diari

DECRET 136/2011, de 30 setembre, del Consell, pel qual es modifica el Decret 192/1998, de 30 de novembre, d'ordenació de la Comissió Valenciana de Tuteles i Defensa Judicial d'Incapacitats. [2011/10018]

(DOGV núm. 6622 de 04.10.2011) Ref. Base de dades 010070/2011

DECRET 136/2011, de 30 setembre, del Consell, pel qual es modifica el Decret 192/1998, de 30 de novembre, d'ordenació de la Comissió Valenciana de Tuteles i Defensa Judicial d'Incapacitats. [2011/10018]
Preàmbul

La Comissió Valenciana de Tuteles i Defensa Judicial d'Incapacitats, que va ser creada en 1992 i la regulació de la qual es troba arreplegada en el Decret 192/1998, de 30 de novembre, del Consell, modificada quant a la seua composició, pel Decret 59/2000, de 25 d'abril, del Consell, té com a objecte vetlar i coordinar els recursos públics existents dins la Conselleria de Justícia i Benestar Social, i dels diversos departaments implicats, per a un exercici correcte dels càrrecs tutelars assignats a la Generalitat pels òrgans judicials respecte de persones majors d'edat.
La Generalitat, quan és designada en absència d'altres membres familiars, com a persona jurídica idònia per a l'exercici de la funció tutelar, ha de vetlar perquè les persones amb limitació de les seues facultats o faltats de capacitat, per resolució judicial, reben la mateixa protecció o major i l'assistència necessària perquè gaudisquen dels seus drets plenament.
En este punt, tant l'evolució produïda a nivell normatiu com en la pròpia societat, en esta última dècada, afecta tant la responsabilitat familiar (situacions d'orfandat, decaïment de les estructures familiars, por de les responsabilitats derivades de l'exercici del càrrec de tutor, etc.) com les persones jurídiques tutores. Així, cal destacar el gradual i creixent canvi del perfil de les persones incapacitades pels òrgans jurisdiccionals, que ja no són majoritàriament o exclusivament persones d'edat avançada amb demència senil de tipus Alzheimer o amb discapacitat intel·lectual profunda, que es troben ateses des de fa molts anys en residències i centres adequats. Al contrari, hi ha una notable rebaixa d'edat com a conseqüència fonamental del trastorn greu persistent o malaltia mental crònica en les persones la protecció de les quals s'assigna, amb l'afegit d'un llarg historial amb pares i familiars deteriorats per la pròpia afectació que no poden complir amb les obligacions derivades de la tutela.
La Llei 11/2003, de 10 d'abril, de la Generalitat, sobre l'Estatut de les Persones amb Discapacitat, va voler donar resposta a la problemàtica plantejada, tant pel creixent nombre de resolucions judicials que fan recaure en la Generalitat la protecció cap a estes persones que veuen limitada la seua capacitat, com per tractar-se esta d'una entitat de dret públic. En tant que organització de caràcter públic, i per tant amb estructura subjecta al dret administratiu, pareix la institució més adequada per a fer-se càrrec d'una funció de caràcter civil i tuïtiva com la tutela, si no delega en altres fórmules que garantisquen l'atenció, promoció i afecte que mereix qualsevol persona.
Per això, sense esperar al major deteriorament en la capacitat, ni una fórmula rígida, sinó que puga ser delegable -quant a l'assistència- amb la col·laboració activa d'entitats i fundacions tutelars específiques més pròximes, l'article 43 de l'esmentada Llei 11/2003, de 10 d'abril, preceptua que l'administració de la Generalitat donarà suport i dinamitzarà, en coordinació amb l'autoritat judicial, l'atenció a les persones presumiblement incapaces o incapacitades totalment o parcialment, i promourà entitats socials sense ànim de lucre que puguen exercir la tutela o curatela d'aquelles, d'acord amb el que preveu el Codi Civil.

Les modificacions introduïdes per la Llei 1/2009, de 25 de març, de reforma de la Llei de 8 de juny de 1957, sobre el Registre Civil, en matèria d'incapacitacions, càrrecs tutelars i administradors de patrimonis protegits, formen part del procés d'adequació de tot el sistema tutelar als mandats establits en la Convenció de l'Organització de les Nacions Unides (ONU) sobre els drets de les persones amb discapacitat, feta a Nova York el 13 de desembre de 2006. No obstant això, és necessari continuar adoptant tot tipus de disposicions generals, mesures reglamentàries i administratives adequades per a assegurar que «en totes les mesures relatives a l'exercici de la capacitat jurídica es proporcionen salvaguardes adequades i efectives per a impedir els abusos», «respecten els drets, la voluntat i les preferències de la persona», «no hi haja conflicte d'interessos ni influència indeguda», «siguen proporcionals i adaptades a les circumstàncies de la persona, que s'apliquen en el termini més curt possible i que estiguen subjectes a exàmens periòdics».

Això obliga, d'una manera paral·lela, a tutors i entitats tutores a modificar la concepció dels càrrecs tutelars, prestar servicis de suport i de proximitat, per a acomodar-se a la diversitat de les persones i atendre les seues necessitats, entre les quals no s'ha de renunciar ni menystindre la recuperació de la capacitat, si és el cas.
Si bé, de forma general, la funció tutelar recau en la Generalitat, el Decret 192/1998, de 30 de novembre, del Consell, va donar un primer pas establint una Unitat Tècnica de Tuteles en cada una de les direccions territorials de benestar social, que ha de coordinar-se amb els equips de les àrees de salut, equips municipals de servicis socials i la resta d'organismes i centres del lloc de residència de la persona subjecta a càrrec tutelar. D'esta manera, en estar implicada la Generalitat en el seu conjunt en la funció tutelar, es fa necessària una Unitat Tècnica de Coordinació, i per a això és necessari modificar l'estructura de la Comissió Valenciana de Tuteles i Defensa Judicial d'Incapacitats, de manera que es constituïsca un Comité Executiu en el seu si, que establisca directrius clares d'actuació i inste a les diferents institucions públiques i privades, organismes o entitats a la creació de nous recursos, habitatges tutelats i servicis de suport a la vida autònoma.
Finalment, procedix modificar la composició de l'esmentada comissió, adequant-la a l'organització i estructura de la Conselleria de Justícia i Benestar Social, que en el seu Reglament Orgànic i Funcional, aprovat pel Decret 99/2011, de 26 d'agost, del Consell, establix, en l'article 8.2.i), entre les funcions de la Direcció General de Persones amb Discapacitat i Dependència, "la guarda i protecció de la persona i/o els béns de les persones incapacitades sotmeses a càrrecs tutelars de la Generalitat", i també dels departaments del Consell que exercixen activitats connexes.
A fi de la seua operativitat, s'ha tingut en compte fonamentalment la presència dels directors territorials de la Conselleria de Justícia i Benestar Social, que assumixen la càrrega tutelar.

Per tot això, fent ús de les facultats previstes en l'article 25 de la Llei del Consell, a proposta del conseller de Justícia i Benestar Social i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 30 de setembre de 2011,

DECRETE

Article únic. Objecte
El Decret 192/1998, de 30 de novembre, del Consell, d'ordenació de la Comissió Valenciana de Tuteles i Defensa Judicial d'Incapacitats, queda modificat en els termes següents:
1. El títol queda redactat de la manera següent:
«Decret 192/1998, de 30 de novembre, del Consell, d'ordenació de la Comissió Valenciana de Tuteles i Defensa Judicial de Persones Majors amb Facultats i Capacitat Limitada».
2. S'aprova la modificació dels articles 1, 2, 3, 4, 6 i 8 del Decret 192/1998, de 30 de novembre, del Consell, que queden redactats conforme es transcriu en l'annex.

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Consignació pressupostària
L'ordenació de la Comissió Valenciana de Tuteles i Defensa Judicial de Persones Majors amb Facultats i Capacitat Limitada no implicarà augment de despesa pública, serà atesa amb els mitjans materials i personals de la conselleria competent en matèria de benestar social.

Les necessitats que puguen derivar-se de les actuacions de la Comissió Valenciana de Tuteles i Defensa Judicial de Persones Majors amb Facultats i Capacitat Limitada seran ateses amb les consignacions pressupostàries existents.

Segona. Entrada en vigor
El present decret entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

València, 30 de setembre de 2011

El president de la Generalitat,
ALBERTO FABRA PART

El conseller de Justícia i Benestar Social,
JORGE CABRÉ RICO

ANNEX

Modificació del Decret 192/1998, de 30 de novembre, del consell, d'ordenació de la Comissió Valenciana de Tuteles i Defensa Judicial de Persones Majors amb Facultats i Capacitat Limitada

Els articles 1, 2, 3, 4, 6 i 8 del Decret 192/1998, de 30 de novembre, del Consell, queden redactats de la manera següent:

«Article 1. Competència de la Comissió
La Comissió Valenciana de Tuteles i Defensa Judicial de Persones Majors amb Facultats i Capacitat Limitada, òrgan de caràcter interdepartamental, sense personalitat jurídica pròpia, adscrit a la conselleria competent en matèria de benestar social, és l'òrgan encarregat de salvaguardar els drets de les persones subjectes a càrrecs tutelars per la Generalitat, i la coordinació dels recursos públics i privats disponibles, per a un exercici correcte dels càrrecs tutelars que siguen assignats pels òrgans judicials de la Comunitat Valenciana, respecte de persones majors d'edat que hi resideixen.

Article 2. Funcions
Són funcions de la Comissió Valenciana de Tuteles i Defensa Judicial de Persones Majors amb Facultats i Capacitat Limitada:
1. Coordinar els recursos existents de les distintes administracions públiques i departaments implicats, amb la finalitat d'aconseguir un major aprofitament i eficàcia en la seua utilització.
2. Instar a les diferents institucions, organismes o entitats la creació de nous recursos en cas de posar-se de manifest la insuficiència dels existents, o d'identificar-se necessitats no cobertes pels servicis ja creats.
3. Establir directrius d'actuació dels equips tècnics de les direccions territorials de la conselleria competent en matèria de benestar social en l'exercici dels càrrecs tutelars.
4. Adoptar o proposar als òrgans competents totes les mesures que tinguen relació directa amb les funcions que la Comissió té encomanades.
5. Encomanar a persones, entitats tutelars i fundacions assistencials determinades facultats i funcions que siguen delegables, en relació a persones físiques o grups específics de persones amb capacitat limitada per a promoure la seua millor inserció en la societat i l'adquisició o recuperació de la seua capacitat.
6. Instar als òrgans competents la formalització de protocols o convenis de col·laboració amb institucions públiques o privades per al compliment dels seus fins.
7. Promoure el desplegament normatiu en les matèries relacionades amb l'objecte del present decret, i també la participació ciutadana en els termes que preveu la Llei 11/2008, de 3 de juliol, de la Generalitat, de Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, i en la seua normativa de desplegament.
8. Proposar al Consell les mesures que considere més adequades per a l'eficaç compliment dels objectius, i també exposar les necessitats pressupostàries o econòmiques imprescindibles o convenients per a tal fi.

Article 3. Composició i estructura organitzativa
1. La Comissió Valenciana de Tuteles i Defensa Judicial de Persones Majors amb Facultats i Capacitat Limitada tindrà la composició següent:
a) El president de la Comissió, que serà el titular de la conselleria amb competències en benestar social, o persona en qui delegue.
b) Vocals
1r. El o els titulars de les secretaries autonòmiques competents en matèria de família i dependència, que exerciran la vicepresidència.
2n. El o els titulars de les direccions generals competents en matèria de persones amb discapacitat, família, dona i majors.
3r. El titular de la direcció general competent en matèria de justícia.
4t. El o els titulars de les direccions generals competents en matèria d'assistència sanitària, salut mental i drogodependències.
5é. El titular de la sotssecretaria de la conselleria competent en matèria d'economia, indústria i comerç.
6é. Els titulars de les direccions territorials competents en benestar social.
c) El secretari de la Comissió, amb veu i sense vot, serà un tècnic de la direcció general competent en matèria de persones amb discapacitat, amb categoria de subdirector general o de cap de servici, designat per la Presidència de la Comissió.
d) Els membres de la Comissió podran delegar la seua assistència en altres membres del seu departament o centre directiu, amb rang mínim de cap de servici. L'esmentada delegació haurà de ser expressa per a cada sessió i comunicada a la Secretaria de la Comissió amb una antelació mínima de 48 hores.
2. La Comissió Valenciana de Tuteles i Defensa Judicial de Persones Majors amb Facultats i Capacitat Limitada disposarà d'un Comité Tècnic, que assistirà la Comissió en les seues funcions i en la preparació dels seus treballs.
El Comité Tècnic estarà integrada per les persones següents:
a) El titular de la direcció general competent en matèria de persones amb discapacitat, que exercirà com a president.
b) Els titulars de les direccions territorials de la conselleria competent en matèria de benestar social, que actuaran com a vocals.
c) El secretari de la Comissió posseirà la secretaria del Comité Tècnic.

Article 4. Funcionament
1. La Comissió es reunirà en Ple amb caràcter ordinari almenys una vegada a l'any, i amb caràcter extraordinari a petició de la presidència o d'un terç dels seus membres.
2. El Comité Tècnic es reunirà amb caràcter ordinari cada sis mesos, i amb caràcter extraordinari quan ho establisca la presidència, per si o a petició de la majoria dels seus membres.
3. La Comissió Valenciana de Tuteles i Defensa Judicial de Persones Majors amb Facultats i Capacitat Limitada se subjectarà, en el seu funcionament, a les normes del capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Article 6. Assumpció de càrrecs tutelars
La representació de la Comissió Valenciana de Tuteles i Defensa Judicial de Persones Majors amb Facultats i Capacitat Limitada l'exercirà el director o la directora territorial de la conselleria competent en benestar social, dins el seu respectiu àmbit territorial, que assumirà aquells càrrecs que li assignen els òrgans judicials de la Comunitat Valenciana, previ estudi per l'equip tècnic corresponent.
Assumirà, en nom de la Generalitat, els càrrecs que li siguen assignats pels òrgans judicials de la Comunitat Valenciana, de persones presumptes incapaces en processos d'incapacitació, i de persones judicialment incapacitades faltats de familiars que puguen assumir el càrrec, i també d'aquelles els familiars de les quals, obligats a la seua delació, hagen excusat el càrrec de conformitat amb el que establix la legislació civil vigent.
Així mateix, també assumirà els càrrecs en els supòsits de desaparició o remoció del càrrec tutelar quan este fóra exercit per persona física o juridicoprivada, i sempre que no existisca un altre ens públic que, per la seua competència i relació amb l'incapaç, poguera exercir el càrrec.
L'acceptació dels càrrecs es realitzarà en nom de la Generalitat, única institució amb personalitat jurídica per a l'assumpció dels càrrecs tutelars.
La conselleria competent en benestar social podrà, per raons d'agilitat i eficàcia, i a petició del seu director o directora territorial, habilitar el personal de l'equip tècnic per a l'acceptació, en representació de la Generalitat, de càrrecs referents a presumptes incapaços, en els procediments judicials de modificació de la capacitat de les persones.


Article 8. Coordinació i seguiment
La direcció general competent en matèria d'atenció a persones amb discapacitat portarà el seguiment de l'actuació de les unitats tècniques de tuteles existents en cada direcció territorial de la conselleria competent en matèria de benestar social, i es crearà una Unitat Tècnica de Coordinació, encarregada de prestar el suport tècnic necessari tant a la comissió com a les unitats tècniques de tuteles».

linea