diari

RESOLUCIÓ de 13 de maig de 1999, de la Direcció General d'Indústria, Cooperativisme, Pesca i Relacions Agràries, per la qual s'autoritza una quantitat màxima de bussejadors per dia en la reserva marina del Cap de Sant Antoni. [1999/4644]

(DOGV núm. 3511 de 07.06.1999) Ref. Base de dades 1801/1999

RESOLUCIÓ de 13 de maig de 1999, de la Direcció General d'Indústria, Cooperativisme, Pesca i Relacions Agràries, per la qual s'autoritza una quantitat màxima de bussejadors per dia en la reserva marina del Cap de Sant Antoni. [1999/4644]
A l'efecte de regular les autoritzacions de busseig en la reserva marina del cap de Sant Antoni, declarada per mitjà del Decret 212/1993, de 9 de novembre, del Govern Valencià, estudiades les característiques dels fons marins i vistes les peticions de la comissió de seguiment de la reserva marina, en la qual estan representats els ajuntaments de Xàbia i dénia, aquesta direcció general resol:
Primer
Establir un nombre màxim de quinze autoritzacions ordinàries de busseig per a cada un dels ajuntaments de Xàbia i Dénia. Aquestes autoritzacions les adjudicaran els ajuntaments mencionats per rigorós ordre de petició en aquests.
Segon
Les sol·licituds, d'acord amb el model annex, hauran d'estar degudament emplenades i en elles es declararà responsablement que es compleixen els requisits exigits per la legislació vigent per a la pràctica del busseig.
Tercer
A requeriment de l'autoritat competent, els bussejadors hauran de presentar la còpia de sol·licitud admesa, amb el número corresponent a la quantitat màxima d'autorització, així com la documentació acreditativa del compliment dels requisits exigits per a la pràctica del busseig.
Quart
La Direcció General d'Indústria, Cooperativisme, Pesca i Relacions Agràries, podrà, directament en circumstàncies excepcionals, atorgar autoritzacions que sobrepassen la quantitat màxima fixada en la norma primera.
Cinqué
Aquesta disposició vigeix des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

linea