diari

Ordre de 24 de setembre de 1984, de la Conselleria d'ndústria, Comerç i Turisme, sobre llicències d'estructura d'establiments en règim d'autoservei.

(DOGV núm. 199 de 29.10.1984) Ref. Base de dades 0862/1984

Ordre de 24 de setembre de 1984, de la Conselleria d'ndústria, Comerç i Turisme, sobre llicències d'estructura d'establiments en règim d'autoservei.
Adscrits a la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme per Decret 32/1983, de 17 de març, del Consell de la Generalitat Valenciana, les funcions i els serveis en matèria de reforma d'estructures comercials i comerç interior que foren transferides a la Comunitat Valenciana pel Reial Decret 4119/82, de 29 de desembre, cal determinar-ne l'òrgan al qual correspondrà d'emetre l'informe a què es refereix l'article únic del Decret 855/59, de 27 de maig, sobre llicència d'obertura d'establiments en règim d'autoservici.
D'altra banda, el pes específic del Comerç d'alimentació en la totalitat del sector de distribució i la tendència creixent de la venda en règim d'autoservei en aquest subsector, fonamenten l'elaboració i actualització permanent d'un Cens d'establiments comercials ubicats a la Comunitat Valenciana, que possibilite un profund coneixement estructural que permeta l'adequació de les mesures a adoptar a les necessitats de consumidors i comerciants.
En atenció d'aquests motius, i d'acord amb les competències adscrites per Decret 32/1983, de 17 de març, he disposat:
Article primer
Per a la concessió de llicències d'obertura d'establiments d'alimentació en règim d'autoservici per part d'Ajuntaments, caldrà l'informe previ de la Direcció General de Comerç i Consum de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat Valenciana, a què fa referència l'article únic del Decret 855/59, de 27 de maig.
Article segon
Els Ajuntaments hauran de comunicar a la Direcció General de Comerç i Consum, simultàniament a la notificació als interessats, les llicències que es concedeixen per a obertura dels establiments esmentats.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
El Director General de Comerç i Consum queda facultat per dictar totes les Resolucions que siguen necessàries per al desenvolupament i l'aplicació del que disposa aquesta Ordre.
Segona
En el termini de 30 dies a partir de la publicació d'aquesta Ordre en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, els Ajuntaments remetran a la Direcció General de Comerç i Consum la relació d'autoserveis d'alimentació existents en el seu terme municipal.
Tercera
Aquesta Ordre entrarà en vigor el dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 24 de setembre de 1984.
El Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme,
SEGUNDO BRU I PARRA

linea