diari

ORDRE de 4 de febrer de 2002, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es concedeix un termini d'adaptació en relació amb el procediment fixat en el Decret 5/2002, de 8 de gener, del Govern Valencià, pel qual es regula el procediment per a la concessió pels ajuntaments de les llicències per a la celebració d'espectacles o activitats recreatives en instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables. [2002/X1065]

(DOGV núm. 4185 de 07.02.2002) Ref. Base de dades 0514/2002

ORDRE de 4 de febrer de 2002, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es concedeix un termini d'adaptació en relació amb el procediment fixat en el Decret 5/2002, de 8 de gener, del Govern Valencià, pel qual es regula el procediment per a la concessió pels ajuntaments de les llicències per a la celebració d'espectacles o activitats recreatives en instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables. [2002/X1065]
L'article 5.1 del Decret 5/2002, de 8 de gener, del Govern Valencià, pel qual es regula el procediment per a la concessió pels ajuntaments de les llicències per a la realització d'espectacles o activitats recreatives en instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables, disposa que els organitzadors o promotors dels espectacles hauran de formular la sol·licitud davant de l'ajuntament de la localitat on pretenguen celebrar-los, amb tres mesos, com a mínim, d'antelació al seu començament.
Per això, a fi que les empreses afectades per l'entrada en vigor del citat Decret 5/2002 puguen acomodar la programació de la seua activitat a dita norma, i en virtut de les facultats conferides per la disposició final primera,
ORDENE
Article únic
El termini de tres mesos d'antelació per a formular la sol·licitud davant de l'ajuntament on es pretenga celebrar l'espectacle o activitat recreativa, previst en l'article 5.1 del Decret 5/2002, de 8 de gener, del Govern Valencià, serà exigible a partir del 30 d'abril del present any.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordre entrarà en vigor el mateix dia de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 4 de febrer de 2002
El conseller de Justícia i Administracions Públiques,

linea