diari

DECRET 158/2001, de 15 d'octubre, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana i del seu Consell. [2001/X10105]

(DOGV núm. 4110 de 19.10.2001) Ref. Base de dades 4205/2001

DECRET 158/2001, de 15 d'octubre, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana i del seu Consell. [2001/X10105]
La Llei 11/1997, de 16 de desembre, de la Generalitat Valenciana, estableix el marc normatiu bàsic de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació de la Comunitat Valenciana i del Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana, i les defineix com a corporacions de dret públic dependents de la Generalitat Valenciana, a través de l'actual Conselleria d'Indústria i Comerç, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per al compliment dels seus fins, que es configuren com a òrgans consultius i de col·laboració amb les administracions públiques, especialment amb la de la Generalitat Valenciana, i de representació, promoció i defensa dels interessos generals del comerç, la indústria i, si és el cas, la navegació, amb les funcions establides en els articles 7 i 37 de l'esmentada llei.
De conformitat amb la seua disposició final primera és objecte del present reglament desenvolupar les disposicions de la llei relatives a l'àmbit territorial, organització, funcionament, procediment electoral, règim econòmic i pressupostari i relacions institucionals i intercamerals de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació i del Consell de Cambres.
En virtut d'això, a proposta del conseller d'Indústria i Comerç, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu i després de la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del dia 15 d'octubre de 2001,
DECRETE
CAPÍTOL I
Àmbit territorial
Article 1. Àmbit territorial
1. En cada província de la Comunitat Valenciana hi haurà una cambra oficial de comerç, indústria i navegació amb competència en tot l'àmbit provincial.
2. Hi ha, així mateix, cambres oficials de comerç i indústria a Alcoi i Orihuela amb competència en el respectiu terme municipal.
Article 2. Cambres locals. Procediment de dissolució i integració
La dissolució i integració de les cambres a què fa referència l'article 5 de la Llei 11/1997, de 16 de desembre, es portaran a cap d'acord amb el següent procediment:
1r. El Comité Executiu de la cambra elevarà al ple proposta valorada de dissolució o integració, acompanyada de memòria justificativa dels motius que aconsellen la mesura, així com de les disposicions que calga adoptar, relatives als drets, les càrregues, les obligacions, el patrimoni i els mitjans personals.
2n. Es convocarà sessió a aquest efecte del ple de la cambra, el qual adoptarà acord de dissolució o integració, amb el vot favorable de, com a mínim, les dues terceres parts dels seus membres.
3r. La Cambra elevarà l'acord adoptat a la Conselleria d'Indústria i Comerç per a la seua posterior aprovació per acord del Govern Valencià. En aquest acord s'especificaran totes les determinacions corresponents al règim patrimonial, econòmic i de personal de les cambres que s'extingeixen, així com en cas d'integració, les disposicions relatives al cessament dels òrgans de govern de la cambra integrada o, si és el cas, fórmules de participació en els òrgans de govern de la cambra en la qual s'integra.
4t. Per a la integració en la cambra corresponent a la seua província, la Conselleria d'Indústria i Comerç, amb caràcter previ a l'aprovació del Govern Valencià, demanarà informe del Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana i de la cambra en la qual s'haja d'integrar.
Les cambres que s'extingisquen com a conseqüència de la seua integració en una altra de major àmbit territorial podran conservar la seua denominació i funcionar com a delegacions d'aquesta en la demarcació territorial que en cada cas es determine.
Article 3. Creació de delegacions
1. Els plens de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació podran acordar la creació de delegacions o el nomenament de delegats dins de la seua demarcació territorial, que s'establiran en les poblacions de més importància comercial, industrial o naviliera.
2. A aquest efecte la cambra sol·licitarà l'autorització de la Conselleria d'Indústria i Comerç, presentant certificat de l'acord adoptat, així com una memòria justificativa de la seua conveniència.
3. Les esmentades delegacions mancaran de personalitat jurídica i actuaran com a òrgans desconcentrats per a la prestació dels serveis de les cambres. Els delegats podran assistir, amb veu i sense vot, a les sessions del ple i el Comité Executiu de la cambra, en la forma i si així ho determina el Reglament de Règim Interior.
CAPÍTOL II
Funcions
Article 4. Funcions
Les cambres oficials de comerç, indústria i navegació de la Comunitat Valenciana i el Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana tindran encomanades les funcions de caràcter publicoadministratiu previstes en els articles 7 i 37, respectivament, de la Llei 11/1997, de 16 de desembre, de la Generalitat Valenciana.
Article 5. Delegació de funcions
1. Després de l'acord previ del Govern Valencià, es podrà delegar en les cambres oficials de comerç, indústria i navegació de la Comunitat Valenciana o en el Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana, l'exercici de funcions o la gestió d'activitats atribuïdes a l'administració de la Generalitat Valenciana, en els termes previstos en la Llei 11/1997, de 16 de desembre, de la Generalitat Valenciana.
2. La delegació, després de la tramitació prèvia de l'oportú expedient administratiu en el qual s'acredite la concurrència de circumstàncies tècniques, econòmiques, socials, jurídiques o territorials que l'aconsellen, haurà de disposar de l'acceptació prèvia expressa de la cambra de comerç, indústria i navegació corresponent i l'informe previ del Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana.
3. L'acte de delegació haurà de delimitar les competències o funcions a les quals fa referència, les facultats concretes que es deleguen, les condicions específiques per al seu exercici, els recursos econòmics que s'atribueixen i els mitjans de control que es reserva l'administració de la Generalitat Valenciana.
4. Les resolucions que les cambres o el Consell adopten per delegació indicaran expressament aquesta circumstància i es consideraran dictades per l'òrgan delegatori.
5. La delegació serà revocable en qualsevol moment per l'òrgan delegatori.
6. L'acte de delegació, així com la seua revocació, haurà de publicar-se en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Article 6. Comanda de gestió
1. L'Administració de la Generalitat Valenciana podrà encomanar la realització d'activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la seua competència, quan raons d'eficàcia o de manca de mitjans tècnics per al seu exercici així ho aconsellen, a les cambres oficials de comerç, indústria i navegació de la Comunitat Valenciana i al Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana.
2. La comanda de gestió es formalitzarà per mitjà de les vies administratives i d'acord amb la legislació vigent entre l'administració de la Generalitat Valenciana i les cambres oficials de comerç, indústria i navegació de la Comunitat Valenciana o el Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat i es farà pública en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
3. La comanda de gestió no comporta cessió de titularitat de la competència ni dels elements substantius del seu exercici, i serà responsabilitat de l'administració de la Generalitat Valenciana tots els actes o les resolucions de caràcter jurídic que donen suport o en els qual s'integre la concreta activitat material objecte de comanda.
CAPÍTOL III
Organització
Article 7. Òrgans de govern
Els òrgans de govern de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació són el Ple, el Comité Executiu i el president.
Article 8. El Ple
1. El ple és l'òrgan suprem de govern i representació de la cambra i estarà compost pels membres que s'enumeren a continuació:
a) Els vocals electius que, en nombre no inferior a deu ni superior a seixanta, siguen elegits mitjançant sufragi lliure, igual, directe i secret, entre tots els electors de la cambra, d'acord amb la classificació en grups i categories, en atenció a la importància econòmica relativa dels diversos sectors representats i en la forma que s'establisca en els respectius reglaments de règim interior.
b) Els vocals col·laboradors que seran el 15% dels assenyalats en el paràgraf anterior, i seran elegits pels membres del ple mencionats en l'esmentat paràgraf, entre persones de reconegut prestigi en la vida econòmica valenciana dins de la demarcació de cada cambra, proposades per les organitzacions empresarials alhora intersectorials i territorials més representatives. Amb aquesta finalitat les organitzacions hauran de proposar una llista de candidats que supere en un terç el nombre de vocalies que s'hagen de cobrir.
2. El ple podrà nomenar, a proposta del Comité Executiu, vocals assessors entre persones de reconegut prestigi o representants d'universitats o entitats econòmiques o socials, que formaran part del Ple, amb veu i sense vot. El nombre de vocals assessors podrà ser com a màxim de 15, d'acord amb el que es determine en el Reglament de Règim Interior de cada cambra, i tindran funcions d'assessorament i informe en temes de comerç, indústria i navegació, estaran obligats a coadjuvar en les tasques corporatives, i tindran dret a intervenir en totes les discussions.
Els vocals assessors podran tenir la representació de la cambra en reunions, assemblees, congressos, etc., o davant entitats que no tinguen caràcter permanent.
Els vocals assessors cessaran automàticament en els seus càrrecs en transcórrer els quatre anys de durada del mandat dels membres del Ple, i podran ser reelegits indefinidament.
3. La condició de membre del ple és única i indelegable, i els seu mandat durarà quatre anys.
4. El nombre de membres que componen el ple de cada cambra es distribuirà en grups, de forma que tinguen representació proporcional tots els interessos generals i posseïsquen la deguda presència les modalitats i característiques comercials, industrials i nàutiques de les respectives demarcacions.
Quan entre els grups d'un mateix interés econòmic hi haja diferències quant a la seua importància, podran aquells dividir-se en categories, establint-se els límits d'aquestes per criteris de dimensió de les empreses i volum del recurs cameral que satisfacen a la corporació, a fi que es mantinga la proporcionalitat d'aquests interessos. Tot allò relatiu a la distribució del ple en grups i categories haurà de constar expressament en el Reglament de Règim Interior de cada cambra.
L'estructura i la composició del ple en allò que fa referència a la seua distribució per grups i categories es revisarà i actualitzarà, si és el cas, cada quatre anys. Per a aquesta revisió i actualització, es tindran en compte les variables relacionades amb el creixement econòmic dels diferents sectors econòmics valencians, dins de la demarcació de cada cambra.
Article 9. Atribucions del Ple
1. Corresponen al ple de la cambra les següents atribucions:
a) Aprovar el projecte de pla biennal d'actuacions de la cambra i la seua tramesa al Consell de Cambres per a la subscripció del corresponent conveni de col·laboració entre aquest i la Generalitat Valenciana.
b) Elegir el president, el Comité Executiu i els vocals assessors de la Cambra, així com acordar-ne el cessament de conformitat amb el procediment establit, i declarar les vacants que es produïsquen per la pèrdua de la condició de membre del Ple.
c) Acordar l'adquisició o qualsevol altre acte de disposició relatiu a immobles, valors i operacions de crèdit, quan l'import supere el 15% del pressupost anual de la cambra, o es comprometen fons d'exercicis futurs, així com celebrar contractes, quan se supere el percentatge assenyalat.
d) Acordar la participació de les cambres en qualsevol associació, fundació o societat civil o mercantil; en aquest cas se sol·licitarà la seua autorització a la Conselleria d'Indústria i Comerç.
e) Ser informat pel Comité Executiu de la formalització de convenis de col·laboració amb les administracions públiques, inclosa la de la Generalitat Valenciana, amb altres ens públics i privats i amb altres cambres.
f) Crear delegacions o nomenar delegats, proposant l'autorització a la Conselleria d'Indústria i Comerç.
g) Proposar a la Conselleria d'Indústria i Comerç l'aprovació del projecte de Reglament de Règim Interior i de les seues modificacions.
h) Crear, si és el cas, comissions consultives i ponències.
i) Proposar a la Direcció General de Comerç i Consum l'aprovació dels pressupostos i la seua liquidació.
j) Controlar l'actuació del president i del Comité Executiu.
k) Designar els representants permanents de la cambra davant entitats i associacions.
l) Nomenar, després de la convocatòria pública prèvia de la vacant, així com cessar, el secretari general de la cambra, per acord motivat adoptat almenys per la meitat més un dels membres, i proposar a la Conselleria d'Indústria i Comerç l'aprovació de les bases que regiran la provisió de l'esmentat lloc.
m) Nomenar el personal d'alta direcció de la cambra d'acord amb el que establisca el Reglament de Règim Interior.
n) Acordar l'organització administrativa general de la cambra i aprovar i modificar la plantilla de personal d'aquesta i les seues retribucions.
o) Adoptar els informes, les propostes i els estudis que correspon realitzar i emetre a la cambra.
p) Acordar la interposició d'accions i recursos administratius i judicials.
q) Concedir honors i distincions.
r) Determinar els empleats de la cambra que poden tenir accés i utilitzar la informació facilitada per l'administració tributària per al càlcul del recurs cameral permanent.
s) Aquelles altres atribucions que determine la legislació i que hagen de ser adoptats acords amb un quòrum especial.
2. El ple de la cambra, amb el vot, almenys, de la meitat més un dels seus membres, podrà delegar en el president, en el Comité Executiu, en el secretari general o en el director gerent les atribucions anteriorment assenyalades, amb excepció de les recollides en els apartats a), b), c), d), g), i), j), k), l), m) i s).
La delegació comportarà el dret del ple de la cambra per a dictar instruccions d'actuació en les atribucions que es deleguen i ser informat de la gestió de la matèria delegada; hi podrà ser revocada en qualsevol moment per acord adoptat amb igual quòrum.
Article 10. Sessions del Ple
1. El ple es reunirà en sessions ordinàries i extraordinàries, que podran ser convocades amb caràcter d'urgència.
2. Les sessions ordinàries es realitzaran amb la periodicitat que es determine en els reglaments de règim interior de les cambres. I es realitzaran un mínim de quatre sessions l'any.
3. Les sessions extraordinàries tindran lloc quan així ho decidisquen el president, el Comité Executiu per acord de dos terços dels seus membres, o ho sol·licite un terç dels membres del Ple. Aquestes sessions hauran de realitzar-se dins del termini de quinze dies comptadors des del següent al de la sol·licitud.
4. Les sessions extraordinàries podran convocar-se amb caràcter d'urgència en els supòsits que es determinen en els reglaments de règim interior de les cambres, i la seua urgència haurà de se ratificada pel Ple.
5. Perquè el ple puga constituir-se, a efectes de realitzar les sessions, deliberacions i adopció d'acords, en primera convocatòria hauran d'estar presents el president, el secretari, o aquelles persones que els substituïsquen, i la meitat almenys dels seus components.
En segona convocatòria, el ple podrà quedar constituït, mitja hora més tard de la prevista per a la seua realització en primera convocatòria, sempre que assistisquen a la sessió el president, el secretari, o aquelles persones que els substituïsquen, i la quarta part almenys dels seus components.
Els acords s'adoptaran per majoria simple dels membres assistents, llevat que per precepte exprés s'exigisca una majoria determinada.
6. En el cas que hi haja vacants en el Ple, els quòrum d'assistència i votació s'entendran referits al nombre de fet de membres de la corporació.
7. L'assistència a les reunions del ple de la cambra és obligatòria per als seus membres.
Article 11. Convocatòria de les sessions
1. Els membres del ple seran convocats amb una antelació mínima de quaranta-huit hores respecte de la data de realització de la sessió, excepte en les sessions extraordinàries urgents, a les quals podran ser convocats amb una antelació mínima de 24 hores. A la convocatòria s'adjuntarà l'ordre del dia de la sessió.
2. La documentació sobre els assumptes que apareixen en l'ordre del dia de la sessió haurà d'estar a la disposició dels membres del Ple, per al seu examen i consulta, en la secretaria general de la cambra, en igual termini.
3. Així mateix, podran consultar els documents que es troben en els serveis de la cambra i que resulten necessaris per al correcte exercici de la seua funció, i podran demanar, amb l'antelació suficient i a través del president, informes del secretari i del director gerent, pel procediment que s'establisca en el Reglament de Règim Interior.
4. No podrà ser objecte de deliberació o acord cap assumpte que no figure inclòs en l'ordre del dia de la sessió, llevat que estiguen presents tots els membres del ple i siga declarada la urgència de l'assumpte pel vot favorable de la majoria.
Article 12. El Comité Executiu
1. L'òrgan permanent de gestió, administració i proposta de la cambra és el Comité Executiu que serà elegit pel ple entre els seus vocals electius i col·laboradors i per un mandat de duració igual al d'aquests i estarà format pel president, fins a dos vicepresidents, el tresorer i fins a cinc vocals.
2. La composició del Comité Executiu es determinarà en els reglaments de règim interior de les cambres.
3. La Conselleria d'Indústria i Comerç nomenarà un representant que, sense condició de membre, tindrà veu però no vot en les sessions del Comité Executiu, a les quals haurà de ser convocat en les mateixes condicions que els seus membres.
Article 13. Atribucions del Comité Executiu
1. Corresponen al Comité Executiu de cada cambra les següents atribucions:
a) Dirigir les activitats de la cambra necessàries per a l'exercici i el desenvolupament de les funcions legalment atribuïdes.
b) Elaborar i proposar al ple de la cambra el pla biennal.
c) Elaborar el projecte de Reglament de Règim Interior.
d) Proposar els projectes de pressupostos, tant ordinaris com extraordinaris, les seues modificacions, i la seua liquidació.
e) Proposar la participació de la cambra en qualsevol associació, fundació i societat civil o mercantil.
f) Acordar la formalització de convenis de col·laboració amb les administracions públiques, inclosa la de la Generalitat Valenciana, amb altres ens públics i privats i amb altres cambres, sol·licitant la seua autorització, o comunicant-los si és el cas, a la Conselleria d'Indústria i Comerç.
g) Proposar al ple de la cambra la creació de comissions consultives i ponències.
h) Proposar la creació de delegacions i el nomenament de delegats.
i) Acordar l'adquisició o qualsevol altre acte de disposició relatiu a immobles, valors i operacions de crèdit, quan l'import no supere el 15% del pressupost anual de la cambra, i no es comprometen fons d'exercicis futurs, així com celebrar contractes quan no se supere el percentatge assenyalat.
j) Sotmetre a l'aprovació del Ple, juntament amb els pressupostos corresponents, la plantilla de personal de la corporació, amb les retribucions i categories assignades.
k) Intervenir en tot allò que faça referència a la percepció, constrenyiment, devolució, repartiment o anul·lació de quotes.
l) Determinar sobre els préstecs, operacions de crèdit i col·locació de reserves que corresponga fer a la cambra.
m) Entendre i resoldre tot allò que afecte les relacions amb altres cambres a fi de fer efectives quotes d'empreses que hagen de satisfer-se en la demarcació d'altres cambres.
n) Estudiar trimestralment l'estat de la situació patrimonial de la cambra, amb indicació dels ingressos i les despeses, i aprovar anualment el corresponent balanç.
o) Formar i revisar anualment el cens electoral de les cambres, amb referència al primer dia de gener de cada any.
p) Resoldre les reclamacions sobre la inclusió o exclusió de les empreses en els grups i les categories corresponents, així com aprovar les resolucions referides a la recaptació i liquidació del recurs cameral permanent.
q) En casos d'urgència, adoptar decisions sobre competències que corresponen al Ple, i donar compte a aquest en la primera sessió que es ralitze.
r) Acordar les bases de convocatòria de tot tipus de contractació de personal i prestació del servei d'assessorament tècnic.
s) Totes les atribucions que no estiguen expressament encomanades a uns altres òrgans de la cambra o que li delegue el Ple.
2. El Comité Executiu, amb el vot, almenys, de la meitat més un dels seus membres, podrà delegar en el president, en el secretari general o en el director gerent les atribucions anteriorment assenyalades, amb excepció de les recollides en els apartats b), f), i), o), p) i q).
La delegació comportarà el dret del Comité Executiu per a dictar instruccions d'actuació en les atribucions que es deleguen i de ser informat de la gestió de la matèria delegada; hi podrà ser revocada en qualsevol moment, per acord adoptat amb igual quòrum.
Article 14. Sessions del Comité Executiu
1. El Comité Executiu es reunirà en sessions ordinàries i extraordinàries, que podran ser convocades amb caràcter d'urgència.
2. Les sessions ordinàries s'efectuaran amb la periodicitat que es determine en els reglaments de règim interior de les cambres. Es farà un mínim d'una sessió cada dos mesos.
3. Les sessions extraordinàries es realitzaran quan així ho decidisca el president o ho sol·licite un terç dels membres del Comité Executiu, i hauran de realitzar-se aquestes sessions dins del termini de quinze dies comptadors des de l'endemà de la sol·licitud.
4. Les sessions extraordinàries podran convocar-se amb caràcter d'urgència en els supòsits que es determinen en els reglaments de règim interior de les cambres. Aquesta urgència haurà de ser declarada pel Comité Executiu en el moment de la seua constitució.
5. Perquè el Comité Executiu puga constituir-se, a efectes de realitzar les sessions, deliberacions i adopció d'acords, en primera convocatòria hauran d'estar presents el president, el secretari, o les persones que els substituïsquen, i la meitat almenys dels altres components.
En segona convocatòria, el Comité Executiu podrà quedar constituït, mitja hora més tard de la prevista per a la seua realització en primera convocatòria, sempre que assistisquen a la sessió el president, el secretari, o les persones que els substituïsquen, i la quarta part, almenys, dels altres components.
Els acords seran adoptats per majoria simple dels membres assistents.
6. En el cas que hi haja vacants en el Comité Executiu, el quòrum d'assistència s'entendrà referit al nombre de fet de membres d'aquest.
7. L'assistència a les reunions del Comité Executiu de la cambra és obligatòria per als membres d'aquest.
Article 15. Convocatòria de les sessions
1. Els membres del Comité Executiu seran convocats amb una antelació mínima de quaranta-huit hores respecte de la data de realització de la sessió, excepte en les sessions extraordinàries urgents, a les quals podran ser convocats almenys amb 24 hores d'antelació. A la convocatòria s'adjuntarà l'ordre del dia de la sessió.
2. La documentació sobre els assumptes que consten en l'ordre del dia de la sessió haurà d'estar a disposició dels membres del Comité Executiu, per al seu examen i consulta, en la Secretaria General de la cambra, en igual termini.
3. No podrà ser objecte de deliberació o acord cap assumpte que no figure inclòs en l'ordre del dia de la sessió, llevat que estiguen presents tots els membres del Comité Executiu i siga declarada la urgència de l'assumpte pel vot favorable de la majoria.
Article 16. El president
1. El president té la representació de la cambra, la presidència de tots els òrgans col·legiats i li correspon l'execució dels seus acords. Serà elegit pel ple entre els seus vocals electius.
2. El president té les següents atribucions:
a) Disposar tot el que considere convenient per al govern de la corporació, impulsar i coordinar l'actuació de tots els òrgans de la cambra, sense perjudici de les competències del Comité Executiu i del Ple, davant el qual respondrà de la seua gestió.
b) Vetlar per l'execució dels acords de la cambra.
c) Presidir el Ple, el Comité Executiu i ser el president nat de totes les comissions i ponències de la cambra, amb dret de convocar i presidir les sessions, així com d'obrir-les, suspendre-les, tancar-les, dirigir i encarrilar les discussions, i dirimir els empats amb vot de qualitat.
d) Decidir les propostes que li faça la secretaria general quant a sotmetre al dictamen de les comissions o ponències els assumptes que considere d'interés i despatxar els assumptes urgents i les comunicacions que per la seua naturalesa no requerisquen dictamen.
e) Disposar tot el que considere convenient en allò que fa referència al règim econòmic de la cambra, fins i tot l'expedició de lliuraments i ordres de pagament i cobrament.
f) Visar les actes de les sessions dels òrgans col·legiats de la cambra i els certificats dels acords i documents que s'expedisquen.
g) Exercir les competències que li deleguen el ple o el Comité Executiu, i aquelles que determine el Reglament de Règim Interior.
3. El president podrà delegar facultats concretes i determinades en els vicepresidents, i si de cas hi manca, en qualsevol de les persones que formen part del Comité Executiu, tot donant compte d'això al Ple. Així mateix podrà delegar aquestes facultats en el secretari general o, si és el cas, en el director gerent, en la forma indicada.
Article 17. Els vicepresidents
1. Els vicepresidents, pel seu ordre, substituiran al president en totes les seues funcions en els supòsits d'absència, vacant i malaltia.
2. Exerciran les funcions que els deleguen el Ple, el Comité Executiu o el president, i aquelles que determine el Reglament de Règim Interior.
Article 18. El tresorer
El tresorer custodiarà els fons, valors i efectes de la cambra en la forma que dispose el Comité Executiu, supervisarà la comptabilitat i firmarà tots els documents de cobraments i pagaments, exercint aquestes funcions de conformitat amb les determinacions del Reglament de Règim Interior.
Article 19. Pèrdua de la condició de membre del ple i del Comité Executiu
1. Es perdrà la condició de membre del ple i del Comité Executiu:
a) Quan per circumstàncies sobrevingudes deixe de concórrer algun requisit necessari d'elegibilitat previst legalment.
b) Per no haver pres possessió dins del termini reglamentari.
c) Per falta injustificada d'assistència a les sessions del ple o del Comité Executiu, respectivament, durant tres vegades dins de l'any, sense perjudici de tràmit d'audiència davant el Ple.
d) Per dimissió i renúncia, així com per qualsevol causa que l'incapacite per a l'exercici del càrrec.
e) Per mort o extinció de la persona jurídica.
2. Amb independència de la terminació normal dels seus mandats, el president i els càrrecs del Comité Executiu seran cessats:
a) Per la pèrdua de la condició de membre del Ple.
b) Per acord del Ple, adoptat per majoria de dos terços dels seus membres.
c) Per renúncia o revocació de poders del representat, que no implique la pèrdua de la seua condició de vocal del Ple.
3. En el supòsit de les lletres b) i c) del punt 2 del present article, es perdrà la condició de membre del Comité Executiu. En tal cas, automàticament cessarà en el seu càrrec i es procedirà a cobrir la vacant del Comité Executiu, en sessió del ple convocada a aquest efecte, pel procediment previst per a l'elecció d'aquests.
4. L'acord del ple serà adoptat després de l'audiència prèvia de l'interessat i, si és el cas, de l'empresa la representació de la qual té. Contra aquest acord es podrà interposar recurs d'alçada davant la Conselleria d'Indústria i Comerç. En cas d'entaular recurs, l'elecció per a cobrir la vacant de membre no s'efectuarà fins a després que haja arribat a coneixement de la cambra la comunicació de la Conselleria d'Indústria i Comerç resolent el recurs.
5. Les vacants produïdes en el ple es proveiran mitjançant elecció en el grup o categoria de què es tracte. Amb aquesta finalitat la Secretaria de la cambra, en el termini dels deu dies següents a la declaració de la vacant, comunicarà per escrit aquesta circumstància als electors que corresponga i en donarà publicitat a través de com a mínim un dels periòdics de major circulació de la demarcació de la cambra i mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, a fi de presentar candidatures, de conformitat amb el que s'ha establit en el present reglament. Donarà compte de tot això a la Direcció General de Comerç i Consum. L'elecció s'efectuarà de conformitat amb el règim general previst en el capítol IV del present reglament.
En el cas de vacant d'un lloc de vocal col·laborador, aquesta serà coberta pel candidat que haguera obtingut major nombre de vots i no haguera aconseguit la designació. Si s'esgota el nombre de candidats, es reduirà el nombre de fet dels membres del Ple.
Quan la vacant produïda en el ple tinga com a conseqüència una vacant en el Comité Executiu, o la de la mateixa Presidència de la cambra, es procedirà a cobrir primer la vacant del Ple, i després la vacant de president o de qualsevol membre del Comité Executiu, en sessió del ple convocada a aquest efecte pel procediment previst per a l'elecció d'aquests.
Les competències pròpies de les juntes electorals seran assumides pel Comité Executiu.
6. La persona elegida ocuparà el càrrec pel temps que faltara per a complir el mandat d'aquell a qui succeïsca, i haurà de reunir els mateixos requisits d'elegibilitat d'aquell a qui substituïsca.
7. Es perdrà el càrrec de vocal assessor per les mateixes causes que, amb relació als membres del Ple, assenyala el punt 1, apartats c), d) i e), o per acord del Ple, adoptat per la meitat més un dels seus membres; les vacants es cobriran, si el ple així ho determinara, en la primera sessió que realitze després de proclamada la vacant. La persona elegida ocuparà el càrrec pel temps que faltara per a complir el mandat d'aquell a qui succeïsca.
Article 20. El secretari general
1. Les cambres tindran un secretari general, que assistirà a les sessions dels òrgans col·legiats d'aquestes amb veu però sense vot, vetlant per la legalitat dels acords, exercint la fe pública en allò que fa referència a les actuacions de la cambra, i assessorant-la legalment. Serà nomenat pel ple de la corporació respectiva per acord motivat adoptat per la meitat més un dels seus membres, després de la convocatòria pública prèvia de la vacant. Les bases d'aquesta convocatòria hauran de ser aprovades per la Conselleria d'Indústria i Comerç. El seu cessament haurà d'acordar-se també per acord motivat adoptat pel Ple, amb la mateixa majoria necessària per al seu nomenament.
2. Són funcions del secretari general les següents:
a) Vetlar per la legalitat dels acords de la cambra.
b) Convocar les sessions dels òrgans col·legiats de la cambra, per ordre del president, assessorant-lo per a la redacció de l'ordre del dia de la sessió, i citar els membres d'aquest, amb l'antelació prevista en aquest reglament.
c) Donar fe d'allò actuat pels òrgans de govern de la cambra, així com expedir certificats.
d) Alçar les actes de les sessions dels òrgans col·legiats d'aquesta.
e) Responsabilitzar-se dels llibres d'acte i de resolucions de la Presidència.
f) Qualsevol altra funció que li deleguen el Ple, el Comité Executiu o el president de la cambra, d'acord amb el que s'establisca en el Reglament de Règim Interior.
3. En casos de vacant, absència o malaltia del secretari general serà substituït en les seues funcions per qui determine el Reglament de Règim Interior de la cambra.
4. El Reglament de Règim Interior podrà preveure el lloc de secretari adjunt o vicesecretari, el nomenament del qual es portarà a cap per acord del Ple.
Article 21. El director gerent
1. Les cambres podran nomenar un director gerent, al qual correspondrà l'exercici de les funcions executives i directives que s'atribuïsquen en els seus reglaments de règim interior. Aquest lloc estarà sotmés a la relació laboral de caràcter especial previst en la normativa vigent per als llocs d'alta direcció. El Comité Executiu acordarà les bases per a la seua contractació.
2. Correspondrà al ple el nomenament i el cessament del director gerent, a proposta del president i de conformitat amb el que s'establisca en el Reglament de Règim Interior.
3. El Ple, el Comité Executiu i el president podran delegar en el director gerent facultats de caràcter executiu i de gestió en temes de competència cameral.
4. Assistirà, amb veu i sense vot, a les sessions dels òrgans col·legiats de la cambra, informant dels assumptes que li diguen encomanats. Igualment informarà el Ple, el Comité Executiu i el president, sempre que se li requerisca.
5. Quan no hi haja director gerent, les funcions d'aquest seran assumides pel secretari general.
Article 22. Reglament de Règim Interior
1. Cada cambra de comerç tindrà el seu Reglament de Règim Interior que, a proposta del ple de la corporació, serà aprovat per la Conselleria d'Indústria i Comerç, la qual podrà també promoure la seua modificació, amb indicació, en aquest supòsit, dels motius que la justifiquen.
2. Els reglaments de règim interior hauran de regular almenys els següents punts:
– Denominació, àmbit territorial i domicili.
– Estructura del Ple.
– Nombre i forma d'elecció dels membres del Comité Executiu.
– Facultats dels òrgans de govern i funcionament.
– Estructura orgànica (nombre i composició de les comissions permanents i ponències).
– Organització administrativa general.
– Determinació de les funcions del secretari general i del director gerent.
– Règim de personal.
3. La modificació del Reglament de Règim Interior seguirà les mateixes condicions que les que s'assenyalen per a la seua aprovació.
CAPÍTOL IV
Procediment electoral
Article 23. Cens electoral
1. Tindran dret electoral actiu i passiu les persones naturals o jurídiques, nacionals o estrangeres, inscrites en l'últim cens aprovat per la corporació, de conformitat amb el que s'ha establit en l'article 18 de la Llei 11/1997.
2. El cens electoral de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació comprendrà la totalitat dels seus electors, classificats per grups i, si és el cas, per categories, i es formarà i revisarà anualment, pel Comité Executiu, amb referència al primer dia de gener de cada any.
3. Els grups comprendran col·lectius d'electors subjectes passius de l'impost d'activitats econòmiques o tribut que el substituïsca, i es podran subdividir en categoria, en atenció a la importància econòmica relativa dels diversos sectors representats.
Article 24. Publicitat del cens electoral
1. Deu dies després de l'obertura del procés electoral i durant el termini de huit dies les cambres hauran d'exposar el seus censos al públic, en el domicili corporatiu, en les seues delegacions i en aquells altres llocs que estimen oportú. El cens serà l'últim revisat per la cambra i haurà de ser modificat d'ofici o a petició de part, amb les altes i baixes degudament justificades pels electors interessats, que s'hagen produït fins a deu dies després del venciment del termini assenyalat d'exposició pública.
2. Les reclamacions sobre la inclusió o l'exclusió de les empreses en els grups i les categories corresponents, podran presentar-se des del moment que s'inicie l'exposició dels censos al públic fins a deu dies després del venciment del termini assenyalat d'exposició pública.
3. Correspon al Comité Executiu de la cambra resoldre les reclamacions a les quals es fa referència en l'apartat anterior, en el termini de cinc dies comptadors des del venciment del termini per a presentar reclamacions.
4. Contra els acords sobre reclamacions al cens electoral es podrà interposar recurs d'alçada davant la Conselleria d'Indústria i Comerç.
Article 25. Convocatòria d'eleccions
1. Transcorreguts els terminis assenyalats en l'article anterior i en un termini no superior a un mes, correspondrà a la Direcció General de Comerç i Consum, després de la consulta prèvia amb el Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana, la convocatòria d'eleccions per a la renovació dels membres dels plens de les cambres de comerç, indústria i navegació existents en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
2. En la resolució de convocatòria d'eleccions es determinaran els dies i les hores de realització de les eleccions, el nombre de col·legis electorals i la seua demarcació proposats per cada cambra, la seu de cada un d'elles, les seus de les juntes electorals, així com els terminis per a l'exercici del vot per correu i els models de documents per a l'emissió del vot per correu.
3. La convocatòria es publicarà, com a mínim quaranta dies abans de la data de realització de les eleccions, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en un dels periòdics de major circulació de la Comunitat.
4. Cada cambra en donarà publicitat com a mínim en les pròpies seus socials i en les seues delegacions, així com en aquells llocs i pels mitjans de comunicació que considere més oportuns i que tinguen la màxima difusió en el seu àmbit territorial o sector empresarial.
5. Les eleccions de cada grup i categoria es realitzaran en un sol dia i quan s'establisquen diversos col·legis, simultàniament en tots ells.
6. Els òrgans de govern de les cambres continuaran en l'exercici de les seues funcions fins a la constitució dels nous plens o, si és el cas, fins a la designació per la Conselleria d'Indústria i Comerç d'una comissió gestora.
Article 26. Juntes electorals
1. Les juntes electorals tenen per finalitat garantir, en els termes del present reglament, la transparència i l'objectivitat del procés electoral y del principio d'igualtat.
La composició de les juntes electorals es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
2. La Conselleria d'Indústria i Comerç posarà a disposició de les juntes electorals els mitjans personals i materials necessaris per a l'exercici de les seues funcions. La mateixa obligació serà competència de les cambres en els respectius processos electorals.
3. En el termini dels huit dies següents a la publicació de la convocatòria d'eleccions en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, es constituiran les juntes electorals que estaran integrades per:
– Tres representants dels electors de les cambres. Quan es tracte de persones jurídiques, aquestes hauran d'estar representades per persona física amb poder suficient.
– Dos representants designats per la Conselleria d'Indústria i Comerç, un dels quals exercirà les funcions de president.
– Un secretari, amb veu i sense vot, designat pel president entre funcionaris de la Conselleria d'Indústria i Comerç.
4. Els representants dels electors de les cambres en la junta electoral seran elegits mitjançant sorteig entre una relació d'electors proposada pel ple de cada cambra en nombre d'un per cada grup. El sorteig es realitzarà en acte públic presidit per un representant de la Conselleria d'Indústria i Comerç, el primer dia hàbil següent al de la publicació de la convocatòria d'eleccions en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i en el mateix acte s'elegiran dos suplents per cada membre. En cas de presentar candidatura per a ser membre del Ple, hauran de renunciar a ser membre de la junta electoral.
5. En tot cas, les juntes electorals demanaran l'assessorament en dret dels secretaris de les cambres i podran sol·licitar assistència tècnica del personal al servei d'aquestes corporacions.
6. Les juntes electorals tindran àmbit provincial, i es constituirà, en conseqüència, junta electoral en cada una de les tres províncies de la Comunitat Valenciana.
7. La seu de les juntes electorals es determinarà en la resolució de convocatòria d'eleccions.
8. El mandat de les juntes electorals es prolongarà fins als quinze dies següents al de l'elecció dels vocals col·laboradors, en aquest moment quedaran dissoltes.
9. Contra els acords de les juntes electorals es podrà interposar recurs d'alçada davant la Direcció General de Comerç i Consum.
10. Amb vista al funcionament de les juntes electorals serà d'aplicació allò que s'ha establit en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en matèria de funcionament d'òrgans col·legiats.
Article 27. Presentació i proclamació de candidats
1. En el termini de quinze dies, comptats a partir del següent al de la publicació de la convocatòria d'eleccions en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, es presentaran les candidatures per escrit davant la Secretaria de la cambra respectiva, dins de l'horari d'obertura de les seues dependències, i hauran d'estar avalades per la firma com a mínim del 4% dels electors del grup o, si és el cas, de la categoria corresponent. Si el nombre d'electors del grup o categoria és superior a dos-cents, serà suficient amb la firma de deu electors per a la presentació del candidat. L'autenticitat de la firma s'acreditarà mitjançant declaració responsable en model normalitzat i s'adjuntarà fotocòpia del DNI.
2. Els escrits de presentació de candidatures, que necessàriament haurà d'estar subscrits pel candidat proposat, hauran de constar:
a) Si el candidat és una persona física:
– Nom i cognoms.
– DNI.
– Adreça.
b) Si el candidat és una persona jurídica:
– Denominació o raó social.
– NIF.
– Adreça social.
– Nom i cognoms del representant.
– Càrrec i DNI del representant.
c) En ambdós casos, caldrà indicar el domicili a efectes de notificacions.
d) A l'escrit de presentació de candidatura caldrà adjuntar la següent documentació:
– Certificat del secretari de la cambra respectiva de trobar-se al corrent en el pagament del recurs cameral permanent i de l'antiguitat en l'exercici de l'activitat.
– Fotocòpia del DNI o passaport del candidat o, en el cas de persones jurídiques, del seu representant legal.
– En el cas de persones jurídiques, poder suficient de representació.
– En el supòsit de candidat estranger de països no pertanyents a la Unió Europea, documentació acreditativa del requisit de reciprocitat.
– Fotocòpia del DNI o passaport de l'avalador, si és el cas poder suficient de representació i acreditació de l'autenticitat de la firma mitjançant declaració responsable en model normalitzat.
3. Finalitzat el termini de presentació de candidatures, durant els dos dies següents romandran exposades en la Secretaria de la cambra, en hores d'oficina, on podran ser examinades pels candidats, o els seus representants i pels electors, els quals podran al·legar els possibles defectes que advertiren. Les al·legacions es presentaran abans de les catorze hores del dia següent al de conclusió del termini d'exposició, en el registre de la cambra mitjançant escrit dirigit a la junta electoral corresponent.
4. En el termini de huit dies següents a l'acabament de presentació de candidatures, la junta electoral corresponent, després de la comprovació prèvia del compliment dels requisits exigits i la resolució de les al·legacions formulades, procedirà la proclamació dels candidats.
5. Quan el nombre de candidats proclamats per un grup o categoria resulte igual al de membres que s'han d'elegir, la seua proclamació equivaldrà a l'elecció i aquesta, per tant, no haurà d'efectuar-se.
Si el nombre de candidats proclamats és inferior al de membres que s'han d'elegir, la junta electoral donarà per elegits els proclamats i, en el mateix acte, elegirà mitjançant sorteig un titular i dos suplents entre les electors del grup o categoria corresponent que reunisquen els requisits de l'article 18 de la Llei 11/1997, de 16 de desembre, per a ocupar les vacants. La junta electoral comunicarà als proclamats per sorteig aquesta circumstància perquè, en el termini de dos dies, manifesten la seua acceptació. Altrament, es comunicarà als suplents, per ordre de sorteig.
De la mateixa manera es procedirà, segons corresponga, quan les situacions anteriors es produïsquen com a conseqüència de la renúncia sobrevinguda d'algun o alguns dels candidats proclamats per un grup o categoria.
6. La Junta Electoral reflectirà en una acta la proclamació de candidats i les incidències hagudes i a les quals es refereixen els anteriors apartats, relatives a l'elecció de membres del ple sense que mitjance votació. S'enviarà còpia certificada de l'acta a la Direcció General de Comerç i Consum i se'n farà públic el contingut mitjançant anunci fixat en el domicili de la cambra i les seues delegacions i publicat almenys en un dels diaris de major circulació de la seua circumscripció.
Article 28. Vot per correu
1. Els electors que prevegen que en la data de la votació no es trobaran en la localitat on els corresponga exercir el seu dret de vot o que no puguen presentar-se, poden emetre el seu vot per correu, ajustant-se als requisits que s'assenyalen en els apartats següents.
2. Els electors podran emetre el seu vot per correu, després de la sol·licitud prèvia per escrit a la Secretaria de la cambra respectiva, segons el model normalitzat que es determine en la resolució de convocatòria d'eleccions. La sol·licitud haurà d'efectuar-se dins dels vint dies següents al de publicació de la convocatòria d'eleccions en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Caldrà fer constar:
a) Nom i cognoms de l'elector. S'adjuntarà una fotocòpia del document nacional d'identitat del firmant.
Si es tracta d'una persona jurídica, a més a més:
– Adreça social.
– Dades personals del representant i el càrrec que tinga en la societat.
– Declaració responsable que acredite la representació en model normalitzat.
– Número d'identificació fiscal de l'entitat.
En ambdós casos s'indicarà el domicili a efectes de notificacions.
b) El grup i, si és el cas, les categories en què es vulga votar. Si no constara, s'entendrà sol·licitat l'exercici del vot per correu per a tots els grups o categories en què aparega inscrit.
3. La Secretaria General de la cambra comprovarà la inscripció en el cens electoral, i emetrà certificat acreditatiu d'aquest punt, i després de l'anotació prèvia en el cens perquè no li siga admés el vot personal, enviarà a l'elector que haja sol·licitat el vot per correu, la documentació necessària per a l'exercici del vot, amb una antelació mínima de deu dies respecte de la data assenyalada per a l'elecció, i trametrà a la junta electoral relació dels certificats sol·licitats i expedits.
4. En el cas que no es realitzara elecció en el grup o categoria corresponent s'informarà per escrit al sol·licitant d'aquesta circumstància, amb idèntica antelació a l'establida en l'apartat anterior.
5. La documentació que s'enviarà al sol·licitant per cada grup o categoria al qual pertanya serà:
– Sobre adreçat al secretari de la junta electoral amb indicació del president de la mesa electoral del col·legi corresponent a qui haja de ser lliurat. En aquest sobre s'especificarà el grup o categoria en què es vota.
– Papereta o paperetes de votació per cada grup en el qual tinga dret a vot.
– Sobre per a introduir cada una de les paperetes, en l'anvers del qual haurà de constar el grup, i si és el cas, la categoria.
– Certificat acreditatiu de la inscripció en el cens.
– Candidats proclamats en el grup o categoria corresponent.
– Full d'instruccions.
6. L'elector posarà la papereta de vot corresponent dins del sobre en l'anvers del qual constarà el grup i, si és el cas, la categoria. Una vegada tancat introduirà aquest primer sobre, juntament amb el certificat d'inscripció en el cens, en el segon sobre, i el trametrà per correu certificat o el presentarà en la Secretaria de la junta electoral, però en ambdós casos hauran de tenir entrada en la secretaria de la junta electoral respectiva abans de les catorze hores del primer dia hàbil anterior a l'assenyalat per a l'elecció; no s'admetran els rebuts amb posterioritat a l'indicat termini.
7. Els sobres rebuts amb el vot de l'elector, així com aquells tornats pel servei de correus, es lliuraran als presidents de les meses electorals abans d'acabar la votació.
8. No obstant això que s'ha disposat en l'apartat 3 del present article, l'elector que no haguera pogut emetre el seu vot i constara tornada la documentació electoral pel servei de correus, podrà exercir personalment el dret al vot el dia de les eleccions.
9. L'elector que, havent obtingut certificat i documentació de vot per correu vulga votar personalment, podrà fer-ho tornant a la mesa electoral els dits documents. Si no ho fa així, no li serà rebut el vot.
Article 29. Col·legis i meses electorals
1. Les votacions per a elegir els càrrecs de membres dels plens de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació, per a la provisió dels quals hagen sigut proclamats dos o més candidats, es realitzaran els dies i les hores previstos en la resolució de convocatòria d'eleccions.
2. Es constituiran els col·legis i les meses electorals que per a cada cambra s'establisquen.
Cada mesa electoral estarà formada per un president i dos vocals designats per la junta electoral corresponent entre els electors domiciliats a la localitat del col·legi electoral, mitjançant sorteig realitzat deu dies abans de la realització d'eleccions i en la seu de cada junta electoral, entre una relació d'electors en nombre de dos per a cada grup que no siguen candidats, proposada pel ple de la cambra. En el mateix acte es designaran, així mateix, dos suplents del president i dels vocals.
Constituïda la mesa electoral d'un col·legi el dia de l'elecció, no podrà començar-se la votació sense haver-se estés prèviament l'oportuna acta de constitució, de la qual es lliurarà una còpia certificada, firmada pel president i els vocals per a cada candidat que la demane.
Si en l'acte de la constitució de la mesa electoral no comparegueren els membres designats per la junta electoral com a titulars o suplents, assumiran les seues funcions un representant de la Conselleria d'Indústria i Comerç, que actuarà com a president, i un empleat de la cambra, que actuarà com a vocal.
3. No obstant això que s'ha disposat en el punt anterior, atenent el nombre de candidatures proclamades i el de grups en què haja de realitzar-se efectivament la votació, les juntes electorals podran acordar l'ampliació o la reducció del nombre de meses electorals, sense modificar, en cap cas, el nombre de col·legis previst en la convocatòria.
Article 30. Interventors
1. Cada un dels candidats proclamats podrà designar, fins a cinc dies abans de la data assenyalada per a l'elecció, un o dos interventors per cada col·legi electoral, que necessàriament hauran de ser electors censats en aquest.
2. La designació d'interventors es formalitzarà davant la Secretaria General de la cambra corresponent, la qual expedirà la corresponent credencial. El secretari general de la cambra trametrà a les juntes electorals i als col·legis electorals respectius la relació d'interventors designats per cada candidat.
3. Els interventors podran assistir a la mesa electoral, participar en les seues deliberacions, amb veu però sense vot, formular reclamacions i rebre els certificats que es preveuen en el present reglament.
Article 31. Votació
1. Una vegada començada la votació no podrà suspendre's, a no ser per causa de força major, i sempre sota la responsabilitat de la mesa del col·legi respectiu. En cas de suspensió la mesa alçarà acta, que es trametrà a la junta electoral perquè ho comunique a la Direcció General de Comerç i Consum, a fi de que assenyale la data en què haurà de realitzar-se novament la votació.
2. La votació serà personal i secreta. Els electors, una vegada identificats, entregaran la papereta introduïda en un sobre, ambdós normalitzats, al president de la mesa electoral, el qual la depositarà en l'urna. Els vocals prendran nota dels electors que hagen exercit el vot, amb indicació del seu nom i número d'ordre en el cens de la cambra. En el cas que el votant actue en representació d'una persona jurídica s'anotarà, així mateix, el seu nom i número de DNI.
3. En el moment d'exercir el seu vot, l'elector presentarà l'original del DNI, permís de conduir o passaport i, si és el cas, a més, acreditació de la representació per a l'exercici del vot mitjançant model normalitzat.
4. Per a la votació s'usaran paperetes de format normalitzat, en les quals constaran necessàriament les següents mencions:
a) Especificació del grup i, si és el cas, de la categoria en què es vota.
b) Nom i cognoms, o denominació social del candidat o candidats als quals s'atorga el vot. Es podrà votar com a màxim tants candidats com membres del ple tinga assignat el grup o categoria.
5. El president de la mesa tindrà autoritat exclusiva per a conservar l'ordre i assegurar la llibertat dels electors en el col·legi electoral, i només tindran entrada en els col·legis els electors, els candidats i els interventors, els notaris en l'exercici de les seues funcions, els representants de la Conselleria d'Indústria i Comerç i els agents de l'autoritat i la resta de persones que el president de la mesa requerisca.
6. Les possibles reclamacions sobre la votació es formularan per escrit davant la mesa electoral, una vegada finalitzada aquesta i abans d'iniciar-se l'escrutini. Seran resoltes per la mesa, per majoria, en aqueix mateix moment, sense possibilitat d'apel·lació. Les reclamacions hagudes es recolliran en l'acta de la sessió, i hauran de constar sumàriament el seu contingut i la resolució adoptada.
Article 32. Escrutini
1. Acabada la votació, el president de la mesa la declararà tancada, i procedirà a introduir en l'urna o urnes els sobres que continguen les paperetes de vot per correu, verificant prèviament l'existència del certificat requerit. Els vocals prendran nota d'aquests electors de conformitat amb el que s'ha previst en aquest reglament.
2. Acte seguit, i una vegada resoltes, si és el cas, les reclamacions sobre la votació, la mesa procedirà a realitzar l'escrutini, que serà públic, i no se suspendrà llevat de causa de força major. Si només hi hauera un col·legi electoral, l'escrutini serà definitiu.
3. L'escrutini es realitzarà traient el president, un a un, els sobres de l'urna, llegint en alta veu el grup i la categoria i el nom del candidat o candidats votats, mostrant la papereta a continuació als presents en l'acte. Simultàniament els vocals prendran nota dels candidats votats, i procediran seguidament a ordenar les paperetes segons grups i categories.
Si algun candidat, interventor o notari, en l'exercici de les seues funcions, tinguera dubtes sobre el contingut d'una papereta llegida pel president, podrà demanar-la en l'acte per al seu examen i es permetrà que l'examine breument.
4. Es consideraran nuls els vots en els següents casos:
a) Vots emesos utilitzant sobre o papereta distints dels models normalitzats.
b) Vots emesos en papereta sense sobre o en sobre que continga més d'una papereta que indiquen distints candidats.
En el supòsit de contenir més d'una papereta indicant els mateixos candidats, i en el mateix ordre, es computaran com un sol vot vàlid.
Si en la papereta aparegueren noms en nombre superior al de les vacants que s'han de cobrir, es prendran en consideració els que apareguen en primer lloc, en nombre igual al de vacants del grup.
c) Vots emesos en els quals en l'exterior del sobre, o en la papereta, no s'indiquen el grup i, si és el cas, la categoria.
d) Vots emesos a favor de persones diferents de les proclamades com a candidats del grup o categoria.
e) Quan en la papereta hi haja modificacions o rectificacions o, per qualsevol altra raó, aqeusta oferisca dubtes amb relació al seu contingut
f) Quan els vots per correu no vagen acompanyats del certificat requerit. Aquests vots no s'introduiran en l'urna, i es farà constar la seua existència en l'acta d'escrutini.
5. Es considera vot en blanc, però vàlid, l'emés utilitzant un sobre que no continga papereta, o que continga papereta sense indicació a favor de cap candidat.
6. Acabat el recompte es confrontarà el total de vots escrutats amb el de votants anotats i el president preguntarà en veu alta si hi ha reclamacions a fer. No havent-ne cap, o després que la mesa resolga per majoria les que s'hagueren presentat, anunciarà en veu alta el resultat.
7. Es consideraran elegits els candidats que hagen obtingut major nombre de vots, i en cas d'empat, els de major antiguitat en el cens de la cambra i, si és igual, els que satisfacen una quota més alta.
8. Les reclamacions sobre l'escrutini es formularan per escrit davant la mesa electoral i seran resoltes per la mesa, per majoria, en aqueix mateix moment, amb possibilitat d'apel·lació davant la junta electoral en el termini de 24 hores; contra aquesta resolució podran els interessats interposar recurs d'alçada davant la Direcció General de Comerç i Consum.
9. Les paperetes extretes de les urnes es destruiran en presència dels concurrents, amb excepció d'aquelles que s'hagueren considerat nul·les o que hagueren sigut objecte d'alguna reclamació, les quals s'uniran a l'acta, una vegada firmades pels membres de la mesa.
10. Concloses les operacions anteriors s'estendrà l'oportuna acta, firmada pel president i els vocals de la mesa, que reflectirà el resultat de l'elecció, fent constar el nombre de vots emesos, personalment i per correu, el dels declarats nuls i en blanc, el nombre de vots obtingut per cada candidat i les reclamacions que s'hagueren presentat, així com la resolució adoptada.
11. Les actes seran trameses a la Secretaria General de la respectiva cambra, on quedaran depositades, per al posterior trasllat a la junta electoral. D'aquestes es podran estendre còpies certificades als candidats que ho sol·liciten.
Article 33. Escrutini final
1. Al cinqué dia hàbil de finalitzades les eleccions procedirà la respectiva junta electoral, en acte públic, en la seu de la junta, a verificar el resultat final de les votacions, segons les actes corresponents als distints col·legis, i s'alçarà nova acta que serà subscrita pels membres de la junta, en la qual es farà constar el nombre total de vots emesos, els declarats nuls i en blanc, els vots obtinguts per cada candidat i els candidats declarats elegits, així com les reclamacions que s'hagueren presentat contra les decisions de les meses electorals i les resolucions adoptades.
2. L'expedient electoral s'arxivarà en la cambra respectiva, a disposició de la Conselleria d'Indústria i Comerç.
Article 34. Membres del ple
1. Els membres electes del ple hauran de prendre possessió dels seus càrrecs dins del termini màxim de 15 dies des de la data de realització de les eleccions davant la Secretaria de la cambra, i se'ls farà lliurament en aqueix mateix acte de la credencial que justifique la seua qualitat de membre electe.
2. Les persones naturals ho faran personalment; les persones jurídiques per mitjà d'un representant designat a aquest efecte amb poder suficient.
3. Els qui en l'esmentat termini no prenguen possessió del seu càrrec, seran reemplaçats pel següent candidat més votat, el qual haurà de prendre possessió en el termini màxim de 10 dies comptadors des de la data de la notificació corresponent. En el cas que s'esgoten els candidats, es procedirà a proveir la vacant en la forma prevista en l'article 19.5.
4. Amb caràcter extraordinari i per causa d'absència justificada acceptada per la Secretaria de la cambra, els membres electes que no puguen prendre possessió dins del termini fixat, podran fer-ho davant la Secretaria de la cambra el dia de la sessió constitutiva del Ple.
5. Dins dels quinze dies següents a la data de celebració de les eleccions i als efectes de l'elecció dels vocals col·laboradors, les organitzacions empresarials al mateix temps intersectorials i territorials més representatives, la determinació de les quals es realitzarà en la resolució de convocatòria d'eleccions, hauran de presentar davant la Secretaria de la cambra respectiva una llista de candidats a vocals del ple elegits entre persones de reconegut prestigi en la vida econòmica dins de la circumscripció de cada cambra, en nombre que supere en un terç el de vocals a cobrir, tot sent aquest el 15% dels membres electes de la cambra. Aquestes llistes tindran caràcter obert. A la llista s'adjuntarà una relació dels mèrits que fonamenten la proposta i l'acceptació expressa dels candidats.
Article 35. Elecció dels vocals col·laboradors
1. Finalitzat el termini establit en l'article anterior, la Secretaria de la cambra convocarà els vocals electes perquè, en sessió única, elegisquen en votació nominal i secreta als altres membres del ple entre els candidats proposats, de conformitat amb allò establit en l'article anterior. Les llistes, que contindran les propostes de candidats, es trametran als vocals electes juntament amb la convocatòria. Les votacions per a elegir els vocals col·laboradors membres del ple es realitzarà en la seu de cada cambra.
2. El termini màxim per a la realització de la sessió per a l'elecció dels vocals col·laboradors es determinarà en la resolució de convocatòria d'eleccions, que en cap cas podrà excedir d'un mes comptador des de la data fixada per a les eleccions.
3. La mesa electoral estarà composta per un representant de la Conselleria d'Indústria i Comerç, que presidirà l'acte, i pel secretari de la cambra, que actuarà com a vocal.
4. Abans de començar la sessió es repartirà a cada un dels vocals electes el sobre i la papereta on constaran els noms dels candidats proposats. Aquesta llista tindrà caràcter obert. En la papereta es marcarà un senyal davant de cada candidat al qual es vota.
Iniciada la sessió, el president cridarà cada un dels vocals, els quals, després d'identificar-se, li lliuraran la papereta introduïda en el sobre, i aquest el depositarà en l'urna. Es podrà votar com a màxim tants candidats com nombre de vocals col·laboradors hi haja. Perquè el vot es considere vàlid hauran de consignar-se indicacions a favor de, com a màxim, el nombre de vocals col·laboradors que s'han de cobrir.
5. Resultaran elegits aquells candidats que obtinguen major nombre de vots fins a completar el nombre de vocals qeu s'han de cobrir. En el cas que per a l'últim lloc que s'ha de cobrir resultaren amb igual nombre de vots dos o més candidats, es realitzarà una segona votació entre ells. Quedarà elegit el que major nombre de vots aconseguisca en la segona volta. Per al cas d'un segon empat, s'efectuarà un sorteig entre els candidats.
6. Finalitzades les votacions, la mesa electoral procedirà a realitzar l'escrutini que serà públic i estendrà l'oportuna acta en la qual es farà constar el nombre total de vots emesos, els declarats nuls, en blanc i els candidats elegits amb el nombre de vots corresponents i, si és el cas, les reclamacions que s'hagueren presentat en el dit acte. Les actes es trametran a la Secretaria de la cambra per a la seua incorporació a l'expedient electoral, i donarà compte a la junta electoral.
7. En l'elecció dels vocals col·laboradors s'aplicaran les normes, en els casos que siga procedent, establides per als vocals electes.
8. Els vocals elegits hauran de prendre possessió dels seus càrrecs, dins dels deu dies següents a la seua elecció, davant la Secretaria de la cambra, la qual entregarà l'oportuna credencial de la seua condició de membre del Ple.
Article 36. Sessió constitutiva del Ple
1. Transcorregut el termini establit en l'apartat huité de l'article anterior, la Conselleria d'Indústria i Comerç, en un termini no superior a un mes, determinarà la data per a la sessió constitutiva del Ple, que serà presidida pel conseller d'Indústria i Comerç o persona que delegue.
2. En el cas que no puga constituir-se vàlidament el Ple, la Conselleria d'Indústria i Comerç designarà una comissió gestora per al funcionament de la cambra. Si en el termini de tres mesos la comissió no aconseguira la constitució del nou ple pel procediment establit en el presente reglament, sol·licitarà de la Direcció General de Comerç i Consum la convocatòria de noves eleccions.
Article 37. Elecció del president i el Comité Executiu
1. Constituït el ple es procedirà per votació nominal i secreta a l'elecció del president i els altres càrrecs del Comité Executiu. A aquest efecte es constituirà la mesa electoral, que estarà composta pels dos membres de major i menor edat, respectivament, del ple de la cambra, i pel conseller d'Indústria i Comerç o persona en qui delegue, que actuarà com a president. Les funcions de secretari les realitzarà el que ho siga de la corporació.
Els candidats no podran formar part de la mesa electoral, i es procedirà si és el cas a les oportunes substitucions en aquella, mantenint els criteris de l'edat.
2. L'elecció del president i els altres càrrecs del Comité Executiu s'ajustarà a les normes següents:
a) Les propostes de candidatures per a exercir els càrrecs que integren el Comité Executiu de la cambra podran formular-se referides a un, a diversos o a tots els càrrecs. Les candidatures per a la Presidència i la resta de càrrecs del Comité Executiu es formularan per escrit i podran ser presentades prèviament en la Secretaria de la cambra o davant la mesa electoral el dia de l'elecció i hauran de ser avalades de conformitat amb el que establisquen els reglaments de règim interior.
b) Terminada la proposta de candidatures es procedirà a l'elecció per separat dels diferents càrrecs. En primer terme es realitzarà l'elecció de president i, seguidament, la dels altres càrrecs pel següent ordre: vicepresident 1r, vicepresident 2n, tresorer i vocals.
c) La votació serà nominal i secreta, i l'elector introduirà, una vegada acreditada la seua personalitat davant la mesa, la papereta doblegada en l'urna, en ser cridat per a això. En cada papereta només podrà aparéixer el nom d'un candidat o de tants candidats com càrrecs s'han de cobrir. Prèviament a la votació per a l'elecció de cada càrrec, el secretari de la mesa llegirà les candidatures presentades a aquest.
d) Finalitzada cada votació la mesa realitzarà l'escrutini i donarà a conéixer el resultat, amb menció dels vots haguts, dels obtinguts per cada candidat, dels declarats nuls i dels vots en blanc. L'elecció d'un candidat per a cobrir un càrrec causarà la impossibilitat de posseir tal condició en les votacions posteriors.
e) Es consideren nuls els vots atorgats a un membre del ple que no haja presentat la seua candidatura. Així mateix es tindrà per nul el vot emés mitjançant papereta en què apareguen els noms de més candidats que llocs s'han de cobrir. En el cas que la papereta aparega sense l'anotació de candidats el vot es considerarà en blanc.
f) Per a la proclamació de càrrecs electes es tindran en compte, en tot cas, les majories previstes en els reglaments de règim interior, i es repetiran les votacions tantes vegades com calga perquè algun candidat aconseguisca les dites majories. En el cas d'empat entre candidats quedarà proclamat el de major antiguitat en el cens de la cambra. Si l'empat es produirà entre un vocal electe i un vocal col·laborador o entre dos vocals col·laboradors, s'efectuarà un sorteig entre els candidats.
g) En qualsevol cas correspon al president de la sessió la interpretació de les normes anteriors així com l'adopció de totes les resolucions que considere convenients per a l'adequat desenvolupament d'aquesta.
3. La mesa electoral realitzarà l'escrutini i informarà del resultat al Ple, i advertirà de la possibilitat de manifestar qualsevol disconformitat amb l'acte electoral. Immediatament s'alçarà acta en la qual es faran constar les incidències de l'acte electoral, el resultat de la votació i les reclamacions que es formulen, i es trametrà còpia certificada a la Direcció General de Comerç i Consum la qual resoldrà, amb audiència dels interessats, les incidències plantejades.
4. Les paperetes extretes de les urnes es destruiran en presència dels concurrents, amb excepció d'aquelles que s'hagueren considerat nul·les, o que hagueren sigut objecte d'alguna reclamació, les quals s'uniran a l'acta, una vegada firmades pels membres de la mesa.
CAPÍTOL V
Règim econòmic i pressupostari
Article 38. Finançament
1. Per al finançament de les seues activitats les cambres disposaran fonamentalment dels recursos establits en la Llei 3/1993, de 22 de març, Bàsica de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació, i la Llei 11/1997, de 16 de desembre, de la Generalitat Valenciana, així com per qualssevol altres recursos financers que pogueren estar regulats expressament per disposició legal.
2. Per al compliment dels seus fins, les cambres estaran obligades a exigir el recurs cameral permanent que els correspon. L'obligació de pagament i meritació i la recaptació del recurs cameral permanent i, en general, la regulació d'aquest caldrà ajustar-se a allò que s'ha disposat en la normativa vigent i, en especial, a allò que s'ha previst en la Llei 3/1993, de 22 de març.
Article 39. Pressupostos
1. Les cambres formalitzaran pressupostos ordinaris i extraordinaris on determinaran els ingressos i les despeses generals per als serveis i les obres que presten o administren, directament o per gestió autònoma.
2. Així mateix estaran obligades a mantenir un sistema comptable que reflectisca i permeta conéixer el moviment d'entrades: ingressos i despeses i les variacions del seu patrimoni, d'acord amb les instruccions que a aquest efecte assenyale la Conselleria d'Indústria i Comerç.
3. Correspon a la Direcció General de Comerç i Consum l'aprovació dels pressupostos ordinaris i extraordinaris i de les respectives liquidacions.
4. Les cambres elaboraran anualment el pressupost ordinari per a l'any següent, que haurà de ser elevat a la Direcció General de Comerç i Consum per a la seua aprovació abans del 30 de novembre, així com la liquidació de comptes de l'exercici precedent, que haurà de presentar-se abans de l'1 de juliol, acompanyada de l'informe d'auditoria de comptes corresponent. També formalitzaran els pressupostos extraordinaris per a la resolució d'obres i serveis no previstos en el pressupost ordinari, que s'elevaran, d'igual manera, a la Direcció General de Comerç i Consum per a la seua aprovació.
5. L'aprovació de la Direcció General de Comerç i Consum s'entendrà concedida si en el termini d'un mes no s'hi haguera formulat cap objecció.
Article 40. Operacions especials
Les cambres podran adquirir tota classe de béns i podran així mateix alienar i gravar el seus béns, si bé per als actes de disposició sobre immobles, valors i per a la realització d'operacions de crèdit necessitaran autorització expressa de la Direcció General de Comerç i Consum, quan el valor de l'operació excedisca el 15% del pressupost d'ingressos.
Article 41. Règim de contractació
La contractació de les cambres de comerç, indústria i navegació i del Consell de Cambres es regirà pel dret privat, i haurà d'ajustar-se, no obstant això, als principis de publicitat i concurrència en els termes que es preveuen en el Reglament de Règim Interior.
Article 42. Subvencions i donacions
Les cambres només podran concedir subvencions o donacions si es troben directament relacionades amb els seus fins, sense que puguen excedir globalment el 2% del pressupost ordinari d'ingressos líquids per recursos permanents de cada exercici, llevat d'autorització expressa de la Direcció General de Comerç i Consum.
Article 43. Control financer
La fiscalització superior de la destinació donada a les quantitats percebudes per les cambres correspondrà a la Sindicatura de Comptes, en els termes establits en la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d'11 de maig, sense perjudici de les competències atribuïdes per la normativa vigent al Tribunal de Comptes.
CAPÍTOL VI
Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria
i Navegació de la Comunitat Valenciana
Article 44. Naturalesa i funcions
El Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana es configura com a corporació de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per al compliment dels seus fins i estarà integrat per representants de la totalitat de les indicades corporacions; desenvoluparà les funcions que estableix l'article 37 de la Llei 11/1997, de 16 de desembre.
Article 45. Òrgans de govern
1. Els òrgans de govern i administració del Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana són: el Ple, el Comité Executiu i el president.
2. La Conselleria d'Indústria i Comerç designarà un representant que, sense condició de membre, tindrà veu però no vot en les sessions dels òrgans col·legiats del Consell, a les quals haurà de ser convocat en les mateixes condicions que els seus membres.
Article 46. El Ple
El Ple, òrgan suprem de govern i representació general del Consell, estarà compost pels presidents de totes les cambres que l'integren, un vocal en representació de cada una d'elles, i el director general del Consell.
Article 47. Atribucions del Ple
1. Correspon al Ple:
a) L'aprovació provisional del Reglament de Règim Interior, així com les seues modificacions.
b) L'aprovació del projecte dels pressupostos anuals ordinaris i, si és el cas extraordinaris, i les seues liquidacions, proposant la seua aprovació a la Direcció General de Comerç i Consum.
c) La designació dels representants del Consell en els distints organismes.
d) La proposta de nomenament i cessament del director general, mitjançant acord adoptat per la meitat més un dels seus membres, sol·licitant la seua aprovació a la Conselleria d'Indústria i Comerç.
e) Informar en els supòsits d'integració de les cambres locals en la cambra corresponent a la seua província.
f) Informar en els procediments d'autorització de convenis de col·laboració entre dues o més cambres.
g) Informar en els supòsits de suspensió d'activitat o dissolució dels òrgans de govern de les cambres.
h) Subscriure l'oportú conveni de col·laboració amb la Generalitat Valenciana, relatiu al pla biennal d'actuacions de les cambres.
i) Acordar l'adquisició o qualsevol altre acte de disposició relatiu a immobles, valors i operacions de crèdit, quan l'import supere el 15% del pressupost anual del Consell, o es comprometen fons d'exercicis futurs, així com celebrar contractes, quan se superen els percentatges assenyalats.
j) Crear, si és el cas, comissions consultives i ponències.
k) Acordar l'organització administrativa general del Consell i aprovar i modificar la plantilla de personal d'aquest i les seues retribucions, aprovant les bases per a la provisió dels llocs de treball. El personal al servei del Consell quedarà subjecte al dret laboral.
l) L'exercici de les altres funcions que li siguen assignades pel Reglament de Règim Interior.
2. El ple elegirà entre els seus membres un president, fins a tres vicepresidents i un tresorer, que ho seran també del Comité Executiu.
3. El ple del Consell, amb el vot, almenys, de la meitat més un dels seus membres, podrà delegar en el president o en el Comité Executiu les atribucions anteriorment assenyalades, amb excepció de les recollides en les lletres a), b) i d).
4. La delegació comportarà el dret del ple per a dictar instruccions d'actuació en les atribucions que es deleguen i ser informat de la gestió de la matèria delegada; hi podrà ser revocada en qualsevol moment, per acord adoptat amb igual majoria.
Article 48. Sessions del Ple
1. El ple es reunirà amb caràcter ordinari almenys una vegada cada tres mesos i amb caràcter extraordinari a instància del president o quan així ho sol·liciten els dos terços dels seus membres; i hauran de realitzar-se aquestes sessions dins del termini de quinze dies comptadors des del dia següent al de la sol·licitud.
2. Les sessions extraordinàries podran convocar-se amb caràcter d'urgència en els supòsits que es determinen en el Reglament de Règim Interior del Consell; la urgència l'haurà de ratificar el Ple.
Article 49. El Comité Executiu
El Comité Executiu és l'òrgan de gestió, administració i proposta del Consell. Estarà compost pel president, els vicepresidents, el tresorer i el director general del Consell.
Article 50. Atribucions del Comité Executiu
1. Correspon al Comité Executiu:
a) L'elaboració del Reglament de Règim Interior del Consell.
b) La confecció dels pressupostos anuals ordinaris i, si és el cas extraordinaris, i les seues liquidacions.
c) Acordar l'adquisició o qualsevol altre acte de disposició relatiu a immobles, valors i operacions de crèdit, quan l'import no supere el 15% del pressupost anual del Consell, i no es comprometen fons d'exercici futurs, així com celebrar contractes quan no se superen els percentatges assenyalats.
d) Emetre informe previ en el supòsit de delegació de funcions de la Generalitat Valenciana en alguna de les cambres.
e) L'exercici de les altres funcions que li siguen assignades pel Reglament de Règim Interior o pel Ple.
2. El Comité Executiu, amb el vot, almenys, de la meitat més un dels seus membres, podrà delegar en el president, vicepresidents i en el director general les atribucions anteriorment assenyalades, amb excepció de les recollides en els apartats a) i b).
Article 51. Sessions del Comité Executiu
1. El Comité Executiu es reunirà en sessions ordinàries i extraordinàries, que podran ser convocades amb caràcter d'urgència.
2. Les sessions ordinàries es realitzaran amb la periodicitat que es determine en el Reglament de Règim Interior del Consell, i es realitzarà un mínim d'una sessió al mes.
3. Les sessions extraordinàries es realitzaran quan així ho decidisca el president o ho sol·liciten dos terços dels membres del Comité Executiu, i aquestes sessions hauran de realitzar-se dins del termini de quinze dies comptadors des de l'endemà de la sol·licitud.
4. Les sessions extraordinàries podran convocar-se amb caràcter d'urgència en els supòsits que es determinen en el Reglament de Règim Interior del Consell, i caldrà que el Comité Executiu en ratifique la urgència.
Article 52. El president
1. El president té la representació del Consell, la presidència de tots els òrgans col·legiats i li correspon l'execució dels seus acords.
2. El president té les següents atribucions:
a) Presidir el ple i el Comité Executiu amb dret de convocar i presidir les sessions, així com obrir-les, suspendre-les, tancar-les, dirigir i encarrilar les discussions, i dirimirà els empats amb vot de qualitat.
b) Disposar tot el que considere convenient en allò que fa referència al règim econòmic del Consell, fins i tot l'expedició de lliuraments i ordres de pagament i cobrament.
c) Exercir les competències que li delegue el ple i el Comité Executiu i aquelles que determine el Reglament de Règim Interior.
3. El president podrà delegar facultats concretes i determinades en els vicepresidents i en el director general, i donarà compte d'això al Ple.
Article 53. Els vicepresidents
Els vicepresidents, pel seu ordre, substituiran el president en totes les seues funcions en els supòsits d'absència, vacant i malaltia.
Article 54. El tresorer
El tresorer custodiarà els fons, valors i efectes del Consell en la forma que dispose el Comité Executiu, supervisarà la comptabilitat i firmarà tots els documents de cobraments i pagaments, tot exercint aquestes funcions de conformitat amb les determinacions del Reglament de Règim Interior.
Article 55. El director general
1. El Consell tindrà també un director general que actuarà com a secretari dels òrgans col·legiats i amb el personal necessari per al seu bon funcionament.
2. El director general exercirà les següents funcions:
a) La gestió dels acords dels òrgans col·legiats.
b) La representació del president quan així ho determine.
c) La direcció de personal
d) La direcció de tots els serveis del Consell, del funcionament dels quals serà responsable davant el Ple.
e) En qualitat de secretari dels òrgans col·legiats del Consell:
– Assistir a les reunions amb veu però sense vot.
– Efectuar la convocatòria de les sessions de l'òrgan per ordre del seu president, així com les citacions als membres d'aquest.
– Rebre els actes de comunicació dels membres amb l'òrgan i, per tant, les notificacions, peticions de dades, rectificacions o qualsevol altre tipus d'escrits dels quals haja de tenir coneixement.
– Preparar el despatx d'assumptes, redactar i autoritzar les actes de les sessions.
– Expedir certificats de les consultes, dictàmens i acords aprovats.
– Totes les altres funcions que siguen inherents a la seua condició de secretari.
f) En general, aquelles altres funciones que, si és el cas, li siguen assignades pel Reglament de Règim Interior o pels òrgans de Consell.
3. El Reglament de Règim Interior establirà el sistema de substitució del director general en cas de vacant, absència o malaltia.
4. Aquest lloc estarà sotmés a la relació laboral de caràcter especial prevista en la normativa vigent per als llocs d'alta direcció.
Article 56. Règim d'adopció d'acords
1. Els acords dels òrgans col·legiats del Consell s'adoptaran per majoria, llevat que per precepte exprés s'exigisca una majoria determinada.
2. En el Reglament de Règim Interior es determinaran els quòrums d'assistència i adopció d'acords, i es fixaran, si és el cas, els supòsits de majoria determinada quan la naturalesa de l'assumpte així ho requerisca.
3. Els acords del Consell relatius a l'aprovació del projecte del pressupost ordinari i pressupostos extraordinaris s'adoptaran per majoria de dos terços dels membres del Ple, i aquesta es computarà en proporció a la contribució de cada cambra al sosteniment del Consell i, en tot cas, amb el vot favorable de la meitat més un de les cambres de la Comunitat Valenciana.
4. Els projectes de pressupostos i les seues liquidacions seran elevats per a la seua aprovació a la Direcció General de Comerç i Consum.
Article 57. El Reglament de Règim Interior
1. El Consell de Cambres elaborarà el seu Reglament de Règim Interior que, a proposta del ple del Consell, se sotmetrà a aprovació de la Conselleria d'Indústria i Comerç, la qual podrà promoure la seua modificació amb indicació en aquest supòsit dels motius que la justifiquen.
2. En el Reglament de Règim Interior es regularan necessàriament, entre altres punts, el sistema d'elecció del president, vicepresidents i tresorer, les normes de funcionament dels seus òrgans col·legiats, el sistema de delegació de vot entre els membres dels òrgans, l'organització administrativa general, el règim de personal i el règim d'aportació de les quantitat que hauran de ser satisfetes per les cambres oficials de comerç, indústria i navegació al Consell.
3. La modificació de l'esmentat reglament seguirà el mateix procediment que s'assenyala per a la seua aprovació.
Article 58. Disposicions supletòries
1. Serà d'aplicació al Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació allò previst per a les cambres en l'article 40 sobre operacions especials.
2. Les disposicions d'aquest reglament relatives a les cambres oficials de comerç, indústria i navegació, s'aplicaran amb caràcter subsidiari al Consell, als seus òrgans col·legiats i al seu personal.
CAPÍTOL VII
Relacions institucionals i intercamerals
Article 59. Relacions institucionals i intercamerals
1. De conformitat amb el que s'ha establit en l'article 35 de la Llei 11/1997, de 16 de desembre, caldrà la prèvia autorització de la Conselleria d'Indústria i Comerç per a la subscripció de convenis o instruments de col·laboració entre dues o més cambres de comerç, indústria i navegació de la Comunitat Valenciana; i així mateix per als que es realitzen entre aquestes i l'administració de l'Estat, en el cas que aquests convenis impliquen exercici de funcions de caràcter publicoadministratiu.
2. Caldrà la comunicació prèvia a la Conselleria d'Indústria i Comerç per a la subscripció de convenis o instruments de col·laboració entre les cambres i altres administracions públiques, inclosa la de la Generalitat Valenciana, i altres ens públics i privats.
Article 60. Procediment d'autorització i comunicació
1. Als efectes del que s'ha disposat en l'article anterior, les cambres oficials de comerç, indústria i navegació de la Comunitat Valenciana hauran de presentar certificat de l'acord del Ple, o plens, relatiu a la formalització del conveni o instrument de col·laboració, així com el text d'aquest, en el qual s'especificarà l'abast i els objectius de la col·laboració i la forma orgànica, funcional i financera de portar-los a cap.
2. En el cas que el conveni es produïsca entre dues o més cambres, la Conselleria d'Indústria i Comerç demanarà informe del Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana.
3. El termini màxim per a resoldre les sol·licituds d'autorització que es formulen s'estableix en un mes des de la presentació de la sol·licitud. Transcorregut aquest termini sense que s'hi haja dictat resolució es considerarà atorgada l'autorització.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
Sense perjudici dels terminis específicament establits en el present reglament, les autoritzacions i les aprovacions que, en l'exercici de les facultats de fiscalització i tutela sobre l'activitat de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació i del Consell, corresponen a la Conselleria d'Indústria i Comerç, s'entendran atorgades si transcorreguts tres mesos des de la sol·licitud no s'haguera dictat resolució expressa.
Segona
La referència que l'article 1 del Decret 118/1990, de 23 de juliol, del Govern Valencià, pel qual es regula el procediment executiu de recurs permanent de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació de la Comunitat Valenciana, fa a l'article 40 del Reglament General de les dites cambres, aprovat pel Decret 1.291/1974, de 2 de maig, s'entendrà feta a l'article 14 de la Llei 3/1993, de 22 de març, Bàsica de les Cambres Oficiales de Comerç, Indústria i Navegació.
Tercera
Les referències del present reglament als impostos que en l'actualitat sostenen i sobre els quals es fonamenta el recurs cameral permanent, i molt en especial l'Impost d'Activitats Econòmiques, Impost de Societats, Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i aquells que, sobre els beneficis de les societats a les quals per ser d'aplicació el Règim de Transparència Fiscal siguen imputats als seus socis, ho continuaran sent en el futur a l'impost, contribució, taxa o recurs financer, ja estiga establit per disposició de l'Estat, de la Generalitat Valenciana o entitat municipal i que haja de substituir, modificar o complementar els inicialment referenciats.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera
Les cambres oficials de comerç, indústria i navegació i el Consell de Cambres adaptaran els seus reglaments de règim interior a les disposicions de la Llei 11/1997, de 16 de desembre, i del present reglament, i els presentaran per a la seua aprovació a la Conselleria d'Indústria i Comerç en el termini de sis mesos a partir de l'entrada en vigor del present reglament. Fins a l'aprovació dels nous reglaments de règim interior seran d'aplicació les disposicions incloses en els vigents en allò que no s'opose al que s'ha establit en el present reglament.
Segona
De conformitat amb el que s'ha establit en l'article 39.2 del present reglament, en el termini de sis mesos comptats a partir de la data de la seua aprovació es dictaran, per la Conselleria d'Indústria i Comerç les oportunes instruccions per a la completa regulació del Règim comptable i pressupostari de les cambres i del Consell de Cambres, directrius que actualitzaran els aspectes comptables d'acord amb la reforma que de la normativa comptable i pressupostària s'ha produït a l'Estat, i que així mateix, homogeneïtzen els estats de comptes que presenten les cambres i el Consell de Cambres.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
A partir de l'entrada en vigor del present Reglament quedarà derogat el Decret 19/1984, de 20 de febrer, del Govern Valencià sobre cambres de comerç, indústria i navegació de la Comunitat Valenciana, i el Decret 81/1996, de 16 d'abril, del Govern Valencià, pel qual es crea el Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Es faculta el conseller d'Indústria i Comerç per a dictar les normes complementàries per a l'aplicació i el desenvolupament del que s'ha establit en aquest reglament.
Segon
El present decret entrarà en vigor el mateix dia de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana
València, 15 d'octubre de 2001
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO
El conseller d'Indústria i Comerç,

linea