diari

Ordre de 12 de juny de 1992, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual regula, amb caràcter general, la caça d'aus aquàtiques al Parc Natural de l'Albufera.

(DOGV núm. 1846 de 19.08.1992) Ref. Base de dades 2030/1992

Ordre de 12 de juny de 1992, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual regula, amb caràcter general, la caça d'aus aquàtiques al Parc Natural de l'Albufera.
Les ordres generals de vedes de cada any de la Conselleria de Medi Ambient, per les quals fixa els períodes de caça i estableix les vedes especials per a cada temporada, remeten a una posterior disposició especial la regulació de la caça aus aquàtiques al Parc Natural de l'Albufera.
En aquesta regulació especial han de ser incorporades les determinacions relatives a l'activitat cinegètica contingudes al Pla Especial de Protecció del Parc Natural de l'Albufera, entre d'altres la prohibició establerta als espais subjectes a protecció especial integral i als perímetres de protecció delimitats a l’efecte en la cartografia d'ordenació del pla.
Per tot això, en virtut de les facultats que tinc atribuïdes i amb l’informe previ del Consell Directiu del Parc Natural de l'Albufera,
ORDENE
Article primer
Resten inclosos en aquesta normativa tots els terrenys compresos dins el límit del Parc Natural de l'Albufera.
Article segon
D'acord amb l'article 17.c del pla especial, resta prohibida l'activitat cinegètica als espais subjectes a protecció especial integral, concretament:
1. Llac de l'Albufera. Inclosos els canyars, les mates de vegetació palustre natural, confrontats amb el llac, i un cinturó perimètric de 100 metres, comptadors des de la dita zona; prenent, cas de dubte, els 100 metres a partir de la fitació del llac realitzada per l'Ajuntament de València.
Tot això sense perjudici de la prohibició de caçar dins la propietat de l'Ajuntament de València.
2. Bassa de Sant Llorenç., els límits de la qual són:
Nord: camí del Dosser.
Est: camí del Cano a Sant Llorenç, fins al camí del Primer Tossal.
Sud: camí del Primer Tossal.
Oest: carretera de Natzaret a Oliva
3. Racó de l’Olla, els límits del qual són:
Nord: confluència de la carretera del Palmar amb la de Natzaret a Oliva.
Est: carretera de Natzaret a Oliva, fins a la gola del Perellonet.
Sud: límit sud del llac de l'Alcatí, continuant per la sèquia de les Piules o carreró de la font, fins a la carrera de la Junça.
Oest: carrera de la Junça, fins a la sèquia de l’Oliveró, continuant-hi fins a la carretera del Palmar i seguint per aquesta fins que conflueix amb la de Natzaret a Oliva.
4. Estany de la Plana, els límits del qual són:
Nord: carreró de comunicació entre la carrera de la Junça i la carrera de la Reina (límit sud del tancat de l’Estell); marge dret de la carrera de la Junça fins al Rodolí de la Jonquereta; dormidor que uneix el Rodolí de la Jonquereta amb" el motor de més avall del Recatí; carreró d'eixida d'aigües d'aqueix motor fins a la carrera de la Junça; marge esquerre de la carrera de la Junça i de l’estany de la Plana fins a la carretera de Natzaret a Oliva (límit entre Sueca i València).
Est: carretera de Natzaret a Oliva.
Sud: camí de la Casa del Riuet.
Oest: fitació de l’estany de la Plana i carrera de la Reina, fins que conflueix amb la carrera de la Junça.
5. Devesa del Salen
A tota l’extensió que té.
Article tercer
Les espècies d'aus aquàtiques, la caça de les quals s'autoritza, són les següents:
a) Espècies comptabilitzades en les quotes especificades a l'article vuitè, apartats u i dos:
Anec coll- verd (Anas platyrhynchos)
Anec marcene o cua de jonc (Anas acuta)
Anec griset o ascle (Anas strepera)
Anec xiulador o piuló (Anas penelope)
Anec cullerot o bragat (Anas clypeata)
Anec bec- vermell o sivert (Netta rufina)
Xarxet (Anas creccu)
Xarrasclet o roncadell (Anas querquedula)
Anec cap- roig o boix (Aythya ferina)
Fotja (Futica atra)
b) Espècies que no seran comptabilitzades en la quota.
Becadell o bequeruda (Gallinago gallinago)
Becadell sord o bequet (Lymnocryptes minima)
Gavià argentat (Larus cachinans)
Article quart. Període hàbil de caça
Regeix com a període hàbil de caça el comprès entre el 15 d'octubre de cada any i el 31 de gener de l'any següent, ambdós inclosos, establint-hi els següents dies hàbils:
a) del 15 d'octubre al 31 de desembre de cada any, els dissabtes i els diumenges.
b) de l'1 al 31 de gener de cada any, només els diumenges.
Article cinqué. Horari
La caça és permesa des d'una hora abans de l'alba fins a una hora després de la posta, prenent de l'almanac les hores de l’eixida i l’ocàs del sòl.
Article sisè. Altres espècies
a) La resta d'espècies cinegètiques no considerades com a aus aquàtiques, només podran caçar-se durant els dies hàbils fixats a l'article quart d'aquesta ordre i dins del període comprès entre el 1-5 d'octubre de cada any i el 6 de gener de l'any següent.
b) No existeix període de mitja veda.
Article seté
Els titulars dels vedats privats de caga hauran de trametre, abans de l’inici d'aquesta temporada, a la Direcció Territorial de la Conselleria de Medi Ambient, les restriccions particulars que, si escau, prenguen respecte al calendari fixat en aquesta ordre. En cas que aquestes restriccions es prenguen només a determinades zones, s'acompanyarà un croquis indicant-les.
En aquells vedats on se celebren tirades organitzades, aquestes no podran superar el nombre de vuit i s'hi realitzarà el control del nombre d'aus abatudes en col·laboració amb els titulars i els caçadors mitjançant l’emplenament dels impresos que es lliuraran a l’efecte.
En cas de reiterada manca de col·laboració en el control de peces abatudes, ja dels titulars dels vedats, ja dels caçadors, podrà suprimir-se la resta de tirades previstes.
Article vuitè. Quota de tirades
1. S'estableixen les següents quotes per a les espècies allistades a l'article 3.1.a) i per al total de les tirades organitzades:
Sueca: 4.000
Cullera: 1.100
Silla: 400
Sacarès: 350
2. Dins les quotes fixades a l'apartat anterior, s'estableix per a l’ànec bec- vermell (Netta rufina) la següent:
Sueca: 350
Cullera: 100
Silla: 150
Sacarès: 30
3. Els titulars dels vedats, bé directament, bé per mitjà de les corresponents juntes de tirades, podran fixar-hi quotes de peces, sempre que no s'hi ultrapasse el global assignat.
Article nové
En el termini de dotze mesos, els titulars dels vedats presentaran un pla tècnic d'aprofitaments, amb un període de validesa de tres a cinc anys, d'acord amb el model que podran obtenir a la Direcció Territorial de la Conselleria de Medi Ambient de València.
Al dit pla podrà establir-se la possibilitat de caçar durant tres dies consecutius al gener, com també l'avanç del període de caça al primer diumenge d'octubre, tot això d'acord amb les determinacions del pla especial.
Mentre no s'aprove el pla cinegètic, la caça al Parc Natural de l'Albufera es regirà per aquesta ordre.
DISPOSICIO TRANSITORIA
Per a la caça en aquesta temporada, els titulars dels vedats podran sol·licitar a la Direcció Territorial de la Conselleria de Medi ambient:
a) La caça durant tres dies consecutius de gener en les següents condicions:
- Mantenir un règim de vedats o, durant almenys vuit setmanes de la temporada de caça, no caçar més d'un dia per setmana en un 50% del vedat.
- Presentació d'un plànol del vedat, com a mínim, a escala 1:25.000, on es fixarà una zona d'almenys el 30% on no es practicarà la caça en aquests dies, delimitada a partir de camins, sèquies, etcètera, de manera que es reconega fàcilment al terreny.
- Aquestes autoritzacions no implicaran cap canvi de l’horari establert en aquesta ordre.
b) La caça en els dos primers diumenges d'octubre de 1992 i l'aprofitament cinegètic de la polla d'aigua (Gallinula chloropus), tot açò d'acord amb el pla especial del parc i amb l'article sisé del Reial Decret 1095/1989.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Els aspectes que no regule aquesta ordre seguiran les disposicions del pla especial del Parc Natural de l'Albufera i de l’ordre general de vedes de la Conselleria de Medi Ambient de cada any.
Segona
Aquesta ordre entrarà en vigor el dia de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 12 de juny de 1992.
El Conseller de Medi Ambient,
ANTONI ESCARRE I ESTEVE

linea