diari

DECRET 210/1997, de 10 de juliol, del Govern Valencià, pel qual es crea la Comissió Interdepartamental d'Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes.

(DOGV núm. 3040 de 22.07.1997) Ref. Base de dades 1912/1997

DECRET 210/1997, de 10 de juliol, del Govern Valencià, pel qual es crea la Comissió Interdepartamental d'Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes.
En desplegament de l'article 31.26 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, que atribueix a la Generalitat Valenciana la competència exclusiva en matèria de promoció de la dona, el Govern Valencià, mitjançant el Decret 147/1983, de 21 de novembre, va crear la Comissió Interdepartamental de la Dona, adscrita a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
Aquesta comissió ha experimentat successives adaptacions amb motiu de les modificacions produïdes en l'estructura i distribució de competències del Govern Valencià. D'aquesta manera, el Decret 117/1985, de 23 d'agost, del Govern Valencià, entre altres modificacions, va establir l'adscripció de la comissió a la Conselleria de Treball i Seguretat Social.
Posteriorment el Decret 11/1996, de 16 de gener, del Govern Valencià, va adaptar la composició de la Comissió Interdepartamental a la nova estructura del Govern Valencià.
Recentment el Decret 25/1997, de 22 de febrer, del Govern Valencià, va determinar el nombre i la denominació de les diferents conselleries, i es va crear la Conselleria de Benestar Social, en la qual han recaigut les competències de la Generalitat Valenciana en matèria de promoció de la dona.
Aquesta darrera modificació en l'estructura i composició del Govern Valencià justificaria per si mateix la necessitat de dur a terme una nova adaptació de la Comissió Interdepartamental a l'actual organigrama de l'administració de la Generalitat Valenciana.
A tot això s'afegeix la decidida voluntat amb què la Generalitat Valenciana ha incorporat a l'activitat l'orientació a favor de la igualtat d'oportunitats entre les dones i els homes, de què és exponent l'aprovació del Govern Valencià del Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre Homes i Dones (1997-2000), en la reunió de 27 de maig darrer, en l'elaboració del qual ha tingut una destacada intervenció la Comissió Interdepartamental de la Dona; per això es fa necessària la introducció de modificacions en la denominació i les funcions de l'esmentada comissió.
No obstant això, la necessitat de facilitar l'accés al coneixement del règim jurídic de l'esmentada comissió i simultàniament dur a terme una depuració de l'ordenament dels successius decrets de modificació parcial de la comissió originària fa recomanable dictar un únic decret que determine l'adscripció, la composició i les funcions de la nova Comissió Interdepartamental d'Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes.
En conseqüència i fent ús de les facultats atribuïdes en l'article 69 de la Llei de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de desembre, a proposta de la consellera de Benestar Social i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del dia 10 de juliol de 1997,
DECRETE
Article 1
Es crea la Comissió Interdepartamental d'Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes, adscrita a la Conselleria de Benestar Social, amb les funcions i la composició que estableix aquest decret.
Article 2
1. La Comissió Interdepartamental d'Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes tindrà les funcions següents:
a) Incorporar la dimensió d'igualtat d'oportunitats i la variable de gènere en les polítiques i les accions de tots els departaments de la Generalitat Valenciana, sobre la base de la coordinació d'actuacions, amb l'objectiu de contribuir a l'evolució de la societat valenciana cap a un model de desplegament basat en el protagonisme de les persones, per a la qual cosa és bàsica la igualtat d'oportunitats per a tota la població.
b) L'informe, seguiment i avaluació dels Plans d'Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes, que seran l'instrument de treball de la comissió com a programes vertebradors de caràcter transversal de les polítiques públiques d'igualtat d'oportunitats per a l'execució per part de tots els departaments de la Generalitat Valenciana.
c) Velar perquè cap disposició dictada en l'àmbit de la Comunitat Valenciana comporte discriminació per raó de sexe.
d) Qualsevol funció relacionada amb l'àmbit de la seua competència.
2. Per a desplegar aquestes funcions, la comissió pot dotar-se, si s'esdevé necessari, de grups de treball formats pel personal tècnic de les diferents conselleries de la Generalitat Valenciana, designat pel conseller o la consellera respectiu, a proposta dels directors o directores generals, per al desplegament i execució de les accions previstes en el Pla d'Igualtat, la coordinació del qual correspon al personal tècnic designat per la consellera o el conseller de Benestar Social, a proposta de la directora o el director general de la Dona.
Aquests grups de treball es dissoldran una vegada acomplits els objectius que motivaren la creació, llevat que les accions assignades siguen reconvertits en permanents.
Article 3
La Comissió Interdepartamental d'Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes estarà formada pels membres següents:
- Presidència: la consellera o el conseller de Benestar Social.
- Vicepresidència: la directora o el director general de la Dona.
- Vocals: un o una representant, amb rang almenys de director o directora general, de cada una de les altres conselleries que integren el Govern Valencià.
El Àrea del Gabinet de Coordinació Interdepartamental, de la Conselleria de Presidència, exercirà la Secretaria Administrativa de la comissió.
La comissió podrà acordar, quan els temes que cal debatre ho facen necessari, l'assistència de persones de reconegut prestigi com a assessors, amb veu però sense vot.
Article 4
La consellera o conseller de Benestar Social, quan es produisca, elevarà al Govern Valencià les propostes que adopte la Comissió Interdepartamental d'Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queden derogats el Decret 147/1983, de 21 de novembre, del Govern Valencià, pel qual es va crear la Comissió Interdepartamental de la Dona, el Decret 117/1985, de 23 d'agost, del Govern Valencià, sobre l'adaptació dels òrgans col·legiats a la nova estructura i distribució del Govern Valencià, en allò que fa referència a la Comissió Interdepartamental de la Dona, el Decret 11/1996, de 16 de gener, del Govern Valencià, sobre modificació i adaptació de la Comissió Interdepartamental de la Dona a la nova estructura i distribució de competències de l'administració del Govern Valencià, i totes les disposicions d'igual o d'inferior rang s'hi oposen al que preveu aquest decret.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Es faculta la consellera o el conseller de Benestar Social perquè dicte les disposicions necessàries per al desplegament del que estableix aquest decret.
Segona
Aquesta disposició vigirà l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 10 de juliol de 1997
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO
La consellera de Benestar Social,
MARCELA MIRÓ PÉREZ

linea