diari

ORDRE de 17 de març de 2005 de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual s'acorda iniciar el procediment de declaració del Parc Natural de la Serra Gelada i l'entorn litoral. [2005/X3184]

(DOGV núm. 4993 de 26.04.2005) Ref. Base de dades 2190/2005

ORDRE de 17 de març de 2005 de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual s'acorda iniciar el procediment de declaració del Parc Natural de la Serra Gelada i l'entorn litoral. [2005/X3184]
El Decret 58/2005, d'11 de març, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Pla d'ordenació dels recursos naturals de la serra Gelada i la zona litoral, de conformitat amb el que disposa la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat Valenciana, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana, preveu la declaració d'un parc natural maritimoterrestre a l'àrea delimitada per l'esmentat pla. En aquesta àrea s'inclouen els espais més rellevants pel seu valor ecològic, paisatgístic i cultural, com també per les seues potencialitats per a l'execució de programes de conservació, gestió sostenible i ús públic del medi.
A la vista d'açò, d'acord amb les facultats previstes en el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Territori i Habitatge, i en exercici de les competències atribuïdes per la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat Valenciana, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana,
ORDENE
Primer
S'acorda iniciar el procediment de declaració del Parc Natural de la Serra Gelada i l'entorn litoral, l'àmbit territorial provisional del qual figura com annex a la present ordre. Aquest àmbit, amb una extensió de 5.665 hectàrees, està comprés en els termes municipals de Benidorm i l'Alfàs del Pi, i inclou també l'àrea marina situada enfront d'aquests municipis i el d'Altea, la qual engloba al seu torn tant aigües interiors com exteriors.
Segon
1. Durant el període transitori entre l'inici de l'expedient de declaració de l'espai protegit i l'entrada en vigor del Decret del Consell de la Generalitat de declaració del Parc Natural de la Serra Gelada i l'entorn litoral, regirà en l'esmentat àmbit territorial el règim de protecció preventiva establert en l'article 28 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat Valenciana, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana.
2. Les mesures cautelars a què fa referència l'anterior apartat, de conformitat així mateix amb l'esmentat article 28 de la Llei 11/1994, tindran una vigència màxima de tres anys i podran ser complementades i especificades, per a un millor compliment dels seus objectius, mitjançant un acord del Consell de la Generalitat a proposta del conseller de Territori i Habitatge.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Es faculta la Direcció General de Planificació i Ordenació Territorial per a realitzar els tràmits dirigits a la declaració del Parc Natural de la Serra Gelada i el seu entorn litoral.
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordre entrarà en vigor el mateix dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 17 de març de 2005
El conseller de Territori i Habitatge,
RAFAEL BLASCO CASTANY

linea