diari

ORDE de 2 de febrer de 2004, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual es fa públic l'import global màxim que finança, per a 2004, l'Orde de 17 de novembre de 2003, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual es convoca la concessió d'ajudes per a 2004, per a col·laborar en la gestió dels Paratges Naturals Municipals. [2004/X1931]

(DOGV núm. 4704 de 03.03.2004) Ref. Base de dades 0948/2004

ORDE de 2 de febrer de 2004, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual es fa públic l'import global màxim que finança, per a 2004, l'Orde de 17 de novembre de 2003, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual es convoca la concessió d'ajudes per a 2004, per a col·laborar en la gestió dels Paratges Naturals Municipals. [2004/X1931]
L'Orde de 17 de novembre de 2003, de la Conselleria de Territori i Habitatge, va convocar la concessió d'ajudes per a 2004, per a col·laborar en la gestió dels Paratges Naturals Municipals (DOGV de 03.12.03).
En el seu article tercer s'estableix que les ajudes ho seran amb càrrec a la línia T1799, de l'aplicació pressupostària 14.01.432.10.4, i que la dotació anual serà la que figure en la llei de pressupostos de 2004.
Atès que en l'article 47.11 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu del 26 de juny de 1991, del Consell, s'exigeix com a contingut de les bases reguladores de les subvencions gestionades per la Generalitat Valenciana la fixació de l'import global màxim, així com la línia pressupostària, en l'exercici de les funcions que tinc atribuïdes
ORDENE
Article únic
L'import global màxim de la línia T1799, ajudes als paratges naturals municipals, en l'exercici 2004, serà de 90.000,00 €.
DISPOSICIÓ FINAL
Esta orde vigirà des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 2 de febrer de 2004
El conseller de Territori i Habitatge,

linea