diari

Decret 108/1983, de 15 de setembre, de la Presidència de la Generalitat Valenciana, pel qual s'assignen a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència les funcions i serveis continguts al Reial Decret 2093/1983, de 28 de juliol.

(DOGV núm. 121 de 15.09.1983) Ref. Base de dades 0319/1983

Decret 108/1983, de 15 de setembre, de la Presidència de la Generalitat Valenciana, pel qual s'assignen a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència les funcions i serveis continguts al Reial Decret 2093/1983, de 28 de juliol.
Fent ús de les facultats que em confereix l'article seté, apartat 12, del Reglament de Règim Interior del Consell de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret de 3 de desembre de 1982, assigne a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència les funcions i serveis de l'Administració de l'Estat, traspassats a la Comunitat Valenciana en virtut del Reial Decret 2.093/1983, de 28 de juliol, en matèria d'Educació.
València, a 15 de setembre de 1983.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO

linea