diari

Decret 29/1986, de 10 de març, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Social de la Universitat d'Alacant.

(DOGV núm. 365 de 18.04.1986) Ref. Base de dades 0463/1986

Decret 29/1986, de 10 de març, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Social de la Universitat d'Alacant.
La Llei Orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de Reforma Universitària, crea el Consell Social de la Comunitat Valenciana com l'òrgan de participació de la societat en la Universitat, alhora que estableix els seus fins i funcions.
La Llei de la Generalitat Valenciana 4/1985, de 16 de març, regula la composició, funcions i funcionament dels Consells Socials de les Universitats de la Comunitat Valenciana. En l'article set estableix que en un termini de tres mesos comptadors des de la data de la pròpia constitució, cada Consell Social elaborarà el propi Reglament d'Organització i Funcionament, que serà sotmés a l'aprovació del Consell de la Generalitat Valenciana.
Havent-se presentat el Projecte de Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Social de la Universitat d'Alacant a la Generalitat Valenciana el 26 de setembre de 1985, i havent-se realitzat el dictamen corresponent dels Serveis Jurídics de la Generalitat Valenciana, introduint-s'hi les modificacions adients perquè s'ajustàs a la legalitat vigent i fou remés de nou el 20 de desembre de 1985 a la Generalitat Valenciana, el text del Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Social de la Universitat d'Alacant. Així doncs, escau ara d'aprovar l'esmentat Reglament, segons que estableix la Llei 4/1985.
En la seua virtut, a proposta del Conseller de Cultura, Educació i Ciència, i prèvia deliberació del Consell en sessió celebrada el dia 10 de març de 1986,
DECRETE:
Article únic
Es aprovat el Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Social de la Universitat d'Alacant, el text del qual figura a l'annex d'aquest Decret.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquest Decret serà vigent el mateix dia de la seua publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana
València, a 10 de març de 1986.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller de Cultura,
Educació i Ciència,
CEBRIA CISCAR I CASABAN
ANNEX
REGLAMENT D'ORGANITZACIO I FUNCIONAMENT
DEL CONSELL SOCIAL DE LA UNIVERSITAT
D'ALACANT
TITOL I
Organització
CAPITOL I
Membres del Consell Social
Article primer
El Consell Social de la Universitat d'Alacant, òrgan de participació de la societat en la Universitat, està compost, d'acord amb la Llei del Consell Social de les Universitats de la Comunitat Valenciana, per un President i catorze Vocals.
Article segon
Els Vocals nats, Rector, Secretari General i Gerent, són qui, en cada cas i moment, amb la deguda acreditació, exerceixen legalment aquests càrrecs de forma accidental o definitiva.
Article tercer
El President exercirà les funcions pròpies del seu càrrec, després de la presa de possessió davant el Conseller de Cultura, Educació i Ciència.
Article quart
El termini de duració del mandat del President i dels Vocals representants dels interessos socials, es computa des de la data del seu manament.
Article cinqué
Un. Són motiu del cessament anticipat dels Vocals del Consell Social:
a) La pèrdua pels representants dels interessos socials de la condició per la qual foren elegits o designats.
b) La renúncia al càrrec dels Vocals no nats, presentada davant el Conseller de Cultura, Educació i Ciència.
c) La inassistència consecutiva injustificada a tres juntes del Ple o a cinc en el termini de dotze mesos.
d) La pèrdua de la representació característica dels Sindicats i Associacions Empresarials, que afectarà els Vocals nombrats per designació d'aquestes organitzacions.
e) La retirada de confiança als Vocals no nats per part dels òrgans proponents o electors.
Dos. El cessament serà acordat pel Conseller de Cultura, Educació i Ciència, havent escoltat el Consell Social, llevat del supósit previst a l'apartat c) del nombre anterior, cos en el qual el cessament serà sempre i sols a proposta del Consell Social.
Tres. El nomenament dels nous Vocals es farà pel temps que manque per complir als Vocals separats del càrrec, d'acord amb les normes previstes per a cadascun dels grups per l'esmentada Llei del Consell Social.
Article sisé
L'exercici de la funció és estrictament personal i no està subjecta a cap mandat imperatiu.
Article seté
El President i els Vocals podran percebre dietes per assistència a sessions, i indemnitzacions per desplaçaments, d'acord a les previsions pressupostàries.
Article vuité
El President i els Vocals rebran el tractament que fixe l’òrgan pertinent de la Generalitat.
CAPÍTOL II
Secretaria del Consell Social
Article nové
Un. El Secretari serà nomenat lliurement pel President, havent escoltat el Consell Social.
Dos. El cessament del Secretari serà decidit lliurement pel President amb la mateixa audiència abans esmentada.
Article deu
El Secretari, lloc de treball de confiança, té caràcter de personal eventual.
Article onze
Si el pre-citat lloc de treball l'exerceix un funcionari de carrera, aquest podrà quedar en situació de serveis especials en la seua carrera d'origen. Si és funcionari de qualsevol cos docent de la Universitat d'Alacant, podrà quedar en servei actiu en la seua carrera, amb la mateixa reducció d'obligacions docents i de tutoria que el Secretari General de la Universitat.
Article dotze
La remuneració del Secretari, en qualsevol situació, serà sempre a càrrec del pressupost del Consell Social. La remuneració serà la que corresponga a igual nivell funcionarial i, en tractar-se de funcionari de carrera, com a mínim la que percibia, més un complement igual al del Secretari General de la Universitat.
Article tretze
El personal d'administració i serveis del Consell Social formarà part de la plantilla orgànica de la Universitat.
Article catorze
Pel que fa al personal referit a l'article anterior i en el supòsit del nº 4 de l'article 49 de la Llei Orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de Reforma Universitària, haurà de ser oït el Consell Social abans de la decisió final, i el Rector haurà de donar-li vista de l'expedient.
Article quinze
Les funcions del secretari són les de fedatari del Consell Social així com la direcció del personal d'administració i serveis i del treball administratiu en general, sota la supervisió del President i del Consell assisteix a les sessions del Ple i de les Comissions amb veu però sense vot.
Article setze
En cas d'impossibilitat d'actuació del Secretari, exercirà les seus funcions el membre del personal d'administració i serveis del Consell Social que designe el President, tret de les actuacions en les sesions del Ple o de les Comissions en què pels assistents i per a la sessió de què es tracte serà designat un Secretari.
TITOL II
Funcionament
CAPÍTOL I
Règim General
Article disset
En cas d'absència o malaltia del President, exercirà les funcions el Vocal en qui aquell delegue, i si no s'hagués produït tal delegació exercirà les dites funcions al Vocal de més edat.
Article divuit
El President convoca i presideix les reunions i el Secretari du a terme les citacions i acreditant la realització, si s'escau, de la manera més adequada. Les citacions aniran acompanyades de l'Ordre del Dia i de la documentació necessària i disponible. Podrà prescindir-se del lliurament de l'esmentada documentació si, pel volum, no és manejable, o quan es tracte tot simplement de verificar o d'informar de nomenaments, i també a les reunions extraordinàries o de les comissions.
Article dinou
L'Ordre del Dia és fixat pel President i podrà incloure els temes que qualsevol membre haja presentat en Secretaria des de l'última reunió fins set dies abans de la que vaja a celebrar-se. La no inclusió d'algún d'aquests temes es resoldrà, si es demana, en votació ordinària en la reunió en qüestió, i cos de ser acceptada, el seu debat s'incluorà obligatòriament en l'Ordre del Dia de la reunió següent. La qüestió presentada per dos membres s'inclourà obligatòriament.
Els temes presentats al Consell per qualsevol altre òrgan de la Universitat gaudiran de preferència per a l'examen i discusió. A tot Ordre del Dia hi haurà un apartat per a preguntes i propostes.
Article vint
A la Secretaria del Consell estarà, en tot moment, a disposició dels seus membres, la documentació i antecedents existents.
Article vint-i-un
El quòrum per a la vàlida constitució de la reunió en primera convocatòria serà el de la majoria absoluta dels qui hagen d'assistir-hi com a integrants d'aquesta. En segona convocatòria, bastarà amb l'assistència de cinc membres per al Ple, i de tres, per a les Comissions. La segona convocatòria es farà al temps de fer-se la primera, deixant entre ambdues un interval mínim de mitja hora.
Article vint-i-dos
El vot serà nominal, i sempre que un membre ho demane o quan s'elegesquen persones, serà secret.
Article vint-i-tres
El President dirigeix els debats i, si considera suficientment debatut un tema, disposa la votació després d'un darrer torn d'intervencions limitades temporalment.
Article vint-i-quatre
Per a la vàlida adopció d'acords caldrà el quòrum de la majoria dels presents. Serà necessàri el de la majoria dels membres del Consell Social i, si de cos, el de dos terços dels presents per a prendre acords en les següents matèries:
a) Aprovació del pressupost i de la programació plurianual de la Universitat.
b) Fixació de les normes previstes en l'apartat segon de l'article vint-i-set de la Llei de Reforma Universitària de 25 d'agost de 1983.
c) Decisió sobre la minoració, canvi de denominació o de categoria de plaça vacant dels Cossos docents universitaris.
d) Acord de modificació de plantilles d'acord amb l'article quaranta-set, apartat tercer, de l'esmentada Llei de Reforma Universitària.
e) Acord de transferència de despeses corrents a despeses de capital i de despeses de capital a qualsevol altre capítol, d'acord a l'esmentada Llei de Reforma Universitària, (article cinquanta-cinc, apartat tercer).
f) La proposta prevista en l'article nové apartat segon de la Llei de Reforma Universitària.
Si després de tres votacions no s'assoleixen les majories previstes, serà suficient la majoria simple en el primer cos, i la majoria dels presents en el segon. En aquestes segones majories, el President decideix els empats amb el seu vot. Quan la votació acabe amb formulació de propostes, a la majoritària s'acompanyaran les alternatives, si així es sol·licita.
Article vint-i-cinc
Es creen, al si del Consell Social, les Comissions Acadèmica, Econòmica i Administrativa i de Relacions Socials, sense perjudici de les que es puguen constituir per a d'altres assumptes.
Article vint-i-sis
El Ple és sempre l’òrgan decisori. Les Comissions intervenen en les seues matèries específiques i eleven propostes al Ple. Aquesta intervenció és preceptiva, tret dels casos en què el Ple decidesca, per a algun assumpte concret, prescindir del tràmit d'informe i proposta de la respectiva Comissió.
Article vint-i-set
La Comissió Acadèmica entén dels assumptes relatius a la vida acadèmica universitària, tant del professorat com de l'alumnat.
Article vint-i-vuit
La Comissió Econòmica i Administrativa entén dels assumptes relatius a la matèria que li dona nom., i en temes de competència compartida amb la Comissió Acadèmica, i la seua intervenció és prèvia, quan calga.
Article vint-i-nou
La Comissió de Relacions Socials té per objecte el foment de la participació de la societat en la Universitat i de la presència d'aquesta en aquella, i dedica especial atenció a la col·laboració de la Societat en la financiació de la Universitat.
Article trenta
Quan en un tema un membre del Consell puga quedar afectat directament i personalment, no intervindrà en la votació.
Article trenta-un
Sols es discutiran i votaran en les reunions els temes inclosos en l'Ordre del Dia, tret dels que en la reunió, estant presents tots els membres, s'acorda d'incloure-hi per majoria.
Article trenta-dos
Deixant de banda les comunicacions amb particulars o amb d'altres òrgans o entitats, el Consell Social notificarà els acords i resolucions que tinguen efectes generals, mitjançant anuncis als llocs existents a l'efecte dins el recinte universitari, i directament a l'interessat, si afecten interessos de persones concretes i determinades, tot indicant en ambdós casos els recursos susceptibles de ser utilizats.
CAPITOL II
Del Ple
Article trenta-tres
Les sessions ordinàries se celebraran tots els mesos exceptuant el d'agost i les dates de les mateixes les fixarà el Ple.
Article trenta-quatre
Les sessions ordinàries es convocaran amb una antelació no inferior a sis dies.
Article trenta-cinc
Les sessions extraordinàries se celebraran quan calguen.
Article trenta-sis
Les sessions extraordinàries es convocaran amb una antelació no inferior a quaranta-vuit hores.
Article trenta-set
Les sessions extraordinàries les convoca el President, per iniciativa pròpia a petició de, al menys, quatre Vocals, els quals aportaran un Ordre del Dia, el contingut de la qual tractarà exclusivament de temes o matèries que exigesquen resolució o acord del Consell.
Article trenta-vuit
La sessió universal queda vàlidament constituïda quan estan tots els membres del Consell reunits i decideixen per unanimitat celebrar sessions sobre un temari acordat igualment de manera unànime. En cas d'absència del Secretari, se’n designarà un per a aqueixa sessió pels memores del Consell i d'entre ells.
CAPITOL III
De les Comissions
Article trenta-nou
La Comissió Acadèmica està integrada pel President, el Rector, el Secretari General de la Universitat, un Vocal representant de la Junta de Govern i dos Vocals representants dels interessos socials.
Article quaranta
La Comissió Econòmica i Administrativa està integraaa pel President, el Rector, el Gerent de la Universitat, tres Vocals representants dels interessos socials i un Vocal representants de la Junta de Govern.
Article quaranta-un
La Comissió de Relacions Socials està integrada pel President, el Rector, tres Vocals representants dels interessos socials i un Vocal representant de la Junta de Govern.
Article quaranta-dos
Totes les sessions de les Comissions son ordinàries i se convoquen amb una antelació mínima de setanta dues hores.
Article quaranta-tres
L'elecció dels membres no nats de les comissions, se farà per i entre els representants de cada grup: els Vocals de la Junta de Govern i dels interessos socials.
CAPITOL IV
De l'activitat econòmica i financera
Article quaranta-quatre
El pressupost, que abasta l’any natural, és la realització durant aquest període, de la programació plurianual corresponent.
Article quaranta-cinc
A proposta de la Junta de Govern, el Consell Social aprova una programació plurianual, que suposa l’avaluació econòmica del pla d'activitat universitària per períodes de quatre anys.
Article quaranta-sis
Quan s’escau, la Junta de Govern proposa al Consell Social un avantprojecte de pressupost que, una vegada estudiat, és elevat per aquest a les autoritats administratives perquè surta els efectes indicadors pertinents.
Article quaranta-set
Una vegada fixades les oportunes partides del pressupost pels òrgans competents, la Junta de Govern, a instància pròpia o del Consell Social, propondrà a aquest, per a l’aprovació, el projecte de pressupost, amb les rectificacions que calguen.
Article quaranta-vuit
Cas de no ser aprovar el pressupost per al dia primer de gener de cada any, hom prorroga automàticament l'anterior, fins l’aprovació del nou.
Article quaranta-nou
El Consell Social elabora per si mateix el capítol del pressupost que li és propi.
Article cinquanta
El President del Consell Social formula la petició de despesa i proposa els pagaments del capital propi i correspon al Rector l'execució.
Article cinquanta-un
La Junta de Govern eleva al Consell Social el Compte General, expressió de l'acompliment de cada pressupost, la qual serà lliurada abans del 31 de maig de l'exercici següent al del pressupost executat.
Article cinquanta-dos
El Consell Social adoptarà la seua decisió sobre el Compte General i la comunicarà necessàriament a l'Autoritat pertinent de la Comunitat Autònoma i a la Junta de Govern.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
En qualsevol modificació d'aquest Reglament se seguiran els mateixos tràmits que per a la seua aprovació.
Segona
En tot allò no previst en aquest Reglament, s'aplicarà l'Estatut de la Universitat d'Alacant, les normes generals de procediment administratiu de la Comunitat Autònoma i si de cos hi manca les de l'Estat.
València, a 10 de març de 1986.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller de Cultura,
Educació i Ciència,
CEBRIA CISCAR I CASABAN

linea