diari

CORRECCIÓ d'errades de la Llei 1/2013, de 21 de maig, de Mesures de Reestructuració i Racionalització del Sector Públic Empresarial i Fundacional de la Generalitat. [2013/6122]

(DOGV núm. 7043 de 11.06.2013) Ref. Base de dades 005672/2013

CORRECCIÓ d'errades de la Llei 1/2013, de 21 de maig, de Mesures de Reestructuració i Racionalització del Sector Públic Empresarial i Fundacional de la Generalitat. [2013/6122]
S’ha advertit un error en la redacció de la disposició addicional novena de la Llei 1/2013, de 21 de maig, de Mesures de Reestructuració i Racionalització del Sector Públic Empresarial i Fundacional de la Generalitat, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 7030, de 23 de maig de 2013, així com en la correcció d’errades publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 7042, de 10 de juny, per tant, és procedent fer-ne la correcció.

En les pàgines 15057-58 del Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 7030 (23.05.2013),

On diu:
«Novena. Òrgans de govern col·legiats d’empreses públiques
1. Els consells d’administració i els òrgans col·legiats superiors de govern o administració dels ens del sector públic empresarial tindran un mínim de 7 membres i un màxim de 15 membres, segons la dimensió de l’entitat. La majoria dels membres d’estos òrgans seran designats, directament o indirectament, per òrgans de l’administració de la Generalitat o d’altres ens del sector públic de la Generalitat. El que disposa este apartat no serà aplicable al Patronat del Misteri d’Elx, atesa la seua singularitat.
2. Necessàriament formaran part dels òrgans col·legiats superiors de govern o administració de les entitats de dret públic de la Generalitat, la Corporació Pública Empresarial Valenciana i un representant de la conselleria competent en matèria d’hisenda. A més, assistirà a les sessions en tasques d’assessorament jurídic, amb veu i sense vot, un representant de l’advocacia de la Generalitat.
3. De la mateixa manera, s’adoptaran les mesures necessàries perquè la Corporació Pública Empresarial Valenciana siga consellera en les societats mercantils de la Generalitat participades exclusivament o majoritàriament per esta, directament o a través de les seues entitats de dret públic.
4. Tota referència preexistent a la participació d’un representant de la conselleria competent en matèria de sector públic empresarial en la composició dels òrgans col·legiats de les empreses públiques de la Generalitat, s’haurà de considerar feta a la Corporació Pública Empresarial Valenciana, de conformitat amb el que preveuen els apartats anteriors.»

Ha de dir:
«Novena. Òrgans de govern col·legiats d’empreses públiques
1. Els consells d’administració i òrgans col·legiats superiors de govern o administració dels ens del sector públic empresarial tindran un mínim de 7 membres i un màxim de 15 membres, segons la dimensió de l’entitat. La majoria dels membres d’estos òrgans seran designats, directament o indirectament, per òrgans de l’Administració de la Generalitat o d’altres ens del sector públic de la Generalitat. El que disposa este apartat no serà aplicable al Patronat del Misteri d’Elx, atesa la singularitat d’este.
2. En els òrgans col·legiats superiors de govern o administració de les entitats de dret públic hi haurà necessàriament un representant de la conselleria competent en matèria d’hisenda i un representant de la conselleria competent en matèria de sector públic empresarial. A més, assistirà a les seues sessions, en tasques d’assessorament jurídic, amb veu i sense vot, un representant de l’Advocacia de la Generalitat».

linea