diari

RESOLUCIÓ 29 bis/IX, de 14 d'octubre de 2015, del Ple de les Corts, sobre la validació del Decret Llei 5/2015, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es modifica l'àmbit competencial de l'Institut Valencià de Finances i de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial. [2015/8636]

(DOGV núm. 7644 de 27.10.2015) Ref. Base de dades 008353/2015

RESOLUCIÓ 29 bis/IX, de 14 d'octubre de 2015, del Ple de les Corts, sobre la validació del Decret Llei 5/2015, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es modifica l'àmbit competencial de l'Institut Valencià de Finances i de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial. [2015/8636]
El Ple de les Corts, en la reunió realitzada el dia 14 d’octubre de 2015, una vegada debatut, d’acord amb l’article 137 del Reglament de les Corts (RC), el Decret Llei 5/2015, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es modifica l’àmbit competencial de l’Institut Valencià de Finances i de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, ha adoptat la resolució següent, que, d’acord amb l’article 137.3.5è del RC, també ha de ser publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.


Resolució
El Ple de les Corts, d’acord amb el que estableixen els articles 44.4 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana; 18.d i 58 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i l’article 137 del RC, ha acordat validar el Decret Llei 5/2015, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es modifica l’àmbit competencial de l’Institut Valencià de Finances i de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial.


València, 14 d’octubre de 2015.– El president: Enric Morera i Català. El secretari primer: Emilio Argüeso Torres.

linea