diari

Decret 63/1990 de 9 d'abril, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regula l'adjudicació de comptes corrents operatius i la col.locació d'excerdents de Tresoreria.

(DOGV núm. 1294 de 02.05.1990) Ref. Base de dades 1032/1990

Decret 63/1990 de 9 d'abril, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regula l'adjudicació de comptes corrents operatius i la col.locació d'excerdents de Tresoreria.
Des de la publicació de la Llei 4/1984, de 13 de juny, d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, s'han produït tres l’ets que permeten abordar la racionalització de l’ús dels fons en poder de la Tresoreria de la Generalitat i l’optimització del seu rendiment.
En aquest sentit, la implantació d'un nou sistema informatitzat de comptabilitat pública d'ingressos i pagaments permet conéixer, en temps real, la situació de la Tresoreria i la gestió immediata dels seus fons. D'altra banda, els instruments financers han experimentat un notable desenvolupament i perfeccionament. Finalment, l’Administració de la Generalitat Valenciana s'ha dotat d'uns mitjans tècnics altament qualificats que li permeten escometre, amb garantia d'èxit, la gestió eficient dels recursos financers de què disposa.
Per això, a proposta del Conseller d'Economia i Hisenda, i amb la deliberació prèvia del Consell de la Generalitat Valenciana, en Is sessió celebrada el dia 9 d'abril de 1990,
DECRETE:
Article 1r
La gestió dels recursos de la Generalitat Valenciana es realitzarà mitjançant el dipòsit dels seus fons en les entitats financeres o agrupació d'aquestes a què es refereix l'article 74.1 de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, tenint en compte criteris de rendibilitat, capacitat de prestació de serveis i implantació territorial a la Comunitat Valenciana.
Article 2n
1. Els excedents de Tresoreria podran ser col·locats en dipòsits o actius financers emesos per entitats públiques i entitats de crèdit amb venciment predeterminat.
2. Els terminis d'aquestes operacions, el manteniment o no d'un saldo de cobertura, la determinació del seu import i qualsevol altra condició inherent a aquestes operacions dependran de la gestió que ha de realitzar la Tresoreria i dels acords amb les entitats financeres.
3. El procediment o sistema de col·locació d'excedents de Tresoreria serà determinat per la Conselleria d'Economia i Hisenda.
Article 3r
La Direcció General del Tresor i Patrimoni tindrà com a comesa les funcions contingudes en l’article 73 de la Llei 4/1984, de 13 de juny, d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, llevat de les funcions relatives a la col·locació d’actius financers, i les activitats necessàries per a la realització d'aquestes funcions, que correspondran a la Direcció General d'Economia i Política Financera.
DISPOSICIO FINAL
S'autoritza el Conseller d'Economia i Hisenda perquè les disposicions oportunes a fi de desplegar aquest Decret.
València, 9 d'abril de 1990.
El President de la Generalitat Valenciana,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller d'Economia i Hisenda,
ANTONI BIRLANGA CASANOVA

linea