diari

Decret 172/1987, de 26 d'octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es modifica la Comissió de Joventut de la Generalitat Valenciana.

(DOGV núm. 693 de 02.11.1987) Ref. Base de dades 1809/1987

Decret 172/1987, de 26 d'octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es modifica la Comissió de Joventut de la Generalitat Valenciana.
Per Decret 191/1985, de 9 de desembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, fou creada la Comissió de Joventut, òrgan de la política juvenil de la Generalitat Valenciana.
Després de la constitució, la primera tasca que va fer la Comissió fou col·laborar en l'elaboració del Pla Jove de la Generalitat Valenciana, un programa d'actuació de l'Administració autonòmica i local en la matèria, basat en la participació juvenil, la col·laboració i coordinació interinstitucional i la prestació de serveis als jóvens.
A hores d'ara, alguns factors aconsellen la modificació d'aspectes concrets de la Comissió de Joventut, per tal d'ampliar i desplegar de millor manera els fins i objectius que es proposa.
Entre aquestos factors destaca la mateixa realització del Pla Jove i els canvis experimentats per l'estructura de diferents Conselleries de la Generalitat Valenciana.
En atenció d'aquests motius, fent ús de les facultats que cm confereix l'article 69 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià, a proposta del Conseller de Cultura, Educació i Ciència i amb la deliberació prèvia del Consell en sessió celebrada el dia 26 d'octubre de 1987,
DECRETE:
Article primer
La Comissió de Joventut es l’òrgan de coordinació de la política de joventut de la Generalitat Valenciana, adscrita a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
Article segon
La Comissió de Joventut té les funcions següents:
1. Impulsar la participació juvenil en el creixement econòmic, social, polític i cultural de la Comunitat Valenciana.
2. Propiciar la investigació social de la joventut i afavorir la sensibilització pública envers el fet juvenil.
3. Fomentar la prestació de serveis a la joventut, tant des del sector públic com del privat, i millorar la qualitat de vida dels jóvens.
4. Potenciar la cooperació i la comunicació cultural entre la joventut.
5. Prestar especial atenció a les iniciatives dels jóvens, del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana i d'altres òrgans de participació juvenil.
6. Emetre informes en matèria de joventut, a petició de qualsevol òrgan de la Generalitat Valenciana.
7. Totes les actuacions que li encomanen les Lleis, els Reglaments o el Consell de la Generalitat Valenciana.
Article tercer
La Comissió de Joventut estarà composta pels membres següents:
- President: El Conseller de Cultura, Educació i Ciència.
- Vice-president 1r: El Secretari General de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
- Vice-president 2n: El Director General de Joventut.
- Vocals:
? El Director General de Relacions Institucionals i Informatives.
? El Director General d'Ordenació i Innovació Educativa.
? El Director General d'Ensenyaments Universitaris i Investigació.
? El Director General de Promoció de la Salut.
? El Director General de Col·locació i Cooperació.
? El Director General de Serveis Socials.
? Un representant de cada una de les Diputacions de la Comunitat Valenciana, amb rang de Diputat províncial.
? El President del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana.
? Un representant del Consell Escolar Valencià.
La Secretaria Administrativa de la Comissió l’exercirà el Gabinet de Coordinació Interdepartamental.
Article quart
U. Si la Comissió tractava cap tema relacionat amb la competència d'una Conselleria determinada, aquesta designarà un representant en la Comissió amb categoria de Director General, si més no, i que amb la seua veu i vot s'hi integrarà.
Dos. Quan pels assumptes a debatre calga o convinga, la Comissió podrà acudir a persones de prestigi reconegut amb fins d'assessorament. Aquestos assessors tindran veu però no vot en la Comissió.
Article cinqué
U. Hom constituirà Subcomissions Tècniques per a l'elaboració de propostes que permeten el millor desplegament de les funcions encomanades a la Comissió, que les presidirà un Director General.
Dos. Al Vice-president 2n correspondrà la coordinació de les Subcomissions Tècniques.
Article sisé
El funcionament de la Comissió de Joventut es regirà pels mateixos criteris que regeixen per a les Comissions Interdepartamentals de la Generalitat Valenciana. Si no hi havia criteri, regirà el que estableix el capítol II, Títol I de la Llei de Procediment Administratiu.
DISPOSICIO DEROGATORIA
Queda derogat el Decret 191/1985, de 9 de desembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es crea la Comissió de Joventut de la Generalitat Valenciana.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
El Conseller de Cultura, Educació i Ciència queda autoritzat perquè dicte totes les disposicions que calguen per al desplegament d'aquest Decret.
Segona
Aquest Decret vigirà l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, a 26 d'octubre de 1987.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller de Cultura, Educació i Ciència,
CEBRIA CISCAR I CASABAN

linea