diari

Ordre d'11 de juliol de 1990, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es convoca la concessió d'ajuts destinats a la realització de programes relacionats amb les finalitats de l'Institut Valencià de la Dona.

(DOGV núm. 1367 de 22.08.1990) Ref. Base de dades 2277/1990

Ordre d'11 de juliol de 1990, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es convoca la concessió d'ajuts destinats a la realització de programes relacionats amb les finalitats de l'Institut Valencià de la Dona.
L’Institut Valencià de la Dona té com a finalitat, segons que disposa el Decret 29/1988, de 7 de març, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es crea, la promoció i el foment de les condicions que possibiliten la igualtat social d'ambdós sexes i la participació de la dona en la vida política, econòmica, cultural i social.
Dins el marc general d'aquestes finalitats, i d'acord amb els objectius del Pla d'Igualtat d'Oportunitats de les Dones de la Comunitat Valenciana 1989-1991, aprovat mitjançant Acord del Consell de 15 de novembre de 1988, és necessari, per a potenciar la participació d'altres institucions públiques, de les corporacions locals, de les distintes organitzacions polítiques, sindicals i ciutadanes i, en especial, de les associacions de dones, la col·laboració de les quals és imprescindible per aconseguir els objectius proposats, regular el règim al qual s'ajustaran les subvencions concedides per l’Institut Valencià de la Dona.
Per això, fent ús de les atribucions que em confereix l'article 35 de la Llei 5/1983 de 30 de desembre del Govern València, a proposta de l'Institut Valencià de la Dona,
ORDENE:
Article primer
La Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, a proposta de l'Institut Valencià de la Dona, i dins els límits que determinen els crèdits aprovats en el pressupost, convoca ajuts destinats a finançar projectes relacionats amb les finalitats de l'Institut Valencià de la Dona, realitzats o que es realitzaran durant 1990.
Article segon
El finançament dels esmentats projectes es farà a càrrec de les línies 401/000/90, 402/000/90, del programa 455.20 del vigent pressupost de despeses de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència per a 1990 per un import global de quinze milions (1.500.000) de pessetes.
Article tercer
S'aproven les bases per les quals es regirà aquesta convocatòria, incloses com a annex I en aquesta ordre.
DISPOSICIO FINAL
Aquesta ordre entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 11 de juliol de 1990.
El Conseller de Cultura, Educació i Ciència,
ANTONIO ESCARRE ESTEVE
ANNEX I
BASES
Primera
Aquesta convocatòria té com a finalitat:
- Facilitar els mitjans per a fomentar el moviment associatiu de dones.
- Impulsar activitats relacionades amb el seguiment i el desplegament del Pla d'Igualtat d'Oportunitats.
-- Potenciar projectes innovadors, d'acord amb les àrees que contempla el Pla d'Igualtat d'Oportunitats.
Segona
Els ajuts hauran de finançar:
a) Projectes que contemplen:
* Activitats del moviment associatiu de dones.
* Activitats de desplegament i seguiment del Pla d'Igualtat d'Oportunitats.
b) Projectes relacionats amb l’educació, la cultura, la formació, l’orientació i l’ocupació de les dones, dirigits prioritàriament a:
* Activitats de sensibilització de les persones que participen en els processos educatius, culturals i formatius.
* Elaboració de materials didàctics no sexistes: Documents de treball i recopilació d’experiències.
* Experiències d’investigació- acció.
* Activitats què fomenten la iniciativa empresarial i l’ocupació de les dones i estimulen la presència en sectors no tradicionals.
c) Projectes amb la salut de les dones referits prioritàriament a:
* Activitats de sensibilització de persones professionals de la salut sobre la problemàtica específica de la salut de les dones.
* Afavorir experiències i programes alternatius que donen resposta a les necessitats de les dones en la salut.
* Augmentar el nivell d'informació i educació sanitària de les dones.
d) Projectes d'investigació referits a:
* Anàlisi dels estereotips sexistes, temàtics, conceptuals, lingüístics, gràfics, etc., vigents en l’àmbit educatiu, i estudi de l'aportació de les dones a la història de la humanitat.
* Incorporació de la dona al món de la ciència.
* Incorporació de la dona al món del treball. Anàlisi dels sectors d'ocupació tradicionalment femenins. Noves formes d'ocupació. incidència en les estructures familiars.
* Associacionisme femení.
* Participació política: El gènere del poder.
* Violència contra les dones.
* Investigar sobre temes específics de la salut de les dones.
Tercera
Podran optar a aquests ajuts:
a) Administracions públiques que realitzen activitats en l’àrea de la dona.
b) Associacions, federacions, coordinadores de dones, organitzacions no governamentals, i altres institucions o entitats sense voluntat lucrativa, les activitats de les quals es despleguen dins l’àmbit de la Comunitat Valenciana.
c) Persones físiques que realitzen activitats a favor dels drets de la dona.
En cap cas podran ser beneficiaris els organismes que formen part de l'Administració de la Generalitat Valenciana.
Quarta
La, instància de sol·licitud que es formalitzarà d'acord amb els models que s'inclouen en l'annex II haurà de fer referència a l'apartat corresponent de l’ordre pel qual es sol·licita subvenció, i haurà de portar adjunta la documentació següent:
- Fotocòpia del DNI de la persona que signe la sol·licitud.
- Fotocòpia del CIF, llevat que es tracte de persones físiques.
- Fotocòpia de la inscripció en el Registre Nacional d’associacions del Ministeri de l’Interior quan siguen associacions d'àmbit nacional, i en el Registre d’associacions de la Generalitat Valenciana, en el cas d'associacions d'àmbit autonòmic.
- Projecte detallat on consten les activitats a realitzar, el termini i el pressupost detallat d'aquestes, que s'ajustarà als models que s'inclouen en l'annex III.
Quan la sol·licitud no fos acompanyada de la documentació requerida o la que s'hi presentés tingués algun defecte formal, hom requerirà les persones interessades perquè presenten la documentació que hi resta o reparen el defecte en el termini de deu dies, tot i advertint-los que en cas de no fer-ho s'arxivarà l’expedient.
Cinquena
El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies naturals, comptadors des de l’endemà de la publicació d'aquesta ordre en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Sisena
Les sol·licituds podran presentar-se en l’Institut Valencià de la Dona, c/ Nàquera 9 de València, c/ Garcoa Andreu, núm. 12, d'Alacant, c/ Ensenyament, núm. 10, de Castelló, en el Registre General de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, als Serveis Territorials o per qualsevol dels mitjans establerts en l’article 66 de Llei de Procediment Administratiu.
Setena
El Conseller de Cultura, Educació i Ciència, resoldrà, a proposta de l'Institut Valencià de la Dona, la concessió o la denegació dels ajuts sol·licitats, i la quantia d'aquests.
Vuitena
El pagament de les subvencions concedides a les corporacions locals es realitzarà segons el que estableix l’article 30 de la Llei 4/1990, de 31 de maig, de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l’exercici 1990.
El pagament a altres entitats i persones físiques es realitzarà pel 100% de la subvenció concedida, amb la justificació prèvia de la totalitat de la despesa realitzada.
Les persones beneficiàries estaran obligades a la devolució de la quantitat de les subvenciones rebudes si la despesa no es produïa per qualsevol imprevist, o quan es comprovarà una modificació substancial de les finalitats per a les quals es va concedir la subvenció, i igualment quan per percebre altres subvencions es cobrirà la quantitat de la despesa.
Novena
Les persones o entitats beneficiàries de les subvencions hauran de presentar, una vegada realitzada l'activitat, la documentació següent:
- Compte justificatiu de la despesa efectuada, mitjançant factura original i còpia.
- Memòria explicativa de la realització de les activitats subvencionades, amb avaluació dels resultats obtinguts.
Aquesta documentació haurà de ser presentada abans de l'1 de desembre de 1990.
Deu
En el supòsit de realitzar publicitat, gràfica o escrita, de les activitats subvencionades, s'haurà de fer constar el patrocini de l’Institut Valencià de la Dona.
ANNEX II
Sra./D amb DNI núm
domiciliada/at a carrer núm CP
telèfon en representació d
CIF localitat província.
CP telèfon.
EXPOSA:
Que convocats ajuts econòmiques per a la realització de programes relacionats amb els fins de l'Institut Valencià de la Dona, per Ordre de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència d'11 de juliol de 1990, i acceptant les bases de la convocatòria
SOL·LICITA:
1) Que li siga concedida la quantitat de pessetes, per a la realització de les activitats detallades en el projecte adjunt.
2) Que a l'efecte de l'abonament de l'ajut esmentat designa el compte bancari núm
banc sucursal carrer
població titular del compte
València, a de de 1990.
HBLE. SR. CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I CIÈNCIA
ANNEX III
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
Dades personals
Nom
DNI
Adreça
Localitat
CP Telèfon
Dades professionals
Professió
Lloc
Funcions
Antiguitat
Dades acadèmiques
Titulació
Cursos, jornades
Investigacions
DADES DE L'ASSOCIACIÓ SOL.LICITADORA
Nom
Domicili social Adreça
Localitat CP Telèfon
CIF
Data de constitució Legalització
Número d'associades/ts Responsable
Àmbit d'actuació Tipus d'activitats
Territori
Fons econòmic Quantitat
Procedència
Vinculacions dels dependències
Recursos materials disponibles: Local Sí/No
Propi Llogat Prestat
Biblioteca Sí/No
Número de volums
Vídeo Si/No
Activitats amb caràcter continuat:
Dies a la setmana
Horari
Núm. consultes
Assessoria jurídica
Centre d'informació de la dona
Programa de ràdio
Tipus de publicacions Periodicitat
Revista
Butlletí
Fullets
Fulls informatius
Col·laboració amb altres grups o associacions de dones o institucions (indiqueu quins són).
PROJECTE D'INVESTIGACIÓ
Títol Objectius Contingut: índex (indicar breument el contingut de cada apartat).
Metodologia
Fons Documental
Fases de desplegament
Característiques del projecte
¿A qui es dirigeix?
¿Disposa d'algun ajut econòmic?
¿Es realitza en algun marc d'investigació? (facultat, grup...
¿Constitueix part o totalitat d'una tesi/tesina? Pressupost (Detalleu-lo per conceptes).
PROJECTE
Objectius
Contingut Persones Data Lloc Despesa


Material
Contingut/tema Tipus (llibre, vídeo....) Despesa


Despeses generals i manteniment
Objecte Despesa


* Quan seran lliurades les factures originals s'haurà de presentar obligatòriament una memòria breu que contindrà les valoracions de les activitats realitzades (participació, repercussió social, aprofitament i interès...)

linea