diari

Decret 10/1984, de 23 de gener, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre provisió de llocs de treball de l'Administració de la Generalitat.

(DOGV núm. 144 de 02.02.1984) Ref. Base de dades 0053/1984

Decret 10/1984, de 23 de gener, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre provisió de llocs de treball de l'Administració de la Generalitat.
La Generalitat Valenciana ha de fer front, en aquest període d'instauració institucional, a uns problemes en matèria de personal que reclamen solució urgent, sense que, d'altra banda, siga possible esperar a l'elaboració de l'Estatut de la Funció Pública de la Generalitat Valenciana, norma que, a banda de necessitar una preparació rigorosa i complexa, comporta una tramitació més lenta, pel caràcter de llei formal.
Els problemes esmentats estan originats per la insuficiència dels mitjans personals de què disposa la Generalitat per al desenvolupament de les competències, cosa que ha obligat de recórrer a la contractació de personal amb caràcter esporàdic i dispers sense la coherència i uniformitat que la qüestió requeria.
D'altra banda, hi ha la necessitat urgent de proveir aquells llocs creats per la Generalitat per atendre amb una mínima operativitat serveis centrals o serveis no atesos fins ara per l'Administració de l'Estat, sense condicionar, d'altra banda, la configuració definitiva d'aquests serveis que siga aprovada.
Per a resoldre aquests problemes, s'estableixen diversos procediments per tal de procedir a la provisió d'aquests llocs de treball, tenint en compte els principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat, i la legislació actualment vigent, i sense que açò supuse predeterminar, d'altra banda, el règim que siga establert per la normativa estatutària de la funció pública de la Generalitat Valenciana.
En atenció a aquests motius, segons que estableixen els articles 32, u, de l'Estatut i 16, apartat g) de la Llei 5/83, de Govern Valencià, a proposta del Conseller de la Presidència, prèvia deliberació del Consell de la Generalitat Valenciana en la reunió del dia 23 de gener de 1984,
DECRETE:
Article 1.r
1. Aquest Decret té l'objecte de regular la provisió de llocs de treball de l'Administració de la Generalitat Valenciana, llevat dels que necessiten nomenament pel Ple del Consell, i els que impliquen prestació de serveis que haja de ser regulada per la legislació civil o mercantil. 2. En el cas de prestació de serveis de caràcter ocasional en règim de dret administratiu, la Generalitat utilitzarà les previsions incloses en l'article 6é, 2, a) de la Llei de Funcionaris Civils de l'Estat.
Article 2.n
La provisió de llocs de treball de la Generalitat, corresponents a places creades i dotades pressupostàriament, es realitzarà mitjançant qualsevol dels procediments següents: a) Concursos per al personal funcionari que presta serveis en la Generalitat, en els termes estipulats en l'article 3.r d'aquest Decret. b) Concursos externs, organitzats per l'Administració de l'Estat o la Generalitat, segons que estableix la legislació vigent, en els quals podran participar funcionaris de distintes Administracions públiques.
c) De lliure designació, amb convocatòria pública segons que disposa l'article 3.r d'aquest Decret.
d) Ofertes públiques d'ocupació convocades per l'Administració de l'Estat, a proposta de la Generalitat Valenciana, a l'empar del que disposa el Reial Decret 1778/1983, de 22 de juny.
e) El nomenament de personal interí, mitjançant el procés selectiu establert en els articles 5.é i 6.é.
f) Comissions de serveis externes, segons que disposa la legislació vigent.
Article 3.r
1. Els concursos interns i les convocatòries per a la provisió de llocs de lliure designació a què es refereix l'article 2.n, apartats a) i c), seran convocats i resolts per la Direcció General de la Funció Pública, a proposta de les Conselleries interessades, quan facen referència a llocs de treball d'administració general o d'administració especial de caràcter interdepartamental. En les Comissions avaluatories d'aquestes provisions hi haurà un representant de les Conselleries afectades. En els llocs de lliure designació, la resolució es produirà prèvia selecció per la Conselleria respectiva, bé directament, bé a través del representant en la Comissió constituïda a l’efecte.
2. Quan el concurs o lliure designació faça referència a llocs de treball d'administració especial d'una sola Conselleria, correspon a aquesta la convocatòria i la resolució. Aixo no obstant, la Conselleria interessada haurà de traslladar la proposta de convocatòria a la Direcció General de la Funció Pública, amb una antelació mínima de 15 dies. Alhora, haurà de sol·licitar el nomenament del representant d'aquell Centre Directiu en la Comissió avaluatoria i comunicar, si convé, el resultat del concurs en el termini de 5 dies des de la resolució d'aquest.
3. La convocatòria i resolució d'aquests procediments de provisió hauran de publicar-se en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. La convocatòria inclourà, almenys, els punts següents: a) Nombre i denominació o descripció dels llocs.
b) Condicions que han de reunir els aspirants.
c) Mèrits preferents.
d) Localització del lloc.
e) Model d'instància.
4. El barem per a la qualificació de les sol·licituds de participació en els concursos estarà a disposició dels aspirants en la dependència convocant.
Article 4.t
1. La provisió de llocs de treball, corresponents a places transferides per l'Administració de l'Estat que corresponga d'exercir a funcionaris dels Cossos Generals de l'Administració de l'Estat, es realitzarà mitjançant concurs convocat pel Ministeri de la Presidència a proposta de la Conselleria de la Presidència o per qualsevol altre procediment establert en la normativa estatal vigent.
2. Quan es tracte de funcionaris de l'Estat pertanyents a Cossos no inclosos en l'apartat anterior, la proposta correspondrà a la Conselleria corresponent, previ informe de la Direcció General de la Funció Pública.
Article 5.é
1. Les convocatòries per a la celebració de processos selectius per al nomenament de personal interí seran publicades en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i, si convé, en els principals diaris de les tres capitals de província.
2. En aquests anuncis hauran de figurar, almenys, els punts següents:
a) Nombre i denominació o descripció dels llocs.
b) Condicions que han de reunir els aspirants.
c) Mèrits preferents.
d) Descripció, si convé, de les proves, programa de matèries sobre les quals tractaran i criteris de qualificació.
e) Composició del Tribunal qualificador, del qual haurà de formar part en tot cas un representant de la Direcció General de la Funció Pública.
f) Import dels drets d'examen.
g) Model d'instància.
3. Si el procés selectiu consta de concurs de mèrits, el barem per a la qualificació d'aquests haurà d'estar a disposició dels aspirants que desitgen de consultar-lo, en les dependències de l'òrgan responsable de la convocatòria.
Article 6.é
1. Els qui resulten seleccionats d'acord amb el procediment establert en l'article anterior seran nomenats per la Conselleria de Presidència i destinats segons que estipula la pròpia convocatòria.
2. Els qui superen les preves selectives i no puguen ser nomenats per manca de vacants, formaran la llista d'aspirants en expectativa de destinació, la qual es produirà per l'ordre obtingut en aquestes preves i d'acord amb les branques o especialitats existents en cada cas, segons que s'hi produesquen les vacants corresponents.
3. El personal interí nomenat segons que disposa el paràgraf anterior, cessarà en les funcions quan el lloc en qüestió siga cobert per personal de carrera o siga amortitzat orgànicament o pressupostària, passant així novament a la Bossa de Treball amb el mateix número d'ordre que l'inicialment obtingut.
Article 7.é
1. Correspon a les Conselleries respectives el nomenament del personal a què facen referència els articles anteriors en els llocs de treball corresponents, llevat del cas expressat en l'article 6é, així com l'acreditació de la presa de possessió en tot cas.
2. En el termini de 10 dies a partir de la formalització de l'acte corresponent, les Conselleries hauran de remetre'n còpia a la Direcció General de la Funció Pública a efectes d'incorporació al Registre de Personal.
3. Correspon a la Conselleria de Presidència a través de la Direcció General de la Funció Pública, la convocatòria i organització dels processos per a la selecció de personal interí al servei de la Generalitat, així com la designació de Tribunals qualificadors, i a les distintes Conselleries la proposta de les vacants a oferir i formar part del Tribunal qualificador, quan es tracte de llocs de l'administració especial no interdepartamental.
Article 8.é
1. Es consideren llocs de treball eventuals els que impliquen confiança o assessorament especial dels alts càrrecs, tals com els assessors presidencials , les secretaris particulars dels càrrecs directius i ens inclosos en els gabinets dels Consellers, així com qualssevol altres que siguen qualificats com a eventuals per Decret.
2. Els llocs a què fa referència el paràgraf anterior seran de lliure designació per l'autoritat respectiva d'acord amb les previsions orgàniques i pressupostàries i els titulars hi cessaran automàticament quan cesse l'autoritat esmentada.
3. Quan el lloc de confiança siga ocupat per un contractat administratiu o laboral, al cessament se li aplicarà el règim establert en la Disposició transitòria tercera.
Article 9.é
1. La contractació segons la legislació laboral haurà de recaure sobre funcions no administratives i, per tant, no assignades a cap col·lectiu de funcionaris al servei de la Generalitat. Haurà de realitzar-se segons que estableix l'article 10.2 de la Llei 6/83 de Pressupostos de la Generalitat Valenciana.
2. Correspon subscriure els contractes en nom de la Generalitat a la Conselleria competent en cada cas, si es tracto de llocs exclusius d'aquella Conselleria, i a la de Presidència en els altres casos.
DISPOSICIONS TRANSITORIES
Primera
Les propostes de plantilla realitzades per les Conselleries a efectes de l'oferta pública d'ocupació a realitzar segons que disposa el Reial Decret 1778/1983, de 22 de gener; només podran ser considerades admeses provisionalment, i les estructures i els nivells de retribució de llocs, igualment admesos a efectes únicament de l'oferta pública esmentada; el Consell es reserva la facultat de l'aprovació definitiva quan les circumstàncies permeten de mesurar-ne la necessitat i racionalitat i la possibilitat econòmica i crediticia de ser ateses amb caràcter permanent.
Segona
Les comissions de serveis i els canvis de destinació interns de personal funcionari, per tal d'ocupar llocs en Serveis Centrals o Territorials de les Conselleries, s'entendran igualment com a provisionals. Per a la consolidació s'aplicaran les vies i els procediments inclosos en aquest Decret.
En cap cas podran ser consolidats canvis de destinació o comissions de serveis quan les persones afectades no reunesquen els requisits o les condicions que s'exigeixen o puguen exigir-se per als llocs de treball corresponents.
Tercera
Si es produís el cessament en un lloc de treball eventual d'un funcionari o d'un contractat administratiu o laboral, amb contracte en vigor, serà destinat amb caràcter provisional a un lloc de treball almenys del mateix nivell exercit abans del nomenament com a eventual, i haurà de participar en els concursos interns que a partir d'aquest retorn es convoquen en la Generalitat.
Quarta
1. Fins que siga aprovat l'Estatut de la Funció Pública Autonòmica, les Conselleries procediran a sol·licitar de la Presidència els nomenaments dels contractats en règim de dret administratiu o laboral que ocupen llocs de caràcter administratiu, per als llocs que estiguen exercint en l'actualitat, sempre que hi hagen demostrat capacitat i competència.
2. Durant el període esmentat en el paràgraf anterior, aquests contractats podran participar en els procediments de provisió de llocs referits en l'article 2.n, apartats a) i c) d'aquest Decret.
DISPOSICIO DEROGATORIA
Queda derogada l'Ordre de la Conselleria de Presidència, de 2 de febrer de 1983 i totes les disposicions que s'oposen al que disposa aquest Decret.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Les atribucions i funcions conferides genèricament a la Generalitat Valenciana en els articles anteriors s'entenen atribuïdes a la Conselleria de Presidència i a la Direcció General de la Funció Pública, segons llurs respectives competències.
Segona
La provisió de llocs de treball propis del personal docent i sanitari, que es regeix en l'actualitat per normes específiques, seguirà sota aquest règim fins que la Generalitat dicte les normes corresponents dins de l'àmbit de competències.
Tercera
La Conselleria de Presidència queda autoritzada per dictar les disposicions que necessite el desenvolupament d'aquest Decret.
Quarta
Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 23 de gener de 1984.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller de Presidència,
RAFAEL BLASCO I CASTANY

linea