diari

Ordre de 20 de gener de 1993, del Conseller d'Economia i Hisenda, per la qual delega en el Director General del Tresor i Gestió Informàtica l'ordenació general de pagaments.

(DOGV núm. 1961 de 10.02.1993) Ref. Base de dades 0306/1993

Ordre de 20 de gener de 1993, del Conseller d'Economia i Hisenda, per la qual delega en el Director General del Tresor i Gestió Informàtica l'ordenació general de pagaments.
Fent ús de les atribucions que em corresponen a tenor del que disposa l'article 41 de la Llei 4/1984, de 13 de juny, d'Hisenda Pública, delegue la funció d'ordenador general de pagaments en el Sr. R. Francisco Oltra Climent, Director General del Tresor i Gestió Informàtica.
DISPOSICIO FINAL
Es derogada l’Ordre de 29 de juliol de 1991, del Conseller d'Economia i Hisenda, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 1.617, de 9 de setembre de 1991.
València, 20 de gener de 1993.- El Conseller d'Economia i Hisenda: Antoni Birlanga Casanova.

linea