diari

DECRET 17/2006, de 27 de gener, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Social de la Universitat d'Alacant. [2006/X1042]

(DOGV núm. 5188 de 31.01.2006) Ref. Base de dades 0536/2006

DECRET 17/2006, de 27 de gener, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Social de la Universitat d'Alacant. [2006/X1042]
L'article 18 de la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, de Consells Socials de les Universitat Públiques Valencianes, establix que correspon a cada Consell Social elaborar el seu reglament d'organització i funcionament, que serà sotmés a l'aprovació del Consell de la Generalitat.
D'acord amb això, el Ple del Consell de la Universitat d'Alacant, reunit en sessió extraordinària el dia 24 d'octubre de 2005, acordà per unanimitat aprovar la proposta de reglament del Consell Social, segons certificat emés pel seu secretari.
Per tot això, a proposta del conseller d'Empresa, Universitat i Ciència, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, i després de la deliberació prèvia del Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 27 de gener de 2006,
DECRETE
Article únic
Aprovar el Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Social de la Universitat d'Alacant, d'acord amb el text inclòs en l'annex d'este decret.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queda derogat el Decret 29/1986, de 10 de març, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprovà el Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Social de la Universitat d'Alacant.
DISPOSICIÓ FINAL
El present decret entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 27 de gener de 2006
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller d'Empresa, Universitat i Ciència,
JUSTO NIETO NIETO
ANNEX
REGLAMENT D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT
DEL CONSELL SOCIAL DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT.
TÍTOL I
El Consell Social : Finalitats i competències
Article 1. Generalitats
1. El Consell Social de la Universitat d'Alacant es constitueix d'acord amb el que disposen la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, i la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, de Consells Socials de les Universitats Públiques Valencianes, així com el que estableix l'Estatut de la Universitat d'Alacant.
2. S'ha d'entendre que totes les referències que este Reglament fa respecte a la .Universitat. al·ludeixen i fan referència a la Universitat d'Alacant, i quan es fa esment al .Consell Social. s'ha d'entendre que és el Consell Social de la Universitat d'Alacant.
3. El Consell Social és l'òrgan col·legiat universitari de participació de la societat alacantina en la Universitat.
4. Les relacions entre el Consell Social i els altres òrgans col·legiats o unipersonals de la Universitat es regiran pels principis de coordinació, col·laboració i lleialtat a la institució universitària en l'exercici de les atribucions respectives.
Article 2. Finalitats
Correspon al Consell Social:
1. Fomentar la col·laboració entre la societat i la Universitat i donar-hi suport, i en especial promoure les relacions entre la Universitat i el seu entorn cultural, professional, econòmic i social, al servici de la qualitat universitària.
2. Promoure l'adequació de l'oferta d'ensenyaments universitaris i de les activitats culturals, científiques i d'investigació a les necessitats de la societat.
3. Promoure la col·laboració de la societat en el finançament de la Universitat, i canalitzar i adoptar, en el marc de la legislació vigent, les iniciatives de suport econòmic i mecenatge envers la Universitat per part de persones físiques i entitats de caràcter públic i privat.
Article 3. Competències del Consell Social
El Consell Social té totes les competències que li atribueixen la Llei de Consells Socials de les Universitats Públiques Valencianes, l'Estatut de la Universitat d'Alacant i la resta de normativa aplicable.
TÍTOL II
Dels membres del Consell Social
Article 4. Drets dels consellers
Els membres del Consell Social tindran els drets següents:
1. Presentar propostes al Ple o a les comissions relatives als assumptes que siguen competència del Consell Social.
2. Obtenir, dels servicis i dependències universitàries, tota la informació i documentació necessària per al compliment de les funcions assignades al Consell Social.
3. Accedir a les actes i certificacions dels acords del Ple del Consell Social i de les comissions.
4. Percebre, si escau, les compensacions econòmiques per l'assistència a les sessions del Ple i de les comissions, en les quanties que determine el pressupost del Consell Social.
Article 5. Deures dels consellers
Els membres del Consell Social tindran els deures següents:
1. Assistir a les sessions del Ple i de les comissions per a les quals hagen sigut designats, així com als actes institucionals quan s'hi haja delegat expressament la representació del Consell Social.
2. Observar les normes sobre incompatibilitats que pogueren afectar-los, així com comunicar al Consell qualsevol circumstància, inicial o sobrevinguda, de la qual poguera derivar-se una situació d'incompatibilitat.
3. Guardar, en tots els casos, la discreció deguda sobre les deliberacions i sobre les gestions que duen a terme per encàrrec del Ple o de les comissions.
4. No utilitzar els documents que els siguen facilitats per a altres fins que per als que els van ser lliurats.
5. Exercir totes les funcions que exigisca l'exercici fidel del càrrec.
Article 6. Delegació de vot
1. Els vocals del Consell Social exerciran els càrrecs personalment. Podran, això no obstant, si hi ha causa justificada, delegar el vot, per escrit i per a una reunió concreta, en un altre vocal del Consell assistent a la reunió de què es tracte, enviant una còpia a la Secretaria del Consell Social amb una antelació mínima de 24 hores.
2. La delegació podrà concedir-se de forma genèrica o expressant el sentit del vot per als diferents punts de l'ordre del dia.
3. El nombre màxim de delegacions de cada membre del Consell Social serà de dues durant l'any natural per al Ple, i dues delegacions més per a les comissions en què participe.
Article 7. Pèrdua de la condició de conseller
Els consellers perdran la condició de vocals del Consell Social per les causes següents:
1. Per acabament del mandat.
2. Per renúncia.
3. Per incapacitat declarada judicialment.
4. Per defunció.
5. Per cessament en el càrrec, en el cas dels vocals nats.
6. Per incompatibilitat en els termes que establisca la Llei.
7. Per revocació de la designació per l'entitat o institució a la qual representa.
Article 8. Destitució de vocals
1. El Ple del Consell Social, per majoria de dos terços dels presents, podrà proposar, motivadament i donant audiència a la persona interessada, el cessament d'un conseller a qui l'haguera designat, si es considera que ha incomplit reiteradament les obligacions del càrrec.
2. En qualsevol cas, s'entendrà com a incompliment reiterat la falta d'assistència a la meitat de les reunions a les quals haja sigut convocat durant l'any natural.
TÍTOL III
De l'organització del Consell Social
Article 9. Òrgans del Consell Social
Són òrgans del Consell Social:
a) Col·legiats: el Ple i les comissions.
b) Unipersonals: el president, els vicepresidents i el secretari.
Article 10. El Ple
El Ple, integrat per tots els consellers, és el màxim òrgan de deliberació i decisió del Consell Social, i hi correspon l'exercici de totes les competències atribuïdes, sense perjudici de les delegacions que puguen establir-se.
Article 11. Les comissions
1. Per al millor desenrotllament de les funcions i competències que té encomanades el Consell Social, es constitueixen les següents comissions de caràcter permanent: la Comissió d'Assumptes Econòmics, la Comissió d'Assumptes Acadèmics i la Comissió de Relacions amb la Societat.
2. El Ple podrà constituir altres comissions que es consideren necessàries per al bon funcionament del Consell, tot respectant les proporcions plenàries en la seua composició. En el moment de la constitució, el Ple especificarà si la comissió tindrà caràcter temporal o permanent.
3. L'elecció dels membres de les comissions la farà el Ple, atenent, si escau, les propostes dels diversos col·lectius.
4. Les comissions emetran o elevaran al Ple informes, dictàmens o propostes, sense que puguen adoptar acords executius excepte per delegació del Ple. La delegació expressa del Ple podrà atorgar a la comissió pertinent atribucions específiques o genèriques, i amb caràcter habitual, per a certes matèries, o amb caràcter concret per a un assumpte determinat. En cap cas, serà objecte de delegació l'aprovació anual del pressupost, ni l'aprovació de la programació plurianual.
5. Les comissions estaran presidides pel president del Consell Social o persona que designe, i actuarà com a secretari d'estes el del Consell Social.
6. A les comissions podran assistir, per invitació del president, amb veu i sense vot, qualsevol càrrec o funcionari de la Universitat, així com tècnics o experts en relació amb els punts que s'han de tractar en l'ordre del dia.
Article 12. Comissió d'Assumptes Econòmics
1. La Comissió d'Assumptes Econòmics estarà formada pel president del Consell Social, o la persona que designe per a presidir-la, dos representants de la part acadèmica i sis representants dels interessos socials. D'esta manera, s'assegura la representativitat dels diferents col·lectius que componen el Consell Social.
2. Correspondrà a la Comissió d'Assumptes Econòmics dictaminar, elaborar informes i proposar al Ple acords sobre l'activitat econòmica i financera de la Universitat, així com exercir totes aquelles funcions que el Ple hi puga delegar.
Article 13. Comissió d'Assumptes Acadèmics
1. La Comissió d'Assumptes Acadèmics estarà formada pel president del Consell Social o la persona que designe per a presidir-la, dos representants de la part acadèmica i sis representants dels interessos socials. D'esta manera, s'assegura la representativitat dels diferents col·lectius que componen el Consell Social.
2. Correspondrà a la Comissió d'Assumptes Acadèmics entendre dels assumptes relatius a la vida acadèmica universitària, així com l'exercici d'aquelles funcions que el Ple hi puga delegar.
Article 14. Comissió de Relacions amb la Societat
1. La Comissió de Relacions amb la Societat estarà formada pel president del Consell Social o la persona que designe per a presidir-la, dos representants de la part acadèmica i sis representants dels interessos socials. D'esta manera, s'assegura la representativitat dels diferents col·lectius que componen el Consell Social.
2. La Comissió de Relacions amb la Societat té per objecte el foment de la participació de la societat en la Universitat i de la presència d'esta en aquella, i dedicarà especial atenció a la col·laboració de la societat en el finançament de la Universitat, així com l'exercici d'aquelles funcions que el Ple hi puga delegar.
Article 15. El president
1. El president del Consell Social en té la màxima representació.
2. Són funcions del president:
a) Exercir la direcció del Consell Social.
b) Vetlar pel compliment de les lleis, d'este Reglament i de l'Estatut de la Universitat en l'àmbit de les competències del Consell Social.
c) Vetlar pel compliment dels fins del Consell Social.
d) Vetlar pel funcionament adequat dels servicis del Consell Social.
e) Vetlar pel compliment dels acords presos pel Ple del Consell Social.
f) Fixar l'ordre del dia de les sessions del Consell.
g) Convocar, presidir i alçar les sessions del Ple i de les comissions o grups de treball quan hi assistisca.
h) Dirigir les deliberacions del Ple i de les comissions o grups de treball quan hi assistisca.
i) Proposar el nomenament i la separació del secretari del Consell Social a la persona que ocupe la titularitat de la Conselleria competent en matèria d'universitats.
j) Nomenar i revocar fins a dos vicepresidents del Consell Social i els presidents de comissions i de grups de treball que es creen en el si del Consell Social, de la qual cosa haurà d'informar el Ple.
k) Invitar al Ple del Consell Social i a les sessions de les comissions i grups de treball que es creen, amb veu però sense vot, les persones que considere oportú, en raó dels temes que s'hi tractaran.
l) Representar el Consell Social en aquells òrgans universitaris o institucions que així ho establisquen reglamentàriament, per si mateix o atorgant la seua representació segons la normativa vigent.
m) Qualssevol altres que hi atribuïsca la normativa vigent.
Article 16. Els vicepresidents
1. El president podrà designar, entre els representants dels interessos socials del Consell Social, fins a dos vicepresidents, indicant l'orde de prelació entre estos.
2. Correspon al vicepresident substituir el president en els supòsits de vacant, absència, malaltia, defunció, renúncia o altre motiu legítim, així com exercir aquelles funcions que el president li delegue expressament, una vegada informat el Ple.
Article 17. El secretari
1. El secretari del Consell Social serà nomenat i separat per la persona que tinga la titularitat de la conselleria competent en matèria d'universitats, a proposta del president del Consell Social. La designació recaurà en una persona que no siga vocal del Consell Social, i actuarà amb veu però sense vot.
2. Són funcions del secretari:
a) Dirigir i responsabilitzar-se del funcionament de la Secretaria i dels recursos materials i humans del Consell Social.
b) Vetlar per la ràpida posada en coneixement del president dels assumptes que tinguen entrada en la Secretaria.
c) Convocar, en nom del president, els plens del Consell Social, alçar acta de les sessions i actuar de fedatari dels actes i acords.
d) Convocar, en nom del president respectiu, les reunions de les comissions o grups de treball, alçar acta de les sessions i actuar de fedatari dels actes i acords que s'hi adopten.
e) Organitzar l'arxiu, custodiar la documentació a càrrec seu i expedir certificacions amb el vistiplau del president, del Ple o de les comissions, segons corresponga.
f) Facilitar als consellers les informacions que se li demanen per a tractar els assumptes del Ple, comissions o grups de treball.
g) Informar i documentar els actes i acords adoptats tant pel Ple com per les comissions i grups de treball del Consell Social.
h) Donar suport administratiu al Ple, a les comissions i als grups de treball.
i) Elaborar la memòria anual d'activitats del Consell Social.
j) Qualssevol actes de gestió que li atribuïsquen el Ple, les comissions i els grups de treball que es creen, i el president, o siguen derivades del càrrec, així com les altres funcions que li atribueix este Reglament i qualssevol altres que li atribuïsca la legislació vigent.
3. En cas de vacant o absència, exercirà accidentalment les funcions de secretari del Consell Social el vocal que designe el president, que en este cas actuarà amb veu i vot.
TÍTOL IV
Del funcionament del Consell Social
CAPÍTOL I
Del funcionament del Ple
Article 18. Sessions del Ple
Les sessions del Ple podran ser ordinàries o extraordinàries.
Article 19. Sessions ordinàries
El Ple es reunirà periòdicament en sessió ordinària per despatxar assumptes de la seua competència, bimestralment.
Article 20. Sessions extraordinàries
1. La sessió extraordinària se celebrarà tantes vegades com calga, a iniciativa del president o a sol·licitud d'una cinquena part, almenys, dels vocals.
2. Per al cas que la sol·licitud de reunió la faça la cinquena part dels vocals, s'entendrà com a reunió extraordinària, l'escrit es dirigirà al president i contindrà els temes que s'hauran de tractar en la sessió sol·licitada, així com l'aportació dels documents, si n'hi haguera, relacionats amb l'orde del dia proposat. La reunió haurà de tenir lloc dins dels quinze dies hàbils següents a la sol·licitud.
Article 21. Convocatòries
1. El president convocarà les sessions ordinàries plenàries i el secretari en notificarà la convocatòria per escrit a cada un dels vocals amb una antelació mínima de set dies naturals a la realització de la sessió. Les sessions extraordinàries es convocaran, almenys, amb 72 hores d'antelació.
2. Les convocatòries aniran acompanyades de l'orde del dia, i de la documentació corresponent als assumptes que es tractaran en l'orde del dia. Quan les circumstàncies aconsellen no enviar-la, el secretari advertirà els consellers de l'existència de la documentació en la Secretaria del Consell per a la consulta.
3. No obstant el que disposen els paràgrafs precedents, el Ple s'entendrà convocat i quedarà vàlidament constituït per a tractar qualsevol assumpte sempre que es troben reunits tots els membres i així ho acorden per unanimitat.
Article 22. Orde del dia
1. L'orde del dia el fixarà el president, tenint en compte, si escau, les peticions dels altres membres, formulades amb l'antelació suficient.
2. El president, en tot cas, haurà d'accedir a les peticions que en este sentit formulen, almenys, el deu per cent dels vocals del Consell.
3. No podrà ser objecte d'acord cap assumpte que no figure en l'orde del dia, tret que, estant presents tots els consellers, siga declarada la urgència de l'assumpte pel vot favorable de la majoria d'estos.
Article 23. Quòrum
Per a la vàlida constitució del Ple del Consell Social es requereix l'assistència del president i el secretari, o de qui legalment els substituïsquen, i la meitat dels vocals.
Article 24. Deliberacions
Correspondrà al president l'ordenació de les deliberacions i debats, i podrà establir el temps màxim de la discussió per a cada qüestió, així com el que corresponga a cada intervenció, a la vista del nombre de peticions de paraula.
Article 25. Presa d'acords
1. Els acords del Ple podran adoptar-se per assentiment o per votació.
2. S'entendran adoptats per assentiment els acords que tracten sobre propostes respecte de les quals no haja formulat objeccions cap membre del Consell.
3. Els altres acords hauran d'adoptar-se per votació, en la qual serà suficient el vot favorable de la majoria dels membres presents i representats, tret que la normativa vigent o este reglament establisquen altres majories especials.
4. En casos d'empat, decidirà el vot de qualitat de qui presidisca, excepte en les votacions per a l'elecció de representants del Consell Social en altres òrgans o institucions, i en este cas serà designat el de més antiguitat en el Consell.
Article 26. Les votacions
1. Les votacions poden ser públiques o secretes. Les primeres es faran pel procediment de mà alçada i les secretes dipositant en una urna la papereta corresponent.
2. Seran secretes les votacions quan es tracte d'elecció de persones o quan així ho sol·licite algun dels assistents.
3. Una vegada iniciada la votació, cap membre del Consell podrà absentar-se de la reunió fins que concloga.
Article 27. Acta de la sessió
1. El secretari, o qui en faça les funcions, alçarà acta del desenrotllament de les sessions ordinàries i extraordinàries, i este text se sotmetrà a aprovació en la primera sessió ordinària següent.
2. Les actes de les sessions hauran de contenir:
a) Lloc i data de la reunió.
b) Hora en què comença la reunió.
c) Nom i cognoms del president, dels vocals assistents i dels vocals absents que hagueren justificat l'absència.
d) Assistència del secretari o de qui en faça les funcions.
e) Assumptes que s'examinen i acords presos.
f) Votacions que es verifiquen amb expressió del resultat.
g) Manifestacions dels vocals en aquells casos en què se sol·licite.
h) Hora en què el president alça la sessió.
3. Els vocals que vulguen que conste en l'acta el contingut literal de les seues intervencions o propostes hauran de manifestar-ho verbalment i lliurar al secretari, per escrit, la redacció corresponent en l'acte o en el termini de 48 hores.
4. Els consellers presents en la votació podran fer constar en l'acta el seu vot contrari a l'acord adoptat i els motius que el justifiquen, així com qualsevol altra circumstància que estimen pertinent. A este efecte, hauran d'entregar per escrit, en el termini de 48 hores des de la finalització de la sessió, els termes del seu vot en contra. La pràctica d'este vot particular es farà d'acord amb el que a este efecte estableix la Llei 30/1992.
Serà possible l'aprovació al final de la sessió de l'acta en aquells supòsits en què esta aprovació siga convenient o necessària a l'objecte de la mateixa finalitat perseguida per este acord.
CAPÍTOL II
Del funcionament de les comissions
Article 28. Periodicitat de les sessions
1. Les comissions del Consell Social es reuniran tantes vegades com calga, bé a proposta del president o bé a instància d'un terç dels membres.
2. Quan es reunisquen a instància d'un terç dels consellers, la reunió haurà de fer-se en els 10 dies hàbils següents a la sol·licitud.
Article 29. Funcionament de les comissions
1. Les sessions de les comissions seran convocades amb 72 hores d'antelació.
2. Qualsevol vocal del Consell Social que no pertanya a una comissió podrà assistir, amb veu i sense vot, a les sessions.
3. Serà d'aplicació a les comissions el que disposa el capítol precedent relatiu al funcionament del Ple, mentre no resulte incompatible amb la naturalesa d'aquelles.
TÍTOL V
Règim econòmic
Article 30. Pressupost
Atenent a la disponibilitat pressupostària de la Universitat, el Consell Social elaborarà, anualment, la proposta del seu pressupost, que haurà de rebre informe del Consell de Govern de la Universitat a l'objecte de ser inclosa en els pressupostos d'esta, en un programa específic que comprendrà el crèdit necessari per a atendre les necessitats de personal i mitjans materials que demane el funcionament correcte dels seus servicis en cada exercici.
Article 31. Gestió de les despeses
1. La gestió de les despeses es farà d'acord amb la normativa establida en la legislació de la Comunitat Valenciana i la normativa pròpia de la Universitat d'Alacant.
2. Correspon al president la proposta d'autorització de les despeses de funcionament dins les disponibilitats pressupostàries del Consell. Quan les despeses no corresponguen a este concepte, serà necessari un informe previ de la Comissió de la Gestió Econòmica.
TÍTOL VI
Organització administrativa
Article 32. Mitjans al servici del Consell
1. El Consell tindrà la seu i ubicació física a les dependències de la Universitat, on habitualment farà les activitats, sense perjudici que puga constituir-se vàlidament en qualsevol altre lloc. La Universitat proporcionarà els locals i servicis que siguen necessaris per al funcionament adequat.
2. Els recursos humans al servici del Consell Social es determinaran en funció de les dotacions que amb esta finalitat s'establisquen en els pressupostos de la Generalitat. La relació de llocs de treball de la Universitat inclourà els corresponents a l'organització administrativa i de servicis del Consell Social, i la classificació haurà de fer-se d'acord amb este. La selecció i adscripció del personal es farà pels procediments establits en la legislació general aplicable i en la normativa específica de la Universitat.
3. L'organització administrativa i de servicis del Consell Social rep la denominació de Gabinet Tècnic del Consell, que actuarà sota la direcció del secretari. L'organització administrativa i de servicis mínims del Consell Social, sota la direcció del secretari, s'estructura en un servici econòmic i pressupostari i un servici juridicoadministratiu, al capdavant dels quals hi haurà un responsable. Així mateix, el Consell Social disposarà del personal tècnic, administratiu i subaltern que, en funció de les disponibilitats pressupostàries establides amb esta finalitat en els pressupostos de la Generalitat, es considere necessari per a possibilitar l'exercici efectiu de les funcions legalment encomanades a este òrgan.
TÍTOL VII
Règim juridic dels acords
Article 33. Execució i publicació d'acords
1. Correspon al rector de la Universitat l'execució dels acords adoptats pel Consell Social. Amb este objectiu el secretari de l'òrgan remetrà al Rectorat, amb el vist i plau del president del Consell, certificació dels acords adoptats.
2. El rector ordenarà la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana d'aquells acords que, de conformitat amb la normativa vigent, requerisquen publicitat i d'aquells altres la publicació dels quals s'estime convenient a criteri del mateix Consell Social.
Article 34. Règim juridicoadministratiu dels acords
1. Els acords del Ple del Consell Social, i els que per delegació adopten les comissions creades, posaran fi a la via administrativa i seran impugnables directament davant la jurisdicció contenciosoadministrativa, si bé es pot interposar, amb caràcter previ i potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que els ha dictat, en els termes establits en la legislació bàsica de l'estat sobre el procediment administratiu comú.
2. Correspon al Ple del Consell la revisió d'ofici dels seus acords en els termes previstos en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
3. És competència del Ple la resolució dels recursos extraordinaris de revisió dels acords propis.
4. En relació amb els recursos plantejats contra els actes del Consell, el president podrà sol·licitar informe a l'Assessoria Jurídica de la Universitat i a la Direcció General d'Universitats.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
En allò que no es disposa en este Reglament, serà d'aplicació el que estableix la llei que el regula, i aquelles altres disposicions vigents en la matèria.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Amb l'entrada en vigor d'este Reglament, queda derogat el Reglament d'Organització i Funcionament Intern del Consell Social de la Universitat d'Alacant, aprovat pel Decret 29/1986, de 10 de març, del Consell de la Generalitat.
DISPOSICIÓ FINAL
El Consell Social podrà proposar, en qualsevol moment, amb aprovació prèvia en el Ple per majoria absoluta, la reforma d'este Reglament a l'òrgan competent.

linea