diari

DECRET 37/2000, de 28 de març, del Govern Valencià, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de personal docent no universitari, dependent de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana, per a l'any 2000. [2000/X2608]

(DOGV núm. 3724 de 05.04.2000) Ref. Base de dades 1114/2000

DECRET 37/2000, de 28 de març, del Govern Valencià, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de personal docent no universitari, dependent de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana, per a l'any 2000. [2000/X2608]
L'article 31, apartat 1, de la Llei 10/1999, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'exercici 2000, establix que “durant l'any 2000, les convocatòries per a ingrés de nou personal es concentraran en els sectors, les funcions i els grups que es consideren prioritaris o que afecten el funcionament dels serveis públics essencials. En qualsevol cas, el nombre de places de nou ingrés haurà de ser inferior al 25% de la tassa de reposició d'efectius”, i el punt tercer afegix que “no obstant el que disposa el paràgraf primer d'este apartat, podran convocar-se els llocs o places que estant pressupostàriament dotats i inclosos en les relacions de llocs de treball o plantilles degudament aprovats, es troben ocupats interinament o temporalment”. L'apartat 2 de l'esmentat article establix que “el Govern Valencià, amb els límits establits en l'apartat anterior, podrà autoritzar a través de l'oferta d'ocupació pública, previ informe favorable de la Conselleria d'Economia i Hisenda, a proposta de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, i a iniciativa de les Conselleries competents en la matèria, la convocatòria de places vacants de nou ingrés que es referisquen al personal del sector administració general i les seues entitats autònomes, incloent-hi, si s'escau, les relatives al cos d'inspectors de tributs de la Generalitat Valenciana i les dels sectors considerats bàsics d'acord amb el que preveu l'apartat anterior del present article, i també dels llocs o places a què fa referència l'últim paràgraf de l'apartat primer d'este article”.
L'article 5 del Reial Decret 850/1993, de 4 de juny, pel qual es regula l'ingrés i l'adquisició d'especialitats en els cossos de funcionaris docents a què fa referència la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'Ordenació General del Sistema Educatiu, estableix com a condició la publicació de l'oferta d'ocupació docent prèvia a la realització de les convocatòries per a la provisió de les places vacants autoritzades en les esmentades ofertes d'ocupació.
D'altra banda, el text refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana, en la disposició transitòria primera, establix la possibilitat que el personal laboral que estiguera desenvolupant llocs de treball classificats en les relacions de llocs de treball com de naturalesa funcionarial, puga integrar-se en el règim administratiu funcionarial, sempre que estiga en possessió de la titulació requerida per al lloc que ocupa. Pel que fa al procediment, la Llei 31/1990, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a 1991, crea en l'article 37.1 un torn específic que denomina “places afectades per l'article 15 de la Llei de Mesures”.
Per tot això, en compliment de l'article 31 de la de la Llei 10/1999, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'exercici 2000, en relació amb l'article 22 del Decret Legislatiu de 24 d'octubre de 1995, del Govern Valencià, pel qual s'aprovà el text refós de a Llei de la Funció Pública Valenciana; de l'article 2 del Decret 33/1999, de 9 de març, del Govern Valencià, i les disposicions addicionals 10.1, de la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'Ordenació General del Sistema Educatiu, a proposta del conseller de Cultura, Educació i Ciència, prèvia negociació amb els sindicats de l'ensenyament representats en la Mesa Sectorial, una vegada informat favorablement per la Conselleria d'Economia i Hisenda, i prèvia deliberació del Govern Valencià, en la reunió del dia 28 de març de 2000,
DISPOSE
Article 1
S'aprova l'oferta d'ocupació pública docent, per a l'any 2000, en els termes que s'estableixen en este decret.
Article 2
1. D'acord amb el que establix la Llei 13/1982, de 7 d'abril, d'Integració Social dels Minusvàlids, en les proves selectives, incloses les corresponents a la promoció interna, seran admeses les persones amb minusvalideses en igualtat de condicions que els altres aspirants.
Les convocatòries per a la provisió de llocs de la present oferta no establiran exclusions per minusvalideses, llevat els casos en què siguen incompatibles amb el desenvolupament de les tasques o funcions corresponents.
2. S'establirà una reserva no inferior al 3% de les vacants per a ser cobertes entre personal amb discapacitats de grau igual o inferior al 33%, de manera que progressivament s'assolisca el 2% dels efectius totals del personal docent de la Generalitat Valenciana sempre que superen les proves selectives. L'opció de llocs reservats haurà de formular-se en la sol·licitud de participació en les convocatòries, la qual cosa hi haurà de ser indicada expressament.
Article 3
En l'oferta s'inclouen les vacants dotades en els pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'any 2000, la provisió de les quals es preveu realitzar durant el present exercici amb el detall següent:
Grup A.
Cos de professors d'Ensenyament Secundari: 680
Total grup A: 680
Grup B.
Cos de mestres: 905
Cos de mestres tècnics de Formació Professional: 45
Total grup B: 950
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
La instrumentació de les proves selectives per a l'ingrés en l'administració de la Generalitat Valenciana que es derive de les convocatòries objecte d'esta oferta d'ocupació pública es realitzarà per mitjà de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència. Estes proves es concretaran en les respectives convocatòries segons el nombre de vacants i naturalesa jurídica d'estes.
Segona
Les proves selectives d'accés al cossos docents que es convoquen pel torn establit en l'article 37.1 de la Llei 31/1990, de 27 de desembre, denominat “places afectades per l'article 15 de la Llei de Mesures” e1s duran a terme mitjançant la convocatòria que incloïa únicament el torn referit.
Els requisits de titulació i el sistema de selecció aplicables al personal laboral en llocs docents d'ensenyament no universitari inclosos en les esmentades convocatòries seran els establits per a l'ingrés en la funció pública docent, encara que es podran suprimir aquells exercicis que es corresponguen amb coneixements ja acreditats en les proves que s'hagueren superat per a accedir a la condició laboral.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Els llocs de treball inclosos en la present oferta d'ocupació pública no podran tenir cap modificació en la seua classificació fins després d'haver-se realitzat les corresponents proves selectives i la provisió dels corresponents llocs de treball.
Segona
Este decret entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 28 de març de 2000
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO
El conseller de Cultura, Educació i Ciència,

linea