diari

Correcció d'errades del Decret 29/1988, de 7 de març, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual és creat l'Institut Valencià de la Dona.

(DOGV núm. 797 de 06.04.1988) Ref. Base de dades 0478/1988

Correcció d'errades del Decret 29/1988, de 7 de març, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual és creat l'Institut Valencià de la Dona.
Advertida una errada per omissió en el text del Decret esmentat, publicat en el DOGV número 784, de 15 de març de 1988, cal efectuar la correcció següent:
En l’article cinquè, on diu: «El Consell Assessor estarà presidit pel Conseller de Cultura, Educació i Ciència», ha de dir: «El Consell Assessor estarà presidit pel Conseller de Cultura, Educació i Ciència o persona en qui delegue».

linea