diari

ACORD de 10 d''octubre de 2011, de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat-Generalitat en relació amb la Llei 6/2011, d'1 d'abril, de Mobilitat, de la Comunitat Valenciana. [2011/12208]

(DOGV núm. 6671 de 15.12.2011) Ref. Base de dades 012579/2011

ACORD de 10 d''octubre de 2011, de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat-Generalitat en relació amb la Llei 6/2011, d'1 d'abril, de Mobilitat, de la Comunitat Valenciana. [2011/12208]
La Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat-Generalitat, en la reunió que tingué el dia 10 d'octubre de 2011, ha adoptat l'acord següent:
1. De conformitat amb les negociacions prèvies mantingudes pel grup de treball constituït en compliment del que preveu l'Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat-Generalitat, de data 10 de juny de 2011, per a l'estudi i la proposta de solució de discrepàncies competencials manifestades en relació amb els apartats 8 a 14 de l'article 97; els apartats 10, 11, 12, 13, 14, 17 i 20 de l'article 98; i els apartats j, k i l de l'article 99.2 de la Llei 6/2011, d'1 d'abril, de Mobilitat, de la Comunitat Valenciana, ambdós parts consideren resoltes les discrepàncies, als efectes de les quals la comunitat autònoma es compromet a:
1. Suprimir els apartats 8 a 14 de l'article 97.
2. Suprimir els apartats 10, 11, 12, 13, 14, 17 i 20 de l'article 98.

3. Suprimir els apartats j, k i l de l'article 99.2.
4. Donar una redacció nova a l'apartat sisé de l'article 95 literalment com seguix:
«6. Les infraccions, en relació amb el compliment de l'obligació dels prestadors de servicis de transport de viatgers d'estar en possessió dels títols habilitants corresponents i les relatives a l'ús del tacògraf i altres instruments de control previstos en la legislació estatal, se sancionaran d'acord amb el que preveu la normativa indicada».

2. Comunicar este acord al Tribunal Constitucional als efectes previstos en l'article 33.2 de la Llei Orgànica 2/1979, de 3 d'octubre, del Tribunal Constitucional, així com inserir este acord en el Butlletí Oficial de l'Estat i en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.


Madrid, 10 d'octubre de 2011

El vicepresidente de Política Territorial
y ministro de Política Territorial y Administración Pública
Manuel Chaves González

La consellera de Presidencia y vicepresidenta del Consell
Paula Sánchez de León Guardiola

linea