diari

Decret 114/1991, de 26 de juny, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es modifiquen els límits geogràfics del paratge natural de les llacunes de la Mata i Torrevella.

(DOGV núm. 1590 de 19.07.1991) Ref. Base de dades 2176/1991

Decret 114/1991, de 26 de juny, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es modifiquen els límits geogràfics del paratge natural de les llacunes de la Mata i Torrevella.
El paratge natural de la Comunitat Valenciana de les llacunes de la Mata i Torrevella va ser declarat com a tal pel Decret 189/1988, de 12 de desembre, del Consell de la Generalitat Valenciana.
Transcorreguts més de dos anys des d'aquell moment i vistos els estudis realitzats durant el procés de l’elaboració del pla rector d'ús i gestió, resulta convenient modificar els límits del paratge a fi d'abraçar determinats ecosistemes singulars, i també aclarir la delimitació en alguns punts. També es considera convenient suprimir la delimitació per zones definida en aquell moment, atés que el pla rector que s'aprovarà pròximament n'establirà una altra de més completa.
L'article 2.2 del Decret 189/1988 preveu la possibilitat de modificar els límits geogràfics del paratge mitjançant un decret del Consell de la Generalitat Valenciana.
Per tant, a proposta del Conseller d'Administració Pública i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià en la reunió del dia 26 de juny de 1991,
DECRETE:
Article primer 1 Es modifiquen els límits geogràfics del paratge natural de la Comunitat Valenciana de les llacunes de la Mata i Torrevella, d’acord amb el que s'especifica en els annexos a aquesta disposició.
Article segon
Es modifica l'article 4 del Decret 189/1988, de 12 de desembre, de declaració del paratge natural de la Comunitat Valenciana de les llacunes de la Mata i Torrevella, el qual quedarà redactat de la següent manera:
«1. En l’àmbit del paratge natural regiran les següents disposicions de caràcter general:
a) Els òrgans de gestió i administració del paratge natural adoptaran les disposicions necessàries per a assegurar la conservació dels valors protegits per aquest decret.
b) Les competències de les administracions públiques s'exerciran de manera que queden preservats tots els valors naturals, ecològics i paisatgístics del paratge natural, avaluant amb especial atenció els possibles impactes ambientals produïts per actuacions exteriors a aquest. Amb aquesta finalitat, es considerarà un objectiu prioritari la conservació de la qualitat del medi aquàtic, mitjançant el control dels abocaments i d'alteracions en els aportaments hídrics que puguen afectar aquest, llevat de les modificacions en els nivells d'aigua, derivats del normal desenvolupament de l’explotació salinera.
c) Es garantirà el manteniment i el desenvolupament ordenat de les activitats i instal·lacions relacionades directa o indirectament amb l'agricultura i l’explotació salinera, considerant aquesta com el suport físic dels valors ecològics protegits.
El pla rector d'ús i gestió del paratge natural determinarà els tipus de projectes o previsions d'actuació que, per la seua magnitud o repercussió sobre el medi natural, siguen susceptibles d'informe preceptiu per part de l’òrgan administrador i gestor del paratge, amb anterioritat a la concessió de la corresponent llicència o autorització per part de l’òrgan administratiu competent en cada cas; les activitats normals derivades de l'activitat salinera queden exemples d'aquest requisit, a fi d'agilitar la gestió i no obstaculitzar el normal desenvolupament de les activitats extractores.
d) En les àrees on, per les especials característiques, el pla rector d'ús i gestió establesca limitacions al lliure accés de visitants a fi de preservar la fauna i la flora del paratge, únicament es podrà accedir-hi per a la realització d'activitats relacionades amb la gestió del paratge o amb treballs d'investigació, científica, prèvia autorització de la Conselleria d'Administració Pública.
e) L'òrgan gestor i administrador del paratge establirà les normes a les qual hagen de subjectar-se els visitants per a no pertorbar ni menyscabar els valors naturals d'aquest, i també les activitats que s'hi realitzen.
f) No es permetrà la instal·lació d'elements artificials de caràcter ' permanent que limiten el camp visual, trenquen l’harmonia del paisatge o desfiguren les perspectives, llevat d'aquells relacionats amb les activitats econòmiques permeses o amb la gestió del paratge natural que, en qualsevol cas, hauran de minimitzar els efectes sobre al naturalesa i el paisatge.
g) El possible aprofitament piscícola relacionat amb la instal·lació de piscifactories, entenent aquestes per a la: cria intensiva de peixos, estarà regulat per les disposicions que amb aquest fi establesca el pla rector en qüestions tals com ubicació, control d'abocaments, característiques i tipologia de la construcció, superfície d'ocupació, etc. Tot això sense perjudici de l'aplicació, en aquesta matèria, de la legislació sectorial corresponent.
h) Tota acció, ús, aprofitament, pla o projecte no previst en els apartats anteriors, que vulga fer-s'hi, i que puga afectar els valors naturals del paratge, haurà de tenir l'informe favorable de l’òrgan administrador i gestor abans que l’òrgan administratiu competent concedesca o denegue la corresponent llicència o autorització.
2. Règim urbanístic
Tot el sòl inclós 'en el paratge natural classificat en l'actualitat com a no urbanitzable es mantindrà amb aquesta classificació i serà objecte de protecció especial.
El sòl classificat actualment com a urbà o urbanitzable podrà seguir mantenint aquesta classificació.
Les futures revisions del planejament vigent en els municipis de Torrevieja, Guardamar del Segura i los Montesinos es faran d’acord amb els objectius de protecció d'aquest decret.
Tota proposta de modificació del planejament haurà de ser informada per l’òrgan administrador i gestor del paratge abans de la seua aprovació definitiva».
DISPOSICIO FINAL
Aquest decret vigirà el dia de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.,
València, 26 de juny de 1991.
El President de la Generalitat Valenciana,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller d'Administració Pública,
EMERIT BONO I MARTINEZ
ANNEX I
Delimitació del paratge natural de les llacunes de la Mata i Torrevella
El límit del paratge natural es descriu segons un circuit perimetral a les llacunes de la Mata i Torrevella, iniciat en el punt d'intersecció de la carretera de Novelda a Torrevieja (C-3321) amb el límit entre els termes municipals de Torrevieja i Rojales, seguint el sentit de les agulles del rellotge, és a dir, començant inicialment en direcció est. Des d'aquest punt d'origen, els límits són els següents:
- Límit municipal entre Torrevieja i Rojales fins a la intersecció amb el barranc del Marabú.
- En el terme municipal de Torrevieja, límit entre les parcel·les 109, 110 i 111 amb la parcel·la 1 (polígon 1) fins a l’encreuament del camí del Marabú amb el camí del Raso.
- Camí del Raso fins al límit municipal de Rojales.
- Límit municipal entre Torrevieja i Rojales, fins a intersecar-se amb el camí del Raso.
- Camí del Raso (entrant al terme municipal de Guardamar del Segura).
- En el terme de Guardamar del Segura, pel límit extern de les parcel·les 150, 37 i 39 del polígon 7 i de la parcel·la 150 del polígon 6-8 fins a confluir amb el camí del Raso, i seguint aquest fins a l'altura de la fita 7 de la delimitació entre els termes municipals de Guardamar del Segura i Torrevieja.
- Des d'aquest punt, i ja en el terme municipal de Torrevieja, continua per les fites que delimiten la propietat estatal de la devesa de la Mata fins a la intersecció d'aquestes amb el camí de Casa Carrasco.
- Límit extern de les parcel·les 224, 225 i 226 del polígon 12; límit entre la parcel·la 6 del polígon 27 i les parcel·les 18, 19 i 20 del polígon 11 fins a la seua confluència amb el ferrocarril d'Albatera a Torrevieja.
- Ferrocarril d'Albatera fins a l'altura de la fita 16 de la delimitació de la propietat estatal de la devesa de Torrevieja.
- Fites que delimiten la propietat estatal fins al número 8, situat aproximadament en el punt d'intersecció entre el sòl no urbanitzable protegible i especial definit en el Pla General d'Ordenació Urbana de Torrevieja aprovat per la Comissió Provincial d'Urbanisme per acord de 22 de desembre de 1986.
- Des d'aquest punt, segueix la delimitació en línia recta cap al sud fins a coincidir en el punt d'intersecció entre les parcel·les 39 i 37 del polígon 27, amb les parcel·les 1 i 2 del polígon 22, en el camí del Saladar.
- Camí del Saladar, pel límit extern de les parcel·les 39, 37 i 38 del polígon 27 fins a la intersecció, a l'altura del Puntal, amb el camí que marca el límit extern de la parcel·la 3 del polígon 24.
- Límit extern de la parcel·la 3 del polígon 24 fins a la confluència amb el camí del Saladar.
- Camí del Saladar, pel límit extern de les parcel·les 38, 28, 27 i 26 del polígon 27 fins a la intersecció amb la rambla de la Fayona, coincidint aproximadament amb la situació de la fita núm. 43 de la delimitació de la devesa de Torrevieja.
- Per les fites que delimiten la propietat estatal, fins al punt on la línia recta de mínima distància entre les fites 27 i 26 s'interseca amb el límit entre els termes municipals de Torrevieja i los Montesinos.
- Límit entre els termes municipals de Torrevieja i los Montesinos fins intersecar-se amb la carretera que uneix los Montesinos amb la carretera de Novelda a Torrevieja (C-3321).
- Carretera de los Montesinos a carretera C-3321 fins a la intersecció amb aquesta última.
- Carretera de Novelda a Torrevieja (C-3321) fins intersecar-se amb el límit del terme municipal de Rojales.
Les al·lusions a parcel·les i polígons fan referència al Mapa Nacional Parcel·lari de l’Institut Geogràfic i Cadastral, corresponent als termes municipals de Guardamar del Segura, Torrevieja i los Montesinos.
Veure imatge

linea