diari

Correcció d'errades del Decret 65/1984, de 2 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic de l'Institut de la Petita i Mitjana Indústria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA) (DOGV del 30/7/84).

(DOGV núm. 186 de 26.08.1984) Ref. Base de dades 0691/1984

Correcció d'errades del Decret 65/1984, de 2 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic de l'Institut de la Petita i Mitjana Indústria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA) (DOGV del 30/7/84).
Advertides les errades següents en l'esmentat Decret, publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, n.º, 182, tot seguit es transcriu la rectificació oportuna:
A la pàgina 1807, on diu:
Article deu:
"El Vice-president del Comitè de Direcció, qui substituirà el President en els supòsits d'absència, vacant o malaltia, tindrà, a més a més de les funcions que li siguen delegades pel Comitè de Direcció o el seu President, les funcions pròpies següents:
a) Presentar al Comitè, per a l'aprovació, l'avantprojecte de pressupostos.
b) Exercir la direcció i gestió efectiva de tots els òrgans de l'Institut, sense perjudici de les delegacions que, de forma general, puga fer en el Secretari General de l'Institut.
c) La representació permanent de l'Institut 1 la signatura dels convenis i contractes propis de la competència i les activitats d'aquest.
d) Aprovar la concessió de subvencions i ajudes a les empreses, entitats i persones d'acord amb les directrius establertes pel Comitè de Direcció."
Ha de dir:
Article deu:
"El Vice-president del Comitè de Direcció qui substituirà el President en els supòsits d'absència, vacant o malaltia, tindrà, a més a més de les funcions que li siguen delegades pel Comitè de Direcció o el seu President, les funcions pròpies següents:
a) Presentar al Comitè, per a l'aprovació, l'avantprojecte de pressupostos.
b) Exercir la direcció i la gestió efectiva de tots els òrgans de l'Institut, sense perjudici de les delegacions que, de forma general, puga fer en el Secretari General de l'Institut.
c) Exercir l'alta direcció, govern i règim disciplinari del personal de l'Institut.
d) La representació permanent de l'Institut i la signatura dels convenis i contractes propis de la competència i les activitats d'aquest.
e) Aprovar la concessió de subvencions i ajudes a les empreses, entitats i persones d'acord amb les directrius establertes pel Comitè de Direcció."
En la pàgina 1808, article dotzè, paràgraf 7.è, on diu:
"7º Area de Documentació.- Tindrà a càrrec l'ampliació i el reforçament de la informació tecnològica, econòmica i jurídica amb què compta l'empresari valencià perdonar suport a la gestió de la seua empresa."
Ha de dir:
"7º Area d'Informació i Documentació.- Tindrà a càrrec l'ampliació i reforçament de la informació tecnològica, econòmica i jurídica amb què compta l'empresari valencià perdonar suport a la gestió de la seua empresa."

linea