diari

DECRET 5/2002, de 8 de gener, del Govern Valencià, pel qual es regula el procediment per a la concessió pels ajuntaments de les llicències per a la celebració d'espectacles o activitats recreatives en instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables. [2002/X214]

(DOGV núm. 4167 de 14.01.2002) Ref. Base de dades 0146/2002

DECRET 5/2002, de 8 de gener, del Govern Valencià, pel qual es regula el procediment per a la concessió pels ajuntaments de les llicències per a la celebració d'espectacles o activitats recreatives en instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables. [2002/X214]
La Llei 2/1991, de 18 de febrer, de la Generalitat Valenciana, d'Espectacles, Establiments Públics i Activitats Recreatives, disposa en l'article 10 que correspon als ajuntaments la concessió de la llicència per a la celebració d'espectacles o activitats recreatives que pretenguen celebrar-se en instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables, la qual s'atorgarà per un procediment administratiu abreviat en les condicions fixades reglamentàriament, feta la comprovació prèvia d'aquestes.
L'esmentat article exigeix regular un procediment abreviat que, tot respectant totes i cadascuna de les garanties procedimentals establertes per la Llei, s'ajuste a les necessitats reals d'aquest tipus d'espectacles que, per la seua naturalesa temporal, requereixen d'una tramitació més ràpida. Però aquesta simplificació de tràmits i reducció de terminis no pot anar en detriment de les mesures especials de seguretat exigibles quan l'activitat haja de desenvolupar-se en instal·lacions desmuntables o portàtils. Així ho estableix la mateixa Llei d'espectacles en l'article 10, en establir com a requisit, per a la seua autorització i celebració, la comprovació prèvia de les instal·lacions.
Per això, aquest reglament estableix no només les condicions tècniques que han de reunir les instal·lacions on s'hagen de celebrar espectacles, sinó que, a més, exigeix la inspecció per un tècnic competent que informe sobre les condicions d'aquestes, amb especial atenció als requisits de seguretat i protecció contra els incendis.
D'altra banda, la realitat actual ha demostrat que cada vegada són més els espectacles i activitats que es realitzen en instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables, que congreguen un nombre més gran d'espectadors, la qual cosa obliga a exigir mesures addicionals que garantisquen, en el cas que es produïsca un sinistre, que les possibles víctimes dels danys puguen obtenir un rescabalament. Per a això, resulta necessari exigir dels organitzadors garanties econòmiques que cobrisquen tant les responsabilitats que s'originen com a conseqüència dels danys materials o personals que puguen produir-se, com les que puguen derivar-se de l'organització i desenvolupament, i també per a garantir el compliment de les sancions que puguen imposar-se en cas d'infracció. És per això que aquest decret exigeix la constitució d'una fiança i d'una assegurança, com a requisits indispensables perquè puga ser concedida la llicència.
Finalment, el Decret recull expressament les previsions legals contingudes en la Llei 3/1989, de 2 de maig, de la Generalitat Valenciana, d'Activitats Qualificades, de forma que en la tramitació del procediment administratiu per a l'autorització d'aquest tipus d'activitats es tinga necessàriament en compte el caràcter qualificat o no de l'activitat, de conformitat amb la classificació continguda en aquesta llei, i també el Decret 2.414/1961, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Activitats Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses.
En virtut d'això i de conformitat amb l'article 10 de la Llei 2/1991, de 18 de febrer, de la Generalitat Valenciana, d'Espectacles, Establiments Públics i Activitats Recreatives, previ informe de la Comissió d'Espectacles i Activitats Recreatives de la Comunitat Valenciana, a proposta del conseller de Justícia i Administracions Publiques, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu i després de la deliberació del Govern Valencià, en la reunió del dia 8 de gener de 2002,
DECRETE
Capítol I
Disposicions generals
Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació
L'objecte d'aquest reglament és desenvolupar el procediment de concessió de llicències per a la celebració d'espectacles públics i activitats recreatives en instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables, previstos en l'article 10 de la Llei 2/1991, de 18 de febrer, de la Generalitat Valenciana, d'Espectacles, Establiments Públics i Activitats Recreatives.
A l'efecte tenen la consideració d'espectacles públics i activitats recreatives les establertes en el Decret 195/1997, d'1 de juliol, del Govern Valencià, en els punts 1 i 3 de l'annex.
Article 2. Competència per a la seua autorització
De conformitat amb el que disposa l'article 10 de la Llei 2/1991, de 18 de febrer, correspon a l'Ajuntament, en el terme municipal del qual es pretenga celebrar, la competència per a autoritzar els espectacles o activitats recreatives regulats en aquest decret, quan es pretenguen de realitzar en via, zona pública o recinte no autoritzat.
Article 3. Termini de duració de les llicències
Les llicències i autoritzacions que es concedisquen per a la realització de les activitats regulades per aquest decret tindran una duració màxima de tres mesos, si es tracta d'activitats innòcues, i de dos mesos, si es tracta d'activitats qualificades.
Article 4. Horaris
L'horari de funcionament dels espectacles i activitats recreatives regulats en el present decret serà el fixat amb caràcter general en l'ordre anual de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques.
Capítol II
Procediment administratiu
Article 5. Requisits de la sol·licitud
1. Els organitzadors o promotors dels espectacles regulats pel present decret, hauran de formular la seua sol·licitud davant de l'Ajuntament de la localitat on pretenguen celebrar l'espectacle, amb tres mesos, com a mínim, d'antelació al seu començament.
2. Conjuntament amb la sol·licitud la persona interessada haurà d'acompanyar la documentació que es detalla en l'annex d'aquest decret.
3. Per a la celebració d'espectacles o activitats recreatives qualificades, en instal·la-cions eventuals, portàtils o desmuntables, així com per a les atraccions firals dotades d'elements mecànics com a cavallets, sénies, muntanyes russes o semblants, encara que foren innòcues, s'haurà d'acompanyar a la sol·licitud de llicència, a més de la documentació establerta en l'apartat anterior, el projecte d'activitat subscrit per un tècnic competent i visat pel seu col·legi professional, en el qual s'ha de justificar el compliment d'allò que s'ha assenyalat per al grup d'activitats innòcues i també les mesures de seguretat, higiene, comoditat i aïllament acústic exigides per la legislació vigent en matèria d'activitats qualificades.
4. Quan es tracte d'atraccions firals, s'haurà d'acompanyar, a més, els certificats d'homologació de les instal·lacions.
5. Allò que disposen els apartats anteriors s'entendrà sense perjudici del compliment de qualssevol dels requisits que resulten, si és procedent, exigibles per a l'activitat que es pretenga realitzar.
Article 6. Tramitació i resolució del procediment
1. Rebuda la sol·licitud i la documentació establerta en l'article anterior, l'autoritat municipal ordenarà la instrucció de l'expedient d'acord amb el procediment que estableix el present article, llevat que siga procedent la denegació expressa de la llicència per raons basades en el planejament urbanístic o en les ordenances municipals.
2. Els tècnics municipals, a la vista de la sol·licitud de la llicència i la documentació aportada per l'organitzador o promotor, emetran un informe en el termini màxim de cinc dies, en el qual es farà constar si l'activitat és innòcua o qualificada.
3. En tractar-se d'activitats innòcues, l'autoritat municipal, a la vista de l'expedient i dins del termini dels deu dies següents a la recepció dels informes contemplats en el paràgraf anterior, resoldrà motivadament sobre la concessió o la denegació de la llicència.
No obstant això, quan l'òrgan competent per a resoldre estime que és procedent denegar la llicència sol·licitada a la vista del contingut dels informes emesos pels tècnics municipals, i amb una resolució motivada, donarà tràmit d'audiència a la persona interessada, per un termini de deu dies.
4. Transcorregut el termini de deu dies a què fa referència el paràgraf anterior sense que l'autoritat municipal notifique cap resolució sobre l'atorgament de la llicència, s'entendrà que aquesta ha sigut concedida, de conformitat amb el que disposa l'article 43.2 de Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, llevat que implique la concessió, al sol·licitant o a tercers, de facultats relatives al domini o al servei públic.
5. L'Ajuntament comunicarà a l'òrgan competent autonòmic la concessió de la llicència, i també, si s'escau, els condicionaments que figuren en aquesta.
6. Atorgada la llicència, la persona interessada sol·licitarà de l'Ajuntament l'expedició de l'acta de comprovació favorable, la qual haurà de ser tramitada en el termini de cinc dies comptats a partir de la seua sol·licitud. La persona interessada haurà d'acompanyar a la sol·licitud, el certificat del tècnic director de les instal·lacions, visada pel seu col·legi professional, en la qual s'especifique que les instal·lacions són conformes a les llicències que les empara i, s'escau, l'eficàcia de les mesures correctores.
7. Junt amb l'escrit de sol·licitud a què fa referència el paràgraf anterior, la persona interessada haurà d'acompanyar els documents acreditatius d'haver constituït la fiança i subscrit la pòlissa d'assegurança, en els termes exigits en el capítol III del present decret.
8. L'activitat no podrà exercir-se fins que s'haja constituït la corresponent fiança, subscrit la pòlissa d'assegurança i expedit l'acta de comprovació a què es refereixen els apartats anteriors.
9. Durant tot el període de vigència de les llicències, els titulars d'aquestes estaran obligats a exhibir, en lloc visible per al públic i per a tercers, la llicència d'instal·lació, o la seua sol·licitud degudament registrada d'entrada, i també l'acta de comprovació a què es refereix l'apartat 6 d'aquest article.
Article 7. Activitats qualificades
Quan es tracte d'activitats qualificades, se seguirà el procediment previst en la Llei 3/1989, de 2 de maig, de la Generalitat Valenciana, d'Activitats Qualificades, si bé el tràmit d'informació pública regulat en l'article 2, paràgraf 2, s'ajustarà a les especialitats següents:
a) S'obrirà un període d'informació pública general i un altre d'informació i notificació veïnal, de forma simultània durant un termini de deu dies.
b) La informació pública general es farà mitjançant anuncis inserits en el Tauler d'Edictes de la corporació.
La informació veïnal es farà mitjançant notificacions a través de les comunitats de propietaris, associacions i entitats veïnals, i als veïns immediats al lloc de l'emplaçament, per si pogueren estar afectats, a efectes que puguen formular al·legacions.
Capítol III
Garanties addicionals
Article 8. Fiances
1. Els organitzadors o promotors dels espectacles i activitats recreatives regulats en aquest decret hauran de constituir una fiança a favor de la corporació municipal que tramite el procediment, per a respondre de les possibles obligacions econòmiques que puguen derivar-se de l'organització i realització d'aquests i, en tot cas, del compliment de les sancions que pogueren imposar-se amb motiu de la celebració dels dits esdeveniments, segons la capacitat previsible, per les quantitats següents:
Capacitat de fins a 50 persones: 6.010 euros (999.980 pessetes)
Capacitat de fins a 100 persones: 18.030 euros (2.999.940 pessetes)
Capacitat de fins a 300 persones: 30.051 euros (5.000.066 pessetes)
Capacitat de fins a 700 persones: 60.101 euros (9.999.965 pessetes)
Capacitat de fins a 1.500 persones: 120.202 euros (19.999.930 pessetes)
Capacitat de fins a 5.000 persones: 180.303 euros (29.999.895 pessetes)
En els locals, recintes o establiments de capacitat superior a 5.000 persones i fins a 25.000 persones s'incrementarà la quantia mínima establerta en les normes anteriors, en 30.051 euros o 5.000.066 pessetes per cada 2.500 persones o fracció de capacitat.
En els locals, recintes o establiments de capacitat superior de 25.000 persones s'incrementarà la quantia resultant de l'aplicació de les normes anteriors en 30.051 euros o 5.000.066 pessetes per cada 5.000 persones de capacitat o fracció.
2. Aquesta garantia haurà de ser constituïda:
a) En metàl·lic o en valors públics o privats, amb subjecció, en cada cas, a les condicions reglamentàriament establertes. El metàl·lic, els valors o els certificats corresponents seran dipositats en la caixa de la corporació, en la forma i amb les condicions que reglamentàriament s'establisquen.
b) Per mitjà d'aval prestat, en la forma i condicions reglamentàries, per algun de les entitats de crèdit, establiments financers de crèdit i societats de garantia recíproca autoritzats per a operar a Espanya i presentat davant del corresponent Ajuntament.
c) Per contracte d'assegurança de caució celebrat en la forma i condicions que reglamentàriament s'establisquen, amb una entitat asseguradora autoritzada per a operar en el ram de caució, i aquest certificat s'ha de lliurar a l'Ajuntament corresponent.
La quantitat fiançada serà tornada a les persones interessades:
a) En el termini d'un any, després d'haver comprovat que no hi ha denúncies fundades, reclamacions o procediments sancionadors en tràmit o sancions pendents d'execució, per l'exercici de l'activitat.
b) A petició de l'organitzador o promotor, el qual acompanyarà declaració jurada que no hi ha denúncies o reclamacions formulades com a conseqüència de l'activitat i prèvia comprovació per l'administració de la no existència de procediments sancionadors en tràmit.
Article 9. Assegurances
1. Els organitzadors i promotors dels espectacles i activitats recreatives que pretenguen celebrar-se en instal·lacions contemplades en l'àmbit d'aplicació d'aquest decret, hauran de subscriure un contracte d'assegurança que cobrisca el risc d'incendis sobre les instal·lacions.
2. També hauran de subscriure un contracte d'assegurança de responsabilitat civil que haurà de donar cobertura fins a l'acabament de l'espectacle o el termini d'activitat autoritzat, per danys als espectadors, participants, públic assistent, terceres persones i als béns, com a conseqüència de la celebració de l'espectacle o activitat recreativa. Aquestes assegurances hauran de tenir les quanties mínimes següents respecte al capital assegurat:
Capacitat de fins a 50 persones: 300.506 euros (49.999.991 pessetes)
Capacitat de fins a 100 persones: 450.759 euros (74.999.987 pessetes)
Capacitat de fins a 300 persones: 601.012 euros (99.999.983 pessetes)
Capacitat de fins a 700 persones: 901.518 euros (149.999.974 pessetes)
Capacitat de fins a 1.500 persones: 1.202.024 euros (199.999.965 pessetes)
Capacitat de fins a 5.000 persones: 1.502.530 euros (249.999.957 pessetes)
3. En els locals, recintes o establiments de capacitat superior a 5.000 persones i fins a 25.000 persones s'incrementarà la quantia mínima establerta en les normes anteriors, en 120.202 euros o 19.999.930 pessetes per cada 2.500 persones o fracció de capacitat.
4. En els locals, recintes o establiments de capacitat superior de 25.000 persones s'incrementarà la quantia resultant de l'aplicació de les normes anteriors en 120.202 euros o 19.999.930 pessetes per cada 5.000 persones de capacitat o fracció.
Capítol IV
Règim sancionador
Article 10. Règim sancionador
Les infraccions al que disposa aquest decret seran sancionades de conformitat amb el que estableix el capítol III de la Llei 2/1991, de 18 de febrer, de la Generalitat Valenciana, i la resta de normativa de general aplicació.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
En tot allò no previst en el present decret s'aplicarà el que disposa la normativa en matèria d'espectacles i activitats recreatives de la Comunitat Valenciana.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Els procediments de concessió de llicències per a la celebració dels espectacles i activitats regulades en el present decret, iniciats amb anterioritat a la seua entrada en vigor, es continuaran tramitant de conformitat amb el que disposa la normativa vigent en la data del seu inici.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior que s'oposen a allò establert pel present decret.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
El conseller competent en la matèria queda facultat per a dictar les disposicions per al desplegament i execució d'allò que estableix aquest decret, i també per a revisar i actualitzar les quantitats establertes en els articles 8 i 9 de l'esmentat decret.
Segona
Aquest decret vigirà l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 8 de gener de 2002
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO
El conseller de Justícia i Administracions Públiques,
CARLOS GONZÁLEZ CEPEDA
ANNEX
Documentació a presentar amb la sol·licitud d'autorització regulada per aquest decret
A) MEMÒRIA DESCRIPTIVA del tipus d'activitat i ús a qual serà destinada la instal·lació, de conformitat amb el que disposa el Catàleg d'Espectacles, Establiments Públics i Activitats Recreatives, amb especial menció de l'objecte, dades del titular, justificació de l'emplaçament proposat i anàlisi de la incidència de la instal·lació en l'entorn.
B) MEMÒRIA TÈCNICA CONSTRUCTIVA I DOCUMENTACIÓ GRÀFICA, on s'ha d'especificar:
B.1. El sistema constructiu i els materials emprats, amb expressa indicació de les patents i marques que avalen la instal·lació.
B.2. Dimensions i superfícies.
B.3. Càlcul d'estructura portant. Accions considerades.
B.4. Relació i característiques dels muntatges anteriors.
C) MEMÒRIA DE MESURES CONTRA INCENDIS
C.1.COMPARTICIÓ:
Les instal·lacions eventuals compliran els criteris de compartició i sectorització establerts en la Norma Bàsica de l'Edificació, Condicions de Protecció Contra Incendis en vigor.
Als locals de risc especial serà exigida la compartició i la sectorització.
En tractar-se d'instal·lacions eventuals portàtils o desmuntables, aquestes hauran d'acreditar un grau de combustibilitat adequat en els materials de tancament i d'acabat i una estabilitat al foc mínima de 30 minuts en els elements estructurals.
C.2. EVACUACIÓ:
Per al càlcul d'evacuació se seguiran els criteris de capacitat següents:
– 1 persona/0'25 m² en zona d'espectadors de peu (estadis o semblants).
– 1 persona/0'50 m² en zona d'espectadors asseguts amb posició no definida.
– 1 persona/0'50 m² en zones d'estada de peu (discoteques, pubs i semblants).
– 1 persona/1'00 m² en bars i cafeteries.
– 1 persona/1'00 m² en zona de fires i exposicions.
– 1 persona/1'50 m² en zona de restaurant.
Els recorreguts d'evacuació seran amidats en longitud sobre l'eix i no seran majors de 25'00 m fins a una de les eixides.
Els recorreguts d'evacuació i les eixides tindran un ample major de P/200, on P és el nombre màxim de persones assignades a aqueix recorregut; i s'ha d'acomplir, en qualsevol cas, les hipòtesis de bloqueig establertes en la Norma Bàsica de l'Edificació i Condicions de Protecció Contra Incendis.
L'ample mínim en corredors d'evacuació i eixides a l'exterior no serà inferior a 1'00 m, i mai no podran haver-hi menys de dues eixides oposades entre si.
Sempre que els materials d'acabat ho permeten, les portes o buits d'eixida seran abatibles en el sentit d'evacuació, i en qualsevol cas fàcilment operables.
C.3. SENYALITZACIÓ D'EIXIDES I IL·LUMINACIÓ D'ÚS
S'han de diferenciar els rètols “EIXIDA” i “EIXIDA D'EMERGÈNCIA”, que compliran la norma UNEIX 23.034. Hi haurà a més rètols interiors que indiquen les vies d'evacuació, associats en tot cas als blocs de senyalització i d'emergència.
Aquest enllumenat de senyalització i emergència no serà inferior a 5 lux amidats en un pla a 1'00 m del sòl. Aquest quedarà associat a les vies d'evacuació, instal·lacions de protecció contra incendis i quadres de distribució elèctrica.
L'enllumenat d'emergència haurà de funcionar durant un temps mínim d'1 hora.
La il·luminació artificial del recinte tindrà un nivell superior a 15 lux en el pla del sòl, tot considerant el tipus de lluminària, alçària de col·locació d'aquesta i la superfície de càlcul i incloure's el càlcul de la posada a terra.
C.4. COMPORTAMENT DAVANT DEL FOC DELS ELEMENTS CONSTRUCTIUS
L'estructura i tancament de les construccions fixes amb caràcter eventual hauran de complir les estabilitats i resistències al foc establertes per la Norma Bàsica de l'Edificació, Condicions de Protecció Contra Incendis.
Quan es tracte d'instal·lacions portàtils o desmuntables, la seua estructura garantirà una estabilitat mínima al foc de 30 minuts.
Els materials de cobriment, tancament i acabats garantiran les classes de reacció al foc següents :
Material de cobertura............................m²
Revestiments de sòls............................m³
Revestiments de parets i sostres..........m²
En cas de no disposar d'homologació, es practicarà una prova amb una mostra del material per part d'un laboratori espanyol homologat.
C.5. INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
C.5.1. EXTINTORS
S'haurà de col·locar un extintor cada 100 m² o fracció i sempre un mínim de dos, de manera que el recorregut des de qualsevol punt del recinte a un dels extintors no siga superior a 10'00 metres, els quals han d'estar clarament visibles al públic. Independentment, les zones de risc especial s'hauran de dotar-se d'extintors exclusius.
Els extintors seran del tipus i eficàcia adequada a la classe de foc que es puga generar, i en qualsevol cas no inferior a 21A-113B.
C.5.2. BOQUES D'INCENDI O SUBSTITUCIÓ PER BÓTES AMB MOTOBOM-BA
Quan la superfície siga major de 500 m² haurà d'existir una boca d'incendis equipada de 25,00 metres. Si no és possible se substituirà per una bóta d'aigua amb motobomba, en un espai annex al recinte. Per cada 2.000 m² s'augmentarà el nombre de boques d'incendi o bótes amb motobomba.
C.6. CÀLCUL DE LA CÀRREGA DE FOC PONDERADA
Aplicada per a cada una de les zones en què puga dividir-se la instal·lació.
D) MEMÒRIA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
D.1. Haurà d'especificar-se i enumerar-se la maquinària elèctrica a instal·lar, el càlcul de potències parcials i totals, els coeficients de simultaneïtat, etc.
D.2. Solució per connexió a xarxa o per generadors. Definició d'unions i proteccions.
D.3. Descripció i característiques de la connexió, el quadre general, derivacions, quadres secundaris, canalitzacions i proteccions.
D.4. Descripció, càlculs i plans de sistema de protecció contra contactes indirectes.
D.5. Descripció, càlcul i plans de bateries d'acumuladors, si s'escau.
D.6. Descripció, càlcul i plans de grups electrògens, si s'escau.
E) INSTAL·LACIONS SANITÀRIES
E.1. Haurà d'indicar-se la ubicació i composició de la farmaciola sanitària, la qual, com a mínim, haurà de comptar amb els productes i materials següents:
Corticosteroides tòpics sols, antisèptics i desinfectants, exclosos apòsits. Corticos-teroides sistèmics sols, antiinflamatoris no esteroides sols, altres analgèsics i antipirètics, oftalmològics, aigua bidestilada estèril i apirogena, iodur potàssic i anestèsics locals. Agrafes, equip de sutura d'usar i tirar, cotó hidròfil, esparadrap, gases estèrils, guants d'usar i tirar, xeringues d'1,2, 5 i 10 ml. d'usar i tirar, màscares, torniquets elàstics, benes, bisturís d'usar i tirar i tisores.
E.2. Haurà de comptar amb un servei d'infermeria amb la dotació mínima exigida per la legislació vigent o una unitat mòbil d'assistència sanitària, per a aquelles activitats que per les seues característiques de risc així ho exigisquen, segons la reglamentació vigent.
E.3. S'acompanyarà el projecte per a la instal·lació i ubicació en llocs adequats del local, de serveis higiènics independents segons sexes, dotats com a mínim d'un inodor i un lavabo en la neteja de senyores, i un inodor, un lavabo i un urinari en el de cavallers, fins a una capacitat de 100 persones.
Per a cada 100 persones més o fracció de capacitat, s'incrementarà en un inodor el de senyores, i un urinari o inodor el de cavallers.
E.4. Es disposarà l'existència d'un lavabo habilitat per a minusvàlids, que complirà amb la normativa en vigor sobre accessibilitat i eliminació de barreres arquitectòniques.
F) CERTIFICAT DE MESURES CORRECTORES
L'organitzador o promotor haurà de presentar el certificat, subscrit per un tècnic competent i visat pel seu col·legi professional, on especifique que compleix les mesures correctores disposades en la instal·lació en matèria de condicions de protecció contra incendis.
Igualment s'aportarà el certificat de manteniment dels elements de protecció contra incendis, on conste el tipus i l'eficàcia, la data de revisió i retimbratge, l'empresa mantenidora i número de registre de l'element.
G) CERTIFICAT RELATIU A ELEMENTS ESTRUCTURALS O MECÀNICS
L'organitzador o promotor haurà d'aportar un certificat que els elements estructurals o mecànics del producte industrial amb caràcter moble estan homologats respecte a les condi-cions de qualitat i seguretat industrial, de conformitat amb el que disposa la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'Indústria, la indicació de les condicions tècniques, de fabricació, muntatge, conservació i manteniment.
H) DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
H.1. Pla d'emplaçament
S'utilitzarà fotocòpia dels plans existents en el planejament urbanístic de la localitat, i s'indicarà amb exactitud l'emplaçament de l'activitat o dels espectacles.
H.2. Accessibilitat i entorn
Pla de situació en el qual es grafiarà la instal·lació proposada i qualsevol altre element que dificulte l'accés de vehicles d'emergència a aquesta i a les edificacions del voltant i es fitaran les distàncies respecte a les façanes, la vorera, el mobiliari urbà, els arbres, etc., i s'indicarà la posició de la presa d'aigua municipal més pròxima, i tot això s'haurà de justificar en la memòria descriptiva.
S'elaborarà una ruta d'accessibilitat que garantisca l'entrada de vehicles d'emergència a la instal·lació i a les edificacions de l'entorn.
H.3. Distribució i superfícies
Els elements de la distribució interior previstos seran grafiats: divisòries, mobiliari, barres de bar, ubicació d'elements sanitaris en cuines i lavabos, el sentit d'obertura de les portes, etc.
S'aportarà un pla de superfície on es remarcaran tots els elements i passos d'instal·lació.
H.4. Evacuació i instal·lacions
Les zones d'evacuació es grafiaran en plans i es fitaran amples de pas i els elements de protecció i d'enllumenat, amb indicació de l'alçada de col·locació.
H.5. Alçats i seccions
S'inclouran plans d'alçats i seccions tancats.
I) PLA D'EVACUACIÓ I EMERGÈNCIA
L'organitzador haurà de presentar i subscriure el Pla d'Evacuació i Emergència, amb descripció de les mesures a adoptar pel personal de seguretat en cas d'emergències.

linea