diari

Decret d'1 d'agost de 1981, pel qual es crea el Certamen Literari "Conselleria de Cultura".

(DOGV núm. 52 de 17.08.1981) Ref. Base de dades 0265/1981

Decret d'1 d'agost de 1981, pel qual es crea el Certamen Literari "Conselleria de Cultura".
El Consell del País Valencià, reunit en sessió plenària el dia u d'agost de 1981, acordà, en la intenció d'estimular i ajudar als escriptors valencians, tant en llengua valenciana com espanyola, establir un certamen literari. En sa virtut, i a proposta del Conseller de Cultura,
D I S P O N C :
Artícul primer.- S'instituíx el Certamen Literari «Conselleria de Cultura» en caràcter anual.
Artícul segon.- El Certamen es compondrà de les següents seccions:
- Novela.
- Contes infantils.
- Guions per a televisió.
- Atres treballs no inclosos en els apartats anteriors.
Artícul tercer.- Les bases que reglamenten el Certamen seran elaborades anualment i en cada una de ses edicions per la Conselleria de Cultura.
Lo qual es fa públic per a general coneixement.
Ciutat de València, 1 d'agost de 1981.
El President del Consell (en funcions)
ENRIC MONSONIS DOMINGO

linea