diari

ORDRE de 9 de gener de 1995 , de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual es modifica l'Ordre de 22 de setembre de 1994, del Pla de Prevenció d'Incendis del Parc Natural del Carrascar de la Font Roja i de la Zona de l'Entorn del Parc.

(DOGV núm. 2454 de 21.02.1995) Ref. Base de dades 0381/1995

ORDRE de 9 de gener de 1995 , de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual es modifica l'Ordre de 22 de setembre de 1994, del Pla de Prevenció d'Incendis del Parc Natural del Carrascar de la Font Roja i de la Zona de l'Entorn del Parc.
El Pla de Prevenció d'Incendis del Parc Natural del Carrascar de la Font Roja i de la Zona de l'Entorn del Parc va ser aprovat per l'Ordre de 22 de setembre de 1994, de la Conselleria de Medi Ambient (DOGV núm. 2.375, de 27.10.94). Tenint en compte que no ha estat efectiva la prevista encomanda de gestió dels incendis forestals al consorci de bombers d'Alacant per part de la Conselleria de Medi Ambient, cal modificar el punt 3.2 «Sistemes d'alerta i detecció. Accions d'extinció» en el sentit d'acomodar-lo a l'estructura i l'organització vigents.
En conseqüència, a proposta de la Direcció General de Conservació del Medi Natural,
ORDENE:
Article únic
Es modifica l'apartat 3.2 de l'Ordre de 22 de setembre de 1994, del Pla de Prevenció d'Incendis del Parc Natural del Carrascar de la Font Roja i de la Zona de l'Entorn del Parc, que quedarà redactat de la forma següent:
«3.2 Sistemes d'alerta i detecció. Accions d'extinció.
La Generalitat Valenciana té situada al cim del Menejador una caseta de vigilància, o punt de vigilància fix, que actualment funciona des del mes de març fins al mes d'octubre. A més a més, la proximitat de les poblacions d'Alcoi i Ibi i altres nuclis habitats, fa fàcil la detecció de qualsevol conat d'incendi.
Els sistemes d'alerta i detecció i l'extinció estan integrats en l'organització provincial i autonòmica i, per tant, no es poden escometre aïlladament.
Això no obstant, el protocol següent estableix els mecanismes d'integració del personal responsable de la gestió del Parc Natural, com també dels voluntaris, en el sistema vigent:
1) Quan un incendi és detectat en l'àmbit o a l'entorn del Parc Natural, siga pel personal situat als punts de vigilància fixos, pels agents forestals o per qualsevol ciutadà, aquests han de comunicar el fet immediatament al telèfon 085. Aquest telèfon funciona per despatx automàtic i pertany al Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat Valenciana. Des d'aquest centre es transmetrà la notícia a l'emissora central de la Xarxa de Radiocomunicacions de la Direcció Territorial de la Conselleria de Medi Ambient a Alacant.
2) Una vegada alertats els centres respectius, paral.lelament cadascun dels centres posa en marxa els programes que té assignats al voltant de l'extinció.
2.a) En la fase d'extinció, l'emissora central de la Xarxa de Radiocomunicacions de la Direcció Territorial de la Conselleria de Medi Ambient a Alacant, una vegada rebuda la comunicació que hi ha un foc al Parc Natural o a la zona d'influència, ho posa en coneixement del personal de la Conselleria de Medi Ambient que tot seguit s'indica:
- agents forestals del Parc Natural
- director-conservador del Parc Natural
- cap del Servei d'Espais Naturals de la Direcció General de Conservació del Medi Natural
- directora general de Conservació del Medi Natural
- director territorial d'Alacant
2.b) El Centre de Coordinació d'Emergències posa en marxa el mecanisme d'extinció. L'extinció pròpiament dita és realitzada fonamentalment pels mitjans propis dels serveis de bombers, brigades de personal contractades a l'efecte per l'administració autonòmica i els mitjans aeris contractats així mateix per l'administració autonòmica, ajudats pels recursos proporcionats per l'administració de l'estat en les èpoques de major risc. El Parc Natural del Carrascar de la Font Roja està en la zona operativa del parc de bombers de Cocentaina. El Centre de Coordinació d'Emergències designarà el responsable que dirigirà l'extinció d'incendis, amb el qual hauran de col·laborar els comandaments de bombers i, si escau, el personal de la Conselleria de Medi Ambient.»
DISPOSICIó FINAL
Aquesta ordre entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 9 de gener de 1995
El conseller de Medi Ambient,
EMèRIT BONO I MARTíNEZ

linea