diari

Correcció d'errades del Decret Legislatiu del Consell de la Generalitat Valenciana, de 22 de desembre de 1984, pel qual s'aprova el Text Articulat de la Llei 6/1983, de 29 de juny, de Bases de Taxes de la Generalitat Valenciana.

(DOGV núm. 249 de 06.05.1985) Ref. Base de dades 0471/1985

Correcció d'errades del Decret Legislatiu del Consell de la Generalitat Valenciana, de 22 de desembre de 1984, pel qual s'aprova el Text Articulat de la Llei 6/1983, de 29 de juny, de Bases de Taxes de la Generalitat Valenciana.
Advertida errada en el Text del Decret Legislatiu esmentat, publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, núm. 214, de data 27 de desembre de 1984, pàgines 2294 a 2981, es transcriu tot seguit la rectificació escaient:
En la Secció 4.ª, Altres actuacions sanitàries, apartat 56.c), pàgina 2952, on diu: "c) Magatzems de 2.001 a 5.000 m. cúbics de capacitat o moviment de mercaderia...1,2 ptes., per metre cúbic i mes, amb un mínim de 5.500 ptes./any", hi ha de dir: "c) Magatzems de 2.001 a 5.000 m. cúbics de capacitat o moviment de mercaderia...1,2 ptes. per metre cúbic i mes, amb un mínim de 5.500 ptes./mes".

linea