diari

Resolució de 8 de setembre de 1989, del Director de l'Agència del Medi Ambient, per la qual és ampliat fins al 30 d'octubre de 1989 el període d'informació pública del Pla Especial de Protecció del Parc Natural de l'Albufera.

(DOGV núm. 1146 de 21.09.1989) Ref. Base de dades 2214/1989

Resolució de 8 de setembre de 1989, del Director de l'Agència del Medi Ambient, per la qual és ampliat fins al 30 d'octubre de 1989 el període d'informació pública del Pla Especial de Protecció del Parc Natural de l'Albufera.
Per Resolució de 27 de juliol de 1989 fou aprovat inicialment el Pla Especial de Protecció del Parc Natural de l'Albufera, i s'obrí un termini d'informació pública i presentació d'al·legacions que finalitzava el dia 30 de setembre. L’esmentada Resolució fou notificada als organismes i corporacions locals afectats territorialment i publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 1130 de data 28 d'agost de 1989.
Considerant que el termini d'exposició coincideix amb un període vacacional, i que la difusió i l'abast de l’expedient i del propi Pla es pretén que siguen tan amplis com siga possible, amb les majors facilitats per a la participació dels interessats en la seua elaboració.
Conformement a l'anterior i d'acord amb les atribucions que m'han estat conferides, resolc:
Ampliar fins al 30 d'octubre de l'any en curs el període d'informació pública del Pla Especial de Protecció del Parc Natural de l'Albufera, aprovat inicialment el 27 de juliol de 1989, l’expedient del qual estarà a disposició de qualsevol persona que desitjarà examinar-lo en la seu de l'Agència del Medi Ambient, carrer Bailia núm. 1, València, i als Ajuntaments de València, Alfafar, Sedaví, Massanassa, Catarroja, Albal, Beniparrell, Silla, Sollana, Sueca, Cullera, Albalat de la Ribera i Algemesí. Durant aquest període es podran deduir les al·legacions escaients, les quals s'hauran de presentar en el Registre General de la Conselleria d’Administració Pública de la Generalitat Valenciana, situada al carrer Micalet, núm. 5, València.
València, 8 de setembre de 1989. - El Director de l'Agència del Medi Ambient: Carlos Auernheimer.

linea