diari

Llei 5/1991, de la Generalitat Valenciana, de 22 de març, de la concessió d'un crèdit extraordinari en el pressupost vigent de la Generalitat Valenciana per atendre les despeses derivades de l'engegada de la Universitat Jaume I de Castelló.

(DOGV núm. 1512 de 27.03.1991) Ref. Base de dades 0798/1991

Llei 5/1991, de la Generalitat Valenciana, de 22 de març, de la concessió d'un crèdit extraordinari en el pressupost vigent de la Generalitat Valenciana per atendre les despeses derivades de l'engegada de la Universitat Jaume I de Castelló.
Sia notori i manifest a tots els ciutadans que les Corts Valencianes han aprovat i d'acord amb el que estableixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del Rei, promulgue la Llei següent:
PREAMBUL
La Llei Orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de Reforma Universitària, estableix en l'article 54.3.ª) que les comunitats autònomes amb competència en la matèria fixaran anualment la subvenció global que correspondrà a les universitats.
En compliment d'aquest mandat, les successives lleis de pressupostos de la Generalitat Valenciana fixen les subvencions que, per a cada exercici, corresponen a les universitats valencianes.
La Universitat Jaume I de Castelló es crea, per la Llei 3/1991, de 19 de febrer, posterior a la Llei 7/1990, de 28 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 1991, i, per tant, sense previsió econòmica en aquests.
L'engegada de la nova Universitat requereix la corresponent financiació de les inversions noves i de les despeses per a dotar el funcionament d'aquestes últimes. La Llei de Creació de la Universitat va determinar, en la disposició transitòria tercera, la necessitat d'atendre les esmentades despeses a través de la corresponent Llei de Concessió de Crèdit extraordinari.
En conseqüència, a causa de la inexistència de crèdits específics en els vigents pressupostos de la Generalitat Valenciana per a afrontar les despeses derivades de l’engegada de la Universitat Jaume I de Castelló, cal la concessió d'un crèdit extraordinari, de conformitat amb allò que preveu l'article 32.1 a) de la Llei 4/1984, de 13 de juny, d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
Article primer
Es concedeix un crèdit extraordinari en el pressupost de despeses de la Generalitat Valenciana per a 1991, per un import de mil set-cents tretze milions vuit-centes cinquanta-sis mil cent catorze pessetes (1.713.856.114 PTA), que serà aplicat d’acord amb el detall següent:
Aplicació Línia Import
09.09.422.60 4 406/000/91 «Subvenció Extraordinària
Universitat Jaume I» 753.956.114
09.09.422.60 7 702/000/91 «Subvenció Extraordinària
Universitat Jaume I» 959.900.000
Els crèdits afectats pel crèdit extraordinari tindran el caràcter d'ampliables, i el detall de les actuacions per ell finançades es recull en l'annex d'aquesta llei.
Article segon
El crèdit extraordinari que es concedeix en l'article 1 serà finançat mitjançant el recurs a l'endeutament, segons com estableixen els articles 83 i següents de la Llei 4/1984, de 13 de juny, d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
No obstant el que disposa el paràgraf anterior, l’esmentat crèdit extraordinari podrà finançar-se amb càrrec al superàvit que, si n'hi ha, resultarà de la liquidació del pressupost de la Generalitat Valenciana de l’exercici de 1990.
Així mateix, si escau, es finançarà mitjançant les transferències escaients amb càrrec, als crèdits del pressupost vigent destinat al personal docent i investigador de la Universitat de València que haja obtingut una plaga amb perfil de Castelló, o haja vist assignada la seua docència per part del departament a un centre de Castelló, i també del personal d'administració i serveis de l'actual Campus de la Universitat de València a Castelló de la Plana, sempre que, d’acord amb la legislació vigent, hagués optat per la corresponent incorporació voluntària a la Universitat Jaume I de Castelló.
Per això el Govern Valencià serà l’òrgan competent per a determinar la reducció del recurs a l’endeutament que tals situacions comportarien.
Article tercer
Els crèdits destinats a financer les despeses de personal, exceptuats els càrrecs acadèmics, inclosos en la línia de subvenció 406/000/91 «Subvenció extraordinària Universitat Jaume I», pugen a 656.056.625 pessetes i han de quedar incorporats al pressupost amb efecte d’1 de juliol de 1991.
Article quart
El Govern Valencià haurà d'informar, amb periodicitat trimestral, i davant la Comissió d'Economia, Pressupostos i Hisenda de les Corts Valencianes, sobre l'aplicació detallada dels fons prevists en aquesta llei.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
S'autoritza la Conselleria d'Economia i Hisenda per a dictar les disposicions necessàries per al desplegament i aplicació d'aquesta llei.
Segona
La present Llei entra en vigor l’endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als qual pertoque, observen i facen complir aquesta Llei.
València, 22 de març de 1991.
El President de la Generalitat Valenciana,
JOAN LERMA I BLASCO
ANNEX
Relació d'actuacions per a finançar
1. Despeses de personal (Cost a partir de 656.056.625 PTA
01.07.91. La valoració anual total arriba
a 1.312.113.240 PTA) 656.056.625 PTA
2. Despeses de càrrecs acadèmics 16.365.204 PTA
3. Despeses de béns i serveis .... 81.534.285 PTA
4. Despeses d'equipament i remodelació. 959.900.000 FITA
D'acord amb el detall següent:
1) Infrastructura bàsica investigació 200.000.000 PTA
2) Aules diverses .. 58.300.000 PTA
3), Despatxos . 9.300.000 PTA
4) Equipament informatiu ... 301.600.000 PTA
5) Equipament divers 40.700.000 PTA
6) Equipament remodelació de l'edifici de Penyeta Roja 250.000.000 PTA
7) Inversions projecte arquitectònic (Despeses projecte) .. 100.000.000 PTA
Total inversions .. 959.900.000 PTA
Total General 1.713.856.114 PTA

linea