establisca la conselleria competent en matèria de sanitat amb altres entitats o administracions en assumptes sanitaris.
j) Qualsevol altra funció que se li atribuïsca legalment o reglamentàriament.
2. El Consell de Salut de la Comunitat Valenciana, quan tracte temes d’especial interés o rellevància per a algun departament de salut en particular, podrà donar-ne compte al consell de salut del departament corresponent remetent la informació i documentació oportunes a través dels òrgans competents de la conselleria competent en matèria de sanitat.


CAPÍTOL III
Dels consells de salut dels departaments de salut

Article 6. Dels consells de salut dels departaments de salut
1. En cada departament de salut hi haurà un consell de salut com a òrgan de participació comunitària per a la consulta i seguiment de la gestió del Sistema Valencià de Salut en el seu àmbit territorial, el qual quedarà adscrit a la secretaria autonòmica competent en matèria de sanitat, a través del departament de salut que corresponga, i exercirà les seues funcions amb autonomia orgànica i funcional.
2. El consell de salut del departament de salut estarà format per:
a) Cinc membres en representació de la conselleria competent en matèria de sanitat que exercisquen les seues funcions en l’àmbit del departament de salut a proposta de la secretaria autonòmica amb competències en matèria de sanitat.
b) Tres representants dels ajuntaments del departament de salut, a proposta de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
c) Dos membres a proposta de les organitzacions empresarials de la Comunitat Valenciana que designe la persona titular de la conselleria competent en matèria de sanitat.
d) Dos membres a proposta de les organitzacions sindicals més representatives en les juntes de personal del sector sanitari en l’àmbit del departament de salut. En cas d’empat en el nombre de representants obtingut en les eleccions sindicals, es dirimirà en funció del nombre de vots obtingut.
e) Dos membres a proposta de les organitzacions de consumidors, usuaris o veïns que designe la persona titular de la conselleria competent en matèria de sanitat.
f) Un membre en representació del col·legi professional sanitari que designe la persona titular de la conselleria competent en matèria de sanitat.
g) Un membre a proposta de l’associació de pacients i familiars de pacients que designe la persona titular de la conselleria competent en matèria de sanitat d’entre les que integren el Comité de Pacients de la Comunitat Valenciana.
3. La persona titular de la conselleria competent en matèria de sanitat nomenarà i cessarà els membres dels consells de salut dels departaments de salut per un període màxim de quatre anys, i podran ser designats novament per a altres períodes.
4. El consell de salut del departament de salut comptarà amb una Presidència, una Vicepresidència i una Secretaria i triarà d’entre els seus membres les persones titulars d’estes. La persona titular de la Secretaria es triarà d’entre els membres que actuen en representació de la conselleria competent en matèria de sanitat.

Article 7. Funcions
1. Són funcions del consell de salut del departament de salut les següents:
a) Promoure la participació ciutadana en el departament de salut.
b) Formular propostes destinades a millorar el sistema sanitari en l’àmbit del departament de salut.
c) Traslladar les iniciatives i demandes sanitàries emanades dels distints sectors i col·lectius socials.
d) Difondre informació d’àmbit sanitari d’interés per al col·lectiu d’entitats representades en el consell.
e) Conéixer el pla de salut del departament de salut.
f) Aprovar, si és el cas, el seu reglament de funcionament intern.
g) Qualsevol altra funció que se li atribuïsca legalment o reglamentàriament.
2. Els consells de salut de departament podran, en l’àmbit de les seues competències respectives, remetre al Consell de Salut de la Comunitat Valenciana la informació i documentació que consideren d’especial interés o transcendència per a l’esmentat òrgan per al seu coneixement i efectes oportuns. La dita remissió es realitzarà a través dels òrgans competents de la conselleria competent en matèria de sanitat.

CAPÍTOL IV
Règim de funcionament dels consells de salut

Article 8. Presidència
1. Correspon a les persones titulars de la Presidència del Consell de Salut de la Comunitat Valenciana i dels consells de salut dels departaments de salut:
a) Exercir la representació de l’òrgan.
b) Acordar la convocatòria de les sessions i la fixació de l’orde del dia, tenint en compte, si és el cas, les peticions dels altres membres formulades amb la suficient antelació.
c) Presidir les sessions, moderar el desenrotllament dels debats i suspendre’ls per causes justificades.
d) Dirimir amb el seu vot els empats, als efectes d’adoptar acords.
e) Vetlar pel compliment de la normativa aplicable i dels acords adoptats.
f) Visar les actes i certificacions dels acords de l’òrgan.
g) Exercir aquelles altres funcions que siguen inherents a la seua condició de titular de la presidència de l’òrgan o li siguen atribuïdes legalment o reglamentàriament.
2. En cas de vacant, absència, malaltia, o una altra causa legal, la persona titular de la presidència serà substituïda per la persona titular de la vicepresidència que corresponga i, a falta d’això, pel membre de major jerarquia, antiguitat i edat, per este orde, d’entre els que actuen en representació de la conselleria competent en matèria de sanitat.

Article 9. Membres
1. Correspon als membres del Consell de Salut de la Comunitat Valenciana i dels consells de salut dels departaments de salut:
a) Rebre, amb una antelació mínima de quaranta-huit hores, la convocatòria que conté l’orde del dia de les reunions i l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.
b) Participar en els debats de les sessions.
c) Exercir el seu dret al vot i formular el seu vot particular, així com expressar el sentit del seu vot i els motius que ho justifiquen.
d) Formular precs i preguntes
e) Obtindre la informació que es trobe en el consell necessària per a complir les funcions assignades.
f) Aquelles altres funcions que siguen inherents a la seua condició.
2. Els membres d’un òrgan col·legiat no podran atribuir-se les funcions de representació reconegudes a este, llevat que expressament se’ls hagen atorgat per una norma o per acord vàlidament adoptat, per a cada cas concret, pel mateix òrgan.
3. En casos de vacant, absència o malaltia i, en general, quan concórrega alguna causa justificada, els membres titulars de l’òrgan col·legiat podran ser substituïts pels suplents que, si és el cas, hagen designat les entitats a què representen, la qual cosa haurà d’acreditar-se per escrit davant de la Secretaria del consell i produirà efectes a partir d’eixe moment.

Article 10. Secretaria
1. Correspon a les persones titulars de la Secretaria del Consell de Salut de la Comunitat Valenciana i dels consells de salut dels departaments de salut:
a) Assistir a les reunions amb veu i amb vot.
b) Efectuar la convocatòria de l’òrgan per orde de la persona titular de la Presidència, així com les citacions als seus membres.
c) Rebre els actes de comunicació dels membres amb l’òrgan i, per tant, les notificacions, peticions de dades, rectificacions o qualsevol altra classe d’escrits dels quals haja de prendre coneixement.
d) Preparar el despatx dels assumptes, redactar i autoritzar les actes de les sessions.
e) Expedir certificacions de les consultes i acords aprovats.
f) Custodiar la documentació relativa al funcionament de l’òrgan.
g) Aquelles altres funcions que siguen inherents a la seua condició de titular de la secretaria.
2. En cas de vacant, absència, malaltia, o una altra causa legal, la persona titular de la Secretaria serà substituïda pel membre de menor jerarquia, antiguitat i edat, per este orde, d’entre els que actuen en representació de la conselleria competent en matèria de sanitat.
3. Les persones titulars de les secretaries dels consells de salut dels departaments de salut remetran a la conselleria competent en matèria de sanitat una còpia de les convocatòries i de les actes en un termini no superior a un mes des de la seua aprovació.

Article 11. Pèrdua de la condició de membre
La condició de membre d’un consell de salut es perdrà per les causes següents:
1. Per terminació del mandat.
2. Per renúncia.
3. Per incapacitat judicialment declarada.
4. Per defunció.
5. Per incompatibilitat en els termes que establisca la llei.
6. A instància de l’entitat a què representa.
7. Quan l’entitat a què representa deixe de formar part del consell.

8. Quan deixe de pertànyer a l’entitat a què representa en el consell.


Article 12. Convocatòries i sessions
1. El Consell de Salut de la Comunitat Valenciana i els consells de salut dels departaments de salut es reuniran com a mínim dos vegades a l’any i sempre que ho acorde la persona titular de la Presidència, o després de sol·licitud d’una tercera part dels seus membres, o a sol·licitud de la persona titular de la conselleria competent en matèria de sanitat.
2. Les convocatòries es faran per escrit, acompanyades dels temes de l’orde del dia a tractar i amb una antelació mínima de quaranta-huit hores.
3. Els consells es consideraran vàlidament constituïts quan concórreguen les persones titulars de la seua presidència i secretaria o, si és el cas, els que els substituïsquen, i la mitat, almenys, dels seus membres en primera convocatòria. En segona convocatòria, serà vàlida la reunió siga quin siga el nombre de membres que hi assistisquen sempre que no siga inferior a tres.
4. Els acords seran adoptats per majoria de vots.
5. No podrà ser objecte de deliberació o acord cap assumpte que no figure inclòs en l’orde del dia del consell, llevat que estiguen presents tots els seus membres i siga declarada la urgència de l’assumpte pel vot favorable de la majoria.
6. Els membres dels consells de salut i els que acrediten la titularitat d’un interés legítim podran dirigir-se a la persona titular de la secretaria del consell de salut perquè els siga expedida certificació dels seus acords.

Article 13. Actes
1. De cada sessió que faça l’òrgan col·legiat alçarà acta la persona titular de la secretaria, que especificarà necessàriament els membres que han assistit, l’orde del dia de la reunió, les circumstàncies del lloc i temps en què s’ha realitzat, els punts principals de les deliberacions, així com el contingut dels acords adoptats.
2. En l’acta figurarà, a sol·licitud dels respectius membres de l’òrgan, el vot contrari a l’acord adoptat, la seua abstenció i els motius que la justifiquen o el sentit del seu vot favorable. Així mateix, qualsevol membre té dret a sol·licitar la transcripció íntegra de la seua intervenció o proposta, sempre que aporte en l’acte, o en el termini que assenyale la persona titular de la presidència, el text que es corresponga fidelment amb la seua intervenció, i es farà així constar en l’acta o se n’unirà còpia.
3. Els membres que discrepen de l’acord majoritari podran formular vot particular per escrit en el termini de quaranta-huit hores, que s’incorporarà al text aprovat.
4. Quan els membres de l’òrgan voten en contra o s’abstinguen, quedaran exempts de la responsabilitat que, si és el cas, puga derivar-se dels acords.
5. La persona titular de la secretaria remetrà als membres del consell l’esborrany de l’acta de cada sessió en un termini no superior a un mes des de la seua realització.
6. Les actes s’aprovaran en la mateixa o en la següent sessió, no obstant això, la persona titular de la secretaria podrà emetre certificació sobre els acords específics que s’hagen adoptat, sense perjuí de la ulterior aprovació de l’acta. En les certificacions d’acords adoptats emeses amb anterioritat a l’aprovació de l’acta es farà constar expressament esta circumstància.
7. A fi de garantir la transparència i participació ciutadana, una vegada aprovades les actes la persona titular de la Secretaria les remetrà a l’òrgan competent perquè es publiquen en la pàgina web del departament de salut que corresponga, o en la pàgina web de la conselleria competent en matèria de sanitat quan es tracte de les actes del Consell de Salut de la Comunitat Valenciana. Esta dita publicació haurà d’adequar-se al que preveu la legislació relativa a la protecció de dades de caràcter personal i la resta de normativa aplicable.

Article 14. Mitjans
Correspon a la conselleria competent en matèria de sanitat facilitar els mitjans personals i materials necessaris per al compliment de les funcions que tenen encomanades els consells de salut.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Caràcter no retributiu de la participació en els consells de salut
Les persones pertanyents als òrgans col·legiats regulats en este decret no percebran cap tipus de retribució o compensació econòmica per l’exercici de les seues funcions.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Única. Continuïtat dels consells de salut existents
El Consell de Salut de la Comunitat Valenciana i els consells de salut dels departaments de salut continuaran funcionant amb continuïtat, sense perjuí de la seua adequació a la composició i funcionament regulats en este decret en el termini màxim de sis mesos des de la seua publicació.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació normativa
Amb l’entrada en vigor del present decret, i de conformitat amb el que preveu l’apartat segon de la disposició derogatòria única de la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana, queden derogats els articles 19 a 21 i 33 de la Llei 3/2003, de 6 de febrer, d’Ordenació Sanitària de la Comunitat Valenciana i l’Orde de 13 d’octubre de 2008, de la Conselleria de Sanitat, per la qual s’aprova el Reglament de Funcionament del Consell de Salut de la Comunitat Valenciana. Així mateix, queden derogades totes les disposicions que del mateix rang o d’un rang inferior que s’oposen a este decret

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Habilitació normativa
Es faculta la persona titular de la conselleria competent en matèria de sanitat per a dictar totes les disposicions que requerisca el desplegament i execució del present decret.

Segona. Entrada en vigor
Este decret entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

València, 22 de maig de 2015

El president de la Generalitat,
ALBERTO FABRA PART

El conseller de Sanitat,
MANUEL LLOMBART FUERTES

linea