diari

DECRET 84/2015, de 29 de maig, del Consell, pel qual s'aprova l'Estatut de l'Institut Valencià d'Administració Tributària i es modifica el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, aprovat pe1 Decret 20/2013, de 25 de gener, del Consell. [2015/5113]

(DOGV núm. 7537 de 01.06.2015) Ref. Base de dades 004947/2015

DECRET 84/2015, de 29 de maig, del Consell, pel qual s'aprova l'Estatut de l'Institut Valencià d'Administració Tributària i es modifica el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, aprovat pe1 Decret 20/2013, de 25 de gener, del Consell. [2015/5113]
ÍNDEX

Preàmbul
Capítol I. Funcions de l’Institut Valencià d’Administració Tributària

Article 1. Funcions de l’Institut Valencià d’Administració Tributària

Capítol II. Organització de l’Institut Valencià d’Administració Tributària
Article 2. Òrgans de govern de l’Institut Valencià d’Administració Tributària
Article 3. La Presidència
Article 4. El Consell Rector
Article 5. La Direcció General
Article 6. Estructura de l’Institut Valencià d’Administració Tributària
Article 7. Subdirecció General
Article 8. Departament de Gestió Tributària i les seues unitats administratives
Article 9. Departament d’Inspecció Tributària i les seues unitats administratives
Article 10. Departament de Recaptació i les seues unitats administratives
Article 11. Gabinet Tècnic de Valoracions
Article 12. Servici d’Assumptes Generals i Econòmics.
Article 13. Delegacions de l’Institut i les seues unitats administratives
Capítol III. Planificació i programació de les activitats de l’Institut Valencià d’Administració Tributària
Article 14. Pla plurianual de gestió
Article 15. Programa anual d’actuació
Capítol IV. Règim jurídic i economicofinancer
Article 16. Règim jurídic
Article 17. Personal i mitjans materials
Article 18. Recursos econòmics
Article 19. Règim economicofinancer
Disposició addicional única. Posada en funcionament de l’Institut Valencià d’Administració Tributària
Disposició transitòria primera. Especialitats relatives al primer Pla plurianual de gestió i al primer Programa anual d’actuació
Disposició transitòria segona. Oficines liquidadores de districte hipotecari
Disposició derogatòria única
Disposicions finals
Primera. Referències
Segona. Modificació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública, aprovat per Decret 20/2013, de 25 de gener, del Consell
Tercera. Normativa de desplegament
Quarta. Entrada en vigor
Annex I. Estructura directiva de l’Institut Valencià d’Administració Tributària
Annex II. Modificació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública, aprovat per Decret 20/2013, de 25 de gener, del ConsellPREÀMBUL

L’article 54 de la Llei 7/2014, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d’Organització de la Generalitat crea el Servici Tributari Valencià, amb la denominació d’Institut Valencià d’Administració Tributària, d’acord amb el que establix l’article 69 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana. Este institut es configura com una entitat autònoma, de caràcter administratiu, adscrita a la conselleria competent en matèria d’hisenda i amb personalitat jurídica pròpia, autonomia funcional i de gestió i plena capacitat d’actuar per a organitzar i exercir les funcions que se li atribuïsquen.

L’article 61.2 de l’esmentada Llei 7/2014 establix que correspon al Consell el desenrotllament de l’estructura de l’Institut i la fixació de les funcions de cada departament i de les seues unitats administratives dependents, per mitjà de l’aprovació, per decret, del corresponent estatut de l’Institut.
D’altra banda, al llarg de la regulació de l’Institut Valencià d’Administració Tributària, establida en el capítol III de la Llei 7/2014, s’establix en diversos preceptes legals el desplegament reglamentari a través de l’estatut. És el cas, entre altres, de la determinació de les regles de funcionament i règim aplicable al Consell Rector (article 59.3), l’atribució de funcions a la Presidència o a la Direcció General de l’Institut (articles 58.2 i 60.2) o la configuració del règim jurídic del dit institut (article 62.1). En altres supòsits, la llei no establix específicament el vehicle normatiu per a l’atribució de determinades funcions, però esta es pot dur a terme, en funció de la genèrica previsió legal, a través de l’estatut, ja que únicament es tracta d’aclarir i especificar les que de forma més genèrica ja es preveuen en el text legal (articles 56.2.i i 59.2.f).

L’estatut també ha d’arreplegar els òrgans territorials per a la desconcentració de les funcions de l’Institut que així ho requerixen, en els termes establits per l’article 61.3 de la Llei 7/2014.
L’atribució de les funcions als òrgans i unitats administratives de l’Institut Valencià d’Administració Tributària exigix la modificació de determinats articles del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública, com a conselleria competent en matèria d’hisenda, tant pel que fa a l’adscripció del nou institut a la conselleria, com quant a les funcions en l’àmbit tributari de la Direcció General de Tributs i Joc i de les seues unitats administratives, així com de les direccions territorials de la conselleria, i se suprimixen, a més, en el dit reglament la totalitat de les unitats administratives que depenen d’estes últimes, al passar a integrar-se en l’estructura de l’Institut Valencià d’Administració Tributària.

Finalment, per mitjà del present decret s’establix l’instrument reglamentari per a la posada en funcionament de l’Institut Valencià d’Administració Tributària, als efectes del que disposen les disposicions transitòries primera, segona i quarta de la Llei 7/2014.
En virtut d’això, en execució del que disposa la normativa citada i, en l’exercici de la facultat d’organització de l’administració tributària valenciana per a l’atribució de la competència territorial a determinats òrgans tributaris, a què es referix l’article 84 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ambs els tràmits previs establits en l’article 43 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i en el Decret 24/2009, de 13 de febrer, del Consell, sobre la forma, l’estructura i el procediment d’elaboració dels projectes normatius de la Generalitat, a proposta del conseller d’Hisenda i Administració Pública i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 29 de maig de 2015,DECRETE


CAPÍTOL I
Funcions de l’Institut Valencià d’Administració Tributària

Article 1. Funcions de l’Institut Valencià d’Administració Tributària

1. Corresponen a l’Institut Valencià d’Administració Tributària les competències en l’àmbit de la Generalitat relatives a l’aplicació dels tributs, l’exercici de la potestat sancionadora en matèria tributària i la funció revisora en via administrativa.
2. Sense perjuí de qualsevol altra funció que se li puga atribuir per l’ordenament jurídic, correspon a l’Institut:
a) L’aplicació dels tributs estatals cedits, en els termes fixats en la legislació que regule la cessió, l’aplicació dels tributs propis de la Generalitat, en els termes establits en la legislació que els regule, i l’aplicació dels recàrrecs autonòmics que puga establir la Generalitat sobre els tributs estatals i, en particular:

1r. Exercir les funcions administratives en què consistix la gestió tributària, de conformitat amb el que establix l’article 117 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
2n. Exercir les funcions administratives en què consistix la inspecció tributària, de conformitat amb el que establix l’article 141 de la Llei General Tributària.
3r. Exercir les funcions administratives conduents al cobrament dels deutes tributaris, d’acord amb el que establix l’article 160 de la Llei General Tributària, sense perjuí de les funcions en matèria concursal de la persona titular de la conselleria competent en matèria d’hisenda establides per la normativa d’hisenda pública de la Generalitat.

b) La lluita contra el frau i l’evasió fiscal en l’àmbit dels tributs i recàrrecs l’aplicació dels quals li corresponga
c) L’exercici de la potestat sancionadora en matèria tributària, relativa als tributs i recàrrecs l’aplicació dels quals li corresponga.
d) La recaptació en període executiu i les compensacions i els ajornaments dels ingressos de dret públic de naturalesa no tributària de la Generalitat.
e) La revisió en via administrativa dels actes tributaris de competència de l’Institut, excepte les reclamacions economicoadministratives, la revisió dels actes nuls de ple dret i la declaració de lesivitat dels dits actes.
f) El desenrotllament de la col·laboració social en l’aplicació dels tributs de competència de l’institut.
g) El desenrotllament de campanyes informatives i divulgatives en matèria tributària, així com la informació i assistència al contribuent, excepte la resposta a les consultes tributàries escrites a què es referix l’article 88 de la Llei General Tributària.
h) La col·laboració i coordinació amb altres administracions tributàries.
i) La gestió i control de les fiances d’arrendaments urbans o de prestació de servicis i subministraments complementaris.
j) L’elaboració d’informes i estadístiques sobre resultats de la seua activitat i de drets liquidats i recaptats i previsions de liquidació i recaptació, o sobre qualsevol qüestió relativa a matèries de la seua competència, i la seua remissió a la conselleria competent en matèria d’hisenda a iniciativa pròpia o a sol·licitud de l’òrgan competent d’esta última.

k) Les funcions que, mitjançant una llei, conveni, delegació de competències o encàrrec de gestió, se li atribuïsquen en relació amb els tributs i recursos de titularitat d’altres administracions públiques.


CAPÍTOL II
Organització de l’Institut Valencià d’Administració Tributària

Article 2. Òrgans de govern de l’Institut Valencià d’Administració Tributària
Els òrgans de govern de l’Institut són la Presidència, el Consell Rector i la Direcció General.

Article 3. La Presidència
1. La Presidència de l’Institut Valencià d’Administració Tributària l’exercix el titular de la conselleria competent en matèria d’hisenda.

2. Corresponen a la Presidència les funcions següents:
a) L’exercici de la representació institucional de l’Institut.
b) L’autorització i firma, a proposta de la direcció general, dels convenis en matèries que siguen competència de l’esmentat Institut.
c) L’acceptació de les delegacions de competències o encàrrecs de gestió de funcions d’altres administracions públiques o les seues entitats dependents en favor de l’Institut.
d) L’actuació com a òrgan de contractació, així com d’autorització, disposició del gasto i ordenació dels pagaments corresponents de l’Institut.
e) L’exercici de les funcions previstes en l’apartat 3 de l’article 102 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana o en la normativa que el substituïsca per a la provisió dels llocs de subdirecció general, dels de direcció de departament i de la resta de lliure designació de l’estructura organitzativa de l’Institut
f) Vetlar pel compliment dels objectius de l’entitat, impulsant i orientant l’actuació de la direcció.
g) Resoldre els procediments sobre responsabilitat patrimonial de l’Institut i el seu personal.
h) Resoldre les reclamacions prèvies a la via judicial civil, llevat que expressament s’atribuïsquen en este estatut a un altre òrgan de l’Institut.
3. En cas de vacant, absència o malaltia, les funcions de la Presidència les exercirà la Vicepresidència del Consell Rector de l’Institut, el qual, al seu torn, serà suplida en estes funcions, en idèntics supòsits, per la mateixa persona que haja d’exercir la seua suplència en el consell rector, d’acord amb el que disposa l’apartat 5 de l’article 4.

Article 4. El Consell Rector
1. El Consell Rector està integrat per:
a) La persona titular de la Presidència de l’Institut, que exercirà la Presidència del Consell Rector.
b) La persona titular de la Secretaria Autonòmica en matèria d’hisenda, que exercirà la Vicepresidència del Consell Rector. En el cas d’inexistència d’este òrgan en l’estructura de la conselleria competent en matèria d’hisenda, el lloc l’ocuparà la persona titular de la subsecretaria de la dita conselleria.
c) Les persones titulars de la direcció general o òrgan directiu competent en matèria de tributs de la conselleria amb competències en matèria d’hisenda i de la direcció general d’este Institut, que seran vocals nats.
d) Dos vocals electius nomenats pel Consell, a proposta de la persona titular de la conselleria competent en matèria d’hisenda, entre els funcionaris i les funcionàries de carrera del Cos Superior Tècnic d’Inspectors de Tributs de l’Administració de la Generalitat.

e) La persona titular de la Secretaria del Consell Rector, nomenada per la persona titular de la Presidència de l’Institut entre els vocals del Consell Rector.
2. Són funcions del Consell Rector:
a) La proposta del pla plurianual de gestió i del programa anual d’actuació de l’Institut, i el seguiment i control de la seua execució.
b) El control de la labor de direcció i gestió ordinària duta a terme per la direcció general.
c) La proposta a l’òrgan competent de la Generalitat de l’oferta d’ocupació pública de llocs de treball adscrits a l’Institut.
d) L’aprovació de la proposta del pressupost anual de l’Institut.
e) L’aprovació dels comptes anuals de l’Institut.
f) Qualsevol altra que li atribuïsca l’ordenament jurídic.
3. Les funcions del Consell Rector no són susceptibles de delegació.

4. La Presidència del Consell Rector tindrà les funcions següents:

a) Exercir la representació del Consell Rector.
b) Acordar la convocatòria de les sessions ordinàries i extraordinàries i la fixació de l’orde del dia, tenint en compte, si és el cas, les peticions dels altres membres formulades amb la suficient antelació.

c) Presidir les sessions, moderar el desenrotllament dels debats i suspendre’ls per causes justificades.
d) Visar les actes i certificats dels acords de l’òrgan.
e) Exercir totes les altres funcions inherents a la seua condició de president que establisquen les normes generals que regulen el règim jurídic dels òrgans col·legiats en l’àmbit de les administracions públiques.
5. En casos de vacant, absència o malaltia, el president del Consell Rector serà substituït pel titular de la Vicepresidència i, si no hi ha, pel titular de la Direcció General competent en matèria de tributs.

6. La Secretaria del Consell Rector tindrà les funcions següents:
a) Assistir a les reunions del Consell, amb veu i vot com a vocal.
b) Efectuar la convocatòria de les sessions del Consell per orde de la persona que té la Presidència, així com les citacions als membres del Consell.
c) Preparar el despatx dels assumptes, i redactar i autoritzar les actes de les sessions.
d) Rebre els actes de comunicació dels membres amb el Consell, les notificacions, peticions de dades, rectificacions o qualsevol classe d’escrit de què haja de tindre coneixement.
e) Expedir certificats de les consultes, dictàmens o acords adoptats pel Consell.
f) Qualsevol altra funció inherent a la seua condició que haja establit la normativa que establix el règim jurídic dels òrgans col·legiats en l’àmbit de les administracions públiques.
7. El funcionament i el règim aplicable al consell rector s’ajustarà a les normes següents, sense perjuí de l’aplicació de les normes generals que regulen el règim jurídic dels òrgans col·legiats en l’àmbit de les administracions públiques:
a) El Consell Rector s’haurà de reunir:
1r De forma ordinària, en els casos següents:
U. Per a l’aprovació de la proposta del pressupost anual de l’Institut, del programa anual d’actuació i dels comptes anuals de l’exercici anterior, així com per a l’avaluació dels resultats del programa d’actuació de l’exercici anterior.
Dos. Per a l’aprovació de la proposta del pla plurianual de gestió o de les seues pròrrogues.
Tres. Per a l’avaluació dels resultats del dit pla plurianual.
2n De forma extraordinària:
U. Quan ho considere necessari la Presidència, a instància de la Direcció General, per a l’aprovació de la proposta a l’òrgan competent de la Generalitat de l’oferta d’ocupació pública de llocs de treball adscrits a l’Institut.
Dos. En els altres casos que així ho considere oportú la Presidència del Consell Rector.
b) La convocatòria de les sessions, amb expressió de l’orde del dia, serà acordada i notificada almenys amb 48 hores d’antelació a la data de realització de la sessió. En casos d’urgència justificada podrà convocar-se la sessió amb una antelació no inferior a 24 hores.
c) El quòrum per a la vàlida constitució del Consell Rector serà, almenys, el de la mitat dels seus membres, sempre que entre estos figure la persona titular de la Presidència o qui la substituïsca, i la persona titular de la Secretaria o qui la substituïsca.
d) Els acords del Consell Rector s’adoptaran per majoria dels seus membres i, en cas d’empat, el titular de la Presidència podrà exercir el vot de qualitat.

Article 5. La Direcció General
1. La persona titular de la Direcció General de l’Institut Valencià d’Administració Tributària, amb rang de direcció general, la nomenarà i la separarà el Consell, a proposta de la Presidència de l’Institut, entre els funcionaris i les funcionàries de carrera pertanyents al Cos Superior Tècnic d’Inspectors de Tributs de l’Administració de la Generalitat o al Cos Superior d’Inspectors d’Hisenda de l’Estat.

El nomenament de la persona titular de la Direcció General podrà recaure en la persona titular de la Direcció General o òrgan competent en matèria de tributs de la conselleria amb competències en matèria d’hisenda, sempre que esta última dispose de les condicions esmentades en el paràgraf anterior.
2. La persona titular de la Direcció General serà la persona responsable de la direcció i gestió ordinària de l’Institut i exercirà les competències inherents a la dita direcció, en el marc de les directrius del pla plurianual de gestió i del programa anual d’actuació, així com les que expressament li delegue la Presidència.
3. En particular, correspon a la persona titular de la Direcció General:
a) L’exercici de la representació ordinària de l’Institut.
b) L’elaboració de les instruccions sobre organització i funcionament efectiu de l’Institut, en desplegament del que preveu este Estatut.

c) Les relacions ordinàries amb altres òrgans de l’Administració Autonòmica i amb altres administracions públiques o entitats públiques o privades.
d) L’exercici de la direcció superior del personal de l’Institut i l’elaboració de les propostes en matèria de personal a l’òrgan competent de la Generalitat en matèria de funció pública, excepte la prevista en la lletra c de l’apartat 2 de l’article 4.
e) L’elaboració de propostes a l’òrgan competent en matèria de tecnologies de la informació de la planificació de la gestió de recursos informàtics i d’administració electrònica necessaris per a l’adequat compliment del pla plurianual de gestió i del programa anual d’actuació, a iniciativa pròpia o de la subdirecció general.
f) L’elaboració de l’avantprojecte de pressupost de l’Institut, per a la seua elevació al consell rector.
g) L’elaboració de la memòria justificativa i econòmica del pla plurianual de gestió i del programa anual d’actuació i, a iniciativa pròpia o de la Subdirecció General, de les propostes de millora de la planificació i programació de les activitats de l’Institut, per a la seua elevació al Consell Rector.
h) L’elaboració de propostes de contractació, per a la seua elevació a la Presidència.
i) L’elaboració de propostes per a l’autorització i firma de convenis amb altres entitats, i per a l’acceptació de les delegacions de competències o encàrrecs de gestió de funcions d’altres administracions públiques o les seues entitats dependents a favor de l’Institut, per a la seua elevació a la Presidència.
j) L’elaboració de propostes de resolució en matèria de responsabilitat patrimonial de l’Institut i el seu personal, o de reclamacions prèvies a la via judicial civil, per a la seua elevació a la Presidència.
k) La proposta al president de provisió del lloc de subdirecció general, dels de direccions de departament i de la resta de lliure designació.

l) La contestació de les queixes pel funcionament dels servicis de l’Institut.
4. En cas de vacant, absència, o malaltia, les funcions de la direcció general les exercirà la persona titular de la subdirecció general.


Article 6. Estructura de l’Institut Valencià d’Administració Tributària

1. Per a l’aplicació dels tributs, sota la supervisió de la Direcció General, l’Institut Valencià d’Administració Tributària s’estructura en una Subdirecció General, de la qual dependran jeràrquicament els departaments amb rang de subdirecció general.
Les persones titulars de la Subdirecció General i de cada una de les direccions de departament seran nomenades entre el personal que tinga la condició de funcionari o funcionària de carrera pertanyent al Cos Superior Tècnic d’Inspectors de Tributs de l’Administració de la Generalitat.
2. Als efectes de la desconcentració de les funcions que així ho requerisquen, l’Institut té delegacions a Alacant, Castelló i València.

3. L’estructura directiva de l’Institut, d’acord amb el que establix el present estatut, figura en l’annex I d’estructura directiva de l’Institut.


Article 7. Subdirecció General
1. Sota la supervisió de la Direcció General, corresponen a la persona titular de la Subdirecció General les funcions següents:
a) Dirigir, controlar, coordinar i supervisar l’execució dels projectes, objectius o activitats que se li assignen, així com els departaments, delegacions i servicis que se li adscriuen en l’apartat 2 d’este article.

b) Assistir i assessorar a la Direcció General per a l’adequat exercici de les funcions d’este últim, i, en particular, en relació amb els aspectes següents:
1r) L’elaboració de les instruccions sobre funcionament efectiu de l’Institut.
2n) La subscripció de convenis amb altres entitats i l’acceptació de les delegacions de competències o encàrrecs de gestió de funcions d’altres administracions públiques o les seues entitats dependents a favor de l’Institut.
3r) La resolució d’assumptes relatius a la direcció de personal de l’Institut.
4t) L’elaboració de l’avantprojecte de pressupost de l’Institut.
5t) La iniciativa de proposta de millores en la planificació i programació de les activitats de l’Institut.
6t) La iniciativa de propostes de planificació de la gestió de recursos informàtics i d’administració electrònica.
7m) Les altres que li encomane la direcció general.
2. De la subdirecció general dependran orgànicament els òrgans i unitats administratives següents:
a) Departament de Gestió Tributària.
b) Departament d’Inspecció Tributària.
c) Departament de Recaptació.
d) Gabinet Tècnic de Valoració.
e) Servici d’Assumptes Generals i Econòmics.
f) Les delegacions de l’Institut.
3. En cas de vacant, absència o malaltia de la persona titular de la subdirecció general, esta serà suplida pels caps o caps de departament per l’orde en què figuren en este estatut.

Article 8. Departament de Gestió Tributària i les seues unitats administratives
1. Els òrgans i unitats administratives de gestió tributària de l’Institut són:
a) En l’àmbit central i respecte a tot el territori de la Comunitat, el Departament de Gestió Tributària.
b) En l’àmbit territorial de la respectiva província, les delegacions de l’Institut.
2. El Departament de Gestió Tributària exercix les funcions següents:
a) La direcció, planificació, coordinació i control de les actuacions de l’administració tributària en l’aplicació dels sistemes i procediments de gestió tributària, incloent-hi l’elaboració d’instruccions amb este fi que seran de compliment obligatori.
b) L’estudi, disseny i programació de les actuacions i procediments de gestió tributària.
c) La formulació de propostes normatives i consultes en l’àmbit funcional de gestió tributària per a la seua elevació a la direcció general.
d) La planificació, coordinació i control dels servicis d’informació i assistència tributària.
e) La programació i coordinació de les campanyes de requeriments, així com de les funcions de verificació i control en via de gestió tributària.
f) En l’àmbit de la gestió de l’impost sobre el patrimoni, de l’impost sobre activitats que incidixen en el medi ambient, de l’impost sobre eliminació de residus en abocadors i dels fets imposables inclosos en l’àmbit dels models 610 i 615 d’autoliquidació de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats:

1r La gestió i liquidació, així com la resolució dels recursos de reposició contra actes dictats en l’exercici d’estes funcions.
2n La resolució dels procediments d’imposició de sancions tributàries.
3r La informació i assistència tributàries.
g) En l’àmbit de la gestió dels depòsits de fiances d’arrendaments urbans o de prestació de servicis i subministraments complementaris:

1r La gestió i liquidació dels imports corresponents al depòsit de la fiança, així com la seua devolució.
2n La concessió del règim de concert.
h) L’elaboració d’estadístiques i memòries de gestió tributària.
i) Si és el cas, les que la normativa en vigor atribuïx, en l’àmbit estatal, al Departament de Gestió Tributària de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.
j) Qualssevol altres que, en el marc de la gestió tributària, encomane al Departament la Direcció General o la Subdirecció General.
3. La direcció del Departament de Gestió Tributària podrà estar assistida per un o més caps adjunts de departament, amb rang de cap de servici, quan així s’establisca en l’annex I d’estructura directiva de l’Institut, als quals correspondrà l’assistència i suport a la direcció del Departament, així com l’anàlisi, estudi i proposta de resolució dels expedients administratius que li siguen encomanats.

4. En cas de vacant, absència o malaltia de la persona titular del Departament de Gestió Tributària, esta serà suplida pels caps adjunts de departament, si n’hi haguera en l’annex I d’estructura directiva de l’Institut, i per l’orde en què hi figuren. En el supòsit d’inexistència dels caps adjunts o en els supòsits de vacant, absència o malaltia d’estos, la direcció del Departament de Gestió Tributària correspondrà a les persones titulars dels restants departaments de l’Institut en l’orde en què figuren en el present estatut.


Article 9. Departament d’Inspecció Tributària i les seues unitats administratives
1. Els òrgans i unitats administratives d’inspecció tributària de l’Institut són:
a) En l’àmbit central i respecte de tot el territori de la Comunitat Valenciana, el Departament d’Inspecció Tributària, i sota la seua dependència, l’Oficina Tècnica d’Inspecció Tributària, esta última amb rang de servici.
b) En l’àmbit territorial de la respectiva província, i sota la dependència del Departament, les dependències d’Inspecció Tributària, amb rang de servici, quan així s’establisquen en l’annex I d’estructura directiva de l’Institut.
2. El Departament d’Inspecció Tributària exercix les funcions següents:
a) La pràctica de les actuacions de comprovació i investigació, l’aprovació dels actes administratius de liquidació tributària derivats d’estes i la resolució d’expedients sancionadors corresponents, així com la resolució dels recursos de reposició interposats contra aquells, respecte a qualsevol obligat tributari amb independència del lloc on haja d’entendre’s realitzat el fet imposable d’acord amb la normativa de cessió de tributs o del seu domicili fiscal, sense perjuí de les competències atribuïdes a les dependències d’Inspecció Tributària en els casos establits en l’apartat 5 d’este article.

b) La tramitació, d’ofici o a proposta de les dependències d’Inspecció Tributària, dels expedients de delicte fiscal, i elevar a la direcció general la proposta que, si és el cas, procedisca.
c) La realització de les actuacions inspectores relatives al compliment de l’obligació de depòsit de les fiances d’arrendaments urbans o de prestació de servicis i subministraments complementaris i tramitació dels expedients sancionadors que se’n puguen derivar, així com la pràctica dels actes administratius de liquidació i resolució dels expedients sancionadors.
d) La realització de les actuacions d’estudi, informe i assessorament en qüestions de la seua competència.
e) Qualssevol altres que, en el marc de la inspecció tributària, encomane al Departament la Direcció General o la Subdirecció General.

f) Si és el cas, les que la normativa en vigor atribuïx, en l’àmbit estatal, al Departament d’Inspecció Tributària de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.
3. La direcció del Departament podrà estar assistida per un o més caps adjunts de departament, amb rang de cap de servici, quan així s’establisca en l’annex I d’estructura directiva de l’Institut, als quals correspondrà l’assistència i suport a la direcció del Departament, així com l’anàlisi, estudi i proposta de resolució dels expedients administratius que li siguen encomanats per la dita direcció.

4. L’Oficina Tècnica d’Inspecció Tributària exercix les funcions següents:
a) L’elaboració del Pla d’Actuacions Inspectores, per a la seua elevació a la superior aprovació de la direcció general, així com el posterior control de la seua execució per les dependències d’Inspecció Tributària.
b) La direcció, supervisió i coordinació de les actuacions i activitats de totes les dependències d’Inspecció Tributària existents.

c) El control i la responsabilitat del compliment dels plans i objectius del Departament.
d) Les actuacions d’obtenció d’informació i totes aquelles que siguen necessàries a fi de fixar el pla d’actuacions a desenrotllar pels òrgans dependents del Departament.
e) L’assignació d’expedients a les dependències d’Inspecció Tributària.
f) La prestació de l’assistència necessària que requerisca el funcionament de les dependències d’Inspecció Tributària.
g) La tramitació i control de les denúncies tributàries que es presenten.
h) L’elaboració d’estadístiques i memòries d’inspecció tributària.

i) Quantes altres li encomane el Departament d’Inspecció Tributària.

5. Les dependències d’Inspecció Tributària exercixen les funcions següents:
a) La pràctica de les actuacions de comprovació i investigació a la província que corresponga al lloc on haja d’entendre’s realitzat el fet imposable d’acord amb la normativa de cessió de tributs o al domicili fiscal de l’obligat tributari.
b) L’aprovació dels actes administratius de liquidació tributària derivats de les actuacions de comprovació i investigació previstes en la lletra a) anterior i la resolució d’expedients sancionadors corresponents, així com la resolució dels recursos de reposició interposats contra aquells, quan així ho dispose el director general, mitjançant una resolució fonamentada en la garantia de la deguda separació entre les actuacions d’instrucció i resolució dels procediments.

c) La supervisió del compliment dels objectius encomanats a la dependència, la distribució entre el personal d’esta de les activitats a desenrotllar, i la direcció i control de la seua correcta execució.
d) La formulació de propostes i consultes per a la seua elevació a la direcció del Departament.
6. La firma de documents en l’àmbit de la inspecció tributària se subjectarà a les regles següents:
a) Firma d’actes:
Les actes seran firmades per l’inspector o inspectora de tributs que haja realitzat les actuacions de comprovació i investigació.
b) Firma dels acords de liquidació i d’imposició de sanció.
Els acords de liquidació i d’imposició de sanció seran firmats per la direcció del Departament d’Inspecció Tributària, a la vista, en els casos en què les actuacions hagen sigut desenrotllades per les dependències d’Inspecció Tributària, de la proposta que emeta l’Oficina Tècnica d’Inspecció Tributària.
No obstant això, en els casos establits en la lletra b de l’apartat 5 anterior, la direcció de la Dependència d’Inspecció Tributària firmarà els acords de liquidació.
c) Altres documents:
Els funcionaris o funcionàries del Departament procediran, igualment, a evacuar totes les comunicacions, diligències i informes que siguen preceptius. En el cas que estos últims hagen de ser emesos per una dependència d’Inspecció Tributària, seran subscrits per la persona que n’exercisca la direcció.
Els informes que hagen d’emetre’s quan s’aprecie que la conducta de l’obligat tributari poguera ser constitutiva de delicte contra la hisenda pública seran firmats per l’òrgan competent per a liquidar, a proposta de l’actuari o instructor del procediment.
La firma de l’acord d’inici i de la resolució dels procediments de comprovació limitada o de declaració de responsabilitat tramitats pel Departament o per alguna de les dependències d’Inspecció Tributària correspondrà a qui n’exercisca la direcció.
7. En cas de vacant, absència o malaltia de la persona titular del Departament d’Inspecció Tributària, esta serà suplida pels caps adjunts de departament, si n’hi haguera en l’annex I d’estructura directiva de l’Institut, i per l’orde en què hi figuren. En el supòsit d’inexistència dels caps adjunts, o en els supòsits de vacant, absència o malaltia d’estos, la direcció del Departament d’Inspecció Tributària correspondrà al cap de l’Oficina Tècnica d’Inspecció Tributària, i, si no hi ha, a les persones titulars dels restants departaments de l’Institut en l’orde en què figuren en el present estatut.

En cas de vacant, absència o malaltia de la persona titular de l’Oficina Tècnica d’Inspecció Tributària, esta serà suplida per la persona titular del Departament d’Inspecció Tributària.
En cas de vacant, absència o malaltia de la persona titular de la dependència d’Inspecció Tributària, esta serà suplida per la persona titular del Departament.

Article 10. Departament de Recaptació i les seues unitats administratives
1. Els òrgans i unitats administratives de recaptació de l’Institut són:

a) En l’àmbit central i respecte de tot el territori de la Comunitat, el Departament de Recaptació i, sota la seua dependència, l’Oficina Regional de Recaptació, esta última amb rang de servici.
b) En l’àmbit territorial de la respectiva província, i sota la dependència del Departament de Recaptació, les dependències de Recaptació, amb rang de servici, quan així s’establisquen en l’annex I d’estructura directiva de l’Institut.
2. El Departament de Recaptació exercix les funcions següents:
a) La resolució de les peticions de compensació de deutes en període voluntari o en executiva, així com el dictat dels actes de compensació d’ofici en executiva.
b) La resolució de sol·licituds d’ajornament de pagament.
c) La resolució dels recursos de reposició interposats contra els seus actes administratius i d’alçada de la seua competència.
d) La iniciació de procediments sancionadors i la imposició de sancions derivades d’actuacions de gestió recaptatòria.
e) El dictat dels actes necessaris per a l’alienació de béns embargats o per a l’execució de garanties.
f) La resolució de les terceries que puguen promoure’s en el procediment de constrenyiment.
g) El dictat de l’acte de derivació de responsabilitat solidària o subsidiària i la gestió recaptatòria enfront de successors.
h) La defensa dels drets de cobrament de la hisenda pública valenciana que es troben subjectes a procés concursal. En particular, certificat de deutes, proposta d’exercici del dret d’abstenció, proposta per a la subscripció d’acords pels quals s’establisquen condicions singulars de pagament o de convenis, així com proposta per a acordar la compensació de crèdits de la hisenda pública.
i) L’elaboració del Pla d’actuacions en matèria de recaptació per a la seua elevació a la superior aprovació de la direcció general, així com el control de la seua execució.
j) La fixació de directrius, supervisió i, si és el cas, formulació de propostes de resolució, en relació amb l’exercici de les competències en matèria de recaptació.
k) La prestació d’assistència i coordinació del funcionament de les dependències de Recaptació.
l) Les competències atribuïdes a la província a les dependències de Recaptació quan no existisquen en l’annex I d’estructura directiva de l’Institut.
m) Si és el cas, les que la normativa en vigor atribuïx, en l’àmbit estatal, al Departament de Recaptació de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.
n) Qualssevol altres que, en el marc de la recaptació autonòmica, li atribuïsquen la normativa legal, reglamentària o altres disposicions que siguen d’aplicació, o li encomane al Departament la direcció general o la subdirecció general.
3. La direcció del Departament de Recaptació podrà estar assistida per un o més caps adjunts de departament, amb rang de cap de servici, quan així s’establisca en l’annex I d’estructura directiva de l’Institut, als quals els correspondrà l’assistència i suport a la direcció del Departament, així com l’anàlisi, estudi i proposta de resolució dels expedients administratius que li siguen encomanats per la dita direcció.

4. L’Oficina Regional de Recaptació exercix les funcions següents:

a) La resolució de sol·licituds de pagament en espècie.
b) L’elaboració d’estadístiques i memòries de recaptació.
c) La resolució de sol·licituds d’ajornament del pagament l’import conjunt del qual siga igual o inferior a 1.000.000 € i no procedisca l’exempció de garanties o, en cas de dispensa de garanties, el seu import no excedisca de 500.000 €.
d) La iniciació de procediments sancionadors i la imposició de sancions derivades d’actuacions de gestió recaptatòria en l’àmbit de l’exercici de les seues funcions.
e) La col·laboració en el control de l’execució del Pla d’actuacions a què es referix la lletra q de l’apartat 1.
f) La prestació d’assistència i coordinació del funcionament de les dependències de Recaptació.
g) Qualssevol altres que, en el marc de la recaptació autonòmica, li atribuïsquen la normativa legal, reglamentària o altres disposicions que siguen d’aplicació, o li encomane el Departament de Recaptació.

5. Les dependències de Recaptació exercixen les funcions següents:
a) L’expedició de certificats acreditatius d’estar al corrent en el compliment d’obligacions tributàries amb la hisenda pública autonòmica.
b) El dictat de providències de constrenyiment, liquidació de recàrrecs i interessos del procediment de constrenyiment.
c) La resolució de les sol·licituds de suspensió de l’execució de l’acte impugnat, així com el dictat dels actes de liquidació d’interessos suspensius de la seua competència.
d) La realització de requeriments d’informació i el dictat dels actes d’execució durant el desenrotllament del procediment de constrenyiment.
e) L’adopció de mesures cautelars en els termes establits en l’article 81 de la Llei General Tributària.
f) L’acord de declaració de crèdits incobrables, de conformitat amb el que establix l’article 173 de la Llei General Tributària.
g) El dictat dels actes d’execució de resolucions de recursos o reclamacions economico-administratives de la seua competència, així com la resolució del procediment per al reconeixement del dret a la devolució d’ingressos indeguts en els supòsits de l’article 221 de la Llei General Tributària.
h) La resolució d’expedients de reembossament del cost de les garanties constituïdes per a suspendre l’execució d’un acte o per a ajornar o fraccionar el pagament d’un deute, si el dit acte o deute és declarat improcedent per sentència o resolució administrativa ferma.
i) L’elaboració d’estadístiques i memòries en l’àmbit de la recaptació.
j) La resolució de les peticions de compensació de deutes en període voluntari o en executiva, així com el dictat dels actes de compensació d’ofici en executiva, excepte en els casos en què el crèdit provinga del pressupost de gastos de la Generalitat.
k) La resolució de sol·licituds d’ajornament del pagament en què procedisca l’exempció de garanties.
l) La resolució dels recursos de reposició interposats contra els seus actes administratius.
m) Qualssevol altres que, en el marc de la recaptació autonòmica, li atribuïsquen la normativa legal, reglamentària o altres disposicions que siguen d’aplicació o li encomane el Departament de Recaptació.

6. En cas de vacant, absència o malaltia de la persona titular del Departament de Recaptació, esta serà suplida pels caps adjunts de departament, si n’hi haguera en l’annex I d’estructura directiva de l’Institut, i per l’orde en què hi figuren. En el supòsit d’inexistència dels caps adjunts, o en els supòsits de vacant, absència o malaltia d’estos, la direcció del Departament de Recaptació correspondrà al cap de l’Oficina Regional de Recaptació, i, si no hi ha, a les persones titulars dels restants departaments de l’Institut en l’orde en què figuren en el present estatut.

En cas de vacant, absència o malaltia de la persona titular de l’Oficina Regional de Recaptació, esta serà suplida per la persona titular del Departament de Recaptació.
En cas de vacant, absència o malaltia de la persona titular de la Dependència de Recaptació, esta serà suplida per la persona titular de l’Oficina Regional de Recaptació en les funcions a què es referixen les lletres g, h, i, j i k de l’apartat 5 d’este article, i, per a la resta de funcions, per la persona titular de la direcció del Departament.

Article 11. Gabinet Tècnic de Valoracions
1. El Gabinet Tècnic de Valoracions, amb rang de servici, exercix les funcions següents:
a) Proposició de criteris tècnics en matèria de valoració de béns a efectes fiscals. Així mateix, una vegada establits, el seu seguiment i impuls, proposant els canvis que s’estimen convenients.
b) Proposta i seguiment de les instruccions de la direcció general o de la subdirecció general, quant a matèries de valoració de béns a efectes fiscals.
c) Coordinació dels mitjans materials i humans dels Servicis de Valoració de les Delegacions de l’Institut.
d) Prestació d’assistència als Servicis de Valoració de les Delegacions de l’Institut.
e) Qualssevol altres que, en l’àmbit de la valoració de béns, li siguen encomanats per la direcció general o la subdirecció general.
2. En cas de vacant, absència o malaltia de la persona titular del Gabinet Tècnic de Valoracions, esta serà suplida per les persones titulars dels Servicis de Valoracions de les delegacions de l’Institut en l’orde en què figuren en l’annex I d’Estructura Directiva de l’Institut.


Article 12. Servici d’Assumptes Generals i Econòmics
1. El Servici d’Assumptes Generals i Econòmics exercix les funcions següents:
a) En qualsevol cas:
1r) La gestió de la contractació.
2n) L’elaboració de l’esborrany d’avantprojecte de pressupost de l’Institut i el seguiment de la seua execució una vegada aprovat.
3r) La gestió dels recursos econòmics de l’Institut.
4t) La gestió de publicacions de l’Institut.
5t) Qualssevol altres que, en l’àmbit dels assumptes generals i econòmics de l’Institut, li encomanen al servici la direcció general o la subdirecció general.
b) En relació amb els òrgans i unitats administratives centrals de l’Institut:
1r) La gestió del registre general.
2n) La gestió del personal.
3r) La gestió de pagaments d’adquisició de material i altres gastos corrents de funcionament.
4t) La gestió de les queixes sobre el funcionament dels servicis.

c) Les atribuïdes a les secretaries territorials, de conformitat amb el que disposa l’apartat 4 de l’article 13, quan estes no estiguen en un determinat àmbit territorial.
2. En cas de vacant, absència o malaltia de la persona titular del Servici d’Assumptes Generals i Econòmics, esta última serà suplida per la persona titular de la subdirecció general.

Article 13. Delegacions de l’Institut i les seues unitats administratives
1. La Delegació de l’Institut és l’òrgan de representació ordinària de l’Institut Valencià d’Administració Tributària en el respectiu àmbit territorial, i exercix, en el dit àmbit, les funcions següents:
a) Les relacions ordinàries amb altres òrgans de l’Administració autonòmica i amb altres administracions públiques o entitats públiques o privades.
b) La direcció del personal de l’Institut i les funcions de registre general, gestió de pagaments d’adquisició de material i altres gastos corrents de funcionament, conservació i custòdia de documentació general, gestió de les queixes sobre el funcionament dels servicis i la gestió de la tramitació de la fase de pèrit tercer de les taxacions pericials contradictòries.
c) En relació amb els tributs l’aplicació dels quals atribuïx la normativa vigent a l’Institut Valencià d’Administració Tributària, sota la dependència funcional del Departament de Gestió Tributària, i, sense perjuí del que disposa la lletra f de l’apartat 2 de l’article 8, en l’àmbit de la gestió tributària:
1r La gestió i liquidació, així com la resolució dels recursos de reposició contra actes dictats en l’exercici d’estes funcions.
2n La resolució dels procediments d’imposició de sancions tributàries.
3r La informació i assistència tributàries.
4t L’expedició de certificats acreditatius de la presentació de declaracions de l’Impost sobre el Patrimoni.
5t La coordinació, control i impuls del funcionament de totes les unitats administratives que desenrotllen funcions en l’àmbit de la gestió tributària.
d) Totes les altres relacionades amb les funcions de gestió tributària que li encomanen la subdirecció o la direcció general.
2. Al capdavant de les delegacions de l’Institut estarà el delegat de l’Institut, amb rang de subdirector general, que podrà estar assistit per delegats adjunts amb rang de servici, quan així ho establisca l’annex I d’estructura directiva de l’Institut, als que correspondrà l’assistència i suport al delegat, així com l’anàlisi, estudi i proposta de resolució dels expedients administratius que li siguen encomanats.

3. De les delegacions de l’Institut dependrà el Servici de Valoració, que exercix les funcions següents:
a) L’evacuació dels dictàmens i informes en matèria de valoració de béns immobles a efectes fiscals.
b) Qualssevol altres que, en l’àmbit de la valoració de béns, li encomanen al servici la Delegació.
4. Per a l’exercici de les funcions a què es referix la lletra b de l’apartat 1 d’este article, el delegat podrà estar assistit per una Secretaria Territorial, quan així s’establisca en l’annex I d’estructura directiva de l’Institut.
5. En cas de vacant, absència o malaltia de la persona titular de la Delegació Territorial de l’Institut, esta serà suplida pels delegats adjunts, si n’hi haguera en l’annex I d’estructura directiva de l’Institut, i per l’orde en què hi figuren. En el supòsit d’inexistència dels delegats adjunts o quan hagen de ser suplits la Delegació de l’Institut correspondrà a la persona que designe la Direcció General.CAPÍTOL III
Planificació i programació de les activitats
de l’Institut Valencià d’Administració Tributària

Article 14. Pla plurianual de gestió
1. El Pla plurianual de gestió de l’Institut haurà de determinar, com a mínim, amb referència a un termini de vigència entre 3 i 5 exercicis, el següent:
a) La definició de l’orientació estratègica i dels criteris d’actuació de l’Institut, i la fixació dels objectius operatius i prioritats del període en els distints àmbits d’aplicació dels tributs, amb especial atenció al control tributari, la prevenció i lluita contra el frau fiscal, la informació i assistència al contribuent, i la innovació tecnològica.

b) L’establiment dels requeriments de mitjans materials i informàtics i d’administració electrònica, i de recursos humans necessaris per a la consecució d’aquells objectius, incloses, si és el cas, les percepcions retributives relacionades amb estos objectius, de conformitat amb el que disposa la legislació vigent en matèria de funció pública.

c) La previsió de resultats, incloent-hi la definició dels indicadors de mesurament dels resultats.
d) Els indicadors i instruments de seguiment, control i avaluació a què l’Institut ha de sotmetre la seua activitat durant el període, que, en relació amb l’aplicació de tributs cedits, hauran d’estar coordinats amb els establits a tals efectes a nivell general pels òrgans col·legiats de relació entre l’Estat i les comunitats autònomes.
2. El Pla plurianual corresponent a cada període l’aprovarà la persona titular de la conselleria competent en matèria d’hisenda, mitjançant una resolució, i haurà de publicar-se en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
3. El termini inicial de vigència d’un determinat pla podrà prorrogar-se per períodes anuals fins al màxim previst en l’apartat 1 d’este article, sempre que així es preveja en cada pla, amb els mateixos requisits establits per a l’aprovació inicial del pla.

Article 15. Programa anual d’actuació
1. El Programa anual d’actuació ha d’incloure, com a mínim, amb referència a un exercici complet:
a) La definició dels objectius i prioritats de l’exercici corresponent per departaments i servicis, en el marc dels objectius del pla plurianual de gestió en què s’inserisca.
b) Les directrius del pla de control tributari.
c) La previsió de resultats.
2. El Programa anual s’aprovarà per la persona titular de la conselleria competent en matèria d’hisenda, mitjançant una resolució, i haurà de publicar-se en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
3. El Programa anual d’actuació corresponent al primer any de vigència d’un pla plurianual de gestió s’elaborarà, proposarà i aprovarà pels òrgans en cada cas competents de forma conjunta amb este últim.


CAPÍTOL IV
Règim jurídic i economicofinancer

Article 16. Règim jurídic
1. L’Institut es regix pel que disposa el capítol III de la Llei 7/2014, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d’Organització de la Generalitat, per este Estatut i per les altres normes que els desenrotllen. Són d’aplicació supletòria les disposicions generals reguladores de les entitats autònomes de la Generalitat.

2. L’assistència jurídica de l’Institut es realitza de conformitat amb el que disposa la normativa sobre assistència jurídica de la Generalitat.
3. El règim jurídic aplicable a la contractació és l’establit en la legislació de contractes del sector públic per a este tipus d’entitats.

Article 17. Personal i mitjans materials
1. L’Institut ha de disposar del personal funcionari, dels equips i aplicacions informàtiques i d’administració electrònica, i la resta de mitjans materials necessaris per al compliment de les seues funcions.
2. El personal funcionari de l’Institut es regirà per la normativa sobre la funció pública aplicable al personal de l’administració de la Generalitat.
L’ordenació, selecció, provisió i formació del personal funcionari de l’Institut correspondrà a la conselleria competent en matèria de funció pública.
De conformitat amb la normativa general sobre la funció pública de la Generalitat, el personal funcionari de carrera exercirà, en tot cas, i amb caràcter exclusiu, aquells llocs de treball que comporten funcions l’exercici dels quals implique la participació directa o indirecta en l’exercici de les potestats públiques o en la salvaguarda dels interessos generals.
3. Els conceptes retributius del personal funcionari de l’Institut són els establits en la normativa aplicable en matèria de funció pública.


Article 18. Recursos econòmics
Els béns i mitjans econòmics de l’Institut són els següents:
a) Les dotacions, transferències o subvencions que anualment es consignen en els pressupostos de la Generalitat o en els d’altres organismes públics.
b) Els béns, drets i valors propis o que li siguen adscrits, així com els productes i rendes d’aquells, per a la gestió dels quals gaudirà d’autonomia.
c) El rendiment de les taxes, preus públics i la resta d’ingressos vinculats als servicis que presta.
d) Els préstecs que siguen necessaris per a atendre situacions de desfasament temporal de tresoreria.
e) Els altres recursos econòmics, ordinaris o extraordinaris que se li autoritze a percebre o que pogueren correspondre-li d’acord amb la normativa vigent.

Article 19. Règim economicofinancer
1. El règim pressupostari, economicofinancer, de comptabilitat, d’intervenció i de control financer és l’establit, per a este tipus d’entitats, en la legislació sobre hisenda pública de la Generalitat, amb les especialitats que s’establisquen per al control economicofinancer i fiscalització dels tributs cedits per l’Estat a la Comunitat Valenciana en la normativa reguladora de la cessió dels dits tributs.
2. L’Institut elaborarà anualment un avantprojecte de pressupost, que remetrà a la conselleria competent en matèria d’hisenda per a la seua integració en l’avantprojecte de Llei de Pressupostos de la Generalitat, d’acord amb les regles generals d’elaboració pressupostària de la Generalitat, i que reflectirà els gastos de personal, de mitjans informàtics i d’administració electrònica, de servicis i els altres gastos necessaris per al funcionament de l’Institut i la consecució dels seus fins.

En els dits pressupostos es tindrà en compte l’estimació per a l’exercici pressupostari dels gastos derivats dels requeriments de mitjans materials i informàtics i d’administració electrònica, i de recursos humans necessaris per a la consecució dels objectius del Pla plurianual de gestió que corresponga als quals es referix l’article 14, apartat 1, lletra b del present estatut.
A este efecte, la Direcció General elevarà al Consell Rector una proposta de pressupost amb almenys deu dies d’antelació a la data límit que establisca la conselleria competent en matèria d’hisenda per a la seua remissió a la Direcció General competent en matèria de pressupostos de la Generalitat.


DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Posada en funcionament de l’Institut Valencià d’Administració Tributària
La posada en funcionament de l’Institut es produirà el dia que es determine per orde de la conselleria competent en matèria d’hisenda.


DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera. Especialitats relatives al primer Pla plurianual de gestió i al primer Programa anual d’actuació
El primer Pla plurianual de gestió de l’Institut tindrà una duració de dos anys.
El primer Pla plurianual de gestió i el primer Programa anual d’actuació hauran d’estar vigents, almenys, en el segon exercici pressupostari que s’inicie a partir de la posada en funcionament de l’Institut.


Segona. Oficines liquidadores de districte hipotecari
1. Les oficines liquidadores de districte hipotecari continuaran exercint les funcions de gestió i liquidació dels impostos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i sobre successions i donacions que tenen atribuïdes per les següents normes mentre estes es troben vigents:
a) El Decret 209/1987, de 28 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual s’atribuïxen determinades competències per a la gestió i recaptació de l’impost sobre successions i donacions a les oficines liquidadores de districte hipotecari.
b) El Decret 249/1991, de 23 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual s’atribuïxen determinades competències per a la gestió i liquidació de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats a les oficines liquidadores de districte hipotecari.

2. La modificació de l’esmentada atribució s’efectuarà mitjançant un decret del Consell.


DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única
1. Amb efectes des de la posada en funcionament de l’Institut Valencià d’Administració Tributària, a què es referix la disposició addicional primera d’este decret, se suprimixen els articles 56 i 57 del Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública, aprovat per Decret 20/2013, de 25 de gener, del Consell.

2. Així mateix, queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que s’oposen al que disposa el present decret.

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Referències
Sense perjuí del que preveu en la disposició final segona, les referències efectuades en altres normes reglamentàries a la persona titular de la Direcció General competent en matèria de tributs en relació amb competències de l’Institut Valencià d’Administració Tributària s’entendran efectuades a la Direcció General d’este Institut, i les efectuades a les direccions territorials competents en matèria d’hisenda s’entendran efectuades a les delegacions de l’Institut Valencià d’Administració Tributària.
Segona. Modificació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública, aprovat per Decret 20/2013, de 25 de gener, del Consell
Amb efectes des de la posada en funcionament de l’Institut Valencià d’Administració Tributària, a què es referix la disposició addicional primera d’este decret, es modifiquen els articles 2, 26, 27 i 55 del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública, aprovat per Decret 20/2013, de 25 de gener, del Consell, que passen a tindre la redacció continguda en l’annex II del present decret.


Tercera. Normativa de desplegament
S’autoritza la persona titular de la conselleria competent en matèria d’hisenda per a dictar totes les disposicions que siguen necessàries per al desenrotllament i l’execució del que disposa el present decret.

Quarta. Entrada en vigor
Este decret entrarà en vigor l’endemà de ser publicat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

València, 29 de maig de 2015

El president de la Generalitat,
ALBERTO FABRA PART

El conseller d’Hisenda i Administració Publica,
JUAN CARLOS MORAGUES FERRER

ANNEX I
Estructura directiva de l’Institut Valencià
d’Administració Tributària

1. Presidència
2. Consell Rector
3. Direcció General
4. Subdirecció General
4.1. Departament de Gestió Tributària
4.1.1. Direcció Adjunta del Departament
4.2. Departament d’Inspecció Tributària
4.2.1. Direcció Adjunta del Departament
4.2.2. Oficina Tècnica d’Inspecció Tributària
4.2.3. Dependència d’Inspecció Tributària d’Alacant
4.2.4. Dependència d’Inspecció Tributària de Castelló
4.3. Departament de Recaptació
4.3.1. Direcció Adjunta del Departament
4.3.2. Oficina Regional de Recaptació
4.3.3. Dependència de Recaptació d’Alacant
4.3.4. Dependència de Recaptació de Castelló
4.4. Gabinet Tècnic de Valoracions
4.5. Servici d’Assumptes Generals i Econòmics
5. Delegació de l’IVAT a València
5.1. Delegació Adjunta a València
5.2. Servici de Valoració de València
6. Delegació de l’IVAT a Alacant
6.1. Delegació Adjunta a Alacant
6.2. Secretaria Territorial d’Alacant
6.3. Servici de Valoració d’Alacant
7. Delegació de l’IVAT a Castelló
7.1. Delegació Adjunta a Castelló
7.2. Servici de Valoració de CastellóANNEX II
Modificació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública, aprovat per Decret 20/2013, de 25 de gener, del Consell

Article 2. Dels òrgans superiors, del nivell directiu de l’Institut Valencià de Finances i de l’Institut Valencià d’Administració Tributària

1. Sota l’autoritat del conseller o consellera, la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública està integrada pels següents òrgans superiors i nivell directiu:

Òrgans superiors:
– Secretaria Autonòmica d’Hisenda i Pressupostos.
– Secretaria Autonòmica d’Administració Pública.
– Intervenció General.
Nivell directiu:
– Subsecretaria.
– Direcció General de Pressupostos.
– Direcció General de Tributs i Joc.
– Direcció General de Projectes i Fons Europeus.
– Direcció General de Patrimoni.
– Direcció General del Sector Públic.
– Direcció General de Recursos Humans.
– Direcció General de Tecnologies de la Informació.
– Direcció General de la Intervenció.
2. Depenent directament del conseller d’Hisenda i Administració Pública s’adscriu l’Institut Valencià de Finances, el director general o directora general del qual amb rang de secretari autonòmic assumix les competències de la dita entitat de dret públic.
3. Depenent directament del conseller d’Hisenda i Administració Pública s’adscriu l’Institut Valencià d’Administració Tributària, les funcions del qual es troben establides en el seu Estatut.

Article 26. De la Direcció General de Tributs i Joc
1. Sota la direcció i coordinació del titular o la titular de la Secretaria Autonòmica d’Hisenda i Pressupostos i adscrita a esta, la Direcció General de Tributs i Joc és el centre directiu a què corresponen totes aquelles funcions que la Generalitat té atribuïdes en matèria d’ingressos tributaris i la resta de matèries d’índole fiscal, mentre no es troben atribuïdes a l’Institut Valencià d’Administració Tributària en la seua normativa reguladora, així com en matèries de joc, incloent-hi entre altres, les següents:
a) L’estudi i elaboració de les normes autonòmiques relatives a ingressos de naturalesa tributària o de preus públics, l’emissió d’instruccions i circulars per al seu compliment, i la interpretació de les dites normes, a través de la resolució de consultes o emissió d’informes.

b) L’anàlisi, estudi i informe d’aquelles qüestions de caràcter fiscal que afecten directament o indirectament la Comunitat Valenciana, i l’elaboració de les propostes de política fiscal.
c) L’elaboració de les estimacions pressupostàries d’ingressos la gestió de la qual siga de competència de la Generalitat i de la memòria de beneficis fiscals del pressupost de la Generalitat, així com el control del nivell d’execució dels ingressos de dret públic i dels beneficis fiscals de la Generalitat.
d) L’avaluació de les propostes dels plans plurianuals de gestió i dels programes anuals d’actuació de l’Institut Valencià d’Administració Tributària per a la seua elevació a l’aprovació per la persona titular de la conselleria, i l’avaluació de totes les propostes i iniciatives de millora que s’efectuen pels òrgans competents del dit Institut en l’àmbit de la planificació i programació de la seua activitat.

e) La participació ordinària, en representació de la Generalitat, en els òrgans de coordinació entre administracions tributàries en l’àmbit de l’aplicació dels tributs o de coordinació normativa en matèria tributària, quan no corresponguen a la persona titular de la conselleria competent en matèria d’hisenda.
f) L’elaboració de les propostes de resolució de reclamacions economicoadministratives en matèria de tributs, dels procediments de nul·litat de ple dret o declaració de lesivitat dels actes dictats en matèria tributària o de tots els procediments, recursos o reclamacions que corresponguen en l’àmbit de tributs o de preus públics al titular de la conselleria competent en matèria d’hisenda.
g) L’elaboració de les propostes de contestació a les queixes presentades en matèria tributària davant del Defensor del Poble, el Sindic de Greuges o les altres institucions de defensa dels drets dels ciutadans o dels contribuents.
h) L’elaboració d’informes per a determinar la postura del Consell en relació amb iniciatives parlamentàries amb incidència en l’àmbit fiscal.
i) La supervisió del sistema d’atenció de queixes, suggeriments i altres instruments de control de qualitat i avaluació dels servicis en l’àmbit tributari, i la proposta de contestació de les queixes formulades en l’àmbit de funcions de la Direcció General.
j) L’elaboració dels models de declaració de tributs o preus públics de competència de la Generalitat.
k) El manteniment de la informació dels portals tributaris i d’altres instruments d’assistència, divulgació i informació en matèria tributària.

l) Resoldre els recursos que s’interposen contra les resolucions de la Subdirecció General de Joc, els actes de les quals no esgoten la via administrativa.
m) Efectuar les funcions corresponents a les competències que la Llei 4/1988, de 3 de juny, del Joc de la Comunitat Valenciana, i la resta de normes específiques en matèria de joc assignen a la conselleria competent en matèria d’hisenda, i que no estiguen atribuïdes expressament a altres òrgans per norma legal o reglamentària.
n) Qualssevol altres que li atribuïsca la vigent legislació o se li assignen reglamentàriament.
2. L’exercici de les funcions de la Direcció General de Tributs i Joc es durà a terme per mitjà de les unitats administratives següents:
a) Subdirecció General de Tributs
b) Subdirecció General de Joc

Article 27. De la Subdirecció General de Tributs
1. La Subdirecció General de Tributs, sota la supervisió del titular o la titular de la Direcció General, dirigix, controla, coordina i supervisa l’execució dels projectes, objectius o activitats que se li assignen, així com els servicis que se li adscriuen en l’apartat 2 d’este article, exercint, fonamentalment, les funcions següents:
a) Suport i assessorament a la Direcció General competent en matèria de tributs per a l’adequat exercici de les seues funcions directives.
b) Organització, supervisió i impuls de totes les seues unitats administratives.
c) Les relacions amb altres òrgans de l’Administració autonòmica i amb altres administracions públiques o entitats públiques o privades en l’àmbit de les funcions tributàries de la Direcció General.
d) La proposta d’anàlisi i informes sobre aquelles qüestions de caràcter fiscal que afecten directament o indirectament la Comunitat Valenciana.
e) La proposta de les estimacions pressupostàries d’ingressos la gestió de la qual siga de competència de la Generalitat i de la memòria de beneficis fiscals del pressupost de la Generalitat, així com el control del nivell d’execució dels ingressos de dret públic i dels beneficis fiscals de la Generalitat.
f) L’avaluació de les propostes dels plans plurianuals de gestió i dels programes anuals d’actuació de l’Institut Valencià d’Administració Tributària per a la seua elevació a l’aprovació per la persona titular de la conselleria, i l’avaluació de totes les propostes i iniciatives de millora que efectuen els òrgans competents del dit Institut en l’àmbit de la planificació i programació de la seua activitat.
2. Per al compliment de les funcions mencionades en l’apartat anterior, la Subdirecció General de Tributs s’estructura en els següents servicis a què corresponen les funcions que, així mateix, s’indiquen:
2.1. Servici d’Elaboració Normativa i Planificació, que té a càrrec seu la realització de les funcions següents:
a) L’estudi, elaboració i proposta a la Subdirecció General de Tributs de les normes autonòmiques relatives a ingressos de naturalesa tributària, preus públics o fiances d’arrendaments urbans o de prestació de servicis i subministraments complementaris, incloent-hi l’elaboració de les memòries justificatives i economicofinanceres requerides a este efecte per la normativa aplicable.
b) L’elaboració i proposta a la Subdirecció General de Tributs d’instruccions i circulars per al compliment de normes autonòmiques, i la contestació de consultes escrites o emissió d’informes per a la interpretació d’aquelles.
c) El suport i assessorament a la Subdirecció General de Tributs en l’exercici de les funcions que li atribuïxen a esta última les lletres d), e) i f) de l’apartat 1 d’este article.
d) L’elaboració d’informes per a determinar la postura del Consell en relació amb iniciatives parlamentàries amb incidència en l’àmbit fiscal.
e) Seguiment de les normes que, en matèria tributària, preus públics i de fiances d’arrendaments urbans o de prestació de servicis i subministraments complementaris, siguen promulgades, als efectes de la seua compilació i difusió.
f) Qualssevol altres que, en el marc de les seues respectives funcions, li encomanen al Servici la Direcció General de Tributs i Joc o la Subdirecció General de Tributs.
2.2. Servici de Normalització i Reclamacions
a) L’elaboració de les propostes de resolució de reclamacions economicoadministratives en matèria de tributs, dels procediments de nul·litat de ple dret o declaració de lesivitat dels actes dictats en matèria tributària o de tots els procediments, recursos o reclamacions que corresponguen en l’àmbit de tributs o de preus públics al titular de la conselleria competent en matèria d’hisenda, així com de les propostes dels recursos contenciosos administratius en matèria tributària dirigides a l’Advocacia de la Generalitat.
b) L’elaboració de les propostes de contestació a les queixes presentades en matèria tributària davant del Defensor del Poble, el Sindic de Greuges o les altres institucions de defensa dels drets dels ciutadans o dels contribuents.
c) La supervisió del sistema d’atenció de queixes, suggeriments i altres instruments de control de qualitat i avaluació dels servicis en l’àmbit tributari, i la proposta de contestació de les queixes formulades en l’àmbit de funcions de la Subdirecció General.
d) La formulació de propostes d’aprovació dels models de declaració i autoliquidació dels recursos de dret públic de la hisenda pública valenciana.
e) La supervisió i manteniment dels portals tributaris, repositoris electrònics, manuals d’atenció i dels altres instruments de normalització, assistència, divulgació i informació en matèria tributària.
f) Manteniment del fons documental de la Subdirecció General i formulació, si és el cas, de proposta d’adquisició de l’esmentat fons documental.
g) Qualssevol altres que, en el marc de les seues respectives funcions, li encomanen al Servici la Direcció General de Tributs i Joc o la Subdirecció General de Tributs.

Article 55. De les direccions territorials
1. L’exercici de les funcions que legalment o reglamentàriament tinguen atribuïdes les direccions territorials de la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública, amb àmbit provincial, i, en particular, la delegació de l’administració financera de la Generalitat i la representació permanent de la conselleria en el dit àmbit competencial i territorial correspondrà a les delegacions de l’Institut Valencià d’Administració Tributària, sense perjuí de les funcions que a estes últimes atribuïsca el seu Estatut.
2. Amb el mateix caràcter i representació, les direccions territorials de la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública en cada una de les províncies de la Comunitat Valenciana, exercixen les funcions següents:

a) Les d’intervenció administrativa de les activitats de joc que els atribuïsca la normativa vigent en la dita matèria i que no es troben atrïbuides a altres òrgans per este reglament.
b) La direcció immediata del personal que desenrotlle tasques en el respectiu àmbit provincial en matèria de joc administratiu, gestió del patrimoni de la Generalitat, i les altres relacionades amb les funcions de la conselleria que no estiguen atribuïdes a l’Institut Valencià d’Administració Tributària.
c) Totes les altres relacionades amb les funcions en matèria d’hisenda i administració pública no atribuïdes a l’Institut Valencià d’Administració Tributària que li encomanen, en el seu àmbit territorial, els òrgans directius superiors de la conselleria.

linea