diari

CORRECCIÓ d'errades del Decret 83/2012, d'1 de juny, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de la Corporació Pública Empresarial Valenciana i es desplega el Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de Mesures Urgents de Règim Economicofinancer del Sector Públic Empresarial i Fundacional. [2012/6453]

(DOGV núm. 6806 de 28.06.2012) Ref. Base de dades 006342/2012

CORRECCIÓ d'errades del Decret 83/2012, d'1 de juny, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de la Corporació Pública Empresarial Valenciana i es desplega el Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de Mesures Urgents de Règim Economicofinancer del Sector Públic Empresarial i Fundacional. [2012/6453]
Advertit un error en la disposició esmentada (DOCV núm. 6788, de 04.06.2012) es procedix a la seua oportuna rectificació.

En la pàgina 15838, punt 1 lletra a de la disposició addicional primera, mesures en el marc del procés de reestructuració del sector públic fundacional de la Generalitat.

On diu:
«a) Introduir com a causa d'extinció d'esta l'acord del Patronat per majoria simple»;

Ha de dir:
«a) Introduir com a causa d'extinció d'esta l'acord del Patronat en els termes establits en la normativa aplicable».

linea