diari

RESOLUCIÓ 172/VIII, de 17 d'octubre de 2012, del Ple de les Corts, sobre la validació del Decret Llei 6/2012, de 28 de setembre, del Consell, de desplegament i aplicació de les disposicions incloses en el títol I i disposicions concordants del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat [2012/9996]

(DOGV núm. 6892 de 30.10.2012) Ref. Base de dades 009837/2012

RESOLUCIÓ 172/VIII, de 17 d'octubre de 2012, del Ple de les Corts, sobre la validació del Decret Llei 6/2012, de 28 de setembre, del Consell, de desplegament i aplicació de les disposicions incloses en el títol I i disposicions concordants del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat [2012/9996]
El Ple de les Corts, en la reunió realitzada el dia 17 d'octubre de 2012, una vegada debatut, d'acord amb l'article 137 del Reglament de les Corts, el Decret Llei 6/2012, de 28 de setembre, del Consell, de desplegament i aplicació de les disposicions incloses en el títol I i disposicions concordants del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, ha adoptat la resolució següent, que, d'acord amb l'article 137.3.5é del Reglament de les Corts, també ha de ser publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Resolució
El Ple de les Corts, d'acord amb el que estableixen els articles 44.4 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, 18.d i 58 de la L1ei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i l'article 137 del Reglament de les Corts, ha acordat validar el Decret Llei 6/2012, de 28 de setembre, del Consell, de desplegament i aplicació de les disposicions incloses en el títol I i disposicions concordants del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabiltiat pressupostària i de foment de la competitivitat.

Palau de les Corts. València, 17 d'octubre de 2012.- El president: Juan Gabriel Cotino Ferrer. El secretari primer: Antonio Clemente Olivert.

linea