diari

ORDRE de 22 de juliol de 1998, del conseller de Medi Ambient, per la qual es dicten mesures complementàries per a la temporada de caça 1998-99 al Parc Natural de l'Albufera. [1998/X6584]

(DOGV núm. 3302 de 06.08.1998) Ref. Base de dades 1739/1998

ORDRE de 22 de juliol de 1998, del conseller de Medi Ambient, per la qual es dicten mesures complementàries per a la temporada de caça 1998-99 al Parc Natural de l'Albufera. [1998/X6584]
Mitjançant de l'Ordre de 12 de juny de 1992, de la Conselleria de Medi Ambient, es va regular la caça, amb caràcter general, al Parc Natural de l'Albufera. Mentrestant no s'aprove el Pla d'Ordenació Cinegètica del Parc Natural, cal arbitrar mesures de regulació de l'activitat cinegètica per a la temporada de caça de 1998-99.
Per tot això, en virtut de les facultats que tinc atribuïdes,
ORDENE
Article primer. Període hàbil
1. El període hàbil de caça als vedats declarats com d'aquàtiques serà des del 4 d'octubre de 1998 fins el 31 de gener de 1999, els dissabtes i els diumenges.
2. A més d'aquest període general, els titulars dels vedats d'aquàtiques podran sol·licitar al director territorial de la Conselleria de Medi Ambient de València la caça durant els dies compresos entre el 18 i el 22 de gener de 1999, amb la condició següent:
- Presentar un plànol del vedat, com a mínim d'escala 1:25.000, on es fixe una zona, del 30% com a mínim, que haurà de restar inundada, en la qual no es practicarà la caça durant aquests dies, i que se senyalitzarà sobre el terreny mitjançant rètols indicadors de «Reserva de càbiles».
Article segon. Horari
1. D'acord amb el que es disposa en l'article 33 del Reglament de la Llei de Caça, l'horari de caça serà, de forma general, des d'una hora abans de l'eixida del sol fins una hora després de la posta. Els titulars de vedats declarats com d'aquàtiques podran sol·licitar a la Direcció Territorial de la Conselleria de Medi Ambient de València, l'augment de l'horari hàbil a 2 hores abans de l'eixida del sol i fins 2 hores després de la posta del sol.
2. Igualment, els titulars de vedats d'aquàtiques podran sol·licitar a la Direcció Territorial de la Conselleria de Medi Ambient de València caçar les nits del 2 al 3 i del 30 al 31 de gener de 1999.
Article tercer. Espècies
1. S'autoritza la caça de totes les espècies cinegètiques que es contenen en l'Ordre de 26 de juny de 1998, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual es fixen els períodes hàbils de caça i s'estableixen les vedes especials per a la temporada 1998-99 a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 3287, de 16 de juliol de 1998).
2. Les espècies no considerades com d'aus aquàtiques podran caçar-se durant els dies hàbils ressenyats des del 12 d'octubre de 1998 fins el 6 de gener de 1999.
Article quart. Calendaris reduïts
Els titulars dels vedats que s'ajusten a un calendari de caça més reduït (vedats tradicionals, vedats amb restriccions en la seua resolució de creació, vedats amb restriccions voluntàries, etc.) hauran de comunicar-ho a la Direcció Territorial de la Conselleria de Medi Ambient de València abans del dia 1 d'octubre de 1998.
Article cinqué. Zones de reserva
A més de les zones previstes en l'article segon de l'Ordre de 12 de juny de 1992, s'estableixen les zones de reserva següents, en les quals només podran efectuar-se competicions de caça de polla d'aigua amb gossos de mostra i sense armes, després de la sol·licitud i l'autorització prèvia de la Direcció Territorial de la Conselleria de Medi Ambient de València.
1. Zona lliure de Sollana:
Límit E: via del ferrocarril
Límit N: perímetre del Parc Natural
Límit O: perímetre del Parc Natural
Límit S: límit del terme municipal
2. Zona lliure de Sueca:
Límit E: via del ferrocarril
Límit N: límit del terme municipal
Límit O: límit del terme municipal
Límit S: perímetre del Parc Natural
3. Zona lliure de Sueca-Sollana:
Límit E: límit del terme municipal fins la via del ferrocarril. Per la via del ferrocarril fins el límit del Parc
Límit N: camí entre la séquia del Pla i la carretera Sueca-Perelló
Límit O: perímetre del Parc Natural
Límit S: perímetre del Parc Natural
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Els aspectes no regulats en aquesta ordre s'hauran d'adaptar al que disposen el Decret 96/1995, de 16 de maig, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Conca Hidrogràfica de l'Albufera; l'Ordre de 26 de juny de 1998, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual es fixen els períodes hàbils de caça i s'estableixen les vedes especials per a la temporada 1998-99 a la Comunitat Valenciana, i l'Ordre de 12 de juny de 1992, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual es regula, amb caràcter general, la caça d'aus aquàtiques al Parc Natural de l'Albufera.
Segona
Es faculta el director territorial de la Conselleria de Medi Ambient a València per a l'aplicació d'aquesta ordre.
Tercera
Aquesta ordre entrarà en vigor el dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 22 de juliol de 1998
El conseller de Medi Ambient,
JOSÉ MANUEL CASTELLA ALMIÑANA

linea