diari

Decret 99/1986, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual és creat i regulat provisionalment el Consell Valencià d'Administració Local.

(DOGV núm. 421 de 29.08.1986) Ref. Base de dades 1395/1986

Decret 99/1986, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual és creat i regulat provisionalment el Consell Valencià d'Administració Local.
L'existència d'una nova configuració territorial de l'Estat, plasmada en la Constitució Espanyola de 1978, així com el principi constitucional d'autonomia i l'administratiu de descentralització en que es fonamenta el nou Estat, evidencia i implica les diversificacions dels centres del poder públic administratiu i l'actuació de cadascun d'ells, en el seu propi àmbit, amb plena capacitat i sota la pròpia responsabilitat.
L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana en l'article 31.8 assigna competència exclusiva a la Generalitat Valenciana en matèria de Règim Local, sense perjudici del que disposa l'article 149.1.18 de la Constitució Espanyola.
Per altra banda, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, preveu la possibilitat que les Comunitats Autònomes creen òrgans de col·laboració de les seues administracions amb les Entitats Locals, que assegura alhora la màxima participació de les diferents administracions en l'elaboració i aprovació dels instruments de planificació.
A fi d'assolir, doncs, una millor eficàcia administrativa, es considera convenient d'establir el marc i procediment adequat que facilite la comunicació i col·laboració interadministrativa entre la Generalitat Valenciana i l'Administració Local, compresa al territori de la Comunitat Valenciana amb caràcter provisional fins que siga aprovada la Llei Valenciana del Règim Local i Organització Territorial.
Per tant, tot complint el preceptes esmentats i ateses les facultats atribuïdes al Consell per l'article 20 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià, a proposta del Conseller d'Administració Pública i amb la deliberació prèvia del Consell en sessió de 30 de juliol de 1986,
DECRETE:
CAPITOL I
Disposicions Generals
Article primer
1. Per mitjà del present Decret és creat el Consell Valencià d'Administració Local. L'esmentat òrgan és constituït amb caràcter provisional fins que siga aprovada la Llei Valenciana del Règim Local i Organització Territorial.
2. El Consell Valencià d'Administració Local és l'òrgan per a la col·laboració entre la Generalitat Valenciana i les Entitats Locals compreses al seu territori.
Article segon
Correspon al Consell Valencià d'Administració Local:
1. Emetre informes en els següents aspectes:
a) Projectes de Llei, Reglaments i la resta de disposicions normatives de la Comunitat Autònoma Valenciana que afecten l’Administració Local.
b) Projectes de Decret de Consell de fixació de les directrius de coordinació previstes en l'article 4 de la Llei 2/1983, de 4 d'octubre, de declaració d'interés general per a la Comunitat Valenciana de determinades funciones pròpies de les Diputacions Provincials.
c) Plans Provincials de Cooperació en les obres i serveis de competència municipal.
2. Efectuar propostes i suggeriments al Consell de la Generalitat Valenciana, per mitjà del President del Consell Valencià d'Administració Local i sense perjudici de les competències de les respectives Conselleries i en especial sobre matèries pròpies de cooperació entre la Generalitat i les Entitats Locals.
CAPITOL II
Organització del Consell Valencià d’Administració Local
Article tercer
El Consell Valencià d'Administració Local s'estructura en el Ple, Comissió Permanent i les Subcomissions que es determinen en l'article sisé d'aquest Decret.
Article quart
1. El Ple del Consell Valencià d'Administració Local és integrat per la Presidència i els Vocals.
2. Presidència. El Ple del Consell Valencià d’Administració Local és presidit pel Conseller d'Administració Pública i compta a més amb dos Vice-presidents. El primer, de caràcter nat serà el Director General d'Administració Local; el segon, s'elegirà entre ells, pels membres del Ple representants de les Entitats Locals i en serà el portaveu.
El Director General d'Administració Local de la Conselleria d'Administració Pública substituirà el President en la Presidència del Ple en cas d'absència.
3. Vocals:
a) En representació de la Generalitat Valenciana:
a') El Secretari General de la Conselleria d'Administració Pública i el Director General de la Funció Pública.
b') El Secretari General de la Conselleria d'Economia i Hisenda i el Director General d'Economia.
c') Un representant amb categoria de Director General de les altres Conselleries i de la Presidència de la Generalitat.
d') L'Interventor General de la Generalitat Valenciana.
e') El Director de l'Institut Valencià d'Administració Pública.
b) Quinze Vocals en representació dels Municipis i Províncies de la Comunitat Valenciana que seran designats pel Conseller d'Administració Pública a proposta dels Ens locals i les seues Associacions en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.
4. La Secretaria Administrativa del Ple del Consell Valencià d'Administració Local serà designada pel President, entre funcionaris de carrera de nivell superior amb destinació en la Conselleria d'Administració Pública.
Aquest funcionari participa en les sessions amb veu però sense vot.
Article cinqué
1. La Comissió Permanent del Consell Valencià d'Administració Local és integrada pels següents membres:
a) En representació de la Generalitat Valenciana, el Secretari General de la Conselleria d'Administració Pública que actuarà com a President; el Secretari General de la Conselleria d'Economia i Hisenda, el Director General d'Economia, el Director General d'Administració Local i el Director General de la Funció Pública.
Per raó de la matèria a tractar seran convocats els representants de les Conselleries interessades.
b) En representació de les Entitats Locals, el Vice-president del Ple i quatre Vocals més, elegits entre ells pels membres del Ple representants de les Entitats Locals al Consell Valencià d'Administració Local.
2. La Secretaria Administrativa de la Comissió Permanent serà exercida pel mateix funcionari que desenvolupa la del Ple i participarà en les sessions amb veu però sense vot.
Article sisé
1. Les Subcomissions del Consell Valencià d'Administració Local són les següents:
a) Subcomissió de Règim Financer, sota la Presidència del Director General de Pressupostos.
b) Subcomissió de Cooperació, sota la Presidència del Director General d'Administració Local.
2. Les Subcomissions del Consell Valencià d'Administració Local es constitueixen amb igual nombre de representants de la Generalitat Valenciana i de les Entitats Locals.
3. Els Vocals representants de la Generalitat Valenciana en cada Subcomissió seran designats, a proposta del seu President, pel del Consell Valencià d'Administració Local entre els Vocals d'aquest.
Els Vocals representants de les Entitats Locals en cada Subcomissió seran elegits pels membres del Ple pertanyents a la dita representació.
4. La Secretaria Administrativa de cadascuna de les Subcomissions serà exercida per les persones que designe el President del Consell Valencià d'Administració Local, entre funcionaris de carrera de nivell superior, amb destinació en la Conselleria d'Administració Pública.
CAPITOL III
Atribucions del Consell Valencià d’Administració Local
Article seté
1. Correspon, en qualsevol cas, al Ple del Consell Valencià d'Administració Local, l'adopció d'acords sobre tots els assumptes que són propis del Consell Valencià d'Administració Local.
2. La Comissió Permanent exerceix i per delegació del Ple les funcions que, d'acord amb l'article segon, s'atribueixen al Consell Valencià d'Administració Local.
Article vuité
Les Subcomissions de Règim Financer i de Cooperació elaboraran els informes i propostes que seran sotmesos a la decisió de la Comissió Permanent o del Ple.
CAPITOL IV
Funcionament del Consell Valencià d’Administració Local
Article nové
1. Els òrgans col·legiats del Consell Valencià d'Administració Local celebraran sessions ordinàries i extraordinàries.
2. El Ple celebrarà sessió ordinària, si més no, dues vegades a l'any i extraordinària quan així ho decidirà el President o ho sol·licite la quarta part de Vocals representants de les Entitats Locals.
3. La Comissió Permanent celebrarà sessió ordinària, si més no, una vegada al trimestre i extraordinària quan així ho decidirà el President o ho sol·liciten dos Vocals representants de les Entitats Locals.
4. Les Subcomissions es constituiran i reuniran en la forma prevista en les normes de funcionament de règim interior del Consell Valencià d'Administració Local.
5. Les convocatòries les farà el President de cada òrgan.
Les convocatòries seran tramases amb una anticipació, si més no, de cinc dies a la data de reunió i caldrà acompanyar l'ordre del dia comprensiu dels assumptes a tractar.
6. Els òrgans col·legiats del Consell Valencià d'Administració Local es constitueixen vàlidament amb l'assistència d'un terç del nombre legal de membres, que mai no podrà ser inferior a tres. Aquest quòrum haurà de mantenir-se durant tota la sessió.
En qualsevol cas, es requereix l'assistència del President i del Secretari o de qui legalment els substituiran.
Article deu
Podran ésser convocats a les reunions del Ple, Comissió Permanent i Subcomissions pel President respectiu, a iniciativa pròpia o a sol·licitud dels representants de les Entitats Locals en els termes establerts en l'article anterior, uns altres representants de l'Administració de l'Estat, Generalitat Valenciana, Entitats Locals i Organismes o Entitats Públiques o privades, quan per la índole dels assumptes a tractar es considere oportú.
Els representants de l'Administració de l'Estat es designaran pel Ministre d'Administracions Públiques a sol·licitud del President del Consell Valencià d'Administració Local.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
El Consell Valencià d'Administració Local serà dissolt en ser aprovada la Llei Valenciana de Règim Local i Organització Territorial llevat el cas que aquesta Llei en disposa expressament una altra cosa.
Segona
Els òrgans del Consell Valencià d'Administració Local es faran sempre integrats per igual nombre de membres de dret representants de la Generalitat Valenciana i de les Entitats Locals. En el supòsit d'una reestructuració que alteres el nombre de Conselleries de la Generalitat Valenciana es mantindrà la paritat de membres assenyalada en el paràgraf anterior.
DISPOSICIO TRANSITORIA
Dins els tres mesos següents a l'entrada en vigor d'aquest Decret, hauran de quedar constituïts el Ple, la Comissió Permanent i les Subcomissions del Consell Valencià d'Administració Local.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
El Ple del Consell Valencià d'Administració Local en dictarà les normes de funcionament i règim interior.
Segona
En tot allò no previst, s'aplicarà la Llei de Procediment Administratiu de 17 de juliol de 1958.
Tercera
Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 30 de juliol de 1986.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller d'Administració Pública,
VICENT SOLER I MARCO

linea