diari

ORDRE de 30 d'agost de 1995, de la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient, per la qual es regulen les subvencions per a la realització de determinades actuacions en els parcs naturals del Carrascar de la Font Roja i Montgó i en el Paratge Natural del Desert de les Palmes.

(DOGV núm. 2581 de 08.09.1995) Ref. Base de dades 2294/1995

ORDRE de 30 d'agost de 1995, de la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient, per la qual es regulen les subvencions per a la realització de determinades actuacions en els parcs naturals del Carrascar de la Font Roja i Montgó i en el Paratge Natural del Desert de les Palmes.
El territori valencià es caracteritza pels processos generalitzats d'intervenció humana al llarg de la història. Aquests processos d'intervenció han donat com a resultat un territori natural marcat, d'una banda, per la riquesa i per la diversitat d'espècies i paisatges, i, de l'altra, per la fragilitat, ja que la mateixa intervenció humana és la base de l'equilibri en què es mantenen gran part dels espais naturals mediterranis. Els usos i aprofitaments que s'hi facen, hauran de supeditar-se, per tant, a les limitacions imposades per la dinàmica dels ecosistemes implicats. Preservar dels usos degradants els espais naturals que encara conserven ecosistemes o elements de notable valor ambiental, és l'objectiu de les estratègies de conservació.
La Comunitat Valenciana disposa encara d'un bon nombre d'espais naturals significatius, onze dels quals tenen ja un règim jurídic de protecció (es tracta del Parc Natural de l'Albufera, el Parc Natural del Montgó, el Parc Natural del Penyal d'Ifac, el Parc Natural del Carrascar de la Font Roja, la Reserva Natural de les Illes Columbretes, el Parc Natural de les Salines de Santa Pola, el Parc Natural de la Mata i Torrevieja, el Parc Natural del Fondó, el Parc Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca, el Paratge Natural del Desert de les Palmes i el Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva).
Tanmateix, la protecció d'aquests espais naturals de notable valor no es resol sols dotant-los d'una figura jurídica de protecció o d'un instrument de planificació dels recursos naturals. Aquesta protecció, perquè siga efectiva, implica, a més de preservar-los d'usos degradants, la promoció d'aquells usos compatibles amb la conservació del medi natural. Amb el Reglament (CEE) núm. 2.078, de 30 de juny de 1992, del Consell, sobre mètodes de producció agrària compatibles amb les exigències de la protecció del medi ambient i la conservació de l'espai natural, s'han establit ajudes per a la realització d'aquest tipus d'activitats als parcs naturals de l'Albufera, les Salines de Santa Pola, la Mata-Torrevieja, el Fondó, el Prat de Cabanes-Torreblanca, la Marjal de Pego-Oliva, i també a altres espais beneficiats. Per a la resta d'espais naturals protegits que no s'acullen a les ajudes que estableix el Reglament (CEE) 2078, és objectiu d'aquesta ordre l'establiment d'ajudes per a la realització de determinades activitats compatibles amb la conservació del medi natural. Consegüentment,
ORDENE
Article primer. Finalitat
La finalitat d'aquesta ordre és la convocatòria de subvencions per a la realització de determinades activitats compatibles amb la conservació del medi natural.
Article segon. Finançament
Les esmentades ajudes seran sufragades a càrrec de la línia 1373 del capítol VII, denominada Subvenció d'actuacions compatibles amb la protecció del medi, del programa 442.30 del pressupost de la Generalitat Valenciana per a l'exercici 1995 per un import global de 22.340.850 pessetes.
Article tercer. àmbit d'aplicació
L'àmbit d'aplicació d'aquesta convocatòria és l'inclòs als parcs naturals del Carrascar de la Font Roja i el Montgo i en el Paratge Natural del Desert de les Palmes.
Article quart. Beneficiaris
Podran ser beneficiaris d'aquestes ajudes:
a) Els propietaris de béns immobles o finques rústiques situats als espais naturals protegits objecte d'aquesta ordre.
b) Els titulars d'aprofitaments agrícoles, forestals, ramaders o piscícoles dels espais naturals protegits objecte d'aquesta ordre.
Article cinqué. Actuacions objecte d'ajudes
Podran ser objecte de subvenció les activitats següents:
a) Obres de conservació o construcció de marges de pedra seca a camps de cultiu tradicionals en terrassa, sobre vessants
amb alt risc erosiu.
b) Millora de superfícies forestals mitjançant la sembra o plantació d'espècies de la vegetació madura en superfícies forestals.
c) Regeneració de la coberta vegetal (arbustiva o arbòria) de ribassos i vessants de barrancs amb alt risc erosiu.
d) Restauració d'àrees degradades mitjançant la neteja i la restauració d'abocadors, zones extractives i altres àrees degradades.
e) Conservació o creació de límits de camps de cultiu amb arbres i arbustos característics del paisatge tradicional.
Article sisé.Límits de les ajudes
La quantia màxima de les ajudes no podrà ser superior al 90% del cost de l'activitat objecte de la subvenció.
a) La quantia de les ajudes que es concediran s'obtindrà de la memòria tècnica i del pressupost justificatiu presentat.
b) En qualsevol cas, no es prendran en consideració els projectes presentats la quantia total pressupostada dels quals siga inferior a 300.000 pessetes.
c) Sols es concediran subvencions per a actuacions en propietats els titulars o explotadors de les quals no hagen estat objecte d'una resolució sancionadora ferma.
Article seté. Import màxim unitari
L'import màxim unitari de la inversió objecte d'ajuda és el següent:
a) Manteniment i construcció de marges de pedra.
1. Reparació de marges de pedra seca: 3.000 PTA/m2
2. Reparació de marges de pedra lligada amb morter de ciment, amb la cara exterior seca: 5.500 PTA/m2
3. Construcció de marges de pedra lligada amb morter de ciment: 7.500 PTA/m2
b) Millora de superfícies forestals: 450.000 PTA/ha
c) Regeneració de la coberta vegetal de ribassos i vessants de barrancs amb alt risc erosiu: 300.000 PTA/ha
d) Restauració d'àrees degradades: 500.000 PTA/u.
e) Conservació o creació de límits de camps de cultiu amb arbres i arbustos característics del paisatge tradicional: 500.000 PTA/Km
Article vuité. Sol·licitud i documentació
La documentació que els interessats hauran de presentar per a sol·licitar les subvencions constarà dels documents següents:
1. Per a tots els peticionaris
a) Sol·licitud en el model normalitzat de l'annex.
b) Títol de propietat dels terrenys o, si escau, declaració jurada diligenciada per l'ajuntament. En el supòsit que el peticionari no siga el propietari, haurà de presentar un document acreditatiu del dret d'ús i aprofitament de la finca.
c) Localització gràfica a escala suficient per a la situació de la parcel·la.
d) Memòria valorada de les actuacions i les inversions que s'han de fer, la qual haurà de contenir els supòsits mínims determinats en l'annex II.
e) Acreditació d'estar al corrent dels pagaments de la Seguretat Social i del compliment de les obligacions tributàries, d'acord amb l'Ordre de 7 de gener de 1991, de la Conselleria d'Economia i Hisenda.
f) Imprés d'alta de tercers per a pagaments de la Generalitat Valenciana, emplenat i segellat per l'entitat bancària.
g) Quan la subvenció sol·licitada supere 1.000.000 de pessetes i es tracte d'obres o plantacions, un projecte tècnic subscrit per un facultatiu competent.
2. Persones físiques
Fotocòpia del NIF o CIF.
3. Persones jurídiques o agrupació de persones físiques
a) Còpia compulsada dels estatuts de l'entitat i escriptura de constitució o qualsevol altre document admissible en dret que ho acredite.
b) Certificat de l'acta on figure l'acord de sol·licitar les ajudes i el nomenament del representant de l'entitat per a efectuar-ne la gestió.
4. Entitats locals i altres entitats públiques
Sol·licitud normalitzada firmada pel representant de la corporació o l'entitat.
Article nové. Lloc i termini de presentació
Les persones interessades hauran de presentar les peticiones mitjançant una instància adreçada a la Direcció General de Conservació del Medi Natural de la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient, al carrer de l'Arquitecte Alfaro, núm. 39, o als serveis territorials d'aquesta a:
- Alacant: carrer de Churruca, 29
- Castelló: carrer d'Herrero, 23
- València: carrer de Francisco Cubells, 5, 3r.
El termini de presentació serà de 15 dies hàbils comptadors des de l'entrada en vigor d'aquesta ordre.
Article deu. Comissió de valoració
La valoració de les sol·licituds, la farà una comissió presidida per la directora general de Conservació del Medi Natural i composta per un representant del Servei d'Espais Naturals, un representant de cada direcció territorial i un representant de la Secretaria General Administrativa.
S'hi aplicaran els criteris de selecció següents:
a) Inclusió dels treballs en un pla de conservació i gestió del medi natural elaborat per la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient o aprovat per aquesta en el cas que haja estat elaborat per una altra entitat o organisme.
b) Sol·licitud que agrupe distints propietaris que en el pla de treball possibilite l'actuació en una àrea definida de manera integrada.
c) àrea d'actuació amb els treballs previstos.
d) Realització d'un programa de seguiment del resultat dels treballs on es preveja, entre altres, el percentatge de supervivència a factors climàtics, a rosegadors, etc.
Article onze. Forma i termini de concessió
Les sol·licituds presentades en el termini que complisquen els requisits exigits, seran avaluades per la comissió constituïda a l'efecte, la qual elaborarà una proposta de resolució que contindrà les propostes elegides i l'import de les subvencions. La resolució definitiva dictada per la consellera, es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i es notificarà a les persones interessades.
Contra aquesta resolució, podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos comptadors des de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de conformitat amb el que disposen l'article 58 i següents de la Llei de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, de 26 de desembre de 1956, després de la comunicació a la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient, d'acord amb el que disposa l'article 110.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (BOE 285, 27.11.92).
Si transcorregut el termini de tres mesos des de l'acabament del termini de presentació d'instàncies, no hi ha resolució expressa, les sol·licituds s'entendran desestimades.
Article dotze. Obligacions dels beneficiaris
Els beneficiaris estaran obligats al compliment de les condicions establides en la resolució de concessió de la subvenció. L'incompliment d'aquestes condicions podrà donar lloc a l'anul·lació de la concessió o la reducció de l'ajuda concedida i, si escau, al reintegrament de les quantitats que corresponguen.
En cas d'entitats locals o altres entitats públiques, s'haurà de presentar un acord plenari d'acceptació de l'ajuda concedida i de la realització de les activitats aprovades.
En cas de subvencions per a la restauració d'àrees degradades, quan es tracte de neteja d'abocadors, caldrà acreditar que la destinació dels materials ha estat un abocador legal.
Article tretze. Termini d'execució
Els treballs hauran de finalitzar-se abans del 1 de desembre de 1995.
En el cas de no poder acabar els treballs en la data referida, i sempre amb anterioritat a aquesta, el beneficiari podrà demanar una pròrroga, que es concedirà si hi ha raons suficients per fer-ho.
L'incompliment del termini establit per al 1 de desembre de 1995 sense la corresponent presentació de la sol·licitud de pròrroga referida, i el no compliment del període marcat en aquesta, podrà fer perdre els seus drets als beneficiaris.
Article catorze. Justificació de les despeses
a) Una vegada efectuades les activitats o actuacions objecte de subvenció, haurà de comunicar-se als serveis territorials de Medi Ambient que s'han acabat.
b) Les inversions i despeses objecte d'ajuda seran revisades pels serveis tècnics de Medi Ambient, els quals expediran un certificat de la correcta aplicació d'aquests; aquest requisit és necessari perquè el beneficiari cobre les ajudes.
c) Els beneficiaris estan obligats a presentar la justificació de totes les despeses efectuades per a la realització de les activitats subvencionades fins arribar almenys al pressupost total objecte de subvenció mitjançant els següents documents:
1. Factures amb el segell que acredite el pagament referents a totes les despeses efectuades d'acord amb el programa subvencionat.
2. En aquells casos en els quals es financen despeses de personal, còpia compulsada del contracte i de les nòmines signades per les persones que hagen treballat en les activitats, i els justificants corresponents de les cotitzacions de la Seguretat Social i de l'ingrés en ladelegació d'Hisenda de les quantitats retingudes corresponents a l'impost sobre la renda de les persones físiques.
3. Els honoraris professionals de l'elaboració i visat de projectes podran justificar-se com a part de la subvenció.
4. Els peticionaris podran sol·licitar el suport tècnic de la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient en l'elaboració de les memòries i projectes dels treballs objecte de subvenció.
Article quinze
En tot allò no regulat en aquesta ordre, regirà el que disposa el Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de la Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana (DOGV de 17.07.91).
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
Es faculta la directora general de Conservació del Medi Natural perquè dicte les disposicions necessàries per a l'aplicació d'aquesta ordre.
DISPOSICIó FINAL
Aquesta ordre entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 30 de agosto de 1995
La consellera d'Agricultura i Medi Ambient,
Mª àNGELS RAMóN-LLIN I MARTíNEZ
ANNEX I
Generalitat Valenciana
Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient
Sol·licitud d'ajuda per a actuacions a espais naturals
Ordre de 30 d'agost de 1995
Persona sol·licitant
................ ............... ..........
(Primer cognom) (Segon cognom) (Nom)
NIF: ...
Número de la Seguretat Social: .../...
Domicili: ... tel.: ...
Codi postal: ... població: ...
Província: ...
Representant (per a persones jurídiques, agrupacions, entitats públiques i altres)
................ ............... ..........
(Primer cognom) (Segon cognom) (Nom)
NIF: ...
CIF: ...
Domicili: ... tel.: ...
Codi postal: ... població: ...
Província: ...
En representació de: ...
Sol·licite que ingresseu la quantitat que escaiga a l'entitat bancària següent:
Banc Sucursal Control
Codi bancari ... ... ...
Número de compte: ...
ANNEX II
Contingut mínim de la memòria valorada
segons les actuacions objecte de les ajudes
a) Manteniment i construcció de marges de pedra
1. Descripció de l'àrea de treball, indicant la situació actual dels marges.
2. Superfície de l'àrea d'actuació.
3. Descripció dels treballs que s'han de fer, indicant les tècniques que s'hi usaran.
4. Calendari d'actuacions.
5. Pressupost desglossat.
6. Import de l'ajuda sol·licitada.
b) c) Millora de superfícies forestals i regeneració de la coberta vegetal de ribassos i vessants de barrancs amb alt risc erosiu
1. Descripció de l'àrea d'actuació, indicant:
- La vegetació actual, les espècies presents, la densitat de la coberta arbòria i arbustiva.
- El pendent.
- Altres aspectes útils per a completar la caracterització.
2. Superfície de l'àrea d'actuació.
3. Descripció dels treballs que s'hi faran, indicant:
- Les espècies que s'utilitzaran.
- L'origen de la llavor, tant en sembra directa com en plantació.
- Si és plantació, les característiques dels plançons que s'hi introduiran com ara el nombre de sabes, el tipus de contenidor, etc.
- Les tècniques que s'usaran en la realització de les sembres o plantacions.
- Els treballs de manteniment.
4. Calendari d'actuacions.
5. Pressupost desglossat.
6. Import de l'ajuda sol·licitada.
7. Es valoraran especialment els projectes que incloguen la realització d'un programa de seguiment del resultat dels treballs que presenten, entre altres dades, el percentatge de supervivència a factors climàtics, a rosegadors, etc.
d) Restauració d'àrees degradades
1. Descripció de l'àrea de treball, indicant:
- Les causes i l'origen de la degradació.
- El tipus d'abocaments, si n'hi ha.
2. Superfície de l'àrea d'actuació.
3. Descripció dels treballs que s'hi han de fer, indicant:
- El volum dels residus que s'han de retirar, si escau.
- En cas de neteja d'abocadors, la destinació dels residus.
Per al cobrament d'aquestes subvencions, s'exigirà el document d'acceptació de l'abocador legal en què s'hagen dipositat els residus.
- En cas de sembra o plantació, s'hi hauran d'incloure els supòsits indicats en l'apartat corresponent (punts b i c d'aquest annex).
- Altres aspectes útils per a completar la caracterització.
4. Calendari d'actuacions.
5. Pressupost desglossat.
6. Import de l'ajuda sol·licitada.
e) Conservació o creació de límits de camps de cultiu.
1. Descripció de l'àrea de treball, indicant la vegetació que hi ha al límit del bancal i al voltant, i el tipus d'explotació.
2. Superfície de l'àrea d'actuació.
3. Descripció dels treballs que s'han de fer, indicant:
- Espècies que s'utilitzaran.
- Origen de la planta.
- Característiques dels plançons, com ara el nombre de sabes, el tipus de contenidor, etc.
- Treballs de manteniment.
4. Calendari d'actuacions.
5. Pressupost desglossat.
6. Import de l'ajuda sol·licitada.

linea