diari

Llei de la Generalitat Valenciana 12/1988, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 1989.

(DOGV núm. 974 de 31.12.1988) Ref. Base de dades 2229/1988

Llei de la Generalitat Valenciana 12/1988, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 1989.
Sia notori i manifest a tots els ciutadans, que les Corts Valencianes han aprovat, i jo, d'acord amb el que estableixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del Rei, promulgue la Llei següent:
PREÁMBUL
Els Pressuposts de la Generalitat Valenciana per a l'exercici 1989 constitueixen l'aplicació de la segona anualitat del Programa Econòmic Valencià 1988-91. El seu contingut té, per tant, la finalitat de maximitzar la consecució dels objectius sectorials i generals prevists en aquest, utilitzant els recursos financers de què disposarà la Hisenda de la Generalitat per al pròxim exercici.
Des d'aquesta perspectiva, els pressuposts de la Generalitat Valenciana per a 1989, desenvolupen una programació plurianual que dissenya les prioritats de l'acció del govern per a un període de quatre anys, amb L'objectiu de constituir:
a) Una economia moderna i competitiva, tecnològicament potent, oberta i comunicada als mercats mundials, en què les necessitats cada vegada més diferenciades dels ciutadans cobren gran rellevància per a la producció de béns i serveis.
b) Una societat socialment avançada, amb una alta ponderació de la salut, l'educació i les característiques naturals i culturals del medi, el resultat de la qual siga una major qualitat de vida.
El Projecte de Pressuposts per a 1989 insisteix en el model de gestió pressupostària iniciat en L'exercici de 1988 i inspirat en els objectius d'eficiència i eficàcia per a l'Administració de la Generalitat que exigeix el Programa Econòmic, aprofundint en els criteris de gestió, execució immediata i pagament, i en una millor utilització dels recursos financers.
Junt amb això, el Pressupost per al pròxim exercici, recull alguns aspectes que mereixen una atenció específica atesa la seua rellevància dins del Projecte:
a) L'aplicació dels Fons Estructurals de la CEE en el territori de la Comunitat Valenciana, que afecta la possible distribució d'aquests a l'escenari financer de despeses i ingressos del Programa Econòmic Valencià 1988-91, modificant-lo en les matèries acollides a aquesta via de finançament (infrastructures).
b) L'elaboració per primera vegada del Pressupost corresponent als Organismes i Seccions encarregats de les funcions enquadrables en el Sistema de la Seguretat Social, tenint en compte el tractament específic que recull aquesta matèria i les dificultats d'homogeneització que planteja respecte al conjunt del Pressupost de la Generalitat Valenciana. Aquesta elaboració ha optat decididament per un marc de pressupost real d'execució amb el fi de normalitzar i objectivitzar el funcionament pressupostari tradicional de les Entitats Gestores del Sistema de Seguretat Social.
El Projecte de Llei que tot seguit es presenta manté les prioritats del Programa Econòmic Valencià 1988-91 i en aquest sentit estableix un increment substancial dels recursos destinats a: a) les infrastructures productives, com a forma de resoldre les estrangulacions de la nostra economia (aigua i carreteres); b) L'extensió i millora dels serveis públics de caràcter social (sanitat, serveis socials i educació) i també els aspectes socials de la política d'ocupació i c) la conservació i recuperació del nostre patrimoni natural i cultural (medi ambient i patrimoni turístico-artístic).
TITOL I
Dels crèdits inicials i el seu finançament
Article primer
1. Per aquesta Llei s'aproven els Pressuposts de la Generalitat Valenciana per a L'exercici 1988, integrats per:
a) El Pressupost de la Generalitat Valenciana, en l'Estat de Despeses del qual es concedeixen crèdits per un import de 460.001.043 milers de pessetes.
b) El Pressupost dels Organismes Autònoms de la Generalitat Valenciana, en les dotacions de despeses dels quals es concedeixen crèdits per un import de 169.284.458 milers de pessetes.
c) El Pressupost de L'Ens Públic Radiotelevisió Valenciana, en les dotacions de despeses del qual es concedeixen crèdits per import de 4.012.000 milers de pessetes.
d) El Pressupost de les Empreses Públiques de la Generalitat per un import de 7.360.501 milers de pessetes.
2. En l'Estat d'ingressos dels Ens esmentats en l'apartat 1, es recullen les estimacions dels drets econòmics que es preveuen liquidar durant l'exercici pressupostari, pel mateix import que en l'Estat de Despeses d'aquests.
Els beneficis fiscals que afecten els tributs el rendiment dels quals és cedit per l'Estat a la Generalitat Valenciana es calculen en 7.987 milions de pessetes.
3. Per a l'execució dels Programes integrats en els Estats de Despeses del Pressupost de la Generalitat Valenciana esmentat en el punt 1 apartat a) d'aquest article, la distribució de crèdits per grups funcionals és la següent, en milers de pessetes:
1. Serveis de caràcter general 3.989.478
2. Defensa, Protecció Civil i Seguretat Social 1.515.810
3. Seguretat, protecció i promoció social 21.728,179
4. Producció de béns públics de caràcter social 318.956.801
5. Producció de béns públics de caràcter econòmic 28.905.763
6. Regulació econòmica de caràcter general 4.167.615
7. Regulació econòmica dels sectors productius 9.221.687
8. Desenvolupament empresarial 656.710
9. Transferències al sector públic territorial 63.677.000
10. Deute públic 7.182.000
TOTAL 460.001.043
TITOL II
De la determinació dels crèdits
Article 2n. Augment de les retribucions del personal al ser veí de la Generalitat Valenciana
Amb efecte d'1 de gener de 1989, L'increment conjunt de les retribucions bàsiques i de les complementàries de caràcter fix i periòdic, assignades als llocs de treball que ocupa el personal en actiu al servei de la Generalitat Valenciana no sotmès a legislació laboral, experimentarà un increment del 4%, sense perjudici, si s'escau, de L'adequació d'aquestes últimes quan caiga per a assegurar que la retribució total de cada lloc de treball guarde la relació escaient amb el contingut d'especial dificultat tècnica, dedicació, responsabilitat, perillositat o penositat d'aquest.
Article 3r. Retribucions dels alts càrrecs
Les retribucions dels alts càrrecs exclosos Els de Secretaris i Directors Generals, es fixen per les quanties que es determinen en els Pressuposts Generals de l'Estat per a 1989, d'acord amb L'equiparació fixada en l'article 7.4 de la Llei 1/1983, de 28 de juliol, de Pressuposts de la Generalitat Valenciana per a 1983.
El règim retributiu dels Secretaris i Directors Generals serà l'establert amb caràcter general per als funcionaris públics, a L'efecte del qual es fixen les quanties de sou, complements de destinació i complement específic següents, referides al còmput anual íntegre.
Sou 1.623.188
Complement de destinació 1.221.708
Complement específic 2.415.336
D'acord amb el que estableix la Llei 10/1985, de 31 de juliol de la Funció Pública Valenciana, els alts càrrecs tindran dret a la percepció, referida a 14 mensualitats, dels triennis que poguessen tenir reconeguts com a funcionaris i personal al servei de la Generalitat Valenciana i de les Administracions Públiques, que s'abonaran amb càrrec als crèdits que per a triennis de funcionaris s'inclouen en els pressuposts de despeses.
Article 4t. Retribucions per a 1989 dels funcionaris de la Generalitat Valenciana.
1. Les retribucions dels funcionaris de la Generalitat Valenciana seran les que Indiquen en aquest article.
2. Les quanties del sou i triennis, referides a dotze mensualitats, seran les següents:
GRUP SOU TRIENNI
A 1.391.304 53.400
B 1.180.848 42.720
C 880.224 32.040
D 719.748 21.384
E 657.084 16.032
A més de les dotze mensualitats ordinàries es liquidaran dos pagaments extraordinaris pel mateix import de sou i trienni, cadascun d'ells.
3. El complement de destinació serà el corresponent al nivell del lloc de treball que s'ocupe, d'acord amb les quanties següents, referides a dotze mensualitats:
NIVELL IMPORT
30 1.221.708
29 1.095.852
28 1.049.760
27 1.003.656
26 880.512
25 781.212
24 735.120
23 689.028
22 642.924
21 596.928
20 554.472
19 526.140
18 497.832
17 469.500
16 441.204
15 412.872
14 384.564
13 356.232
12 327.900
11 299.616
10 271.276
9 257.148
8 242.964
7 228.816
Els nivells de complement de destinació de cada lloc de treball es determinaran d'acord amb el que preveu el Capítol II del Títol II del llibre primer de la Llei 10/1985, de la Funció Pública Valenciana.
4. El complement de productivitat s'aplicarà, si s'escau, amb els criteris que establesca el Consell, a proposta conjunta de les Conselleries d'Economia i Hisenda i Administració Pública, perquè els responsables dels programes determinen la quantia individual del complement i els criteris de distribució d'aquest.
Els distints programes especificaran, si s'escau, la quantia corresponent a aquest complement i els criteris de distribució d'aquest, amb la comunicació prèvia a la Comissió d'Economia, Pressuposts i Hisenda de les Corts Valencianes.
En cap cas les quanties assignades per complement de productivitat durant un període de temps originaran cap dret individual respecte a les valoracions o apreciacions corresponents a períodes successius.
D'acord amb el que estableix l'article 52, 2, lletra b), de la Llei 10/1985, de la Funció Pública Valenciana, serà requisit indispensable per a la seua possible aplicació la consignació pressupostaria prèvia en el programa corresponent, i serà objecte de publicitat a la resta dels funcionaris dels organismes corresponents i als representants sindicals.
5. La concessió de gratificacions per serveis extraordinaris serà competència del Consell.
Aquestes gratificacions tindran caràcter excepcional i sols podran ser reconegudes per serveis extraordinaris prestats fora de la jornada de treball, sempre que el còmput anual de hores treballades ultrapasse el nombre d'hores anuals que tinga fixat el lloc de treball, sense que, en cap cas, puguen ser fixes en la quantia, ni periòdiques en l'abonament.
Seran objecte de publicitat a la resta de funcionaris de L'organisme corresponent i als representants sindicals.
6. Els complements personals de garantia que puguen derivar-se de la classificació definitiva dels lloes de treball establerta en les relacions de llocs, o a causa de qualsevol modificació del complement específic, sols podran ser compensats o absorbits per canvi de grup, nivell o lloc de treball.
Els complements personals i transitoris que no es deriven de L'aplicació inicial del nou sistema retributiu, reconeguts en compliment del que disposa l'article 13 de la Llei 50/1984, de 30 de desembre, seran absorbits per qualsevol millora retributiva que es produesca en l'any 1989, incloses les derivades del canvi de lloc de treball.
Quan el canvi de lloc de treball determine una disminució de retribucions, es mantindrà el complement personal i transitori fixat en produir-se l'aplicació del nou sistema, a l'absorció del qual s'imputarà qualsevol millora retributiva ulterior, fins i tot les que puguen derivar-se d'un nou canvi de lloc de treball.
A L'efecte de l'absorció prevista en els paràgrafs anteriors, L'increment de retribucions de caràcter general que s'estableix en aquesta Llei sols es computarà en el 50% del seu import, entenent que tenen aquest caràcter el sou, referit a 14 mensualitats, el complement de destinació i L'específic. En cap cas es consideraran els triennis, el complement de productivitat ni les gratificacions per serveis extraordinaris.
Article 5é. Retribucions del personal de la Seguretat Social
1. El personal inclòs en l'àmbit D'aplicació del Reial Decret Llei 3/1987, d'l 1 de setembre, percebrà les retribucions bàsiques i el complement de destinació en les quanties assenyalades a aquests conceptes retributius en l'article quatre d'aquesta Llei, sense perjudici del que estableix la Disposició Transitòria Segona, Dos, del Reial Decret esmentat, i seran objecte de publicitat a la resta de funcionaris de L'organisme corresponent i als representants sindicals.
2. L'import de les retribucions corresponents als complements específic i d'atenció continuada que, si s'escau, s'hagen assignat al personal, experimentarà un increment del 4% respecte a l'aprovat per a l'exercici de 1988.
3. La quantia individual del complement de productivitat es determinarà segons els criteris assenyalats en l'article 2.3, apartat c) i Disposició Transitòria Tercera del Reial Decret Llei 3/1987 i en els acords i mesures dictades per a la implantació del nou règim retributiu del personal estatutari.
4. Els complements personals i transitoris que pogués tenir reconegut el personal segons que preveu la Disposició Transitòria Primera del Reial Decret Llei 3/1987, es regularan pel que estableix l'article 4t d'aquesta Llei.
Article 6é. Retribucions del personal laboral
1. Amb efecte d'1 de gener de 1989 la massa salarial del personal laboral, no podrà experimentar creixement global superior al 4%, la distribució i aplicació individual de la qual es produirà a través de la negociació col·lectiva.
2. Amb caràcter previ al començament de les negociacions de Convenis o Acords Col·lectius que es realitzen en l'any 1989, haurà de sol·licitar-se de la Conselleria d'Economia i Hisenda L'autorització de massa salarial corresponent, que quantifique el límit màxim de les obligacions que puguen contraure's com a conseqüència dels pactes esmentats, aportant a L'efecte la certificació de les retribucions salarials satisfetes i abonades en 1988.
3. Durant l'exercici 1989, caldrà informe favorable conjunt de la Conselleria d'Administració Pública i la d'Economia i Hisenda per a modificar les condicions retributives del personal no funcionari i laboral de la Generalitat Valenciana.
4. Les retribucions del personal laboral s'ajustaran a les condicions pactades en el conveni o convenis que es formalitzen per a l'any 1989.
5. Seran nuls de ple dret els acords adoptats en aquesta matèria amb omissió de l'informe preceptiu o havent-hi informe desfavorable, i també els pactes que impliquen creixements salarials per a exercicis successius, contraris al que determinen les futures de'ls de Pressuposts.
6. No podran autoritzar-se despeses derivades de l'aplicació dels increments salarials per a 1989, sense el compliment dels requisits establerts en aquest article.
Article 7é. Retribucions del personal eventuals retribucions íntegres del personal eventual al servei de la Generalitat Valenciana experimentaran un increment del 4% sobre les corresponents a 1988.
Article 8é. Normes especials
1. Amb independència de l'increment retributiu previst en els Articles 2n i 6é s'estableix un fons per un import de 1. 123 milions de pessetes per a millores retributives del personal de l'Administració de la Generalitat Valenciana inclòs en l'àmbit D'aplicació de la Llei 9/1987, de 12 de juny, i del personal laboral al servei d'aquesta.
Aquestes millores s'aplicaran en funció dels Acords o Pactes adoptats pels mecanismes de participació sindical prevists en la Llei 9/1987 i, respecte del personal laboral, en el mare de la negociació col·lectiva.
L'aprovació definitiva de les millores retributives esmentades la realitzarà el Consell, a proposta de les Conselleries d'Economia i Hisenda i d'Administració Pública.
2. Les indemnitzacions per raó del servei s'incrementaran en un 4% respecte a les quanties vigents en 1988, excepte el que es refereix a la indemnització per residència que continuarà abonant-se en la mateixa quantia.
3. Quan, amb subjecció a la normativa vigent, el funcional realitze una jornada inferior a la fixada per al lloc de treball que ocupe, es reduiran les seues retribucions integres en la proporció corresponent.
4. Les retribucions bàsiques i complementàries que s'abonen amb caràcter fix i periodicitat mensual, es faran efectives per mensualitats completes i amb referència a la situació i drets del funcional el dia 1 del mes a què corresponguen, excepte en Els casos següents, en què es liquidaran per dies:
a) En el mes de presa de possessió de la primera destinació, en el reingrés al servei actiu, i en el d'incorporació per conclusió de llicències sense dret a retribució.
b) En el mes en què es cesse en el servei actiu, excepte quan siga per motius de defunció, jubilació o retir, i en el D'iniciació de llicències sense dret a retribució.
5. Els pagaments extraordinaris seran dos a Pany per un import, cadascun d'ells, d'una mensualitat del sou i triennis, i es meritaran el dia 1 dels mesos de juny i desembre i amb referència a la situació i drets del funcional en aquestes dates, excepte en els casos següents:
a) Quan el temps de serveis prestats los inferior a la totalitat del període corresponent a un pagament, aquest s'abonarà en la part proporcional que resulte segons els mesos i dies de servei efectivament prestat.
b) Els funcionaris en servei actiu amb llicència sense dret a retribució meritaran pagaments extraordinaris en les dates indicades, però la seua quantia experimentarà la corresponent reducció proporcional.
c) En el cas de cessament en el servei actiu, l'últim pagament extraordinari s'abonarà el dia del cessament i amb referència a la situació i drets del funcional en aquesta data, però en quantia proporcional al temps de servei efectivament prestats.
A l'efecte previst en el número anterior, el temps de duració de llicències sense dret a retribució no tindrà la consideració de serveis efectivament prestats.
6. Fins que el sistema retributiu dels funcionaris dels Cossos de Sanitaris Locals que presten servei en Partits Sanitaris, Zones Bàsiques de Salut o Cases d'Auxilis siga adequat, pel Consell, al que preveu la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública, les retribucions bàsiques d'aquest personal experimentaran un increment del 407o respecte de les percebudes en 1988, i les retribucions, complementàries es fixaran basant-se en el que disposa el Decret 3206/1967, de 28 de desembre, i els imports s'incrementaran en el 4% respecte a 1988.
Els Sanitaris Locals no compresos en el paràgraf anterior percebran les retribucions bàsiques i complementàries que corresponguen en aplicació del que disposa l'article 4t d'aquesta Llei.
Article 9é. Prohibició D'ingressos atípics
Els empleats públics compresos dins de L'àmbit D'aplicació d'aquesta Llei, amb excepció d'aquells sotmesos al règim d'aranzel, no podran percebre cap participació dels tributs, comissions o altres ingressos com a contraprestació de qualsevol servei o jurisdicció, ni participació o premi en multes imposades encara que estiguessen normativament atribuïdes a aquests, únicament hauran de percebre les remuneracions del règim retributiu corresponent, sense perjudici de les que resulten de l'aplicació del règim incompatibilitats.
Article 10. Relacions de llocs de treball
1. Les relacions de llocs de treball de personal funcional i laboral comprenen els llocs de treball de cada òrgan o organisme amb expressió de:
a) La denominació, contingut i característiques essencials dels llocs.
b) Els requisits exigits per a ocupar-los.
c) El nivell de complement de destinació i, si s'escau, el complement específic que els corresponga, o la categoria professional i règim jurídic aplicable, segons que es tracte de relacions de llocs de treball de personal funcionari o laboral, respectivament.
2. La creació, modificació, refosa i supressió de llocs de treball es realitzarà a través de les relacions de llocs de treball.
3. Correspon a la Conselleria d'Administració Pública, amb l'informe favorable previ de la Conselleria d'Economia i Hisenda, l'aprovació mitjançant el procediment que reglamentàriament es determine de:
a) Les modificacions, per variació en el nombre de lloes recollits en les relacions de llocs de treball, produïdes en les relacions inicials, aprovades pel Consell.
b) Les modificacions de complement de destinació i específic dels llocs inclosos en les relacions inicials.
4. Els titulars de llocs de treball que es suprimesquen en les relacions de llocs continuaran percebent, fins que siguen nomenats per a ocupar uns altres llocs de treball i durant un termini màxim de tres mesos comptats a partir de la data de la supressió esmentada, les retribucions complementàries corresponents al lloc suprimit. Aquestes retribucions tindran el caràcter d'«acompte» sense que s'escaiga cap reintegrament en el cas que les quantitats percebudes a compte fossen superiors a les corresponents al nou lloc.
5. La provisió de llocs de treball a ocupar pel personal funcional i la formalització de nous contractes de personal laboral fix i personal laboral de duració determinada per un període superior a un any, requeriran que els llocs esmentats figuren detallats en les relacions respectives.
Aquest últim requisit no serà necessari quan la contractació de personal laboral de duració determinada es realitze per temps inferior a un any.
6. Les convocatòries per a l'ingrés en la Funció Pública Valenciana, bé com a funcional o personal laboral, i tant per a la mateixa Administració de la Generalitat com per als seus organismes autònoms, requerirà l'informe favorable de la Conselleria d'Economia i Hisenda, respecte a l'existència de dotació pressupostària, per a les places que s'anuncien com a vacants, i aquesta s'haurà de publicar en els tres mesos següents a l'aprovació del Pressupost per a l'exercici.
7. En les convocatòries per a l'ingrés en la Funció Pública Valenciana, bé com a funcionari o personal laboral s'especificaran els llocs de treball reservats per al seu exercici per disminuïts.
Article 11. De l'endeutament a termini superior a un any
1. S'autoritza el Consell, a proposta del Conseller d'Economia i Hisenda, perquè emeta Deute Públic o concerte operacions de crèdit fins a un import de 10.791 milions de pessetes d'endeutament net, deduïda la variació neta d'actius financers, destinats a finançar despeses d'inversió, en els termes prevists en l'article 56 de L'Estatut de la Comunitat Autònoma Valenciana i 14 de la Llei Orgànica de Finament de les Comunitats Autònomes.
2 .El límit assenyalat en l'apartat anterior podrà ampliarse en la quantia de l'endeutament autoritzat per la Llei de Pressuposts per a l'exercici 1988 que no haja estat utilitzat, com a conseqüència de variacions en la periodificació de les necessitats de finançament de la Generalitat.
3. El Consell determinarà la quantia definitiva de l'emissió, dins del límit establert en els apartats anteriors, tenint en compte l'evolució efectiva de la recaptació dels ingressos i L'execució del pressupost de despeses.
4. S'autoritza el Consell a superar el límit establert, sempre que l'excés sobre aquest límit es derive de l'aprovació de projectes D'inversió amb els Fons Estructurals de les Comunitats Europees.
5. En aquelles operacions de crèdit que financen projectes d'inversió de caràcter plurianual, únicament es computarà com a endeutament per a L'exercici corrent L'import de l'anualitat dels projectes esmentats per a l'exercici esmentat.
Article 12. De l'endeutament a curt termini
S'autoritza el Conseller d'Economia i Hisenda perquè concerte operacions de crèdit per termini igual o inferior a un any, destinades a atendre les necessitats de tresoreria derivades de diferències en el venciment dels seus ingressos i
pagaments, amb el límit previst en l'article 39 de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat. El límit esmentat s'entendrà, en tot moment, per a les operacions de tresoreria que estiguessen en vigor.
Article 13. Avals de la Generalitat
L'import total dels avals a prestar per la Generalitat Valenciana, els seus organismes autònoms i empreses publiques, durant l'exercici de 1989, no podrà ultrapassar la quantitat de 10.000 milions de pessetes.
Article 14. Taxes i altres ingressos
1. Per a 1989 s'eleven els tipus de quantia fixa de les taxes i altres ingressos de la Hisenda de la Generalitat Valenciana fins a la quantitat que resulte de l'aplicació del coeficient 1,03 a la quantia exigible en 1988.
Es consideren com a tipus fixos aquells que no es determinen per un percentatge de la base o que aquesta no es valore en unitats monetàries.
2. Quan de la recaptació de les taxes i altres ingressos al llarg de l'exercici de 1989, es puga calcular un rendiment inferior al previst, es podran modificar els crèdits de l'Estat de Despeses finançats amb la font de recursos esmentada.
3. Les taxes i altres ingressos corresponents a serveis transferits, amb posterioritat al 1r de gener de 1985, i que no han estat regulades per la Generalitat Valenciana, es regiran per la normativa que els siga aplicable amb caràcter general.
TITOL III
De la gestió dels crèdits
Article 15. Modificacions a la Llei 4/1984, de 13 de juny, d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana
l'article 31 de la Llei 4/1983, de 13 de juny, d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, queda redactat així:
«1 Amb càrrec als crèdits consignats pressupostàriament sols es podran contraure obligacions derivades de despeses que s'efectuen durant l'any natural de l'exercici pressupostari.
»2. No obstant això, podran aplicar-se als crèdits M pressupost vigent, d'acord amb el procediment administratiu i comptable que reglamentàriament es determine, les obligacions, que sent conseqüéncia de compromisos de despesa d'exercicis tancats, haguessen estat degudament adquirides. La manca d'aquest requisit produirà que la Conselleria interessada formule la proposta corresponent a la Conselleria d'Economia i Hisenda per a la tramitació de la convalidació, si escau.»
L'article 43 apartat 3 de la Llei esmentada queda redactat així:
«Els perceptors d'aquests manaments estan obligats a justificar en el termini de tres mesos l'aplicació de les quantitats rebudes, excepte les corresponents a pagaments per expropiacions que es retran en el termini de sis mesos. En el cas de no presentar la justificació en aquest termini, sels comunicarà perquè l'efectuen en un termini de deu dies, tot advertintlos que si no ho fan així es lliurarà la certificació de descobert corresponent.»
Article 16. Crèdits en funció d'objectius i programes
1. Els crèdits de l'Estat de Despeses finançaran l'execució del Programa Econòmic Valencià en l'exercici 1989. La contracció d'obligacions i l'execució de pagaments amb càrrec a aquells es realitzarà amb el fi d'assolir el compliment dels objectius que s'hi assenyalen.
Amb aquesta finalitat els programes diferenciaran dues categories de crèdit:
a) Aquells que financen el manteniment de l'actual nivell d'activitat i de prestació dels serveis que estaran disponibles des de L'obertura de l'exercici de 1989.
b) Aquells que financen les noves actuacions previstes pel Programa Econòmic Valencià 1988-1991.
2. Amb càrrec als crèdits consignats en cadascun dels capítols i programes sota la denominació «Dotacions financeres», no podran efectuar-se disposicions de despeses, contracció d'obligacions, ni execució de pagaments. La seua funció és la de finançar, mitjançant la corresponent transferència interna en cada capítol i programa, aquells crèdits en què efectivament ha de produir-se la despesa.
Seran requisits imprescindibles per a l'autorització de la corresponent transferència de crèdits:
a) Que aquesta s'ajuste al que preveu el pla d'execució del Programa Econòmic Valencià 1988-1991 recollit en cada Programa pressupostari.
b) Que s'hagen produït les actuacions administratives prèvies que reglamentàriament es determinen i que garantesquen la immediata disposició de despeses i/o contracció d'obligacions, una vegada que es duga a terme la transferència de crèdits esmentada.
3. La Conselleria d'Economia i Hisenda realitzarà el seguiment de l'execució dels crèdits i del compliment dels objectius de cada programa, i proposarà al Consell totes les mesures que calguen per tal d'assegurar-ne l'assoliment.
Article 17. Caràcter imitador dels crèdits
1. Els crèdits per a despeses es destinaran, exclusivament, a la finalitat específica per a la qual han estat autoritzats per aquesta Llei o per les modificacions pressupostaries d'acord amb la legislació vigent.
2. El crèdit pressupostari es determina, d'acord amb la seua naturalesa Econòmica i funcional de la forma següent: a) Per a les despeses de personal, com les consignacions per article Econòmic i programa pressupostari.
b) Per a les despeses de funcionament, com la consignació del capítol Econòmic i programa pressupostari.
No obstant això, tindran caràcter vinculant, Els crèdits destinats a atencions protocol·làries i representatives, d'acord amb el detall contingut en l'Annex.
c) Per a les despeses de transferències corrents i transferències de capital, com la consignació per línia de subvenció i programa pressupostari.
d) Per a les despeses D'inversions reals i operacions financeres, com les consignacions per capítol, programa pressupostari i el cost no executat de l'estimació 1988-91 prevista per projecte pressupostari, sense perjudici de les correspondències financeres que s'establesquen.
Article 18. Gestió integrada i la seua comptabilització
La determinació dels crèdits i el seu caràcter limitador, que disposa aquesta Llei, no excusa, en cap cas, la comptabilització de la despesa al nivell que es determina per a cada cas, que com a mínim serà:
a) El concepte Econòmic per a les despeses de personal i de funcionament.
b) De concepte Econòmic i línia de subvenció, per a les transferències corrents i transferències de capital.
c) De concepte Econòmic i projecte, per a les inversions reals i operacions financeres.
Article 19. La gestió Econòmica en els centres docents públics no universitaris
Els centres docents públics no universitaris disposaran d'autonomia en la seua gestió Econòmica, en els termes que s'estableixen en els articles següents.
Article 20. Dels ingressos dels centres docents públics no universitaris
Constituiran ingressos d'aquests centres, que hauran d'aplicar a les seues despeses de funcionament:
1. Els fons que amb aquesta finalitat Els lliuren mitjançant ordres de pagament en ferm, amb càrrec al Pressupost anual i a proposta de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
2. Els derivats per la venda de béns i prestació de serveis distints dels gravats per les taxes.
3. Els produïts per plegats, donacions o qualsevol forma admissible en Dret.
A aquest efecte s'entendran per despeses de funcionament, a més de les contingudes en la classificació Econòmica vigent de la Generalitat del Capítol Segon, aquelles despeses destinades a la reparació d'immobles del centre i a l'adquisició de mobiliari i equips didàctics del mateix centre, sempre que aquests i aquells no ultrapassen les 600.000 pessetes.
Article 21. De la justificació de les despeses de funcionament dels centres docents públics no universitaris
Les despeses de funcionament, que tinguen L'origen en els ingressos esmentats en l'Article anterior, es justificaran mitjançant la rendició d'un únic compte de gestió anual pel Director del centre, amb la prèvia aprovació d'aquesta pel respectiu Consell Escolar.
Els centres posaran a disposició de l'Administració Educativa els comptes de gestió anual que els siguen requerits.
Article 22. De la Intervenció i el control financer en els centres docents públics no universitaris
1. La Direcció dels Centres retrà a la Intervenció General de la Generalitat Valenciana, per mediació de la Intervenció Delegada de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, còpia del compte anual on conste la diligència D'aprovació pel Consell Escolar, abans del 31 de març de l'exercici següent.
2. Els Centres se subjectaran al Control financer que s'estableix en el número tres de l'article 60 de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
Article 23. Termini per a efectuar el pagament de les obligacions de la Generalitat
1. El pagament de les obligacions econòmiques de la Generalitat i les seues entitats autònomes, regulat per l'article 16 de la Llei 4/1984, de 13 de juny d'Hisenda Pública de la Generalitat, s'efectuarà en el termini màxim de 90 dies naturals des del naixement efectiu de L'obligació.
A l'efecte d'aquest Article, s'entendrà per data de pagament, aquella en què es produesca la recepció de L'ordre de pagament per l'entitat financera ordenant de la transferència, o bé, en el cas de les restants formes de pagament, l'endemà de la comunicació de la disposició del cobrament.
2. El creditor tindrà dret al cobrament D'interessos, calculats segons el tipus bàsic del Banc d'Espanya vigent l'últim dia del termini assenyalat, si el pagament s'efectués després del termini establert en el punt primer i a partir de la data de finalització d'aquest.
Quan es produesca el supòsit establert en el paràgraf anterior, la Intervenció General procedirà d'ofici per ella mateixa o a través de les Intervencions Delegades a la liquidació dels interessos corresponents que traslladarà al Conseller d'Economia i Hisenda per a l'autorització de la despesa i L'ordenació del pagament, amb càrrec al crèdit corresponent.
3. La Conselleria d'Economia i Hisenda iniciarà el corresponent expedient administratiu de delimitació de responsabilitats pel perjudici Econòmic causat a la Hisenda de la Generalitat, d'acord amb el que preveu l'article 87 i següents de l'esmentada Llei 4/1984, de 13 juny. Amb aquesta finalitat es considerarà com a termini màxim per a efectuar la liquidació de crèdit exigible el de 60 dies naturals a partir del naixement efectiu de l'obligació.
4. El termini previst en el punt primer d'aquest article no s'aplicarà a les obligacions econòmiques que resulten de sentència judicial ferma, cas en el qual s'aplicarà el que preveu l'article 17 de la Llei 4/1984, de 3 de juny d'Hisenda Pública de la Generalitat.
Article 24. Ampliació de dotacions de personal
Durant L'exercici de 1989 no es tramitaran expedients d'ampliació de personal ni disposicions o expedients de creació i/o reestructuració d'unitats, si l'increment de la despesa pública que se'n deriva no queda compensat mitjançant la reducció d'aqueixes mateixes despeses en altres unitats, o bé per generacions de crèdit consolidables per a exercicis futurs, sense perjudici del que disposa la Llei 10/1985, de 31 de juliol, de la Funció Pública Valenciana.
Article 25. Contractació de personal amb càrrec als crèdits per a inversions
1. Amb càrrec als respectius crèdits per a inversions podran formalitzar-se contractacions de personal en règim laboral amb caràcter temporal, quan les Conselleries i organismes autònoms necessiten utilitzar mitjans personals per a la realització, per administració directa i per aplicació de la legislació de contractes de l'Estat, d'obres o serveis corresponents als programes inclosos en el Pressupost.
2. Aquesta contractació requerirà la justificació de la seua ineludible necessitat per mancar de suficient personal, i la quantia de les despeses d'aquesta naturalesa no podrà ultrapassar les previsions que per a cada obra s'establesquen en els projectes o memòries degudament aprovats.
3. Els contractes en règim laboral hauran de formalitzar-se seguint les prescripcions dels articles 15 i 17 de L'Estatut dels Treballadors, aprovat per Llei 8/1980, de 10 de marc, en la redacció donada per la Llei 32/1984, de 2 d'agost, i normativa que els desplega. En Els contractes es farà constar l'obra o servei per a la realització de la qual es formalitza i els temps de duració i la resta de formalitats que imposa la legislació sobre contractes laborals temporals. L'incompliment d'aquestes obligacions formals i l'assignació d'aquest personal per a funcions diferents de les que determinen els contractes, de les quals pogués derivar-se dret de caràcter permanent per al personal esmentat, podran ser objecte de deducció de les responsabilitats previstes en el Títol VI, de la Llei 4/1984, de 13 de juny, d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
Article 26. Contractació per a la realització de treballs específics
Amb càrrec als crèdits per a inversions i despeses de funcionament podran formalitzar-se contractes per a la realització de treballs específics i concrets no habituals, amb la justificació prèvia de la seua ineludible necessitat per mancar de suficient personal. Aquests contractes se sotmetran a la legislació de contractes de l'Estat, i al que disposa el Decret del Consell 32/1988, de 21 de mar, sense perjudici, si s'escau, de l'aplicació de la normativa civil o mercantil.
Article 27. Contractació directa d'obres i subministraments 1. La contractació directa d'obres i subministraments se sotmetrà al que preveu la legislació vigent de Contractes de L'Estat i Pressuposts Generals de l'Estat. En tots dos casos la referència al Boletín Oficial del Estado i al Boletín Oficial de la Província s'entendran efectuades al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
2. Tindran la consideració de subministraments menors, aquells l'import total dels quals no ultrapasse el milió de pessetes.
Article 28. Concessió de subvencions corrents
La concessió d'ajudes i subvencions amb càrrec als crèdits del capítol de transferències corrents consignats en els Pressuposts de la Generalitat Valenciana, ho serà d'acord amb els criteris de publicitat, concurrència i objectivitat, amb les excepcions següents en què es podran concedir directament:
a) Les que figuren expressament amb caràcter nominatiu en la Llei de Pressuposts, entenent com a tals aquelles el destinatari de les quals figure inequívocament en els annexos corresponents d'aquesta Llei.
b) Les que derivades de convenis de la Generalitat amb altres ens públics i privats suposen l'afectació del crèdit.
c) Aquelles que no estant incloses en els punts anteriors, no ultrapassen un milió de pessetes per beneficiari i any, sempre que les concedides per cada Conselleria no superen globalment els deu milions de pessetes en l'exercici. En allò que es refereix a la Secció Pressupostaria número 04, Presidència de la Generalitat, les quantitats abans esmentades seran de tres milions de pessetes i vint milions de pessetes respectivament.
d) Les que superen qualsevol dels límits previstes en l'apartat c), i que pel seu objecte no els siguen aplicables els principis de publicitat i concurrència, hauran de ser concedides per acord motivat del Consell, el qual retrà compte íntegre a la Comissió corresponent de les Corts Valencianes.
Article 29. Finançament de les Corporacions Locals
1. La Conselleria d'Economia i Hisenda, en compliment de l'article 49, apartat 2n, de l'Estatut d'Autonomia distribuirà, d'acord amb els criteris que la legislació de l'Estat establesca, els ingressos dels Ens Locals que consistesquen en participació en ingressos i subvencions incondicionals.
2. Aquesta distribució es realitzarà mitjançant lliuraments trimestrals a compte, i al final de l'exercici es produirà la liquidació definitiva en la participació, d'acord amb els criteris fixats, i s'efectuarà, si s'escau, la regularització oportuna mitjançant les compensacions que calguen, tot això sense perjudici del que disposa l'article 109 de la Llei 7/85 de Bases de Règim Local, i 182 del Reial Decret Legislatiu 781/1986.
Article 30. Transferències corrents i de capital a les Corporacions Locals
Les transferències corrents i de capital concedides per la Generalitat a les Corporacions Locals, excloses aquelles que es deriven dels programes l'actuació d'àmbit estatal, una vegada establerta l'aportació de la Generalitat, seran satisfetes en els termes següents:
a) Un 6007o de l'import d'aquesta es lliurarà d'immediat una vegada realitzada la concessió.
b) Un 25% s'abonarà després de l'aportació i comprovació de la documentació justificativa de la suma lliurada en concedir la subvenció.
c) El 15% restant serà abonat per la Generalitat quan la Corporació Local justifique el compliment d'allò convingut, bé siga l'execució de la despesa programada o la conclusió de l'obra.
Article 31. Programació plurianual
El Consell, a proposta del Conseller de Economia i Hisenda, podrà modificar els percentatges assenyalats en el paràgraf tres de l'article 29 de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, i variar el nombre d'anualitats en els casos especialment justificats, a petició de la Conselleria corresponent i previs els informes que es consideren oportuns.
Article 32. Agilització dels tràmits previs de les obres inferiors a tres milions de pessetes
1. Per a aquelles obres el cost de les quals siga inferior als tres milions de pessetes, la memòria valorada podrà substituir al projecte a l'únic efecte de l'adjudicació del contracte per a la seua realització.
2. Els únics documents exigibles per a la realització d'obres de conservació o manteniment L'import de les quals siga inferior a un milió de pessetes seran el pressupost de l'obra subscrit per professional competent, la factura conformada i la certificació reglamentària.
Article 33. De la concessió de les transferències de capital 1. Les transferències de capital a concedir amb càrrec als Pressuposts de la Generalitat Valenciana per a 1989 que no hi tinguen assignació nominativa, ho seran d'acord amb criteris de publicitat, concurrència i objectivitat, amb l'excepció de les que derivades de convenis de la Generalitat amb altres ens públics i privats suposen l'afectació de crèdit, cas en el qual podran concedir-se directament.
2. D'acord amb allò previst en el punt primer, les Conselleries sota la responsabilitat de les quals recaiga la gestió dels crèdits regularan, mitjançant les normes oportunes, quan prèviament no hi haja disposició al respecte, la concessió de les subvencions corresponents, que tindran en compte en tot cas Els aspectes següents:
- La garantia del compliment de les obligacions de l'entitat subvencionada (règim d'avals).
- El règim de justificació de la utilització de la subvenció.
- El compliment, per part dels beneficiaris de les subvencions, de les seues obligacions fiscals i enfront de la Seguretat Social. Aquest requisits no serà aplicable a les Corporacions Locals.
- Un programa d'actuació que garantesca l'execució de les obres en període de l'any en què es concedeix la subvenció.
3. Es faculta el Consell perquè, en cas D'incompliment del programa l'actuació o D'alguna altra de les condicions establertes per a la concessió, puga substituir, a proposta de la Conselleria interessada, els perceptors de la subvenció per altres que, havent-se acollit a la convocatòria, garantesquen el compliment de les condicions previstes en aquesta.
4. Quan les subvencions financen obres que exigesquen projecte tècnic, aquest haurà de sotmetre's a informe de L'Oficina de Supervisió de Projectes o de tècnics designats per la mateixa Conselleria; en tot cas, els pagaments parcials, o el total de la subvenció concedida, s'efectuaran contra certificació d'obra expedida per tècnic competent i d'acord amb els percentatges i condicions de finançament establertes en la concessió d'aquesta.
5. Tota concessió de subvencions de capital de caràcter genèric o innominat, i L'import de la qual supere la quantitat de 40 milions de pessetes per perceptor, requerirà l'elevació al Consell, per la Conselleria corresponent, per a la seua ratificació.
Article 34. Subscripció de Convenis
Serà requisit previ a la subscripció de convenis amb altres ens públics o privats, L'existència de la retenció de crèdit en la línia o línies de subvenció corresponents.
Article 35. Control financer-Econòmic i pla d'auditories
L'exercici de la funció interventora en les despeses no sotmeses a fiscalització prèvia podrà exercir-se aplicant-hi tècniques de mostratge als actes, documents i expedients objecte de control.
Per a dur a efecte el control financer previst en l'Article 60.3 de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, la Intervenció General elaborarà un pla anual d'auditories on s'inclouran la totalitat d'entitats que el mateix precepte recull. Per a l'execució d'aquest es podrà demanar la col·laboració d'empreses privades d'auditoria que hauran d'ajustarse a les normes i instruccions que considere el centre directiu esmentat, el qual podrà efectuar les revisions i controls de qualitat que considere oportú.
El control Econòmic a efectuar establirà el grau en què es compleixen els objectius econòmics dels programes, i l'avaluació de la correcta gestió dels recursos públics.
TITOL IV
De les modificacions del Pressupost
Article 36. Principis Generals
1. Els límits establerts en l'article 32 i següents de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, per a la modificació dels crèdits s'aplicaran al Pressupost de la Generalitat Valenciana per a 1989, amb les especificacions que resulten dels articles que tot seguit es detallen.
2. Tota modificació pressupostària haurà d'indicar expressament els programes, serveis i crèdits pressupostaris afectats per aquesta, i seran publicades en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
3. Constitueixen modificacions pressupostàries:
a) Les de les consignacions dels crèdits dels respectius programas del Pressupost.
b) Les produïdes en la relació d'objectius i accions dels Programes aprovats en els Pressuposts.
c) Les modificacions en la destinació expressa dels crèdits per a transferències, que suposen afectació o desafectació del caràcter nominatiu.
d) La inclusió i/o supressió de projectes en l'annex d'inversions reals i la inclusió o supressió d'operacions financeres, i també la modificació o substitució dels projectes finançats pel Fons de Compensació Interterritorial, quan aquesta modificació o substitució requeresca així mateix l'acord del Comitè d'inversions Públiques de l'Estat.
e) La inclusió i/o supressió de línies de subvenció, i la variació dels imports previstos.
f) Les modificacions quantitatives a les estimacions 19881991 previstes per projecte pressupostari.
Article 37. Competències del Consell per a autoritzar modificacions pressupostàries
Correspon al Consell, a proposta de la Conselleria d'Economia i Hisenda, l'autorització de les modificacions del pressupost següents:
a) Les transferències i habilitacions entre crèdits de diferents programes amb les limitacions que recullen els articles 32 i 33 de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, i l'apartat d) de l'article 33 queda redactat així:
«d) No podran fer-se a càrrec: d'operacions de capital amb la finalitat de finançar despeses de personal o despeses de funcionament, excepte en el cas dels crèdits per a dotar el funcionament de noves inversions.»
b) La inclusió de línies de subvenció, projectes d'inversió i operacions financeres no recollides en plans o programes sectorials prèviament aprovats pel Consell.
c) Les modificacions en la relació d'objectius dels programes.
d) l'afectació o desafectació del caràcter nominatiu dels crèdits per a transferències, sense perjudici del que disposen els articles 28 i 33 d'aquesta Llei.
e) La supressió de línies de subvenció i la variació dels imports prevists en les de caràcter nominatiu.
Article 38. Competències de la Conselleria d'Economia i Hisenda per a autoritzar modificacions pressupostàries Correspon a la Conselleria d'Economia i Hisenda, a proposta, si s'escau, de les Conselleries interessades, l'autorització de les modificacions del pressupost següents:
a) Les habilitacions i transferències de crèdit, amb les limitacions que recullen Els articles 32 i 33 de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, sempre que els crèdits afectats pertanyen a un mateix programa.
b) Les generacions, anul·lacions i no disponibilitats de crèdit en l'Estat de despeses, d'acord amb el que preveu l'article 37, de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat.
Així mateix, podrà autoritzar la modificació en la relació d'objectius i accions i la inclusió o supressió de línies de subvenció i de projectes D'inversió, que es deriven exclusivament de generacions i anul·lacions de caràcter finalista.
c) Les habilitacions i transferències de crèdit que es deriven de reorganitzacions administratives, i aquelles que resulten necessàries per a obtenir una adequada imputació comptable.
d) La incorporació de romanents i resultes dels crèdits de l'exercici anterior, qualsevol que en siga la naturalesa Econòmica, que garantesquen compromisos de despeses contrets fins a l'últim dia de l'exercici pressupostari i que per motius justificats no s'hagen pogut realitzar durant l'exercici, tant si corresponen al Pressupost de la Generalitat com al dels seus organismes autònoms. La Conselleria d'Economia i Hisenda determinarà els crèdits de l'exercici corrent als quals haurà d'imputar-se, si s'escau, el pagament d'obligacions reconegudes o generades en exercicis anteriors.
Amb la incorporació de romanents es determinaran les condicions i terminis de gestió d'aquests dins, en qualsevol cas, de l'exercici en què s'acorde la incorporació.
e) Les que calguen per a la regularització dels pagaments a efectuar a Corporacions locals d'acord amb el que disposa l'article 29.
f) La variació en els imports previstos en les línies de subvenció que no tinguen caràcter nominatiu, i les seues dades descriptives.
g) La inclusió de línies de subvenció, projectes D'inversió i operacions financeres derivades de l'execució de plans o programes sectorials, prèviament aprovats pel Consell.
h) La inclusió de línies de subvenció que permeten la subscripció de convenis.
i) Les modificacions quantitatives a les estimacions 1988-1991 previstes per projectes d'inversió.
j) Les transferències derivades de la distribució dels fons consignats en el programa «Despeses Diverses».
k) Les que calguen per a dotar els crèdits fins a una suma igual a les obligacions el reconeixement de les quals siga preceptiu, amb la prèvia determinació dels recursos que les han de finançar, dels conceptes de despeses següents:
l. Les quotes de la Seguretat Social i el complement familiar, d'acord amb els preceptes en vigor, i les aportacions de la Generalitat al règim de previsió social dels funcionaris públics i altres prestacions socials.
2. Els triennis derivats del cómput del temps de servei realment prestat a l'Administració.
3. Els crèdits destinats al pagament del personal, en allò que hagen de ser incrementats com a conseqüéncia d'elevacions salarials disposades durant l'exercici o en exercicis anteriors, per modificació del salafl mínim interprofessional, o que es deriven de la normativa vigent.
4. Els que es destinen al pagament D'interessos o l'amortització del principal i les despeses derivades de les operacions financeres, i les obligacions derivades de menyscaptes en operacions de crèdit avalades per la Generalitat Valenciana.
5. Les destinades a satisfer el pagament de les pensions per vellesa o malaltia i les ajudes a minusválids en la mesura que augmenten els beneficiaris que reuneixen els requisits establerts en la normativa vigent.
6. Les derivades d'aquelles obligacions pels interessos de demora prevists en l'article 23.
7. Les derivades de les subvencions per a cobertura de primes assegurança Agrària.
Article 39. Competències dels Consellers per a autoriztar modificacions pressupostàries al Pressupost de les seues Conselleries respectives
Els Consellers podran autoritzar, dins d'un mateix capítol i programa del pressupost de les seues respectives Conselleries, les transferències i habilitacions de crèdits, previstes en l'article 16 d'aquesta Llei que afecten els crèdits denominats «Dotacions financeres».
Article 40. Execució de les modificacions pressupostaries
L'execució de les modificacions pressupostaries correspondrà en tot cas a la Conselleria d'Economia i Hisenda.
Article 41. Repercussions pressupostàries de les normes
Tot avantprojecte de llei o projecte de disposició administrativa, l'aplicació del qual puga comportar un increment de despesa en l'exercici de 1989, o de qualsevol exercici posterior, haurà d'incloure una memòria Econòmica on es posen de manifest les repercussions pressupostàries derivades de la seua execució.
D'igual manera, tota proposició de Llei, així com tota esmena als projectes o proposicions de Llei que suposen augment en les despeses previstes en l'estat de despeses o disminució dels ingressos prevists en l'estat D'ingressos dels Pressuposts de la Generalitat, requerirà la conformitat del Conseller per a la seua tramitació, excepte en els casos que afecte exclusivament la partida pressupostària de les Corts Valencianes.
TITOL V
De la comptabilització i control pressupostaris
Article 42. Modificacions a la Llei 4/1984 de la Generalitat Valenciana, de 13 de juny, d'Hisenda Pública
Els apartats dels articles de la Llei 4/1984 de 13 de juny, d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, que tot seguit es detallen, queden redactats així:
Art. 58.1: «Correspon a la Intervenció General Establiment i la direcció d'un sistema de comptabilitat que permeta retre la informació Econòmica i financera que siga necessària per a la presa de decisions tant en l'ordre polític com en el de gestió, i també facilitar les dades que, sobre el cost dels serveis siguen necessàries per a l'elaboració d'una memòria demostrativa del grau en què s'hagen complit els objectius programats, amb indicació dels prevists i aconseguits i del seu cost.»
Art. 69.1: «El compte General de la Generalitat inclourà totes les operacions pressupostàries, patrimonials i de tresoreria realitzades durant l'exercici per la Generalitat i les entitats autònomes i empreses públiques, i es realitzarà amb els documents següents:
»a) Compte de l'Administració de la Generalitat.
»b) Els comptes rendits per les Entitats Autònomes de caràcter administratiu.
»c) Els comptes rendits per les Entitats Autònomes de caràcter mercantil, industrial, financer o anàleg.
»d) Els comptes rendits per les empreses públiques i altres ens.»
Art. 70: «El compte de l'Administració de la Generalitat constarà dels punts següents:
»1. La liquidació dels Pressuposts.
»2. Un estat demostratiu de l'evolució i de la situació dels valors a cobrar i obligacions a pagar, procedents d'exercicis anteriors.
»3. Compte general de Tresoreria, que pose de manifest la situació del Tresor i les operacions realitzades per aquest durant l'exercici.
»4. Un estat relatiu a l'evolució i situació dels acomptes de Tresoreria a què fa referència l'art. 39 d'aquesta Llei.
»5. Compte general de Deute Públic.
»6. Els resultats de l'exercici.
»7. Un estat dels compromisos de despeses adquirits amb càrrec a exercicis futurs, d'acord amb l'autorització continguda en l'article 29 d'aquesta llei, amb indicació dels exercicis als quals s'haja d'imputar.
»Mitjançant Ordre del Conseller d'Economia i Hisenda es determinarà l'estructura i detall de cadascuna de les parts del compte esmentat.»
TITOL VI
De la informació a les Corts
Article 43. De la informació de la Conselleria d'Economia i Hisenda
Sense perjudici del que disposa l'article 68 de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat i en la resta d'articles d'aquesta Llei, la Conselleria d'Economia i Hisenda retrà compte documentat a la Comissió corresponent de les Corts Valencianes, dels aspectes següents:
a) Dels romanents de crèdit de l'exercici anterior que han estat incorporats a l'estat de despeses del Pressupost de 1989, en el termini dels quinze dies posteriors a la seua aprovació.
b) Trimestralment, del grau d'execució del Programa d'inversions de la Generalitat.
c) La informació sobre les operacions d'emissió de Deute o crèdits aprovats.
d) Trimestralment, sobre les incidències que s'hagen produït en la concessió, redacció i cancel·lació d'avals i, si s'escau, dels riscs efectius que la Generalitat haurà d'enfrontar directament com a conseqüència de la seua funció d'avalista.
e) Trimestralment, de les ampliacions de crèdit a què fa referència el punt 2, de la Disposició Addicional Segona.
f) Mensualment, informació del grau d'execució dels capítols pressupostaris, en cadascun dels programes.
g) Trimestralment, de la distribució de les aportacions del Fons Nacional de Cooperació Municipal a les Entitats Locals.
h) Trimestralment, de les modificacions aprovades per a adoptar el funcionament de noves inversions, i d'aquelles que siguen necessàries per a fer front als interessos de demora en el pagament de les obligacions de la Generalitat.
i) Trimestralment, d'aquelles modificacions tècniques que tot afectant l'estructura, el contingut i la distribució dels crèdits del Pressupost i no afectant les quanties de les dotacions autoritzades durant l'exercici corrent, deriven de les variacions orgàniques acordades pels òrgans competents.
j) De les ampliacions de dotació de personal realitzades a l'empar del que disposa l'article 24 d'aquesta Llei.
k) De les contractacions realitzades a l'empar del que disposa l'article 26 d'aquesta Llei.
l) De les contractacions realitzades a l'empar del que disposa l'article 27 d'aquesta Llei.
ll) De la concessió de subvencions corrents a què es refereixen els apartats c) i d) de l'article 28.
m) De la concessió de transferències de capital a què fa referència el punt 5 de l'article 33 d'aquesta Llei.
n) Trimestralment, de la relació de projectes d'inversió que s'han acollit al règim de contractació directa.
ñ) Trimestralment, de la relació d'obres finançades amb càrrec al Capítol VI que hagen estat substituïdes, així com d'aquelles que es realitzen dins del còmput de despeses d'inversió de projectes globalitzats, especificant-los en remetre la informació a les Corts, indicant, en tot cas, el Codi dels projectes efectuats amb la mateixa denominació en què vinga determinat en Els programes D'inversions dels Pressupostos.
La informació prevista en els apartats j), k), l), ll) i m) s'efectuarà cada període de sessions davant la Comissió corresponent de les Corts Valencianes.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera. Corts Valencianes, Sindicatura de Comptes i Consell de Cultura
Les Corts Valencianes, la Sindicatura de Comptes i el Consell de Cultura incorporaran els romanents de pressuposts anteriors als mateixos capítols pressupostaris en què estigueren consignats en 1988.
Les dotacions pressupostàries de les seccions de les Corts Valencianes, Sindicatura de Comptes i Consell de Cultura es lliuraran per quartes parts trimestrals a nom d'aquestes i no estaran subjectes a justificació.
Segona. Règim pressupostari de les Universitats de competència de la Generalitat Valenciana
1. L'acord amb el que disposa l'article 54.4 de la Llei 11/1983, de 15 d'agost, de Reforma Universitària, i en relació amb el règim transitori d'adequació de plantilles universitàries, s'autoritzen els costs del personal funcionari docent i contractat docent i del personal no funcionari no docent de les Universitats pels imports detallats en l'annex i d'aquesta Llei.
2. Les Universitats podran ampliar els crèdits del capítol u assenyalats en l'apartat anterior per autorització expressa mitjançant acord del Consell, a proposta conjunta de les Conselleries de Cultura, Educació i Ciència i d'Economia i Hisenda.
3. A l'efecte de l'article 55.3 de la Llei de Reforma Universitària, i d'acord amb l'Article 33 de la Llei 4/1984, de 13 de juny, d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, i L'Ordre de 15 d'octubre de 1985, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, tindran la consideració d'operacions de capital Els capítols VI a IX, inclusivament, dels estats D'ingressos i de despeses dels pressuposts de les Universitats.
4. D'acord amb l'article 54.3 de la Llei de Reforma Universitària, el Consell regularà les taxes acadèmiques universitàries per al curs 1989/90 dins dels límits que establesca el Consell d'Universitats.
Tercera. Pagaments d'obligacions del Règim Econòmic de la Seguretat Social
S'autoritza la Conselleria d'Economia i Hisenda per a regular l'aplicació de l'article 23 d'aquesta Llei a les característiques específiques dels pagaments derivats de la gestió de competències en L'àmbit del règim Econòmic de la Seguretat Social.
L'acord amb el que estableixen les lletres e), h), de l'annex del Reial Decret 1612/1987, de 27 de novembre, sobre traspàs a la Comunitat Valenciana de les funcions i serveis de L'Institut Nacional de la Salut, en relació amb l'article quart del Decret 105/1987, de 7 de setembre del Consell de la Generalitat Valenciana, serà ordenador de pagaments el Conseller d'Economia i Hisenda.
Quarta. Modificacions de crèdits del Règim Econòmic de la Seguretat Social
S'autoritza la Conselleria d'Economia i Hisenda perquè, mitjançant les Ordres oportunes, regule l'adaptació del Títol IV d'aquesta Llei als Pressuposts corresponents als serveis i funcions transferits pels Reials Decrets 264/85 i 1612/87, gestionats per la Direcció General de serveis Socials i el Servei València de Salut, respectivament.
Cinquena. De la gestió dels Crèdits del Règim Econòmic de la Seguretat Social
En relació amb Els crèdits consignats en Els Estats de Despeses dels Pressuposts corresponents a les funcions i serveis transferits pels Reials Decrets 264/85 i 1612/87, adscrits a la Direcció General de serveis i al Servei Valencià de Salut, respectivament, la contracció d'obligacions i L'execució de pagaments amb càrrec a aquests es realitzarà amb el propòsit d'aconseguir el compliment dels objectius assenyalats en els seus programes específics, mentre són integrats en el Programa Econòmic Valencià.
Sisena. Agents d'Economia Domèstica
S'integren en el grup B dels prevists en l'Article quatre de la Llei 10/1985, de la Funció Pública Valenciana, els funcionaris pertanyents a l'Escala d'Agents d'Economia Domèstica del Servei d'Extensió Agrària.
Setena. Institut da la Petita i Mitjana Indústria de la Generalitat Valenciana
1. L'Organisme Autònom de la Petita i Mitjana Indústria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA) es configura com una Entitat de Dret Públic subjecta a la Generalitat de les previstes en l'article 5.2 de la Llei 4/84, de 13 de juny, d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, que conservant els mateixos fins, funcions, recursos i denominació, seguirà adscrita a la Conselleria d'indústria, Comerç i Turisme.
2. L'Entitat de Dret Públic tindrà personalitat jurídica i ajustarà les seues activitats a L'Ordenament Jurídic privat, excepte en allò que siga D'aplicació la Llei d'Hisenda Pública, quedant subrogada en els drets i obligacions, així com la titularitat del patrimoni mobiliari i immobiliari de L'Organisme Autònom que es transforma.
El seu personal es regirà per les normes de Dret laboral o privat, i correspon a l'òrgan rector l'aprovació de la plantilla. El personal laboral que a l'entrada en vigor d'aquesta Llei presta els seus serveis en L'Organisme Autònom Institut per a la Petita i Mitjana Indústria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA) s'integrarà en l'Entitat de Dret Públic. Transitòriament, el personal funcional actualment destinat en llocs de treball de l'IMPIVA, continuarà en la situació de servei actiu.
3. L'Entitat de Dret Públic es regularà per aquesta disposició addicional i altres disposicions de desplegament.
L'organització de L'Institut i facultats i composició dels seus òrgans seran determinats reglamentàriament.
Vuitena. Liquidacions d'on resulten deutes d'escassa quantia
S'autoritza la Conselleria d'Economia i Hisenda per a dictar les normes oportunes per a l'anul·lació i baixa en comptabilitat de totes aquelles liquidacions de les quals resulten deutes la quantia dels quals es calcule i fixe com insuficient per a la cobertura del cost que la seua exacció i recaptació represente.
Novena
Les transferències a L'Institut Valencià de la Vivenda, SA, de la titularitat i del domini del Patrimoni Públic de la vivenda disposat en la Generalitat per a l'exercici de 1988 quedarà limitada en el futur al que disposa el Decret 118/88 que el desplega.
Desena
L'antiguitat a què fa referència la Disposició Transitòria Tercera de la Llei 10/1985 de la Funció Pública, de 31 de juliol, serà tinguda en compte a efectes de consolidació del grau personal, regulat en l'article 48 d'aquesta Llei.
Per la qual cosa es reconeix aquesta antiguitat a efectes de consolidació del grau personal, al personal laboral fix que accedí a la condició de funcionari de la Generalitat Valenciana mitjançant Els cursos i prova que desplegaran aquesta Disposició Transitòria Segona del Decret del Consell de la Generalitat Valenciana 143/1988 de 23 de setembre, sobre relacions de lloc de treball.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
l'acord amb el que disposa l'article 7 de la Llei 2/1983, de 4 d'octubre, per la qual es declaren d'interès general per a la Comunitat Valenciana determinades funcions pròpies de les Diputacions Provincials, s'adjuntaran com a annex al Pressupost de la Generalitat per a L'exercici de 1989, els pressuposts aprovats per les Diputacions Provincials d'Alacant, Castelló i València, per a aqueix any, que seran publicats en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Segona
S'autoritza el Consell perquè, a proposta del Conseller d'Economia i Hisenda, dicte les disposicions necessàries per al desplegament i execució del que disposa aquesta Llei.
Tercera
Aquesta Llei entrarà en vigor L'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Per tant, ordene que tots Els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir aquesta Llei.
València, 30 de desembre de 1988.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA i BLASCO
ANNEX I
Subvenció global i cost autoritzat del personal de les Universitats de competència de la Generalitat Valenciana (milers de pessetes).
1. Subvenció global.
1.1 Universitat d'Alacant.
Operacions corrents 2.096.507
Operacions de capital 60.000
1.2 Universitat Politècnica de València.
Operacions corrents 3.590.196
Operacions de capital. 90.000
1.3 Universitat de València.
Operacions corrents 6.351.928
Operacions de capital 155.000
2. Cost autoritzat de personal (exclòs el corresponent a triennis i Seguretat Social).
2.1 Universitat d'Alacant.
Personal funcionari docent i contractat docent 1.368.793
Personal funcionari no docent 256.880
2.2 Universitat Politècnica de València.
Personal funcionari docent i contractat docent 2.310.899
Personal funcionari no docent 364.361
2.3 Universitat de València.
Personal funcionari docent i contractat docent 4.909.991
Personal funcionari no docent 764.571
ANNEX II
Esmenes aprovades per la Comissió d'Economia, Pressupostos i Hisenda als distints Programes del Projecte de Llei de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'exercici 1989.
Secció 04: Presidència de la Generalitat
Programes 462.10 i 462.20
Programa 462.10. «Desenvolupament de la Comunicació Social».
Es minva en: 30.000.000 pessetes.
Queden: 0 pessetes.
Programa 462.20. «Radio i Televissió»
Línia 702/000/89 «Ajuda a Corporacions Locals per microrepetidors».
S'habiliten: 30.000.000 pessetes.
Queden: 48.000.000 pessetes.
Secció 09: Cultura, Educació i Ciència
Programes 459.10. i 453.10
Del Programa 459.10 «Promoció cultural»
Denominació línia: Finanació IVAECM
Detreure: 30 milions que s'assignaran als següents programes:
1.- 10 milions assignats al programa 453.10 al capítol «Protecció Jaciments».
2.- 20 milions assignats al programa 453.10 al capítol «Construcció Muscu Valltorta».
Secció 10: Sanitat i Consum
Programes 2226, 2635, 2591
ORGANISME AUTONOM
SERVEI VALENCIÁ DE SALUT
Del Programa 2226, classificació Econòmica 22, apartat 220, material d'oficines per un import de 2.996,067 milions:
DETREURE: 1.000 milions de pessetes que s'assignaran als següents programes:
1.- 300 milions assignats al Programa 2635 en el seu capítol 7 transferències de capital.
(Objectiu: Finançar al 50% el pressupost de cursos i reciclatges professionals del personal sanitari del Servei Valencià de Salut)
2.- 300 milions assignats al programa 2591 classificació Econòmica capítols 1 i 2 per a la creació i posada en marxa del Servei de Protecció Radiològica del Servei Valencià de Salut a partir de 1989, segons Resolució aprovada per les Corts Valencianes.
3.- 150 milions assignats al programa 2226 classificació Econòmica capítols 1 i 2 per abastir de mitjans materials i personals el Pla Assistencial per Hospitalització en Hospitals Generals del Servei Valencià de Salut de malalts psiquiàtrics en fase aguda (curta estada). Dotació d'un total de 50 llits psiquiàtrics a tota la Comunitat Valenciana.
4.- 50 milions assignats al programa 2226 classificació Econòmica capítol 1 i 2 per dotar de cobertura hospitalària a pacients amb ADVP (addició a drogues per via parenteral) als hospitals generals del Servei Valencià de Salut amb la creació de 30 llits.
5.- 100 milions assignats al programa 2226, classificació Econòmica capítol 1 i 2 per la creació i posada en marxa d'una unitat docent de geriatria de la Comunitat Valenciana, amb capacitat de 30 llits i ubicada en un Hospital General de caràcter docent del Servei Valencià de la Salut (objectiu: formació d'especialistes en geriatria, metges i ATS-DUE).
6.- 100 milions assignats al programa 2226, classificació econòmica capítol 2, subclassificació 23, epígraf 230, 231 i 232, per instaurar a l'àmbit dels Hospitals Generals del Servei Valencià de Salut, L'hospitalització a domicili.
El programa 2225, classificació Econòmica 22, apartat 220, quedarà amb una consignació de 1.996.067 milions de pessetes.
Secció 11: Indústria, Comerç i Turisme
Programes 751.10, 722.10 i 751.10
MINORACIO:
Al programa 751.10
ORDENACIO I PROMOCIO DEL TURISME
Codi Línia: 701/000/89
Import 199.5 milions
Ha de dir: «Import 154.5 milions»
AUGMENT
Programa 722.10
ORDENACIO I PROMOCIO
INDUSTRIAL I ENERGÉTICA
Codi línia: 403/000/89
Import: 13,34 milions
Ha de dir: «Import 20,34 milions».
Programa 722.10
ORDENACIO I PROMOCIO
INDUSTRIAL I ENERGÉTICA
Codi Línia: 703/000/89
Import: 44 milions
Ha de dir:« Import 67.000.000».
Programa 751.10
ORDENACIO I PROMOCIO
DEL TURISME
Códig Línia: 703/000/89
Import 28 milions
Ha de dir: «Import 43.000.000»
Modificació de les Línies de Subvenció 701/000/89 i 702/000/89, que han d'inclore entre els seus beneficiaris els Ens Públics, quedant la seua redacció com segueix:
1.- Línia 701/000/89
Beneficiaris previstos: Empreses elèctriques, Ens Públics, famílies i institucions sense finalitat de lucre.
2.- Línia 702/000/89
Beneficiaris previstos: Empreses, famílies, institucions sense finalitat de lucre i Ens Públics.
Secció 12: Agricultura i Pesca
Programes 711.10, 533.10 i 531.10
1.- Programa 711.10. Línia 402
Increment sol·licitat 15.000.000
Increment transaccionat 5.000.000
Quedaran: 20.000.000
2.- Programa 533.10. Línia 401
Increment sol·licitat 20.000.000
Increment transaccionat 5.000.000
Quedaran 10.000.000
3.- Programes 531.10. Línia 701.
Disminució sol·licitada 45.023.000
Disminució transaccionada 10.000.000
Quedaran 540.000.000
Programa 542.50
Programa 542.50 de la Secció 12
El contingut del codi línia 402/000/89 queda modificat com segueix:
Beneficiaris previstos: Titolats Superiors. Normativa reguladora: Ordre CAP
Tipus: Genèrica
Programa 821.20
Programa 821.20 de la Secció 12
El contingut de la línia de subvenció 401/000/89, queda modificat com segueix:
Beneficiaris previstos: Cooperatives Agràries i les seues organitzacions representatives, entitats dedicades a la formació i persones físiques directament afectades.
Secció 13: Treball i Seguretat Social
Programa 313.10
Programa 313.10 de la Secció 13
El contingut de la línia de subvencions corrents 401/000/89 queda modificat com segueix:
Import: 280.000 mils de pessetes.
Descripció i finalitats: Consorci Valencià: Pagament del 8007o de despeses de personal i funcionament dels Centres de CONVASER, per un import de 250 milions de pessetes. Consorci de Castelló: 501,7o de despeses de personal i funcionament per un import de 30 milions de pessetes.
Import: 1.229.000 mils de pessetes.
Ais Organismes Autònoms, Empreses i Altres Entitats Públiques
Al tom d'Organismes Autònoms, Empreses i Altres Entitats Públiques.
A L'Organisme IMPIVA de la Conselleria d'indústria, Comerç i Turisme, modificar la línia de subvenció 701/000/89 del modo següent:
Import : 236.000 mils de pessetes.
A L'Estat d'ingressos
Amb les seguents minoracions i increments afectant al Capítol 3:
1) Minoracions.
Concepte Denominació Import
302.03 Venda productes hematológics 39.306.560
310.05 Patrimoni Artístic 500.000
312.03 serveis hematologia 4.716.800
313.03 serveis agronómics 2.120.000
313.04 serveis de ramaderia 1.140.000
316.01 Ordenació de transport per carretera 4.000.000
Total Minoracions 51.783.360
2) Increments.
Concepte Denominació Import
316.05 Taxa cédula habitabilitat 45.593.000
312.01 serveis Sanitaris 6.190.360
Total Increments 51.783.360
Veure annex

linea