diari

Decret 69/1986, de 2 de juny, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el Reglament de selecció de personal i provisió de llocs de treball de la Generalitat Valenciana.

(DOGV núm. 394 de 20.06.1986) Ref. Base de dades 0924/1986

Decret 69/1986, de 2 de juny, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el Reglament de selecció de personal i provisió de llocs de treball de la Generalitat Valenciana.
La Llei 10/1985, de 31 de juliol, de la Funció Pública Valenciana, aprovada per les Corts Valencianes, exigeix per a la seua aplicació distintes normes reglamentàries, que porten a la pràctica els criteris i principis que hi conté.
Aquest Reglament desplega un aspecte tan fonamental com és l'ingrés en la Funció Pública de la Generalitat Valenciana. Tanmateix, no solament hi són atesos els processos de selecció de personal, vitals per a garantir la idoneïtat dels servidors de l'Administració Valenciana, sinó que són regulats els procediments perquè, mitjançant l'Institut Valencià d'Administració Pública, es realitze una tasca permanent de formació i qualificació del personal al servei de l'Administració.
D'altra banda, aquest Reglament consagra el postulat mantingut en la Llei pel que fa a la tendència a una Funció Pública única dins la Generalitat Valenciana. En aquest sentit, les Corporacions Locals podran acollir-se als processos de selecció que s'hi regulen. Aquesta decissió voluntària, com exigeix l'autonomia municipal, pot suposar un pus definitiu per a la consecució d'aquesta Funció Pública única amb la creació del «funcionari de la Generalitat Valenciana», que podrà prestar serveis indistintament en l'Administració Local i Autonòmica.
L'ingrés en la Funció Pública de la Generalitat Valenciana consisteix en l'accés a un lloc de treball a través d'un procés selectiu.
Per tant, el procés selectiu de funcionaris per a l'ingrés en la Funció Pública Valenciana es realitza sempre tenint en compte les característiques i requisits dels llocs de treball. Per això els processos clàssics de l'oposició i del concurs-oposició constitueixen un sistema primari, que necessita d'una segona fase de concurs que permetra d'atendre les característiques del lloc concret. A més, aquesta segona fase, que s'esdevindrà conjuntament amb el concurs intern de provisió de llocs de treball, s'hi confondrà, d'acord amb el que defineix l'article 24 d'aquest Reglament.
No obstant això, cal destacar que el procediment de lliure designació no possibilita l'ingrés en la Funció Pública de la Generalitat Valenciana als funcionaris procedents d'altres Administracions Públiques; aquests quedarien en situació de prestació de serveis en l'Administració Autonòmica Valenciana, i hauran de reintegrar-se després de la seua remoció a l'Administració d'origen, tot evitant així una possible saturació de les plantilles de la Generalitat Valenciana amb personal ingressat per aquest procediment .
El concurs previst en l'article 11 de la Llei de la Funció Pública constitueix un procés selectiu que suposa l'ingrés directe de la Generalitat Valenciana.
En els nomenaments interins i provisionals per a ocupar respectivament places o llocs de treball concrets, que per raons justificades no poden estar vacants, es garanteix llur temporalitat per l'obligació de convocatòria en l'oferta d'ocupació pública respecte dels primers, i per la fixació d'un temps màxim per a l'ocupació del lloc respecte dels segons.
De la mateixa manera, el Reglament destaca la possibilitat de classificar com a laborals determinats llocs de caràcter administratiu, d'acord la redacció àmplia de l'article 16 de la Llei 10/1985, de la Funció Pública Valenciana i atenent les consideracions següents:
Per racionalitat, evitant unes estructures àmplies i anquilosades, com es derivarien d'un excés de personal funcionari que, per tenir un caràcter permanent, impediria la necessària flexibilitat de l'Administració per acomodar les seues necessitats de personal a la realitat dels objectius i serveis que ha de prestar.
Així mateix, si l'Administració de la Generalitat Valenciana és estructurada per programes, que per naturalesa tenen caràcter no permanent, és lògic que l'execució siga vinculada a personal amb la mateixa característica.
Aquesta decisió permet de desplegar alhora, amb caràcter experimental i referit a aquest personal laboral a temps determinat en funcions administratives, un sistema pur d'habilitació que permetra de calibrar els avantatges o inconvenients que aquest presenta cara a la seua aplicació general com a sistema selectiu en una Administració basada en llocs de treball.
Per la qual cosa, dictaminat favorablement pel Consell Valencià de la Funció Pública en la seua reunió del 7 de març de 1986, segons que disposa la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià, a proposta del Conseller d'Administració Pública i amb la deliberació prèvia del Consell de la Generalitat Valenciana en la seua reunió del dia 2 de juny de 1986,
DECRETE:
TITOL I
Ambit d'aplicació
Article primer
U. L'objecte d'aquest Reglament és la regulació dels processos selectius per a l'ingrés del personal al servei de la Generalitat Valenciana en un lloc de treball d'acord amb la seua classificació.
Dos. Ingressen en la Funció Pública de la Generalitat Valenciana aquells que havent adquirit la condició d'habilitats per la superació de les proves de selecció previstes en el present Reglament, obtenen la condició de funcionaris per a la provisió d'un lloc de treball concret.
Igualment, ingressen en la Funció Pública de la Generalitat Valenciana els funcionaris provinents d'altres Administracions Públiques que obtenen a través de concurs un lloc de treball concret.
Així mateix, estableix les línies de desplegament i compliment d'allò previst en l'article 10 de la Llei de la Funció Pública Valenciana, respecte de l'opció de les Corporacions Locals per a acollir-se als processos selectius previstos i desplegats en el present Reglament.
El Reglament serà d'aplicació a les Corporacions Locals de la Comunitat Valenciana, pel que fa a les bases del règim estatal i atenent llurs peculiaritats.
TITOL II
De l'habilitació per a l'ingrés en les Administracions Públiques de la Comunitat Valenciana
CAPITOL I
De l'Oferta Anual d'Ocupació Pública
Article segon
S'entén per Oferta Anual d'Ocupació Pública de les Administracions Públiques de la Comunitat Valenciana el conjunt de convocatòries que al llarg de l'any, i d'acord amb les previsions de la Llei de Pressupostos, s'anuncien per a l'ingrés en les dites Administracions en raó de les vacants, tant de la Generalitat Valenciana com de les Corporacions Locals, s'hagen acollit o no al sistema de selecció de l'article 1.1 de la Llei de la Funció Pública Valenciana, i que dotades pressupostàriament s'esdevinguen en les respectives plantilles. Aquestes convocatòries hauran de publicar-se el primer trimestre de l'any.
Són incloses també en l'Oferta Anual d'Ocupació Pública les convocatòries obertes en altres Administracions Públiques que per a la provisió de llocs de treball s'esdevinguen en l'any
CAPITOL II
De les proves d'habilitació
Article tercer
U. L'ingrés a la Funció Pública de la Generalitat Valenciana es realitzarà, prèvia habilitació, en grups de funcionaris o classe, si s'escau, dels previstos en l'article 4 de la Llei de la Funció Pública Valenciana. També podrà ingressar-se a través del concurs previst en l'article 11 de l'esmentada Llei.
Dos. L'habilitació s'obtindrà mitjançant la superació de proves selectives que revestiran la forma d'oposició o concurs-oposició lliure, d'acord amb els principis d'igualtat, publicitat, mèrit i capacitat.
Tres. La selecció del personal corresponent als grups C, D i E s'efectuarà mitjançant el sistema d'oposició, la dels grups A i B, pel de concurs-oposició.
Quatre. Les Corporacions Locals podran acollir-se al sistema d'habilitació, prèvia opció realitzada per acord del Ple de la Corporació, i mitjançant la subscripció del corresponent Conveni amb la Generalitat Valenciana. El personal que per aquest sistema ingresse en les Corporacions Locals podrà participar en tots els concursos que siguen convocats per proveir llocs de treball en la Generalitat, en les mateixes condicions i drets que els funcionaris d'aquesta, inclòs el d'antiguitat.
Article quart
U Als efectes d'aquest Reglament s'entén per oposició el sistema basat en la realització de successives proves de selecció, que podran tenir caràcter eliminatori, encaminades a determinar l'aptitud, la capacitat i e l s coneixements dels aspirants.
Dos. Aquells que superen les proves seran declarats habilitats per a l'ingrés en la Funció Pública. Les puntuacions obtingudes conformaran una llista ordenada que determinarà la prioritat, respectant els requisits del lloc de treball, per a la posterior adjudicació dels llocs vacants, i l'adquisició de la condició de funcionari, d'acord amb l'article 20 de la Llei de la Funció Pública Valenciana, o l'expectativa de destinació dins dels límits establerts per l'article 9.2 de la Llei de la Funció Pública Valenciana, que obliguen a un nomenament d'interí a favor de l'habilitat dins el termini d'un any, una vegada obtinguda l'habilitació.
Tres Els esmentats límits de l'article 9.2 de la Llei de la Funció Pública Valenciana seran fixats tenint en compte les opcions hagudes per les Corporacions Locals .
Article cinqué
S'entén per concurs el sistema pel qual es comprova i qualifica l'aptitud dels aspirants a un lloc de treball a través de l'anàlisi de la seua formació acadèmica, els coneixements professionals i les experiències concretes.
Aquest sistema de concurs exigeix una classificació prèvia del lloc de treball de la qual deriven els requisits imprescindibles, la relació de condicions preferents i els mèrits que puguen aportar-se amb el barem per a la ponderació.
El concurs descrit és d'aplicació al sistema de concurs-oposició i al del concurs de l'article 11 de la Llei de la Funció Pública Valenciana, i al del concurs de l'article 20 de la Llei de la Funció Pública Valenciana, com a sistema de provisió de llocs de treball.
Article sisé
El sistema de concurs-oposició a què fa referència l'article 3.3) s'acomodarà a les característiques de cada convocatòria del present Decret.
Quan aquesta faça referència a llocs concrets per als quals calguen coneixements específics, serà la fase del concurs la que tindrà una major importància; pel contrari, correspondrà aquesta a l'oposició quan es tracte de convocatòries dirigides a cobrir un elevat nombre de llocs de caràcter genèric.
Article seté
Per tal que ambdues fases del sistema de concurs-oposició es complementen, quan a través de concurs haja d'apreciarse la preparació teòrica de l'aspirant per la valoració de l'expedient acadèmic i dels coneixements de caràcter general, l'oposició haurà de servir per a comprovar la preparació pràctica, sobretot a través de l'entrevista, la resolució de casos pràctics i els tests d'aptitud professional si s'escau.
Quan en raó dels llocs convocats, pel concurs es valore fonamentalment la preparació de caràcter pràctic de l'aspirant, en l'oposició caldrà incidir en la comprovació de la seua formació teòrica.
Als qui en la fase de concurs no els fas apreciada una formació teòrica idònia, avalada per l'expedient acadèmic, se'ls la podrà provar mitjançant exercicis d'aquesta mena previstos en la fase d'oposició, la qual cosa haurà de constar en la convocatòria.
La puntuació del concurs solament es farà efectiva en el supòsit que siga superada l'oposició.
El concurs serà eliminatori quan l'aspirant no reunesca els requisits assenyalats com a imprescindibles en la corresponent convocatòria, tret que aquesta dispose una altra cosa.
CAPITOL III
Del contingut de les proves d'habilitació
Article vuité
U Les proves d'habilitació amb caràcter d'oposició a què fa referència l'article 3.3) per a la selecció del personal corresponent als Grups C, D i E consistiran en:
a) Test d'aptituds personals.
b) Proves de coneixements bàsics de caràcter general o relacionats amb l'Administració Pública.
c) Exercicis pràctics.
Dos. Quan ho establesca la convocatòria, els aspirants del grup C que superen les anteriors proves realitzaran un curs de formació organitzat per l'Institut Valencià d'Administració Pública.
Article nové
Les proves corresponents a la fase de l'oposició com una de les parts del sistema de concurs-oposició, com a sistema d'ingrés a la Funció Pública per als grups A i B, inclouran:
a) Examen teòric que versarà sobre els coneixements de la carrera respectiva o que es determinaran en el programa publicat amb la convocatòria.
b) Solució de casos pràctics relacionats amb activitats a desplegar en l'Administració.
c) Entrevista davant el Tribunal, que podrà obtenir de l'aspirant la informació necessària per a la valoració de les experiències i coneixements relacionats amb les tasques a exercir.
d) Curs selectiu organitzat per l'Institut Valencià d'Administració Pública.
e) Quan així ho exigesca la convocatòria, es realitzarà
un test de capacitat, per tal de valorar l'aptitud dels aspirants en relació amb les característiques de les places convocades.
CAPITOL IV
Del coneixement del valencià
Article deu
Els qui superen les anteriors fases selectives, als efectes de llur participació en les convocatòries de provisió de llocs de treball i mèrits, podran si s'escau acreditar els coneixements del valencià per alguna de les següents formes:
a) Presentació dels certificats, diplomes o títols que hagen estat homologats per la Generalitat.
b) Realització d'un exercici específic a l'efecte, que tindrà com a resultat enquadrar l'interessat en un nivell determinat del coneixement del valencià i capacitar-lo per a ocupar amb preferència els llocs que exigesquen el seu millor coneixement.
Aquells que no puguen acreditar l'esmentat coneixement o no fossen declarats aptes en l'exercici específic quedaran, d'acord la Llei, compromesos a la realització dels cursos corresponents amb l'aprofitament degut.
CAPITOL V
De les convocatòries i dels Tribunals
Article onze
U El Conseller d'Administració Pública, a proposta de les Conselleries amb vacants, convocarà les proves d'habilitació, juntament amb les bases i programa, que es publicaran en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, sense perjudici de l'anunci, si s'escau, d'un extracte d'aquestes en el Butlletí Oficial de l'Estat, que indique a més el termini de presentació d'instàncies.
Dos Les proves hauran de començar com a màxim als sis mesos de la publicació de la convocatòria.
Tres Les bases de la convocatòria vinculen l'Administració, els Tribunals que han de jutjar les proves selectives i els qui hi prenen part, sense perjudici de les facultats d'interpretació que corresponen als Tribunals.
Article dotze
Les convocatòries de les proves d'habilitació hauran de contenir els aspectes següents:
a) El grup, sector i classe, si s'escau, a què correspon les vacants que s'anuncien.
b) El nombre de vacants.
c) Les condicions i requisits que han de reunir els aspirants.
d) Els exercicis a realitzar, i en el cas de concurs-oposició, les bases del concurs.
e) La composició del Tribunal.
f) La unitat administrativa on cal adreçar les sol·licituds.
g) El calendari de realització de les proves.
h) Les característiques i la durada del curs selectiu, amb les pràctiques, si s'escau.
Article tretze
U El termini de presentació de les instàncies serà de vint dies hàbils comptats des de l'endemà de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana o de l'extracte en el Butlletí Oficial de l'Estat.
El termini començarà a computar-se a partir de la darrera publicació en qualsevol dels dos periòdics oficials.
Dos Per ser admesos a la realització de les proves d'habilitació, respecte dels requisits i les condicions bastarà la declaració jurada. Pel que fa a mèrits, cal acreditar-los documentalment abans del començament d'aquestes.
El compliment dels requisits i condicions de la convocatòria ha d'estar referit a la data d'expiració del termini de presentació d'instàncies.
Tres La falsedat en la declaració jurada o en el cas de no reunir els requisits assenyalats en la convocatòria produirà la invalidesa de l'actuació de l'interessat i la nul·litat consegüent, pel que fa a aquest, de les actuacions del Tribunal, sense perjudici de les responsabilitats en què s'haja pogut incórrer.
Article catorze
U Expirat el termini de presentació d'instàncies, l'Institut Valencià d'Administració Pública, dictarà Resolució que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i haurà de contenir la relació d'admesos i exclosos i indicarà, d'acord amb l'article 71 de la Llei de Procediment Administratiu, el termini d'esmena de defectes en què haja incorregut l'interessat o, si s'escau, el d'al·legacions que corresponga als exclosos de la llista.
Dos Transcorregut el termini anterior, i esmenats els defectes i vistes les reclamacions, es dictarà Resolució amb la llista definitiva d'admesos que es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i al Butlletí Oficial de l'Estat si s'escau, i amb indicació dels recursos que corresponguen.
Aquesta Resolució establirà també, almenys amb quinze dies d'anticipació, la data i hora de començament dels exercicis, segons l'ordre d'intervenció dels aspirants que s'haurà determinat prèviament per a totes les proves que se celebren durant l'any, mitjançant un sorteig el resultat del qual haurà de ser publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Article quinze
U La designació dels membres del Tribunal s'efectuarà conformement amb el que disposa l'article 13 de la Llei de la Funció Pública Valenciana.
Dos Sense perjudici de la reserva de dos terços dels membres del Tribunal en favor de funcionaris del grup corresponent de la mateixa titulació, o superior, a la requerida pel lloc de treball a proveir, en cada Tribunal haurà de figurar personal especialitzat en els coneixements a què facen referència les proves, o funcionaris de la mateixa titulació corresponent a les vacants que hom tracte de cobrir.
Tres Malgrat el que disposa l'apartat anterior, els Tribunals podran disposar la incorporació, als treballs, d'assessors especialistes en totes o algunes de les proves, segons que prevegen les convocatòries corresponents.
Aquests assessors limitaran la seua actuació a l'exercici de la seva especialitat tècnica, que constituirà la base exclusiva de llur col·laboració amb els Tribunals.
Quatre. En les proves dels grups C, D i E en què el nombre d'aspirants siga molí nombrós, i els exercicis de correcció, mecànica i simple, el Tribunal podrà, sempre sota la seua direcció i control directe, utilitzar ajudants a fi d'agilitzar les proves.
Cinc. Quan es tracte de seleccionar el personal de les Corporacions Locals que s'hagen acollit, d'acord amb l'article 10.1) de la Llei de la Funció Pública Valenciana, al sistema d'habilitació prevista en aquesta, hauran de figurar en els Tribunals almenys dos representants d'aquelles Corporacions.
Sis. En cas que les Corporacions Locals no accepten el procediment del punt anterior i opten per seleccionar el seu propi personal, en els Tribunals de les proves que organitze cada Corporació hi haurà almenys un representant de l'Administració del Consell, designat per la Conselleria d'Administració Pública.
Article setze
U Els membres dels Tribunals, i també els assessors especialistes i ajudants als quals fan referència els apartats 3 i 4, respectivament, de l'article 15, es troben subjectes als motius i causes generals d'abstenció i recusació dels articles 20 i 21 de la Llei de procediment Administratiu.
Els afectats per aquests motius d'abstenció hauran de notificar-ho a l'autoritat que els haja designat.
Dos No podran formar part dels Tribunals els qui hagen realitzat tasques de preparació d'aspirants a proves selectives en els cinc anys anteriors al seu començament.
Article disset
Començades les proves d'habilitació, l'anunci de la celebració de la resta de proves el farà públic el Tribunal en el local on s'haja celebrat l'exercici anterior, amb quaranta-vuit hores com a mínim. d'antelació.
Aquelles variacions que facen referència a aspectes publicats al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana o al Butlletí Oficial de l'Estat, si fa el cas, hauran d'anunciar-se en aquests mateixos mitjans, sense perjudici que puga fer-se ús també d'altres mitjans de difusió per tal de garantir la informació dels afectats.
Article divuit
Una vegada acabades les proves davant el Tribunal, aquest publicarà la relació, segons la puntuació obtinguda, d'aquells que les hagen superades, dins el límit de vacants i del 10 % de l'increment establert per la convocatòria, i en donarà trasllat a la Direcció General de la Funció Pública i a l'Institut Valencià d'Administració Pública, per tal que se celebren si fa el cos els cursos previstos en l'article 8.2) i en l'article 9.d) del present Reglament.
Article dinou
U Els aspirants proposats aportaran davant l'Institut Valencià d'Administració Pública, en el termini de vint dies hàbils comptats des de la publicació de la relació esmentada en l'article anterior, els documents acreditatius del compliment de les condicions de capacitat i requisits exigits en la Convocatòria.
Dos Aquells que dins el termini indicat, i llevat de casos de força major, no presenten la documentació, no podran realitzar els cursos a què fa referència l'article anterior, s'invalidarà l'actuació de l'interessat i la nul·litat subsegüent de les actuacions del Tribunal pel que fa a aquest, sense perjudici de la responsabilitat en què puguen haver incorregut per falsedat en la instància. En el supòsit que el aspirant fos exclòs per no presentació o falsedat en la documentació, el Tribunal podrà proposar addicionalment la inclusió en la llista, en el mateix nombre dels exclosos, a aquells que havent superat les proves es trobaven fora pel límit establert en l'article 9.2) de la Llei de la Funció Pública Valenciana.
Article vint
U Durant la realització dels cursos de formació o selectiu si s'escau que organitze l'Institut Valencià d'Administració Pública, els aspirants seran nomenats aspirants en pràctiques i percebran una borsa d'ajuda o beca, la quantia de la qual s'assenyalarà en les corresponents convocatòries. Aquests cursos hauran d'incloure en la programació la realització de pràctiques en òrgans de l'Administració de la Generalitat.
Dos Els aspirants en practiques que superen el curs selectiu previst en l'article 9.d), d'acord amb el procediment de qualificació previst en la convocatòria, no obtindran el nomenament com a personal habilitat, encara que podran incorporar-se al curs immediatament posterior, amb la puntuació assignada al darrer dels participants. Si no superen aquest segon curs, perdran tots els drets al nomenament com a habilitats.
Tres Corres pon el nomenament d'habilitat, una vegada superades les proves davant el Tribunal i el curs selectiu, al Conseller d'Administració Pública.
CAPITOL V
Del personal interí
Article vint-i-u
U Quan hi haja vacants de funcionaris que no puguen ser cobertes pels sistemes de provisió prevists en l'article 20 de la Llei de la Funció Pública Valenciana, o directament a través del concurs de l'article 11, hom podrà nomenar funcionaris interins per a ocupar aquelles vacants.
Tindran prioritat per a aquest nomenament els qui, havent superat les proves d'accés a la Funció Pública Valenciana, tinguen la condició d'habilitat pendent d'ocupar lloc.
Dos Amb caràcter excepcional, i quan per no haver-hi habilitats hom no puga nomenar funcionaris interins d'acord amb el que estableix el punt anterior, podran ser nomenats pel sistema d'urgència que a continuació es regula, els qui, complint els requisits legals i reglamentaris indispensables per a ocupar el lloc, reunesquen les condicions personals i professionals que el seu exercici exigesca.
Per a cobrir llocs base amb interins pel procediment d'urgència susdit, bastarà amb la realització d'una prova breu d'aptitud pels aspirants. En els llocs amb nivell superior al base, serà suficient comprovar, a través d'una entrevista, amb la selecció prèvia per expedient personal, si l'aspirant reuneix els requisits i les condicions establerts en la classificació d'aquell.
Correspon la realització de les proves anteriors, que hauran de dar-se a terme amb la màxima rapidesa, i sense perjudici de la presència d’un representant designat per l'Institut Valencià d'Administració Pública, a la Conselleria a què pertanyen les vacants que hagen de cobrir-se interinament. Aquestes proves no es consideraran a cap efecte posterior com a selectives o d'habilitació, i no suposaran cap dret preferent a l'ingrés com a funcionari de carrera.
Celebrada la prova, els qui la superen i no obtinguen nomenament, durant un any podran ser nomenats interins sense necessitat de noves proves per a ocupar llocs d'aquesta naturalesa.
Tres En tots els casos correspon el nomenament de funcionari interí al Conseller d'Administració Pública.
Quatre. Totes les interinitats atorgades d'acord amb els sistemes anteriorment establerts hauran d'incloure's com a vacants en la següent Oferta Anual d'Ocupació Pública, tret d’aquelles que cobresquen llocs de treball que corresponguen a funcionaris en situació de serveis especials, segons l'article 38 de la Llei de la Funció Pública Valenciana, llevat que es tracte de llocs de lliure designació.
TITOL III
De l'ingrés directa en les Administracions Públiques de la Comunitat Valenciana
CAPITOL I
Del concurs com a forma d'ingrés en les Administracions Públiques de la Comunitat Valenciana
Article vint-i-dos
En el concurs al què fa referència l'article 11 de la Llei 10/1985, de 31 de juliol, de la Funció Pública Valenciana, els requisits, les condicions i els mèrits valorables es referiran als requisits definits en la classificació del lloc de treball de què es tracte. A més, haurà de contenir la prova de l'entrevista davant el Tribunal, a què fa referència l'article 9 c) d'aquest Reglament.
TITOL IV
De la provisió de llocs de treball per a l'ingrés en les Administracions Públiques de la Comunitat Valenciana
CAPITOL I
De la provisió de llocs de treball per concurs i lliure designació
Article vint-i-tres
U Els llocs de treball classificats per a funcionaris es proveiran per concurs de mèrits o mitjançant sistema de lliure designació, aquest darrer d'aplicació exclusiva als nivells de Cap de Servei o superiors, d'acord amb el que determine la classificació dels llocs de treball en les plantilles corresponents.
Dos. La pertanyença dels llocs de treball segons la classificació al Sector General o Especial de l'Administració, determinarà que la provisió corresponga solament als funcionaris del mateix Sector d'Administració.
Article vint-i-quatre
U En el concurs per a la provisió de llocs de treball dels grups A, B, i C se celebrarà sempre una entrevista dels aspirants davant el Tribunal.
Sense perjudici dels mèrits específics a valorar en els llocs segons la seua classificació es consideren segons les característiques del lloc com a mèrits bàsics: la titulació, la puntuació obtinguda en les proves d'habilitació, en el cas d'haver accedit a la Funció Pública per aquest procediment, l'experiència, l'antiguitat, l'eficàcia demostrada en destinacions anteriors, els diplomes, els cursos, i, si fa al cas, les publicacions directament relacionades amb les funcions del lloc convocat. Les convocatòries tindran en compte el caràcter preferent d'algun d'aquests mèrits, d'acord amb el quie disposa l'article 20,1 a) de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la Funció Pública, i també la Llei de la Funció Pública Valenciana i normes del seu desplegament.
Unicament podran valorar-se els mèrits al·legats que figuren prèviament inscrits en el Registre de Personal, i aquells altres que les Comissions de valoració consideren provats.
Dos Els llocs de treball s'oferiran per concurs als funcionaris en actiu, i una vegada resolt el concurs podran oferir-se els llocs que queden vacants al personal habilitat.
Tres També podran oferir-se simultàniament llocs de treball a funcionaris en actiu de la Generalitat Valenciana i al personal habilitat. En aquest supòsit, podran adjudicar-se amb caràcter definitiu, als habilitats, les vacants que es declaren desertes en la resolució del concurs.
Igualment, el personal habilitat podrà obtenir el nomenament de funcionari de carrera, tot i que la destinació serà provisional, quan li siguen adjudicades les resultes que com a conseqüència de la resolució del concurs es produesquen.
En aquesta classe de convocatòria conjunta, els habilitats podran convertir-se en funcionaris de carrera, però amb destinació de caràcter provisional, quan se'ls adjudiquen les vacants de l'article 38 de la Llei de la Funció Pública Valenciana.
Article vint-i-cinc
U Els funcionaris d'altres Administracions Públiques que obtinguen plaça en l'Administració de la Generalitat Valenciana pel sistema del concurs hi queden integrats.
Dos Els funcionaris d'altres Administracions Públiques que ocupen un lloc pel sistema de lliure designació en la Generalitat Valenciana, hi prestaran serveis amb submissió al règim estatutari de la Funció Pública Valenciana, però sense integrar-s'hi ni adquirir-ne la condició de funcionaris, per la qual cosa quan cessen ho faran a tots els efectes.
Tres Quan es tracte de llocs classificats de lliure designació, i l'autoritat convocant substituesca aquest sistema pel de concurs, el resultat comportarà els efectes del punt I del present article.
CAPITOL II
De les convocatòries per a la provisió de llocs de treball per concurs i lliure designació
Article vint-i-sis
U Les convocatòries per a la provisió de llocs per concurs hauran de contenir, juntament amb la classificació dels llocs i les bases del concurs, els requisits, la relació de condicions en ordre de preferència, els mèrits a aportar amb el barem per a la ponderació i la composició del Tribunal qualificador, del qual en qualsevol cas haurà de formar part un representant de la Direcció General de la Funció Pública.
Dos La Direcció General de la Funció Pública, a proposta de les Conselleries a què corresponguen les vacants, remetrà les convocatòries per a la publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i al Butlletí Oficial de l'Estat, quan s'escaiga.
El termini de presentació d'instàncies per a participar en les convocatòries per a la provisió de llocs de treball per concurs serà de quinze dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i si s'escau en el Butlletí Oficial de l'Estat.
Tres. El concurs haurà de resoldre's en el termini d'un mes, llevat que en la convocatòria mateixa s'establesca una altre termini.
La Direcció General de la Funció Pública, que dictarà la Resolució del concurs, la remetrà per a la publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i, si s'escau, al Butlletí Oficial de l'Estat.
Article vint-i-set
La Direcció General de la Funció Pública remetrà per ala publicació, a proposta de les Conselleries amb vacants, al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i si s'escau al Butlletí Oficial de l'Estat, les convocatòries per a la provisió de llocs de treball per lliure designació.
La convocatòria determinarà la denominació, el nivell i la localització del lloc, i també les característiques i requisits que figuren reflectits en les plantilles de llocs de treball.
Les sol·licituds hauran de ser presentades dins els quinze dies hàbils següents al de la publicació de la convocatòria en el darrer dels Diaris oficials.
El Conseller, dins el termini d'un mes, llevat que la convocatòria n'establesca un altre de diferent, dictarà Resolució per a la provisió dels llocs pertanyents a la seua respectiva Conselleria. Prèviament, una Comissió Avaluadora integrada per funcionaris de la Conselleria corresponent i un representant de la Direcció General de la Funció Pública de titulació igual o superior a l'exigida per als llocs que han de proveir-se, dirigirà informe al Conseller que ha de dictar la Resolució, sobre la idoneïtat dels aspirants.
Aquesta Resolució serà enviada per a publicació per la Direcció General de la Funció Pública al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i, si s'escau, al Butlletí Oficial de l'Estat.
Article vint-i-vuit
U El termini per a prendre possessió de la nova destinació obtingut serà de quaranta-vuit hores si radica en la mateixa localitat, o d'un mes si radica en distinta localitat.
L'esmentat termini començarà a comptar a partir de l'endemà del cessament, que haurà d'efectuar-se el mateix dia de la publicació de la resolució del concurs al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i, si s'escau, al Butlletí Oficial de l'Estat.
Dos No obstant això, la corresponent Secretaria General, i donant compte a la Direcció General de la Funció Pública, podrà concedir prorroga en el cessament, de fins a vint dies, quan per raons justificades així ho sol·licite el funcionari interessat o el Cap de la dependència on s'haja de produir la vacant, i haurà de comunicar-se a la unitat on haja estat destinat el funcionari. Les destinacions adjudicades seran irrenunciables.
CAPITOL III
Dels nomenaments provisionals
Article vint-i-nou
Podran fer-se nomenaments provisionals en els casos següents:
a) Quan es considere necessària la immediata ocupació d'un lloc de treball pendent de convocatòria, o que aquesta la resolga la Direcció General de la Funció Pública a proposta de la Conselleria interessada, podrà nomenar-se provisionalment per a ocupar el lloc, per un període màxim de dos mesos, un funcionari de la Generalitat Valenciana.
b) Quan es considere necessari ocupar un lloc de treball i la convocatòria per a la provisió definitiva no siga immediata, la Direcció General de la Funció Pública podrà nomenar provisionalment, a proposta de la Conselleria interessada, per un període màxim de sis mesos, un funcionari de la Generalitat Valenciana.
Els anteriors nomenaments podran recaure en funcionaris pertanyents al grup en què siga classificat el lloc, o en els que, tot i pertànyer a un grup inferior, tinguen la titulació requerida per a l'exercici, i experiència professional adequada. En cap cas podran computar-se els serveis prestats amb aquest caràcter a efectes de consolidació del grau personal.
Aquests nomenaments requereixen l'acceptació expressa dels interessats i de la Conselleria a què pertanyen, quan siga distinta de la que promoga el nomenament provisional.
TITOL V
De la Mobilitat Horitzontal i de la Promoció Interna
Article trenta
S'entén per Mobilitat Horitzontal el pus d'un sector a un altre de l'Administració, o si s'escau, d'un classe a una altra.
S'entén per Promoció Interna el pus dels funcionaris d'un grup inferior a un altre de superior, sempre que tinguen la titulació requerida i l'experiència per al seu exercici.
CAPITOL I
Mobilitat Horitzontal
Article trenta-u
Correspon a l'Institut Valencià d'Administració Pública la programació i la realització de cursos de perfeccionament de funcionaris, que permeten el pus de l'Administració General a l'Especial, o viceversa, i si s'escau, d'una classe a una altra.
CAPITOL U
Promoció Interna
Article trenta-dos
U El pus d'un funcionari d'un grup de titulació inferior a un altre de superior es farà amb les garanties d'igualtat, mèrit i capacitat, i podrà revestir la forma de concurs-oposició.
En la fase del concurs, que no tindrà caràcter eliminatori, hom valorarà, a banda d'allò que determine la classificació de llocs de treball, historial professional en l'Administració, i els curses realitzats en l'Institut Valencià d'Administració Pública.
Dos. Igualment, la promoció d'un grup inferior a un altre de superior del funcionari podrà efectuar-se a través de cursos específics d'habilitació que a tal objecte realitzarà l'Institut Valencià d'Administració Pública, amb Resolució prèvisa del Conseller d'Administració Pública i convocatòria de la Direcció General de la Funció Pública. Una vegada superats aquests cursos, mitjançant les proves finals corresponents, els funcionaris quedaran habilitats per a acudir als concursos que per a la provisió de llocs de treball de grups superiors es convoquen.
Tres Els treballadors amb contracte laboral seleccionats pel procediment de l'article 38.2) podran assistir als cursos a què fa referència el punt anterior i, de superar-los, acudir als concursos per a la provisió de llocs de treball per a funcionaris, sempre que reunesquen les condicions legals i reglamentàries Per al seu exercici.
Article trenta-tres
L'Institut Valencià d'Administració Pública organitzarà cursos directius per a funcionaris que exercesquen tasques d'aquesta naturalesa. Els qui superen el curs obtindran un diploma que els acreditarà com a aptes per a exercir dins l'Administració Autonòmica llocs de treball considerats com de Direcció.
Igualment, l'Institut Valencià d'Administració Pública organitzarà cursos de Secretariat. La superació d'aquests cursos comportarà l'obtenció d'un diploma que acreditarà el titular com a idoni per a ocupar llocs de treball en les secretaries dels alts càrrecs de l'Administració Autonòmica.
TITOL VI
De l'ingrés del personal laboral
CAPITOL I
Ingrés del personal laboral fix
Article trenta-quatre
Podran ser ocupats per personal laboral fix aquells llocs de treball que siguen classificats com de naturalesa laboral i de caràcter permanent.
Article trenta-cinc
U En les convocatòries per a cobrir llocs, de naturalesa laboral, de caràcter singular i definit, la selecció podrà fer-se a través de concurs, en el qual es tindran en compte les condicions personals i professionals que requeresquen els llocs de treball a ocupar.
Dos El sistema de concurs-oposició podrà utilitzar-se quan calga la celebració de proves de coneixements específics per a determinar la capacitat o l'aptitud dels aspirants. Aquestes proves hauran d'adequar-se necessàriament als llocs de treball que han de ser coberts, i caldrà que predominen les de caràcter pràctic.
Tres. L'oposició lliure podrà ser convocada en atenció a les especials condicions que concórreguen en els corresponent s llocs de treball, o quan l'elevat nombre de places existents així ho aconselle.
Article trenta-sis
Per al desenvolupament formal de les convocatòries en tot allò referent a publicitat, terminis, reclamacions i composició dels Tribunals, hom atendrà a allò que disposa el present Reglament per a les proves de selecció de funcionaris.
En qualsevol cas, en la composició dels Tribunals, almenys un dels membres serà designat pels treballadors pel procediment legalment establert.
En les Convocatòries d'ingrés per a personal laboral, s'establirà una reserva de places per a persones minusvàlides, que permeta assolir progressivament d 2% de la plantilla laboral de la Generalitat Valenciana.
Article trenta-set
Adjudicats els llocs de treball pel sistema de concurs per a provisió de llocs de treball, i transcorregut el període de prova que determine la normativa aplicable, el personal que el supere satisfactòriament adquirirà la condició de personal laboral fix.
CAPITOL II
De l'ingrés del personal laboral de duració determinada
Article trenta-vuit
U Correspon la contractació de personal laboral de duració determinada en els casos següents:
a) Per a la realització de treballs de naturalesa laboral de caràcter no permanent.
b) Per a la realització de treballs considerats de naturalesa administrativa, que corresponguen a programes d'acció que s 'estimen no permanent s.
Dos La selecció del personal laboral de duració determinada es farà a través d'ofertes d'ocupació tramitades per les Oficines d'Ocupació de l'INEM, i abans de la formalització del contracte laboral pel Conseller d'Administració Pública es comunicarà a la Direcció General de la Funció Pública perquè facilite al treballador contractat un número de Registre com a personal laboral no permanent.
Tres L'Institut Valencià d'Administració Pública podrà habilitar per a l'accés als llocs de treball que corresponen a l'apartat b), a través de convocatòries amb les proves que legalment s'escaiga.
Aquestes convocatòries podran realitzar-se independentment de l'existència o no de vacants, per la qual cosa el personal habilitat adquirirà la condició de treballador de la Generalitat i consolidarà la situació jurídica com a tal quan accedesca a un lloc de treball. Per a l'esmentat accés, hom respectarà l'ordre determinat per la valoració de les proves d'habilitació entre aquells treballadors que, per formació i coneixements, siguen aptes per a ocupar el lloc concret.
Els habilitats que ocupen un lloc de treball de duració determinada podran utilitzar la via de la promoció interna prevista en l'article 32.3) d'aquest Decret.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
Quan es tracte de llocs de treball de caràcter sanitari o docent, les competències que aquest Reglament atribueix a la Conselleria d'Administració Pública s'entendrà que corresponen a les Conselleries a què pertanyen els esmentats llocs de treball, sense perjudici del que estableix l'article 13.2.b) de la Llei de la Funció Pública Valenciana.
Segona
Els funcionaris que, procedents d'altres Administracions Públiques, hagen ingressat a través de les transferències o dels distints sistemes de provisió de llocs de treball, en l'Administració de la Generalitat Valenciana fins la publicació d'aquest reglament, s'hi integren com a funcionaris. Igualment, s'hi integraran els funcionaris que en el futur accedesquen a l'Administració de la Generalitat en virtut de transferència de l'Estat.
A partir d'aquesta data serà d'aplicació el que disposa l'article 25 del present Reglament.
Tercera
Pel que fa als requisits de cada lloc, els de lliure designació, els dels grups E i D i els llocs base de la resta de grups, podran ser classificats d'acord amb el que estableix la disposició addicional sisena del Reial Decret 2617/1985, de 19 de desembre, i el punt cinqué de l'Ordre del 15 de gener de 1986, del Ministeri de la Presidència, sobre relacions de llocs de treball, com a no singularitzats, i els serà d'aplicació, pel que fa a la provisió, el que disposen les esmentades normes, d'acord amb el procediment reglat que s'establesca mitjançant Ordre de Conselleria d'Administració Pública.
DISPOSICIONS TRANSITORIES
Primera
Amb caràcter subsidiari a l'existència de funcionaris que cobresquen els requisits dels llocs de treball convocats, i en tant que se celebren les proves previstes en les disposicions transitòries primera, segona i tercera de la Llei 10/1985 de la Funció Pública Valenciana, el personal contractat administratiu, laboral i interí als quals aquelles fan referència, podran acudir als concurs que per a la provisió de llocs de treball es convoquen, i se'ls podran adjudicar aquests amb caràcter interí, sense perjudici de la possible consolidació en cas de superar les proves esmentades.
Segona
Classificats els llocs de treball en trenta nivells d'acord amb l'article 17 de la Llei de la Funció Pública Valenciana, per Acord del Consell es determinaran els intervals amb els nivells que corresponguen a cada un dels grups A, B, C, D i E.
En qualsevol cas, el nivell u només podrà correspondre a funcionaris del grup E, i al nivell trenta solament podran accedir, en qualsevol cas, aquells funcionaris que pertanyen al grup A.
DISPOSICIO DEROGATORIA
Queda derogat el Decret 10/1984, de 23 de gener, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre provisió de llocs de treball de l'Administració de la Generalitat.
València, a 2 de juny de 1986.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller d'Administració Pública,
VICENT SOLER I MARCO

linea