diari

Decret 19/1984, de 20 de febrer, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre cambres de Comercç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana.

(DOGV núm. 150 de 08.03.1984) Ref. Base de dades 0140/1984

Decret 19/1984, de 20 de febrer, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre cambres de Comercç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana.
L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, en l'article 32.1.9, atorga a la Generalitat Valenciana competència de desenvolupament legislatiu i execució en matèria de Cambres de Comerç, Indústria i Navegació, sense perjudici del que disposa el número deu de l’apartat u de l'article cent quarant-nou de la Constitució.
Segons aquest precepte, per acord de la Comissió Mixta de Transferències, de 27 de juny de 1983, aprovat per Reial Decret 2620/1983, de 25 d'agost, es transfereixen a la Comunitat Valenciana competències del Ministeri d'Economia i Hisenda sobre les Cambres previstes en la Llei de Bases de 29 de juny de 1911, en el Decret 1291/1974, de 2 de maig que aprova el Reglament General, modificat pel Reial Decret 753/1978, de 27 de març, i en les altres normes que les complementen i desenvolupen.
Assignades les esmentades competències a la Conselleria d’Indústria, Comerç i Turisme per Decret 134/1983, de 27 d'octubre, als efectes d'aconseguir una major claredat i seguretat en les activitats de les Cambres en la relació amb aquesta, són determinats ara els òrgans específics d'aquestes, als quals correspondrà l'exercici de les distintes funcions, i adequar i substituir les referències que l'Ordenament vigent fa a l'Administració de l'Estat pel òrgans respectius de la Conselleria esmentada.
En atenció a aquests motius, a proposta del Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme, i amb la deliberació prèvia del Consell de la Generalitat Valenciana, en sessió celebrada el dia 20 de febrer de 1983,
DECRETE:
Article 1.r
Les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana, Corporacions de Dret Públic amb carácter d'òrgans de consulta i col·laboració amb l'Administració, a les quals corresponen, entre altres, com a funcions pròpies la prestació de serveis als membres i la representació i defensa dels interessos econòmics i corporatius, depenen de la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria d’Indústria, Comerç i Turisme, llevat de les excepcions relacionades amb les matèries que l'article 149. 1. 10 de la Constitució reserva a l'Estat.
Article 2.n
Les funcions i competències que corresponen als òrgans de l'Administració de l'Estat, segons que disposa la Llei de Bases de 29 de juny de 1911, el Decret 1291/1974 de 2 de maig i d’altres normes complementàries, seran exercides en relació amb les Cambres de l’àmbit de la Comunitat Valenciana, segons que disposen els articles següents.
Article 3.r
1.r Correspon al Consell de la Generalitat Valenciana l'aprovació del Reglament General de les Cambres i de les normes de desenvolupament de la Llei de Bases, a proposta de la Conselleria d’Indústria, Comerç i Turisme.
2.n Correspon al Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme l'exercici de les funcions que els preceptes següents encomanen al Ministeri de Comerç: base tercera, paràgrafs 3 i 4, i base quarta de la Llei de Bases, i articles 3.r, apartats E i L, 7, 8, en relació amb el 29 E, 15, 33, 49 i 50 del Reglament General de Cambres.
3.r Correspon al Director General de Comerç i Consum l’exercici de les funcions que els següents preceptes encomanen al Ministeri de Comerç: base tercera, paràgraf 2, i base cinquena, de la Llei de Bases, article 3.r, apartats A i C, articles 5, 6, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 36, 40 paràgrafs 3, 41, 42, 43, 45, 46, 47 i 48 del Reglament General de les Cambres i article 8 de l’Ordre del Ministeri de Comerç i Turisme de 27 de juliol de 1978. Alhora, sense perjudici de les competències de l'Administració de l’Estat al respecte, li correspondrà l'exercici de totes aquelles funcions que l'ordenament vigent reconeix a òrgans de l'Administració de l'Estat i no consten atribuïts per aquesta disposició a òrgans específics de la Conselleria.
La Direcció General d’Indústria i Energia haurà de ser oïda en aquells assumptes que afecten matèria de l’àrea de la seua competència.
Article 4.t
Les funcions consultives o de foment de les Cambres, d'acord amb les bases segona i tercera, paràgraf 1.r, de la Llei de Bases i amb l'article 2.n apartats A, B, i C del Reglament General, s'entendran referides als òrgans de Govern de la Generalitat Valenciana en l’àmbit de competències, i les exerciran davant, mitjançant o donant coneixement a la Conselleria d’Indústria, Comerç i Turisme. La tramitació d'aquestes correspondrà a la Direcció General de Comerç i Consum.
Tot açò sense perjudici que continuen exercint les funcions esmentades respecte a l'Administració de l'Estat en les matèries que en siguen competència.
Article 5.é
Les facultats de les Cambres de la Comunitat Valenciana, d'acord amb la base tercera, paràgraf segon de la Llei de Bases i l'article 3.r, apartats F i N, del Reglament General, s'entendran referides a les institucions, fundacions, establiments i serveis públics dependents o creats per la Generalitat o pels ens o particulars a què aquests facen referència.
Article 6.é
D'acord amb la base tercera de la Llei de Bases, l'article 2.n del Reial Decret Llei de 26 de juliol de 1929 1 l'article 4.t del Reglament General, les Cambres de la Comunitat Valenciana podran exercir funcions i desplegar les comeses que l'Administració els delegue o encomanen a través dels òrgans de la Conselleria d’Indústria, Comerç i Turisme, especialment en allò que fa referència a estudis i informes econòmics, recepció i registre d'expedients o qualssevol altres que considere d'utilitat per al foment de l'activitat económica.
Article 7.é
L'obligació establerta en l'article 5.é, apartat B, del Reglament General de Cambres, será formalitzada per les Cambres en coordinació amb els Organs de la Conselleria d’Indústria, Comerç i Turisme.
Article 8.é
Les funcions que el Reglament General atribueix al Consell Superior de Cambres, i en especial els articles 7, 33, 42, 47 i 49 seran assumides, pel que fa a les Cambres de la Comunitat Valenciana, pel Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana. Tot açò, sense perjudici que les Cambres esmentades mantinguen la participació en el Consell Superior de Cambres com a organisme de relació de les Cambres d'Espanya.
Article 9.é
Correspon al Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme la resolució dels recursos d'alçada a què fa referència l'article 34 del Reglament General, llevat dels recursos motivats per resolucions i acords que estiguen directament relacionats amb les matèries que l'article 149.1.10 de la Constitució reserva a l'Estat. La resolució del Conseller esgotarà la via administrativa.
Article 10
Per tal de vetllar pel més exacte compliment de les finalitats i l'actuació de les Cambres de la Comunitat Valenciana, dins de les competències atorgades per aquest Decret, el Conseller d'Indústria, Comerç i Turisme podrà ordenar les inspeccions que s’hi escaiguen. En aquests efectes, el Director General de Comerç i Consum, o càrrec directiu que designe el Conseller, podrà assistir a les reunions dels òrgans de Govern de les Cambres, amb la facultat d'intervenir-ne les deliberacions.
Article 11
En relació amb el personal de les Cambres de la Comunitat Valenciana, la Conselleria d’Indústria, Comerç i Turisme exercirà les competències que el Decret de 13 de juny de 1936, el Reglament General, el Reglament de Règim Interior 1 el Reglament de Personal d'aquestes i disposicions complementàries, atribuesquen a l'Administració de l'Estat. La resolució dels recursos en matèria de personal correspon al Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme, o per delegació al Subsecretari de la Conselleria.
Article 12
Les referències que l'ordenament vigent fa a la publicació en el Butlletí Oficial de la Provincia o de l'Estat, hauran de ser enteses fetes al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. En concret hauran de publicar-s'hi les convocatòries d'eleccions i els períodes voluntaris de cobrament dels recursos permanents, en els terminis i les condicions assenyalats en els articles 19 i 39, respectivament, del Reglament General.
DISPOSICIO TRANSITORIA
UNICA
Els Reglaments de Règim Interior i el Concert entre
les Cambres de Comerç de la Comunitat Valenciana, aprovat per Resolució del Ministeri de Comerç i Turisme, l'òrgan de direcció del qual és el Consell de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana, seran adaptats en el termini de tres mesos al que disposa aquest Decret i presentats, per a l'aprovació, a la Conselleria d’Indústria, Comerç i Turisme.
Fins el moment en què tinga lloc l'aprovació esmentada, les competències i funcions que, d'acord amb els Reglaments de Règim Interior de les Cambres, i el Concert existent entre aquestes, corresponguen als Organs del mateix nivell de la Conselleria d’Indústria, Comerç i Turisme.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
El Conseller d'indústria, Comerç i Turisme queda facultat per dictar les normes complementàries per a l'aplicació 1 el desenvolupament del que estableix aquest Decret.
Segona
Aquest Decret entrará en vigor el dia de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, a 20 de febrer de 1984.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme,
SEGUNDO BRU I PARRA

linea