diari

Ordre d'11 de març de 1991, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual determina els òrgans recaptadors de la Hisenda de la Generalitat i defineix les seues competències en matèria de recaptació.

(DOGV núm. 1520 de 12.04.1991) Ref. Base de dades 0885/1991

Ordre d'11 de març de 1991, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual determina els òrgans recaptadors de la Hisenda de la Generalitat i defineix les seues competències en matèria de recaptació.
La Llei 30/1983, de 28 de desembre, reguladora de la cessió de tributs de l’Estat a les comunitats autònomes, declara aplicables als tributs cedits els reglaments generals dictats en desplegament de la Llei General Tributària.
La recent publicació del reglament general de recaptació, -d'aplicació directa en la gestió de recaptació dels tributs cedits, i supletòria en la gestió dels tributs i altres recursos de dret públic propis de la comunitat autònoma- en el qual predominen les referències expresses als òrgans de la Hisenda Pública General per la raó fàcilment comprensible de la varietat orgànica dels altres ens territorials distints de l’Estat i pel respecte a la seua autonomia; fa necessari determinar, en l’àmbit de la Hisenda Pública Valenciana, quins òrgans, serveis o entitats tenen atribuïda la gestió recaptadora i les seues competències en matèria de recaptació, tot això aplicant l'article 5 apartat tercer del text legal esmentat, anteriorment.
Per això, i en virtut de les competències que em són con ferides,
ORDENE
Article primer
La gestió de recaptació dels tributs cedits i dels recursos de dret públic de la Hisenda Pública de la Generalitat, atribuïda a la Conselleria d'Economia i Hisenda per l'article 9é. de la Llei de la Generalitat 4/1984, de 13 de juny, d'Hisenda Pública, la duran a terme:
a) En període voluntari: els òrgans que tinguen atribuïda la gestió dels corresponents recursos.
b) En període executiu: els òrgans de recaptació de la Conselleria d'Economia i Hisenda quan es tracte de recursos exigibles en via de constrenyiment.
Article segon
1. La gestió de recaptació a què es refereix l'article anterior serà dirigida, sota l'autoritat del Conseller d'Economia i Hisenda, per la Direcció General de Tributs en l’àmbit central, i per les Direccions Territorials d'Economia i Hisenda en el territorial.
2. Són òrgans de recaptació de la Conselleria d'Economia i Hisenda.
a) La Direcció General de Tributs.
b) Les unitats administratives de recaptació de les Direccions Territorials -Secretaries Territorials-.
3. La gestió de recaptació en via de constrenyiment podran dur-la a terme altres ens territorials amb els quals s'haja formalitzat el corresponent conveni.
4. Poden prestar el servei de caixa als distints òrgans de recaptació, els bancs, les caixes d'estalvis i les cooperatives de crèdit amb els quals així es convinga. Aquestes entitats tindran el caràcter d'entitats de dipòsit.
5. Són col·laboradores en la recaptació les entitats de dipòsit autoritzades per a exercir aquesta col·laboració.
Article tercer
1. Els òrgans a què es refereixen els apartats a) i b) de l'apartat segon de l'article anterior tindran en matèria de recaptació les competències que el reglament general de recaptació reconeix als òrgans de recaptació, sense perjudici de les quals els puguen ser assignades per les normes dictades a . l’efecte.
2. Les competències en matèria de recaptació dels ens territorials amb els quals s'haja formalitzat el corresponent conveni seran les que resulten de les estipulacions que hi continga.
Article quart
Les referències que en el reglament general de recaptació es fan a la Direcció General de Recaptació i Direcció General del Tresor i Política Financera, als delegats d'hisenda i als caps de dependències de recaptació, s'entendran fetes en l'àmbit de la Hisenda de la Generalitat a la Direcció General de Tributs, als directors territorials de la Conselleria d'Economia i Hisenda i a les secretaries territorials d'aquesta.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Faculte el Director General de Tributs perquè dicte aquelles normes que permeten el desplegament d'aquesta ordre.
Segona
Aquesta ordre entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 11 de març de 1991.
El Conseller d'Economia i Hisenda,
ANTONI BIRLANGA CASANOVA

linea