diari

DECRET 37/2002, de 5 de març, del Govern Valencià, pel qual s'estableixen les normes per a la gestió d'amarratges de titularitat pública per a embarcacions esportives en els ports de gestió directa de la Generalitat Valenciana. [2002/X2483]

(DOGV núm. 4209 de 13.03.2002) Ref. Base de dades 1058/2002

DECRET 37/2002, de 5 de març, del Govern Valencià, pel qual s'estableixen les normes per a la gestió d'amarratges de titularitat pública per a embarcacions esportives en els ports de gestió directa de la Generalitat Valenciana. [2002/X2483]
L'article 31.15 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana estableix que la Generalitat Valenciana té competència exclusiva en matèria de ports. El Reial Decret 3059/1982, de 24 de juliol, sobre traspàs de funcions i serveis de l'administració de l'Estat a la Comunitat Valenciana en matèria de ports, significa l'inici de l'exercici de la dita competència exclusiva en matèria de ports, en virtut de la qual es dicta el present decret.
El desenvolupament del Programa d'Amarratges Públics en els Ports de la Generalitat Valenciana ha suposat la posada en servei de més de 2.000 amarratges de titularitat pública per a embarcacions esportives. Aquests amarratges s'han convertit, a més, com a resultat de la gran demanda que es dóna en aquest sector de l'activitat, en un bé públic escàs. Això exigeix una gestió que produïsca una assignació d'amarratge als usuaris d'acord amb els principis de lliure concurrència, equitat i publicitat, i es preveu per a això tota la casuística que l'experiència ha proporcionat.
Així, en el moment en què una nova instal·lació esportiva es posa en servei s'ha de produir una assignació massiva dels nous amarratges als usuaris que ho sol·liciten. Posteriorment es produeixen multitud d'incidències, com noves assignacions, sol·licituds que no poden ser ateses i queden en llista d'espera, renúncies, baixes per canvis en la titularitat, etc.
La normativa vigent en la matèria és la Resolució d'11 d'octubre de 1994, del director general d'Obres Públiques, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 2.394, de 24 de novembre de 1994, per la qual s'aproven les normes per a l'assignació d'amarratges d'ús públic en els ports de la Generalitat Valenciana.
S'entén, per tant, necessari regular objectivament a través de normes la gestió de tots els processos que apareixen (primera assignació, baixes, llista d'espera) sota els principis mencionats d'igualtat, publicitat i concurrència. Aquestes normes desenvolupen, en l'àmbit específic de la Comunitat Valenciana, les disposicions de la Llei 27/1992, de 24 de novembre, de Ports de l'Estat i de la Marina Mercant, en els aspectes relatius a la gestió de l'ús dels amarratges de titularitat pública de les instal·lacions dels ports de gestió directa de la Generalitat Valenciana. Igualment, desenvolupen la Llei 1/1999, de 31 de maig, de Tarifes Portuàries de la Generalitat Valenciana, quant a allò regulat en aquesta sobre autoritzacions d'amarratges d'ús públic.
L'esborrany d'aquesta disposició s'ha sotmés a informació pública mitjançant la inserció d'anuncis en tres diaris d'àmbit local de les tres províncies de la Comunitat Valenciana, tenint en compte la inexistència d'entitats que representen el sector, si bé s'han mantingut contactes amb usuaris de diversos ports de gestió directa de la Generalitat Valenciana, que en aquest sentit han manifestat el seu parer raonat.
Per això, a proposta del conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i després de la deliberació del Govern Valencià, en la reunió del dia 5 de març de 2002,
DECRETE
Article 1. Objecte
Aquestes normes tenen per objecte regular la gestió dels amarratges esportius de titularitat pública en els ports de gestió directa de la Generalitat Valenciana, i establir de manera objectiva els criteris i els procediments per a la primera assignació, posteriors assignacions i resolució d'incidències en la utilització i ús dels dits amarratges, sota els principis de lliure concurrència, equitat i publicitat.
Article 2. Règim d'utilització dels amarratges d'ús públic
1. L'usuari dels amarratges d'ús públic de la Generalitat Valenciana gaudeix de la prestació del servei de posada a disposició d'amarratge, amb subjecció a les presents normes, sense que la dita relació tinga, en cap cas, la naturalesa de concessió o autorització administrativa.
2. L'assignació d'amarratge es realitzarà a favor de persona física única, sense que puga ser titular cap persona jurídica o pluralitat de persones físiques.
Per al cas que dues o més persones físiques, o una societat, comunitat o agrupació de qualsevol tipus tinguen la titularitat d'una mateixa embarcació, hauran de designar una sola persona física (que en el cas de societats, comunitats o agrupacions haurà, lògicament, de formar part d'aquestes), la qual serà la titular de l'amarratge.
Si amb posterioritat la dita persona designada com a titular de l'amarratge deixara de formar part de la societat, comunitat o agrupació, la titularitat de l'amarratge podrà transferir-se, després de l'autorització prèvia de l'administració, a una altra persona física, sempre que aquesta formara part de la societat, comunitat o agrupació en el moment de sol·licitar-se per primera vegada l'amarratge.
3. L'embarcació haurà de donar lloc en l'amarratge assignat a un coeficient d'amarratge, segons es defineix aquest a continuació, igual o inferior a un, i tenir un calat adequat per al dit amarratge.
S'entén per coeficient d'amarratge la relació entre la superfície en metres quadrats, que resulta del producte de l'eslora total de l'embarcació per la mànega màxima, i la superfície en metres quadrats de l'espai d'amarratge.
4. Als efectes de les presents normes, les embarcacions que utilitzen els amarratges d'ús públic es poden considerar com de base en el port o com a transeünts.
Són embarcacions de base aquelles que tenen autoritzada l'estada en el port durant un o més semestres naturals. S'entendrà que tenen autoritzada la seua estada com a embarcació de base aquelles que en tal concepte hagen sigut donades d'alta, d'acord amb les presents normes, pel cap del Servei d'Explotació i Conservació de Ports o tècnic del servei que delegue.
Són embarcacions transeünts (de pas) aquelles que, no sent de base, tenen autoritzada per l'administració portuària la seua estada per un període limitat.
5. Aquestes normes no seran d'aplicació a embarcacions que desenvolupen activitats industrials, que hauran de tindre per a això la corresponent autorització administrativa, ni a embarcacions de l'administració portuària o unes altres administracions públiques.
6. L'ús d'amarratge per embarcacions que manquen d'assignació per a això no eximeix de l'obligació de pagament de la tarifa corresponent, de conformitat amb allò que estipula la Llei 1/1999, de 31 de maig, de Tarifes Portuàries de la Generalitat Valenciana, incrementada en el seu cas si així procedeix, sense que aquest supose en cap cas l'adquisició de la condició de base o de transeünt en el port, i seran d'aplicació els preceptes relatius a infraccions i sancions previstos a l'efecte per la vigent Llei 27/1992, de 24 de novembre, de Ports de l'Estat i de la Marina Mercant.
Així mateix, quan una embarcació faça ús de l'amarratge sense la deguda assignació, després de l'audiència prèvia del seu propietari i el requeriment a aquest perquè abandone l'amarratge de conformitat amb a la vigent Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, si no ho fera, es podrà procedir a la retirada de l'embarcació a costa d'aquest.
Article 3. Termini de duració de les assignacions
1. L'assignació d'amarratge tindrà una duració igual al període liquidat i pagat d'acord amb la Llei 1/1999, de 31 de maig, de Tarifes Portuàries de la Generalitat Valenciana. L'assignació d'amarratge suposa la consideració de l'embarcació com a base o transeünt en el port, d'acord amb l'article 37.3 de la referida Llei 1/1999, de la Generalitat Valenciana.
2. La falta d'utilització continuada de l'amarratge per termini superior a un mes, podrà donar lloc a la revocació de l'assignació per part de l'administració portuària, després de l'audiència prèvia al titular.
Als efectes anteriors, no es considerarà falta d'utilització de l'amarratge l'encallada en sec en el mateix port, si bé aquesta circumstància haurà de ser comunicada al personal d'explotació del port.
Article 4. Estada d'embarcacions de trànsit
L'estada d'embarcacions de trànsit requerirà l'assignació prèvia per part de l'administració portuària, d'acord amb la disponibilitat d'amarratge. El període d'estada autoritzat no podrà excedir d'un mes en temporada alta i de dos mesos addicionals en temporada baixa, i aquests períodes màxims es computaran per any natural. Es considera temporada alta els mesos de juny a setembre, els dos inclosos, i temporada baixa la resta de l'any.
L'incompliment d'aquests límits d'estada faculta l'administració portuària per a la denegació posterior d'amarratge en titular de l'embarcació durant un període de cinc anys en qualsevol port de la Generalitat Valenciana, després de la tramitació prèvia del corresponent procediment de conformitat amb la vigent Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, al marge de les mesures sancionadores o de qualsevol altre tipus que s'estime convenient adoptar contingudes en la Llei 1/1999, de 31 de maig, de Tarifes Portuàries de la Generalitat Valenciana, i la Llei 27/1992, de 24 de novembre, de Ports de l'Estat i de la Marina Mercant.
Article 5. Règim jurídic d'utilització dels amarratges
Serà indispensable per al manteniment de l'assignació d'amarratge, durant el temps autoritzat, el compliment de les obligacions següents:
A) L'amarratge només podrà ser utilitzat durant la vigència de l'assignació i per la mateixa embarcació per a la qual es va autoritzar, la qual haurà de mantenir inalterades l'eslora, mànega i calat, i la resta de característiques físiques, tècniques i d'ús que possibiliten la correcta utilització de l'amarratge. Qualsevol canvi d'embarcació o alteració de titularitat, excepte per al cas previst en el paràgraf següent, comportarà la necessitat d'obtenir una nova assignació i, per tant, s'haurà de sol·licitar prèviament a l'administració. A l'efecte de l'acreditació de la titularitat de l'embarcació, s'haurà de facilitar còpia del full d'assentament corresponent en la Capitania Marítima. La no-retirada de l'embarcació en finalitzar el període autoritzat facultarà l'administració per a retirar l'embarcació amb mitjans propis, després del requeriment previ de conformitat amb la vigent Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i seran a càrrec del propietari els costos que aquesta operació origine, a més de per a denegar durant un termini de cinc anys la utilització de les dites instal·lacions.
Es permetrà a les persones que gaudisquen d'una assignació d'amarratge com a base el canvi de la seua embarcació, sense més requisit que la comunicació prèvia a l'administració portuària, i que la nova embarcació tinga un coeficient d'amarratge, entés com es defineix en les presents normes, inferior o igual a un en relació a l'amarratge que estava ocupant.
B) Les assignacions d'amarratge no són transmissibles per actes inter vivos. En cas de mort del titular de l'assignació, aquell que acredite la condició de drethavent, a títol d'herència o llegat, es podrà subrogar en els drets i les obligacions del causant com a titular en el termini de sis mesos. Transcorregut el dit termini sense manifestació expressa a l'administració portuària, s'entendrà que renuncia a l'assignació d'amarratge, i es procedirà a la devolució de l'import de la tarifa liquidada en la part corresponent fins a la conclusió del semestre corresponent a partir de l'abandó de l'amarratge per l'embarcació. La transmissió no serà eficaç fins que no s'haja acreditat pel nou titular el compliment de les condicions establides en les presents normes i estar al corrent en el pagament de les tarifes portuàries.
En el cas que siguen dues o més les persones que, acreditant la condició de drethavents a títol d'herència o llegat, se subroguen en els drets i les obligacions del causant titular de l'amarratge, s'estarà al que disposa l'apartat 2 de l'article 2.
C) Ningú podrà ser titular de més d'un permís d'amarratge en un o distints ports de gestió directa de la Generalitat Valenciana.
D) L'embarcació estarà sempre en les degudes condicions de conservació i manteniment per a la correcta utilització, i haurà de complir totes les normes de seguretat, estabilitat i règim de funcionament segons la normativa vigent.
E) La utilització de les instal·lacions i els serveis es farà amb tota atenció i respecte per a evitar danys i desperfectes a aquestes, així com a d'altres embarcacions. Qualsevol utilització inadequada de les instal·lacions, així com l'incompliment de les directrius de la direcció tècnica del port, serà causa suficient per a la revocació de l'assignació. A tal fi, l'embarcació haurà de disposar del corresponent certificat, si és procedent, de la inspecció tècnica de vaixells i de la corresponent assegurança de responsabilitat civil.
Qualsevol embarcació que, segons el parer de l'administració portuària, tinga perill d'afonament, o pel seu estat o condicions d'amarratge puga causar danys a d'altres embarcacions o a les instal·lacions, podrà ser retirada per l'administració, i seran a càrrec del propietari les despeses que això origine, i això de conformitat amb el que preveu l'article 107 de la Llei 27/1992, de 24 de novembre, de Ports de l'Estat i de la Marina Mercant.
F) El titular podrà designar una persona que en la seua absència es farà responsable de l'embarcació, i constarà la conformitat d'aquest últim en el document corresponent. El representant haurà de residir en el municipi on es troba el port i ser fàcilment localitzable en qualsevol moment. En cas contrari, i si tampoc es localitza el titular, l'autoritat portuària, representada pel personal d'explotació destinat en el port, s'entendrà facultada per a actuar davant de qualsevol emergència o acció inspectora en la seua embarcació.
G) El titular haurà d'entregar en les oficines portuàries corresponents còpia del document que acredite el pagament domiciliat en entitat bancària o còpia de la liquidació degudament mecanitzada per l'entitat bancària acreditativa d'haver efectuat el pagament de la tarifa G5. El termini per a aquesta entrega serà de deu dies a partir de la conclusió del període voluntari de pagament, que està establit en un mes.
Article 6. Legislació aplicable
En allò no previst en les presents normes s'estarà al que disposa la Llei 27/1992, de 24 de novembre, de Ports de l'Estat i de la Marina Mercant, la Llei 1/1999, de Tarifes Portuàries de la Generalitat Valenciana, el Reglament de Servei, Policia i Règim dels Ports i les ordres de la direcció del port.
Article 7. Tarifes
Les tarifes que s'han de satisfer pels usuaris titulars del permís d'amarratge seran les establides per a aquest tipus d'embarcacions en la Llei 1/1999, de 31 de març, de la Generalitat Valenciana, de Tarifes Portuàries, que es liquidaran per anticipat segons els períodes autoritzats, i aquest període és el semestre en el cas de les embarcacions de base.
De conformitat amb el que regula l'article 37.2.b) de la dita Llei 1/1999, de la Generalitat Valenciana, per al cas de les embarcacions amb base en el port les quantitats degudes seran exigibles per semestres naturals avançats. En el cas que el subjecte passiu accepte domiciliar el pagament en entitat de crèdit, es podrà concedir una bonificació del 20% en les successives liquidacions que s'efectuen. Aquesta bonificació serà incompatible amb la tarifa especial prevista en l'article 34 de la mateixa llei. La devolució per part de l'entitat bancària corresponent del rebut domiciliat suposarà la pèrdua del dret de bonificació del 20% d'aquesta i de les següents liquidacions, i procedirà a anul·lar la liquidació tornada i practicar-ne una altra de nova sense descompte, que es notificarà en el domicili de l'interessat o en el lloc que aquest haguera designat, si és procedent, als efectes de notificacions, perquè procedisquen al pagament en qualsevol de les entitats col·laboradores.
La pèrdua del dret a la bonificació a què es refereix el paràgraf anterior es mantindrà per a successives liquidacions, mentre l'interessat no torne a sol·licitar per escrit una nova domiciliació, que tindrà efectes per a la liquidació del semestre següent al de la recepció en l'administració de la dita sol·licitud.
L'ocupació inicial de l'amarratge requerirà el pagament anticipat del primer període de gaudi.
La falta de pagament en període voluntari de les liquidacions corresponents a l'estada d'embarcacions amb base en ports de la Generalitat Valenciana de gestió directa suposarà, a més de la iniciació del procediment coercitiu en els termes que estableix el Reglament General de Recaptació, la revocació de l'assignació d'amarratge. Aquesta revocació tindrà efectes a partir de la conclusió del període cobert per la tarifa cobrada en via de constrenyiment.
Article 8. Documentació que s'ha de presentar
Per a ser titular d'un amarratge esportiu d'ús públic els interessats hauran de presentar la documentació següent:
a) Instància, segons els models corresponents que s'adjunten a l'annex de les presents normes, en la qual consta manifestació expressa de no utilitzar l'embarcació autoritzada amb fins professionals, comercials o qualsevol altra activitat lucrativa.
b) Fotocòpia del DNI i del NIF.
c) Fotocòpia autentificada del rol, certificat de navegabilitat, acreditació de la inspecció tècnica del vaixell, si escau, i fotografia de l'embarcació per a la qual se sol·licita l'amarratge.
d) Títol de propietat de l'embarcació acompanyat del full de seient corresponent del registre de la Capitania Marítima.
e) Assegurança de responsabilitat civil de l'embarcació en vigor.
f) Per al cas de domiciliar el pagament de la tarifa G5, imprés de domiciliació bancària de les tarifes d'amarratge (banc i núm. de compte) segons el model adjunt que figura en l'annex de les presents normes, degudament omplit i segellat per l'entitat bancària on es domicilie el pagament.
Qualsevol d'aquests documents degudament actualitzat podrà ser requerit novament, abans o després de l'assignació, per a la seua comprovació per l'administració quan aquesta ho estime convenient. El no-ompliment d'aquest requeriment faculta l'administració per a no assignar amarratge o revocar l'assignació ja realitzada.
Article 9. Procés de primera assignació d'amarratges de base
La posada en servei d'una instal·lació d'amarratges d'ús públic comportarà el desenvolupament del procés de primera assignació d'amarratges de base, que serà el següent:
– Convocatòria pública.
– Admissió de sol·licituds.
– Assignació d'amarratges de base.
El seu desenvolupament es realitzarà d'acord amb el que s'arreplega en els següents apartats:
A) Sol·licitants de primera assignació:
Podran formular sol·licitud de primera assignació d'amarratges esportius d'ús públic per a embarcacions de base totes les persones físiques que siguen propietàries d'embarcacions esportives o de recreació l'eslora de les quals no siga superior al que estableix l'anunci de la convocatòria, i que es troben al corrent en els pagaments a l'administració portuària a la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds.
B) Documentació que s'ha de presentar per a primera assignació:
Per a participar en el procés selectiu per a la primera assignació d'amarratges esportius d'ús públic per a embarcacions de base, els interessats hauran de presentar la documentació assenyalada en l'article 8 de les presents normes, i la documentació que s'especifique en la convocatòria corresponent per a acreditar la seua antiguitat en port, i que està al corrent en el pagament.
C) Publicitat del procés selectiu:
El procediment de primera assignació d'amarratges esportius d'ús públic per a embarcacions de base es regirà pels principis de publicitat, igualtat i concurrència.
L'Administració obrirà el termini de presentació de sol·licituds mitjançant la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de la corresponent convocatòria i anunci publicat en un periòdic de difusió provincial.
D) Termini de presentació de sol·licituds:
El termini de presentació de sol·licituds serà de deu dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci corresponent.
Si l'últim dia del termini és dissabte es prorrogarà aquest fins al primer dia hàbil següent.
E) Assignació d'amarratges:
Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es procedirà de la manera següent:
a) L'Administració comprovarà les sol·licituds i la documentació presentades en temps i forma, i aquestes es classificaran per eslores d'acord amb les dimensions dels amarratges, i s'emetrà informe d'aquestes sobre el grau de compliment dels requisits necessaris.
S'exclourà els qui a la data de la finalització del termini de presentació de sol·licituds resultaren deutors a l'administració portuària.
b) El cap del Servei d'Explotació i Conservació de Ports, o persona que delegue, convocarà i presidirà una comissió tripartida integrada per aquest junt amb un representant de l'ajuntament en el municipi del qual radique el port i un altre dels usuaris. El representant de l'ajuntament serà designat per l'alcalde. El representant dels usuaris serà designat per sorteig entre aquells usuaris que manifesten el seu interés en aquest sentit.
Aquesta comissió estudiarà la llista d'admesos i formularà la proposta d'assignació d'amarratges, basant-se en l'informe previ emés i en els següents criteris per l'ordre que s'estableix:
1. No s'assignarà amarratge a cap embarcació el coeficient d'amarratge de la qual, segons es defineixen en les normes per a la gestió d'amarratges de titularitat pública, excedisca d'un (1).
2. Es donarà preferència als usuaris que consten com a base en el port a la data de publicació de la convocatòria i, dins d'aquests, als de més antiguitat ininterrompuda reconeguda.
3. S'assignaran la resta dels amarratges, si en quedaren disponibles, als usuaris presents en un altre port de la Generalitat, a la data mencionada en l'apartat anterior, amb el mateix criteri d'antiguitat.
4. S'assignaran la resta dels amarratges, si en quedaren disponibles, a les embarcacions que no estigueren presents en cap port de la Generalitat, amb el criteri d'ordre segons la data de presentació de les sol·licituds corresponents.
En cas d'igualtat es resoldrà l'empat per sorteig.
A la vista de la proposta formulada, el director del Centre de Desenvolupament Marítim de la Generalitat Valenciana resoldrà en el termini dels 15 dies següents, i la resolució es notificarà als interessats.
L'assignació d'amarratge suposa la consideració de l'embarcació com de base en el port.
Article 10. Assignacions posteriors a la primera
Amb posterioritat a la primera assignació d'amarratges d'ús públic podrà presentar sol·licitud d'amarratge de base qualsevol interessat que complisca la limitació d'eslora assenyalada en la primera convocatòria i no siga deutor per concepte de tarifes portuàries de la Generalitat Valenciana a la data de presentació de la dita sol·licitud.
Cas d'existir amarratges de base vacants adequats a l'embarcació de la sol·licitud i no haver-hi llista d'espera, es procedirà a la seua assignació als peticionaris.
Article 11. Llista d'espera
La llista d'espera és la relació, ordenada per data d'alta i segment de grandària de l'embarcació, en la qual es fan constar els sol·licitants d'assignació d'amarratge de base per a embarcació esportiva en un determinat port, la petició del qual no ha pogut ser atesa per no disposar d'amarratges lliures.
La llista d'espera consignarà les dades identificadores de l'embarcació i del titular, i a quin tram d'eslora/mànega, dels existents en els amarratges de base del port, correspon.
La llista d'espera serà pública, i el contingut podrà ser objecte de certificat.
El nombre d'amarratges de base en port i la seua segmentació per trams d'eslora/mànega serà establit per resolució del Centre de Desenvolupament Marítim de la Generalitat Valenciana en qualitat d'autoritat portuària.
Article 12. Gestió de la llista d'espera
A) Inscripció: la inscripció en la llista d'espera es produirà d'ofici quan es formule, i no puga ser atesa, petició d'assignació d'amarratge de base d'embarcació esportiva per les persones físiques interessades en això que acrediten el compliment dels requisits establits en les presents normes. Per a això hauran d'aportar la documentació exigida per a gaudir de l'assignació d'amarratges esportius d'ús públic. A l'efecte, no serà incompatible gaudir d'assignació d'amarratge públic de base en un altre port de la Generalitat Valenciana.
B) Alta: l'alta en la llista es produirà en la data en què, presentada tota la documentació necessària, aquesta s'estime conforme.
C) Baixa: la baixa en la llista d'espera es podrà produir per una de les causes següents:
1. Assignació de lloc d'amarratge en el port.
2. Renúncia del peticionari.
3. Nova alta del mateix titular amb una altra embarcació o de la mateixa embarcació amb un altre titular en la llista d'espera.
4. D'ofici, per constar a l'administració portuària el canvi de titularitat de l'embarcació, o no acreditar-se aquesta degudament a requeriment de l'administració portuària.
Article 13. Assignació d'amarratge a usuaris d'alta en la llista d'espera
Les sol·licituds en llista d'espera s'atendran per rigorós ordre d'alta que es done dins de cada segment que per trams d'eslora/mànega s'haja establit, a mesura que queden disponibles amarratges de base en el port.
Article 14. Baixa en l'assignació d'amarratge de base
La baixa en l'assignació d'amarratge de base en un port es produirà per:
1. Renúncia del titular.
2. Assignació d'amarratge de base en un altre port al titular.
3. Falta continuada d'utilització de l'amarratge per termini superior a un mes, segons el que disposa l'article 3.2 del present decret.
4. Canvi en la titularitat de l'embarcació, o no acreditació de la dita titularitat a requeriment de l'administració portuària.
5. Incompliment del que disposen els paràgrafs segon i/o tercer de l'article 2.2 d'aquest decret.
6. Alteració de les característiques físiques, tècniques o d'ús de l'embarcació sense autorització prèvia.
7. Donar lloc l'embarcació en l'amarratge assignat a un coeficient d'amarratge superior a un.
8. Utilització inadequada de les instal·lacions.
9. Falta d'atenció al pagament de les tarifes portuàries en el període de pagament voluntari.
10. No acreditació del pagament de la liquidació corresponent, d'acord amb el que estableix l'article 5.G) d'aquest decret.
La baixa per renúncia del titular s'acreditarà mitjançant escrit en aquest sentit en el qual conste el segell del port en què l'embarcació era base.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Les assignacions d'atracada atorgades a l'empara del que disposa la Resolució d'11 d'octubre de 1994, del director general d'Obres Públiques, per la qual s'aproven les normes per a l'assignació d'amarratges d'ús públic en els ports de la Generalitat Valenciana, tindran la mateixa consideració que les efectuades d'acord amb el present decret, per la qual cosa es regiran per la normativa establida en aquest.
Per al cas de les embarcacions que a la data d'entrada en vigor del present decret pertanguen a dues o més persones físiques, o a una societat, comunitat o agrupació de qualsevol tipus, s'haurà d'estar al que disposen els paràgrafs segon i tercer de l'article 2.2.
Igualment s'hauran de regularitzar, en el termini d'un mes a partir de l'entrada en vigor del present decret, aquells casos en què no coincidisca la titularitat de l'amarratge i de l'embarcació.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queda derogada la Resolució d'11 d'octubre de 1994, del director general d'Obres Públiques, per la qual s'aproven les normes per a l'assignació d'amarratges d'ús públic en els ports de la Generalitat Valenciana.
DISPOSICIÓ FINAL
La present disposició entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 5 de març de 2002
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO
El conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports,
JOSÉ RAMÓN GARCÍA ANTÓN
ANNEX
Models de documentació que s'han de presentar i instruccions de domiciliació bancària.
SOL·LICITUD DE PRIMERA ASSIGNACIÓ D'AMARRATGE DE TITULARITAT PÚBLICA PER A EMBARCACIÓ ESPORTIVA EN EL PORT DE ______________________
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT:
NOM: _________________ COGNOMS: _______________________ ADREÇA (carrer/plaça, núm. i porta): ______________________ LOCALITAT: ______________ CODI POSTAL: _________________ PROVÍNCIA: ____________ TELÈFON: ___________ NIF: _____________
EXPOSA
– Ser propietari de l'embarcació esportiva
NOM: _____________________ MATRÍCULA: ____________________ MÀNEGA (METRES): ____________ ESLORA (METRES): ____________ la qual manifeste que, si se m'assigna amarratge, no la utilitzaré per a fins professionals, comercials o qualsevol altra activitat lucrativa.
– Que sóc coneixedor de les normes per a la gestió d'amarratges de titularitat pública i les accepte, i autoritze, així mateix, l'administració portuària perquè dispose de la meua embarcació segons les dites normes.
– Que assabentat de la convocatòria anunciada per aquesta Administració per a l'assignació d'amarratges de titularitat pública per a embarcacions esportives en el port ressenyat, en temps i forma manifeste la meua voluntat de participar en l'indicat procés selectiu, i per això acompanye aquesta de la documentació exigida en les normes que regulen la convocatòria, i que s'indiquen al dors.
SOL·LICITA
Que, havent presentat aquest escrit amb els documents que s'acompanyen, es considere a qui subscriu com a part en l'expedient i se m'assigne un lloc d'amarratge públic com a base en el dit port per a l'embarcació ressenyada.
Designe el Sr. …, veí de …, amb domicili al carrer …, telèfon ..., com a persona que en la meua absència es farà responsable de l'embarcació.
(Data i firma de la persona designada)
…, … de…de 200…
LA PERSONA SOL·LICITANT
Firmat: …
CONSELLERIA D'OBRES PÚBLIQUES, URBANISME I TRANSPORTS
SERVEI D'EXPLOTACIÓ I CONSERVACIÓ DE PORTS
SOL·LICITUD D'ASSIGNACIÓ COM A BASE D'AMARRATGE DE TITULARITAT PÚBLICA PER A EMBARCACIÓ ESPORTIVA EN EL PORT DE ______________________
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT:
NOM: ____________ COGNOMS: ___________ ADREÇA (carrer/plaça, núm. i porta): ______ LOCALITAT: _______ CODI POSTAL: ________ PROVÍNCIA: _________ TELÈFON: _________ NIF: ________
EXPOSA
– Ser propietari de l'embarcació esportiva
NOM: _______________ MATRÍCULA: _________________ MÀNEGA (METRES): ____________ ESLORA (METRES): ____________ la qual manifeste que, si se m'assigna amarratge, no la utilitzaré per a fins professionals, comercials o qualsevol altra activitat lucrativa.
– Que sóc coneixedor de les normes per a la gestió d'amarratges de titularitat pública i les accepte, i autoritze, així mateix, l'administració portuària perquè dispose de la meua embarcació segons les dites normes.
SOL·LICITA
Que, havent presentat aquest escrit amb els documents que s'acompanyen, es considere a qui subscriu com a part en l'expedient i se m'assigne un lloc d'amarratge públic com a base en el dit port per a l'embarcació ressenyada.
Designe el Sr. …, veí de …, amb domicili al carrer …, telèfon ..., com a persona que en la meua absència es farà responsable de l'embarcació.
(Data i firma de la persona designada)
…, … de … de 200…
LA PERSONA SOL·LICITANT
Firmat: _____________________________
CONSELLERIA D'OBRES PÚBLIQUES, URBANISME I TRANSPORTS
SERVEI D'EXPLOTACIÓ I CONSERVACIÓ DE PORTS
SOL·LICITUD D'ASSIGNACIÓ COM A TRANSEÜNT D'AMARRATGE DE TITULARITAT PÚBLICA PER A EMBARCACIÓ ESPORTIVA EN EL PORT DE ______________
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT:
NOM: ___________ COGNOMS: __________ ADREÇA (carrer/plaça, núm. i porta): ___________ LOCALITAT: _________ CODI POSTAL: _________ PROVÍNCIA: _________ TELÈFON: _________ NIF: ________
EXPOSA
– Ser propietari de l'embarcació esportiva
NOM: _______________ MATRÍCULA: _____________________ MÀNEGA (METRES): __________ ESLORA (METRES): ____________ la qual manifest que, si se m'assigna amarratge transeünt, no la utilitzaré per a fins professionals, comercials o qualsevol altra activitat lucrativa.
– Que sóc coneixedor de les normes per a la gestió d'amarratges de titularitat pública i les accepte, i autoritze, així mateix, l'administració portuària perquè dispose de la meua embarcació segons les dites normes.
SOL·LICITA
Que, havent presentat aquest escrit amb els documents que s'acompanyen, es considere a qui subscriu com a part en l'expedient i se m'assigne un lloc d'amarratge públic com a transeünt en el dit port per a l'embarcació ressenyada.
Designe el Sr. …, veí de …, amb domicili al carrer …, telèfon ..., com a persona que en la meua absència es farà responsable de l'embarcació.
(Data i firma de la persona designada)
…, … de … de 200…
LA PERSONA SOL·LICITANT
Firmat: _____________________________
CONSELLERIA D'OBRES PÚBLIQUES, URBANISME I TRANSPORTS
SERVEI D'EXPLOTACIÓ I CONSERVACIÓ DE PORTS
INSTRUCCIONS SOBRE LA DOMICILIACIÓ BANCÀRIA DE LES LIQUIDACIONS DE LA TARIFA G-5, SOBRE EMBARCACIONS ESPORTIVES I DE RECREACIÓ DE BASE
Per a domiciliar bancàriament el pagament de les liquidacions de la tarifa G-5, el peticionari haurà d'omplir l'imprés que s'adjunta per duplicat.
Els dos impresos s'hauran de presentar en l'entitat bancària on s'haja d'efectuar la domiciliació.
– L'exemplar DOM1 queda en l'entitat bancària.
– L'exemplar DOM2, una vegada firmat i segellat pel banc s'haurà d'adjuntar a la documentació presentada.
Model DOM1
ORDRE DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA DE LIQUIDACIONS DE LA TARIFA PORTUÀRIA G5 – EMBARCACIONS ESPORTIVES I DE RECREACIÓ
Sr. director de l'entitat bancària de referència:
Li sol·licite que done les ordres oportunes perquè d'ara endavant, i fins que no reba un escrit de part meua, siguen carregats en el meu compte, les dades del qual s'especifiquen a continuació, els rebuts que la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports –Servei de Gestió de Ports– li presentarà a càrrec meu, corresponents a les liquidacions en concepte de tarifa G-5 «Embarcacions esportives i de recreació», vigent en els ports dependents de la Generalitat.
– Dades del titular i de l'embarcació
NOM: _______________ COGNOMS: ______________ ADREÇA (carrer/plaça, núm. i porta): ________________ LOCALITAT: _______________ CODI POSTAL: ________________ PROVÍNCIA: ________________ TELÈFON: ______________ NIF: ___________ PORT BASE: ___________ NOM DE L'EMBARCACIÓ: ______________ MATRÍCULA: _________________
– Dades bancàries
Entitat: denominació banc/caixa............................
clau de l'entitat:...............
Oficina: ............. clau de l'oficina: ................ plaça:.............
Adreça: .................................
Dígit de control: ...... núm. compte: ...............................
Rebuda l'ordre de domiciliació: data i segell del banc/caixa
...................., ............. de ............ de 20..
Firma del titular del compte Sr. .............................
DOM l. Exemplar per a l'entitat bancària
Model DOM2
ORDRE DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA DE LIQUIDACIONS DE LA TARIFA PORTUÀRIA G5 – EMBARCACIONS ESPORTIVES I DE RECREACIÓ
Sr. director de l'entitat bancària de referència:
Li sol·licite que done les ordres oportunes perquè d'ara endavant, i fins que no reba un escrit de part meua, siguen carregats en el meu compte, les dades del qual s'especifiquen a continuació, els rebuts que la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports –Servei de Gestió de Ports– li presentarà a càrrec meu, corresponents a les liquidacions en concepte de tarifa G-5 «Embarcacions esportives i de recreació», vigent en els ports dependents de la Generalitat.
– Dades del titular i de l'embarcació
NOM: _____________ COGNOMS: ______________ ADREÇA (carrer/plaça, núm. i porta): ________________ LOCALITAT: __________________ CODI POSTAL: _________________ PROVÍNCIA: _________________ TELÈFON: _______________ NIF: ______________ PORT BASE: _______________ NOM DE L'EMBARCACIÓ: ____________________ MATRÍCULA: _________________
– Dades bancàries
Entitat: denominació banc/caixa.......................... clau de l'entitat:...............
Oficina: ............. clau de l'oficina: ................. plaça:................
Domicili: .................................
Dígit de control: ...... núm. compte: ...............................
Rebuda l'ordre de domiciliació: data i segell del banc/caixa
.................., ............. de ............ de 20..
Firma del titular del compte Sr. .............................

linea