diari

Ordre de 22 de febrer de 1990, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual es determina l'estructura i el detall del compte general de la Generalitat Valenciana.

(DOGV núm. 1303 de 15.05.1990) Ref. Base de dades 1157/1990

Ordre de 22 de febrer de 1990, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual es determina l'estructura i el detall del compte general de la Generalitat Valenciana.
L’article 42 de la Llei de Pressupostos per a 1989 12/1988, de 30 de desembre, donà una nova redacció a l'article 70 de la Llei 4/1984, de 13 de juny, d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, que facultava la Conselleria d'Economia i Hisenda a determinar, mitjançant una ordre, l’estructura i el detall del compte de l'Administració de la Generalitat.
Atès que el número 3 de l'article 69 de la nostra Llei Financera estableix, així mateix, que també s'adjuntarà al compte qualsevol altre estat que es determine reglamentàriament, cal fixar quina informació de la comptabilitat financera ha de formar-ne part, i amb aquesta finalitat,
ORDENE:
Article primer
El compte de l'Administració de la Generalitat, tal com estableix l'article 70 de la Llei 4/1984, de 13 de juny, el componen set parts, l'estructura i el detall de les quals es desplega en els articles següents.
Article segon
La primera part del compte constituïda per la Liquidació del Pressupost comprendrà:
a) Quadre demostratiu dels crèdits autoritzats en l’estat de despeses i les seues modificacions.
b) Liquidació de l’Estat de Despeses, per Seccions i Serveis.
c) Liquidació de l’Estat d’Ingressos, per Capítols i Articles.
d) Memòria relativa a l’evolució del Pressupost d’Ingressos
Article tercer
La segona part del compte, que comprèn un estat demostratiu de l’evolució i situació dels valors a cobrar i obligacions a pagar, procedents d'exercicis anteriors, es dividirà en dues parts:
a) Drets pendents de cobrament d'exercicis anteriors.
b) Obligacions pendents de pagament d'exercicis anteriors.
La primera part expressarà per exercicis econòmics, partint de les consignacions inicials, les modificacions i les previsions definitives, els ingressos líquids i el pendent, etc.
Aquesta primera part es completarà amb el detall per capítols i conceptes i exercici econòmic de les magnituds anteriors.
La segona part expressarà per exercicis econòmics, seccions i capítols, la situació de les obligacions pendents per les distintes fases d'execució del Pressupost.
Article quart
La tercera part, Compte General de Tresoreria, manifestarà la situació del Tresor de la Generalitat i les operacions que aquest realitza durant l'exercici. S'estructurarà en dues parts:
Primera.- Estat de Cobraments i Pagaments de l'Exercici: Presentarà, per una part, els cobraments totals de l'exercici agrupant els pressupostaris per capítols i els extrapressupostaris en metàl·lic i valors, i obtindrà un resum general que manifeste les existències a final d'exercici per comparació dels cobraments amb els pagaments, tenint en compte les existències anteriors.
D'altra part, es presentaran els pagaments de l'exercici agrupant els pressupostaris per seccions i per capítols i els extrapressupostaris en metàl·lic i valors.
Segona.- Estat de situació d'existència de Tresoreria, amb expressió de les existències finals en cada u dels comptes existents.
Article cinqué
La quarta part oferirà un estat que manifeste la situació de les distintes operacions de Tresoreria que autoritza l'article 39 de la LHPGV i, si s'escau, de les bestretes concedides als Organismes Autònoms de la Generalitat.
Article sisé La cinquena part, constituïda pel Compte General del Deute Públic, presentarà la situació de les distintes emissions de títols o operacions que formalment la reconeguen, quant a:
a) Import pendent d'amortització al principi de l'exercici.
b) Anualitat de l'exercici econòmic, amb desglossament de la part corresponent a l'amortització del Deute i a interessos satisfets.
c) Pendent d'amortitzar en finalitzar l'exercici econòmic.
La informació anterior, ateses les seues magnituds, podrà
oferir-se en milions de pessetes.
Article seté
La sisena part del compte, relativa als resultats de l’exercici, presentarà la comparació dels resultats que ofereix la liquidació del pressupost d'ingressos i el de despeses, amb el detall següent, tenint en compte les existències inicials i finals de Caixa:
1) Liquidació del Pressupost d'ingressos.
a) rets Pressupostos.
b) Modificacions.
c) Drets definitius.
d) Drets reconeguts.
e) Ingressos líquids obtinguts.
f) Drets pendents de cobrament.
g) Total d'ingressos.
2) Liquidació del Pressupost de despeses.
a) Crèdits pressupostos.
b) Modificacions.
c) Crèdits definitius.
d) Obligacions reconegudes.
e) Pagaments efectuats.
f) Obligacions pendents.
g) Total despeses.
La liquidació presentarà per comparació d'ingressos i despeses el resultat de l’exercici.
Article vuité
La setena part del compte comprendrà un estat dels compromisos de despeses adquirits amb càrrec a exercicis futurs, d'acord amb l'autorització continguda en l'article 29 d'aquesta Llei, amb indicació dels exercicis a què ha d'imputar-se.
La informació comprendrà per Seccions les anualitats compromeses per a exercicis futurs imputables a cada concepte globalitzat.
Article nové
Els Projectes d'inversió amb càrrec al capítol 6é. i les línies de subvenció per Transferències corrents i de Capital formaran part del Compte General i contindran el detall següent:
1. Crèdits inicials.
2. Modificacions.
3. Crèdits definitius.
4. Crèdits no disponibles.
5. Crèdits retinguts.
6. Crèdits disponibles (1-2-3-4-5).
7. Crèdits autoritzats.
8. Crèdits disposats.
9. Obligacions (7-8).
10. Despeses proposades (8-9).
11. Pagaments ordenats (9-10).
12. Pagaments realitzats (10-11).
Article deu
igualment, formarà part del Compte General la relació pormenoritzada dels avals concedits per la Generalitat, que comprendrà:
a) Acord del Consell.
b) Entitat o organisme avalat.
c) Entitat financera que exigeix l'aval.
d) Import avalat.
Article onze
Es retrà a la Sindicatura de Comptes, formant part del Compte General, el Balanç de Situació a fi d'exercici i el Quadre de Finançament.
Els Llibres Majors de l'Estat de Despeses, d'Ingressos i Extrapressupostaris, que formen part dels justificants dels estats i comptes descrits en els articles anteriors, es confeccionaran en cintes magnètics facilitades pel Centre de Càlcul a la Intervenció General amb les especificacions tècniques que aquesta determine, per a la seua tramesa a la Sindicatura de Comptes.
València, 22 de febrer de 1990.
El Conseller d'Economia i Hisenda,
ANTONI BIRLANGA CASANOVA

linea