diari

RESOLUCIÓ de 16 de novembre de 2011, de la directora de l'Agència Valenciana de Mobilitat, per la qual es prorroga la validesa de les autoritzacions de taxi que tenen la residència a la Comunitat Valenciana i se n'establixen les regles per a la gestió ordinària. [2011/11999]

(DOGV núm. 6660 de 28.11.2011) Ref. Base de dades 012036/2011

RESOLUCIÓ de 16 de novembre de 2011, de la directora de l'Agència Valenciana de Mobilitat, per la qual es prorroga la validesa de les autoritzacions de taxi que tenen la residència a la Comunitat Valenciana i se n'establixen les regles per a la gestió ordinària. [2011/11999]
L'article 53 de la Llei 6/2011, d'1 d'abril, de la Generalitat, de Mobilitat de la Comunitat Valenciana, diferix al desenvolupament normatiu la regulació del visat de les autoritzacions de taxi, així com la determinació amb caràcter reglamentari de les característiques dels vehicles que prestaran el servici de taxi.
Este procés de visat o constatació periòdica per l'administració del manteniment de les condicions que originàriament justificaren l'atorgament de l'autorització es trobava regulat, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, en l'Orde de 4 de febrer de 1993, del Ministeri d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, per la qual es desplega el Reglament de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres en matèria d'autoritzacions de transport discrecional de viatgers per carretera, així com en la Resolució de 9 de febrer de 1996, de la Direcció General de Transport Terrestre, per la qual s'establixen regles de coordinació en matèria de tramitació d'autoritzacions de transport per carretera i d'activitats auxiliars i complementàries del transport, així com, si correspon, per la normativa autonòmica d'aplicació en cada àmbit funcional. Així mateix, les característiques dels vehicles adscrits a este servici es regixen per la normativa estatal en la matèria, fonamentalment pel Reial Decret 763/1979, de 16 de març, pel qual s'aprova el Reglament nacional dels servicis urbans i interurbans de transports en automòbils lleugers.

Atés que actualment està en fase d'elaboració el Reglament de la Llei de Mobilitat en matèria de transport discrecional de viatgers en vehicles de turisme que regularà els visats d'estes autoritzacions, així com les característiques dels vehicles que han de prestar estos servicis, raons d'oportunitat i eficiència aconsellen prorrogar el règim vigent en el moment d'entrada en vigor de la Llei 6/2011 esmentada, i evitar així possibles situacions d'indefinició en la tramitació dels expedients relatius a este servici fins que disposem d'un procediment ajustat a la nova Llei 6/2011, d'1 d'abril, de Mobilitat.
Pel que anteriorment s'ha exposat, i fent ús de les atribucions conferides per l'article 23 de l'Acord de 5 d'octubre de 2001, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aproven els estatuts de l'Entitat Pública de Transport Metropolità de València, resolc:

Primer. Pròrroga de la validesa de les autoritzacions de taxi
Les autoritzacions de taxi existents en el moment d'entrada en vigor de la Llei 6/2011, d'1 d'abril, de la Generalitat, de Mobilitat, amb residència en qualsevol de les àrees funcionals de la Comunitat Valenciana, es consideraran vàlides fins al 30 de juny de 2012 sense necessitat de sotmetre's al tràmit del visat fins a la data esmentada. A partir d'aquell moment, els titulars de les autoritzacions n'hauran de sol·licitar el visat en la forma i els terminis que amb esta finalitat s'establisca.

Segon. Actes de gestió ordinària de les autoritzacions
Fins a l'entrada en vigor del futur Reglament del Taxi de la Comunitat Valenciana, els actes de gestió ordinària de les autoritzacions es resoldran tenint en compte la normativa reglamentària reguladora del servici del taxi vigent en el moment de l'entrada en vigor de la Llei de Mobilitat. En concret, es resoldran atenint-se a esta normativa els expedients relatius a transmissions, suspensió de les autoritzacions i els seus alçaments, així com els de canvi de vehicle adscrits a les autoritzacions.

Tercer. Data d'efectes
Esta resolució tindrà efectes des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

De conformitat amb el que establixen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, contra la present resolució, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la publicació, recurs d'alçada davant de la consellera d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, com a òrgan competent per a la seua tramitació, tot això de conformitat amb el que establix l'article 107 i següents de la llei esmentada i sense perjudici que es puguen interposar qualssevol altres recursos que es consideren oportuns.

Burjassot, 16 de novembre de 2011.- La directora: Mar Martínez Aparicio.

linea